Εφαρμογές στο πεδίο ΙΙΙ: Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ιστορίας


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο (χειμερινό)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εφαρμογές στο πεδίο ΙΙΙ: Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ιστορίας
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Σεμινάρια 2
Πρακτική Άσκηση 3
Σύνολο   5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 1. Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας

2. Διδακτική Μεθοδολογία Ι – Μικροδιδασκαλίες

3. Πρακτική Άσκηση Ι

 [Ισχύει για τους εισακτέους ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και εξής.]

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03323/
  1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος, οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

·    

Α. Γενικοί στόχοι του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

Το συνολικό Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Πρακτική Άσκηση Ι, ΙΙ, III και IV), συνδέοντας τις θεωρητικές σπουδές με την εκπαιδευτική πραγματικότητα, την παιδαγωγική γνώση με την εμπειρία από την διδακτική πράξη, και παρέχοντας στον/στην φοιτητή/ρια ευκαιρίες για επεξεργασία των εμπειριών, αναστοχασμό και αλληλεπίδραση με εμπλεκόμενο διδακτικό προσωπικό και συμφοιτητές, επιδιώκει:

1.       την βαθμιαία εξοικείωσή του/της με το μελλοντικό επαγγελματικό πεδίο και τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού έργου,

2.       την ανάπτυξη ικανοτήτων παρατήρησης, περιγραφής, κατανόησης, ερμηνείας και κριτικής ανάλυσης της διδακτικής-εκπαιδευτικής πράξης,

3.       την βαθμιαία εισαγωγή στους βασικούς τομείς της καθημερινής επαγγελματικής δραστηριότητας: τον σχεδιασμό, την διεξαγωγή και την αξιολόγηση του παιδαγωγικού-διδακτικού έργου,

4.       την ανάπτυξη ερευνητικής, κριτικής και υπεύθυνης παιδαγωγικής στάσης,

5.       την διαμόρφωση επαγγελματικής συνείδησης και ταυτότητας ως στοχαζόμενου εκπαιδευτικού,

6.       την διαρκή διεύρυνση και συστηματοποίηση της προσωπικής παιδαγωγικής-διδακτικής θεωρίας του φοιτητή, με βάση την οποία, ως στοχαζόμενος εκπαιδευτικός, θα κατανοεί και θα διαμορφώνει υπεύθυνα και αποτελεσματικά και θα αξιολογεί με αυτοκριτική διάθεση την παιδαγωγική-διδακτική πράξη,

7.       την καλλιέργεια σταθερής βούλησης για συνεχή βελτίωση, δια βίου μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη.

Το μάθημα «Πρακτική Άσκηση ΙΙ», ειδικότερα, εστιάζει κυρίως στον τρίτο γενικό στόχο και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού, ανάλυσης και αξιολόγησης διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων της Γλώσσας, της Λογοτεχνίας και της Ιστορίας.

Β. Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα «Πρακτικής Άσκησης ΙΙΙ»

Ο/Η φοιτητής/ρια, αξιοποιώντας γνώσεις και δεξιότητες που έχει αναπτύξει στο πλαίσιο του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση Ι», των προαπαιτούμενων μαθημάτων «Διδακτική Μεθοδολογία Ι» και «Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας», καθώς και μαθημάτων (υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών) αντίστοιχων περιεχομένων[1], με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ», αναμένεται να αναπτύξει τις ικανότητες σχεδιασμού, ανάλυσης και αξιολόγησης διδασκαλίας της Γλώσσας, της Λογοτεχνίας και της Ιστορίας.

