Πρακτική Άσκηση


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο (εαρινό)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Σεμινάριο 2
Πρακτική Άσκηση 3
Σύνολο   5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 1. Πρακτική Άσκηση Ι

2. Πρακτική Άσκηση ΙΙ

3. Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ

Τα 2/3 των μαθημάτων 1ου – 7ου εξαμήνου

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03324/
  1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος, οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Α. Γενικοί στόχοι του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

Το συνολικό Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Πρακτική Άσκηση Ι, ΙΙ, III και IV), συνδέοντας τις θεωρητικές σπουδές με την εκπαιδευτική πραγματικότητα, την παιδαγωγική γνώση με την εμπειρία από την διδακτική πράξη, και παρέχοντας στον/στην φοιτητή/ρια ευκαιρίες για επεξεργασία των εμπειριών, αναστοχασμό και αλληλεπίδραση με εμπλεκόμενο διδακτικό προσωπικό και συμφοιτητές, επιδιώκει:

1.       την βαθμιαία εξοικείωσή του/της με το μελλοντικό επαγγελματικό πεδίο και τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού έργου,

2.       την ανάπτυξη ικανοτήτων παρατήρησης, περιγραφής, κατανόησης, ερμηνείας και κριτικής ανάλυσης της διδακτικής-εκπαιδευτικής πράξης,

3.       την βαθμιαία εισαγωγή στους βασικούς τομείς της καθημερινής επαγγελματικής δραστηριότητας: τον σχεδιασμό, την διεξαγωγή και την αξιολόγηση του παιδαγωγικού-διδακτικού έργου,

4.       την ανάπτυξη ερευνητικής, κριτικής και υπεύθυνης παιδαγωγικής στάσης,

5.       την διαμόρφωση επαγγελματικής συνείδησης και ταυτότητας ως στοχαζόμενου εκπαιδευτικού,

6.       την διαρκή διεύρυνση και συστηματοποίηση της προσωπικής παιδαγωγικής-διδακτικής θεωρίας του φοιτητή, με βάση την οποία, ως στοχαζόμενος εκπαιδευτικός, θα κατανοεί και θα διαμορφώνει υπεύθυνα και αποτελεσματικά και θα αξιολογεί με αυτοκριτική διάθεση την παιδαγωγική-διδακτική πράξη,

7.       την καλλιέργεια σταθερής βούλησης για συνεχή βελτίωση, δια βίου μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη.

Β. Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα «Πρακτικής Άσκησης ΙV»

Ο/Η φοιτητής/ρια, αξιοποιώντας γνώσεις και δεξιότητες που έχει αναπτύξει στο πλαίσιο των μαθημάτων «Πρακτική Άσκηση Ι», «Πρακτική Άσκηση ΙΙ», «Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ», των προαπαιτούμενων μαθημάτων («Διδακτική Μεθοδολογία Ι», «Διδακτική ΝΕ Γλώσσας» και «Διδακτική των Μαθηματικών»), καθώς και μαθημάτων (υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών) συναφούς περιεχομένου (παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης), με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση ΙV», αναμένεται να αναπτύξει περαιτέρω διδακτικές-επαγγελματικές ικανότητες, όπως:

·      Να κατανοεί πληρέστερα και βαθύτερα την πολυπλοκότητα του έργου του εκπαιδευτικού και να συνειδητοποιεί τους περιορισμούς αλλά και τις δυνατότητες του ρόλου του. [ΜΑ1]

·      Να λαμβάνει υπόψη κατά τον σχεδιασμό, την διεξαγωγή και την αξιολόγηση της διδασκαλίας τις ατομικές προϋποθέσεις μάθησης των μαθητών (προϋπάρχουσα και προαπαιτούμενη γνώση, εμπειρίες σχετικές με το θέμα της διδασκαλίας, ενδιαφέροντα, ρυθμό και στυλ μάθησης κτλ.), τις κοινωνικοπολιτισμικές προϋποθέσεις μάθησης, την σύνθεση, την δυναμική και την ετερογένεια της τάξης, με σκοπό την ανταπόκριση στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών και την επίτευξη των καλύτερων δυνατών μαθησιακών αποτελεσμάτων για κάθε μαθητή. [ΜΑ7]