Α. Ικανότητα σχεδιασμού διδασκαλίας

Ο/Η φοιτητής/ρια θα είναι ικανός:

·         Να σχεδιάζει με δημιουργικό τρόπο την διδασκαλία της Γλώσσας, της Λογοτεχνίας και της Ιστορίας και να τεκμηριώνει τις επιλογές και αποφάσεις του/της που αφορούν τους στόχους, το περιεχόμενο, την διδακτική-μαθησιακή διαδικασία, τα μέσα διδασκαλίας-μάθησης και την αξιολόγηση της μάθησης. [ΜΑ4, ΜΑ13]

·         Να λαμβάνει υπόψη κατά τον σχεδιασμό (αλλά και κατά την διεξαγωγή και την αξιολόγηση της διδασκαλίας) τις ατομικές προϋποθέσεις μάθησης των μαθητών (προϋπάρχουσα και προαπαιτούμενη γνώση, εμπειρίες σχετικές με το θέμα της διδασκαλίας, ενδιαφέροντα, ρυθμό και στυλ μάθησης κτλ.), τις κοινωνικοπολιτισμικές προϋποθέσεις μάθησης, την σύνθεση, την δυναμική και την ετερογένεια της τάξης, με σκοπό την ανταπόκριση στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών και την επίτευξη των καλύτερων δυνατών μαθησιακών αποτελεσμάτων για κάθε μαθητή. [ΜΑ7]

·         Να αναλύει το θέμα της διδασκαλίας και να καθορίζει και να οργανώνει το περιεχόμενο του μαθήματος. [ΜΑ4, ΜΑ13]

·         Να εξηγεί την σημασία του συγκεκριμένου θέματος, της γνώσης ή της δεξιότητας που θα κατακτήσει ο/η μαθητής/ρια, για το παρόν και το μέλλον του/της. [ΜΑ4, ΜΑ13]

·         Να διατυπώνει με σαφήνεια τους μαθησιακούς στόχους και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, με τρόπο συμβατό με τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων της δημοτικής εκπαίδευσης. [ΜΑ7]

·         Να επιλέγει κατάλληλες δραστηριότητες, μεθόδους, μέσα και υλικά και να οργανώνει την διδακτική-μαθησιακή διαδικασία, ώστε να προάγονται η κριτική και η δημιουργική σκέψη, η διερευνητική, η αυτενεργός και η συνεργατική μάθηση. [ΜΑ6]

·         Να εντάσσει τις ΤΠΕ στην διδακτική-μαθησιακή διαδικασία κατάλληλα και αποτελεσματικά. [ΜΑ9]

·         Να καθορίζει τα κριτήρια και να επιλέγει κατάλληλες μεθόδους αξιολόγησης της μάθησης (αρχικής-διαγνωστικής, διαμορφωτικής και τελικής) με σκοπό την ανατροφοδότηση των μαθητών. [ΜΑ8]

Β. Ικανότητα ανάλυσης και αξιολόγησης της διδασκαλίας και ικανότητα αναστοχασμού

Ο/Η φοιτητής/ρια θα είναι ικανός:

·         Να αναλύει και να αξιολογεί με αυτοκριτική διάθεση την διδακτική του/της πράξη και να αναστοχάζεται τις συνέπειες των επιλογών και των πρακτικών του/της για την μάθηση και την ανάπτυξη των μαθητών. [ΜΑ8]

·         Να συγκρίνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδασκαλίας και να εξάγει συμπεράσματα στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της διδακτικής ευελιξίας κατά την μαθησιακή διαδικασία (αξιοποίηση του απρόοπτου και προσαρμογή του σχεδιασμού όπου απαιτείται, αποδοχή και ένταξη των ιδεών των μαθητών στο μάθημα, διαχείριση λαθών και παρανοήσεων, αποδοχή του ρυθμού μάθησης των μαθητών κτλ.). [ΜΑ8]

·         Να αποτιμά τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, κάνοντας ειδική αναφορά σε συγκεκριμένους μαθητές/ριες. [ΜΑ7]

·         Να αναλύει και να ερμηνεύει δυσκολίες των μαθητών ως προς την κατανόηση εννοιών και ως προς την εφαρμογή της γνώσης. [ΜΑ7]

·         Να αποτιμά την αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητα των μαθησιακών δραστηριοτήτων, των μεθόδων, των υλικών και μέσων της διδασκαλίας. [ΜΑ7]

·        Να θέτει στόχους για βελτίωση της διδακτικής του/της ικανότητας και περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη. [ΜΑ16]

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;
·      ·     
Το μάθημα «Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ» επιδιώκει την ανάπτυξη των παρακάτω γενικών ικανοτήτων του/της φοιτητή/ριας:

·      Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·      Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

·      Λήψη αποφάσεων

·      Αυτόνομη εργασία

·      Ομαδική εργασία

·      Σεβασμός στην διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·      Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·      Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Κεντρικός άξονας του περιεχομένου του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ» είναι ο σχεδιασμός, η διεξαγωγή και η αξιολόγηση διδασκαλίας της Γλώσσας, της Λογοτεχνίας και της Ιστορίας. Το μάθημα περιλαμβάνει α) σεμινάρια και ασκήσεις θεωρητικής προετοιμασίας της πρακτικής άσκησης, β) δραστηριότητες των φοιτητών/ριών στις σχολικές τάξεις (παρατήρηση και πραγματοποίηση ωριαίων διδασκαλιών) και γ) συναντήσεις των φοιτητών/ριών με το υπεύθυνο διδακτικό προσωπικό για συζήτηση των σχεδίων διδασκαλίας και των δυσκολιών και εμπειριών από την πραγματοποίηση των διδασκαλιών. Στο πρώτο μάθημα παρουσιάζεται το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης ΙΙΙ (στόχοι και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, περιεχόμενα, οργάνωση και μέθοδοι διδασκαλίας-μάθησης, τρόπος αξιολόγησης του/της φοιτητή/ριας).

Α. Περιεχόμενο Σεμιναρίων

·         Σύγχρονες προσεγγίσεις, μοντέλα και μέθοδοι διδασκαλίας-μάθησης της Γλώσσας, της Λογοτεχνίας και της Ιστορίας.

·         Προγράμματα Σπουδών (ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ και Νέα Προγράμματα Σπουδών) των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων της δημοτικής εκπαίδευσης.

·         Εκπαιδευτικό-διδακτικό υλικό (σχολικά εγχειρίδια, λογισμικό κτλ.). Αναζήτηση υλικού ή και δημιουργία/παραγωγή αυθεντικού υλικού.

·         Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδασκαλία της Γλώσσας, της Λογοτεχνίας, της Ιστορίας.

·         Οδηγίες σχεδιασμού, ανάλυσης και αξιολόγησης διδασκαλίας. Περιγραφή του προτύπου «Φύλλο σχεδιασμού και αξιολόγησης διδασκαλίας».

Β. Ασκήσεις σχεδιασμού ωριαίας διδασκαλίας ή ενότητας με την χρήση του προτύπου, από κοινού με τον διδάσκοντα και σε μικρές ομάδες.

Γ. Πρακτική άσκηση σε σχολικές τάξεις

·         Παρατήρηση διδασκαλίας των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων σε σχολικές τάξεις (Γλώσσα, Ιστορία), με δυνατότητα μερικής εμπλοκής στην διδακτική διαδικασία. Συλλογή δεδομένων, στοιχείων, πληροφοριών για τους μαθητές, την τάξη και την διδακτική μεθοδολογία που εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός στο συγκεκριμένο μάθημα, απαραίτητων για τον σχεδιασμό και την διεξαγωγή των διδασκαλιών.

·         Σχεδιασμός και προετοιμασία ωριαίων διδασκαλιών ή μίας ενότητας ανά γνωστικό αντικείμενο από τους φοιτητές, οι οποίοι συνεργάζονται ανά δύο.

·         Συζήτηση του σχεδιασμού ωριαίων διδασκαλιών/ενότητας με το υπεύθυνο διδακτικό προσωπικό (σε μικρές ομάδες).

·         Πραγματοποίηση των ωριαίων διδασκαλιών στην τάξη (οι φοιτητές/ριες διδάσκουν ανά ζεύγη).

·         Σχεδιασμός και προετοιμασία ατομικών ωριαίων διδασκαλιών ή μίας ενότητας ανά γνωστικό αντικείμενο.

·         Παρακολούθηση των ωριαίων διδασκαλιών των φοιτητών από το υπεύθυνο διδακτικό προσωπικό.

Δ. Ανάλυση και συζήτηση των εμπειριών από τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση των διδασκαλιών και ανατροφοδότηση ως προς:

·         τους στόχους και τα περιεχόμενα της διδασκαλίας

·         την οργάνωση της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας, τις μεθόδους, τα μέσα και τα υλικά

·         την αξιολόγηση και ανατροφοδότηση της μάθησης

·         τις προϋποθέσεις μάθησης των μαθητών/ριών

·        κ.ά.

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κλπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
– Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class (ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, βιβλιογραφίας, προγραμμάτων σπουδών των γνωστικών αντικειμένων κλπ.)

– Χρήση Η/Υ και προβολέα για παρουσιάσεις power point.

– Επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/ριες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

– Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος

και οι μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς

και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης,

ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σεμινάρια θεωρητικής προετοιμασίας για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση διδασκαλίας 20
Ασκήσεις σχεδιασμού ωριαίας διδασκαλίας 6
Πρακτική άσκηση στο σχολείο

α) Παρατήρηση διδασκαλίας

β) Ωριαίες διδασκαλίες

 

12

12

Μελέτη βιβλιογραφίας, Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και αναρτημένου υλικού στην πλατφόρμα e-class 15
Προετοιμασία ωριαίων διδασκαλιών 40
Συζήτηση των εμπειριών και των δυσκολιών σχεδιασμού και διεξαγωγής των ωριαίων διδασκαλιών. Ανατροφοδότηση. 6
Συγγραφή φύλλων σχεδιασμού και αξιολόγησης διδασκαλιών 30
Σύνολο Μαθήματος 140
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και πού είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Οι φοιτητές/ριες αξιολογούνται κατά την διάρκεια (διαμορφωτική αξιολόγηση) και στο τέλος του εξαμήνου (τελική αξιολόγηση)

α) Η διαμορφωτική αξιολόγηση και η ανατροφοδότηση πραγματοποιούνται κατά την συζήτηση των σχεδίων διδασκαλίας και κατά την συζήτηση των εμπειριών από την πραγματοποίηση των ωριαίων διδασκαλιών.

β) Η τελική αξιολόγηση στηρίζεται στην ποιότητα και την αρτιότητα των φύλλων σχεδιασμού (50%) και αξιολόγησης (50%) των ωριαίων διδασκαλιών.

Κριτήρια αξιολόγησης φύλλων σχεδιασμού και αξιολόγησης διδασκαλίας:

– Η σαφήνεια στην διατύπωση των μαθησιακών στόχων

– Η καταλληλότητα των επιλεγμένων δραστηριοτήτων, μεθόδων, υλικών και μέσων διδασκαλίας-μάθησης και μεθόδων αξιολόγησης της μάθησης

– Η πρωτοτυπία και η δημιουργικότητα

– Η σαφήνεια και η τεκμηρίωση των απόψεων στην ανάλυση, ερμηνεία και αξιολόγηση των στοιχείων των διδασκαλιών που πραγματοποιήθηκαν

– Η ποιότητα της αυτοκριτικής και του αναστοχασμού της εμπειρίας από τις διδασκαλίες

Ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται λεπτομερώς στο πρώτο μάθημα του εξαμήνου και αναφέρονται στην πλατφόρμα e-class (Πληροφορίες μαθήματος).

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Διδασκαλία της Γλώσσας

·      Μητακίδου, Σ. (Επιμ.). (2005). Διδασκαλία της Γλώσσας. Εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

·      Μήτσης, Ν. (1999). Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος. Αθήνα: Gutenberg.

·      Μήτσης, Ν. (2004). Η Διδασκαλία της Γλώσσας υπό το Πρίσμα της Επικοινωνιακής Προσέγγισης. Αθήνα: Gutenberg.

·      Μήτσης, Ν. (2019). Γλώσσα, Γλωσσολογία και Γλωσσική Διδασκαλία. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

·      Μπαμπινιώτης, Γ. (2017). Ελληνική γλώσσα, Γραμματική, Σύνταξη. Σύγχρονη σχολική γραμματική για όλους. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.

·      Μπασλής, Γ.Ν. (2006). Εισαγωγή στη Διδασκαλία της Γλώσσας. Αθήνα: Νεφέλη.

·      Παπαδημητρίου, Φ. (Επιμ.). (2012). Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις του Γλωσσικού Γραμματισμού. Από τη Γνωστική Προσέγγιση στο Διευρυμένο Πλαίσιο των Γνωστικών Γραμματισμών. Αθήνα: Επίκεντρο.

·      Τεντολούρης, Φ., & Χατζησαββίδης, Σ. (2014). Διδασκαλία της Γλώσσας. Ιστορία. Επιστημολογία. Αναστοχαστικότητα. Αθήνα: Νεφέλη.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

·      Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

·      Γλωσσολογία/Glossologia

·      Νέα Παιδεία-Γλώσσα

Διδασκαλία της Λογοτεχνίας

·      Αποστολίδου, Β. και Χοντολίδου, Ε. Λογοτεχνία και Εκπαίδευση. Αθήνα: Τυπωθήτω, 2006

·      Καλογήρου, Τζ. Το Αλωνάκι της Ανάγνωσης. Αναλύσεις Λογοτεχνικών Κειμένων και Διδακτικές Προσεγγίσεις της Λογοτεχνίας. Αθήνα: Επτάλοφος, 2016.

·      Waugh, D. Neaum, S. and Waugh R. Children’s Literature in Primary Schools. London: Sage Publications, 2016.

·      Winch, G., Johnston, R. R., March, P. Ljungdahl. L. and Halliday, M. Literacy: Reading, Writing and Children’s Literature. (5th ed.) South Melbourne: Oxford University Press, 2014.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

·      Children’s Literature in Education

·      The Reading Teacher

·      Keimena.ece.uth.gr

Διδασκαλία της Ιστορίας

·      Chris Husbands, Τι είναι η διδασκαλία της ιστορίας, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2005

·      Ελένη Αποστολίδου, Μαθήματα Διδακτικής της Ιστορίας, Αθήνα, εκδ. Πεδίο, 2019

·      Ηenri Moniot, Διδακτική της Ιστορίας, Αθήνα, εκδ. Μεταίχμιο, 2000

·      Juddy Sebba, Ιστορία για όλους, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2000

·      Γιώργος Κόκκινος, Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της ιστορίας, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2006

·      Δώρα Κάββουρα, Διδακτική της Ιστορίας, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2011

·      Ειρήνη Νάκου, Τα παιδιά και η ιστορία. Ιστορική σκέψη, γνώση και ερμηνεία, Αθήνα, Μεταίχμιο 2000

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

·      Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης

·      International Journal of Historical Learning, Teaching and Research

·      History Education Research Journal

 

Σημείωση: Στην Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ αξιοποιούνται και τα διδακτικά συγγράμματα που παρέχονται στους φοιτητές στο πλαίσιο των προαπαιτούμενων και των συναφών μαθημάτων αντίστοιχου περιεχομένου, προκειμένου να επιτυγχάνεται η σύνδεση των θεωρητικών σπουδών με την διδακτική πράξη.

 

[1] α) Υποχρεωτικά μαθήματα συναφούς περιεχομένου, όπως: «Βασικές έννοιες της Γλωσσικής Επιστήμης», «Γραμματική Περιγραφή της ΝΕ Γλώσσας», «Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία», «Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία και Μεθοδολογία της Ιστορίας» και β) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα συναφούς περιεχομένου, όπως: «Λεξιλόγιο: Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις», «Γλωσσική αξιολόγηση», «Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης», «Σύγχρονες προσεγγίσεις στην παιδική λογοτεχνία και εκπαιδευτική πράξη», «Παιδική/νεανική λογοτεχνία και πολυγραμματισμοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», «Διδακτική της Ιστορίας» κ.ά.