·      Να ορίζει με σαφήνεια, κατά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας, τους στόχους και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. [ΜΑ7]

·      Να αξιοποιεί προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών σχετικές με το διδακτικό αντικείμενο. [ΜΑ7]

·      Να οργανώνει την διδακτική-μαθησιακή διαδικασία, επιλέγοντας κατάλληλες μεθόδους, δραστηριότητες, μέσα και υλικά, ώστε να προάγονται η διερευνητική, η αυτενεργός και η συνεργατική μάθηση και η κριτική και δημιουργική σκέψη. [ΜΑ6]

·      Να καθορίζει κριτήρια και να επιλέγει διαδικασίες αξιολόγησης της μάθησης, προάγοντας και την αυτο- και ετεροαξιολόγηση των μαθητών. [ΜΑ8]

·      Να αξιοποιεί τις γνώσεις του/της για την κατάλληλη οργάνωση του χώρου της σχολικής τάξης ως περιβάλλοντος μάθησης και ανάπτυξης. [ΜΑ5]

·      Να αξιοποιεί τις γνώσεις του/της για την οργάνωση των διαπροσωπικών σχέσεων στην σχολική τάξη και την δημιουργία ενός ευνοϊκού για μάθηση και ανάπτυξη ψυχο-κοινωνικού περιβάλλοντος (κλίματος) της τάξης. [ΜΑ5]

·      Να εφαρμόζει τεχνικές πρόκλησης και διατήρησης του ενδιαφέροντος των μαθητών για το διδακτικό αντικείμενο. [ΜΑ10]

·      Να εφαρμόζει τεχνικές πρόληψης και παιδαγωγικής αντιμετώπισης προβλημάτων συμπεριφοράς. [ΜΑ11]

·      Να σχεδιάζει και να οργανώνει την διδακτική-μαθησιακή διαδικασία με δημιουργικό τρόπο και αιτιολογώντας τις επιλογές του/της. [ΜΑ6]

·      Να διαχειρίζεται με παιδαγωγικό τρόπο την διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα στην σχολική τάξη. [ΜΑ12]

·      Να αξιολογεί και να ανατροφοδοτεί τους μαθητές. [ΜΑ8]

·      Να αναστοχάζεται τις συνέπειες των επιλογών και των πρακτικών του/της για την μάθηση και την ανάπτυξη των μαθητών. [ΜΑ8]

·      Να διερευνά συγκεκριμένα προβλήματα/ερωτήματα της διδακτικής-παιδαγωγικής πράξης με μεθοδικότητα, μελετώντας σχετική βιβλιογραφία και συνδέοντας την εμπειρία από την σχολική τάξη με την θεωρία και την έρευνα, και να παρουσιάζει με συστηματικό τρόπο και σαφήνεια, γραπτώς ή/και προφορικώς, τα αποτελέσματα της έρευνάς του/της. [ΜΑ14]

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;
   
Το μάθημα «Πρακτική Άσκηση ΙV» επιδιώκει την ανάπτυξη των παρακάτω γενικών ικανοτήτων του/της φοιτητή/ριας:

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Σεβασμός στην διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κύριος στόχος της «Πρακτικής Άσκησης ΙV» είναι η βαθμιαία εισαγωγή του φοιτητή στον καθημερινό ρυθμό εργασίας του εκπαιδευτικού. Αντίστοιχα, ο κεντρικός άξονας του περιεχομένου του μαθήματος είναι ο σχεδιασμός, η διεξαγωγή και η αξιολόγηση διδασκαλίας του ημερήσιου προγράμματος μιας τάξης, ως βασικοί τομείς άσκησης του εκπαιδευτικού έργου. Το μάθημα περιλαμβάνει α) σεμινάρια και ασκήσεις θεωρητικής προετοιμασίας της πρακτικής άσκησης (για την ενεργοποίηση και αξιοποίηση θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκομίσει από μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης), β) δραστηριότητες των φοιτητών/ριών στις σχολικές τάξεις (παρακολούθηση και κυρίως πραγματοποίηση διδασκαλιών) και γ) συναντήσεις των φοιτητών/ριών με το υπεύθυνο διδακτικό προσωπικό για συζήτηση των εμπειριών από την πραγματοποίηση των διδασκαλιών. Στο πρώτο μάθημα παρουσιάζεται το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης ΙV (στόχοι και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, περιεχόμενα, οργάνωση και μέθοδοι διδασκαλίας-μάθησης, τρόπος αξιολόγησης του/της φοιτητή/ριας).

Α. Περιεχόμενο Σεμιναρίων

·      Οργάνωση και λειτουργία μιας σχολικής μονάδας

·      Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στην σχολική τάξη.

·      Διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας στην σχολική τάξη.

·      Ενταξιακές παιδαγωγικές πρακτικές.

·      Διαφοροποίηση και εξατομίκευση της διδασκαλίας

·      Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση σχεδίων δράσης (project) στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης.

·      Σχεδιασμός διδασκαλίας των Εικαστικών.

·      Αξιοποίηση θεατρικών τεχνικών στην διδακτική-μαθησιακή διαδικασία.

·      Προγραμματισμός διδασκαλίας (ετήσιος, τριμηνιαίος, εβδομαδιαίος).

Β. Πρακτική άσκηση σε σχολικές τάξεις

·         Παρακολούθηση ημερήσιου προγράμματος μιας σχολικής τάξης (2 ημέρες), με δυνατότητα μερικής εμπλοκής στην διδακτική διαδικασία. Συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων για τους μαθητές, την τάξη, τον χώρο και τα μέσα διδασκαλίας, απαραίτητων για τον σχεδιασμό, την διεξαγωγή και αξιολόγηση των διδασκαλιών στην συγκεκριμένη τάξη. Διερεύνηση ενδιαφερόντων και αναγκών των μαθητών της τάξης.

·         Εβδομαδιαίος προγραμματισμός διδασκαλίας.

·         Σχεδιασμός-προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας ημερήσιου προγράμματος επί μία εβδομάδα. Οι φοιτητές προετοιμάζονται και διδάσκουν ανά δύο στην τάξη. Εποπτεύονται από καθηγητές του Τμήματος.

·         Σχεδιασμός-προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας ημερήσιου προγράμματος επί μία εβδομάδα. Οι φοιτητές προετοιμάζονται και διδάσκουν ατομικά στην τάξη. Εποπτεύονται από καθηγητές του Τμήματος.

Γ. Ανάλυση και συζήτηση των εμπειριών από τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση διδασκαλίας ημερήσιου προγράμματος μιας τάξης και ανατροφοδότηση των φοιτητών. Δύο τουλάχιστον συναντήσεις, μία μετά την πρώτη εβδομάδα και μία στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας διδασκαλιών.

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

– Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class (ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, βιβλιογραφίας κλπ.)

– Χρήση Η/Υ και προβολέα για παρουσιάσεις power point.

– Επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/ριες μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

– Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος

και οι μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς

και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης,

ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σεμινάρια θεωρητικής προετοιμασίας της πρακτικής άσκησης στην σχολική τάξη 20
Πρακτική άσκηση στο σχολείο:

α) Παρακολούθηση μαθημάτων

β) Διδασκαλίες

 

10

45

Συζήτηση των παρατηρήσεων, εμπειριών, προβληματισμών από την σχολική πράξη 5
Μελέτη βιβλιογραφίας και υλικού του μαθήματος. 30
Συγγραφή τελικής ατομικής εργασίας (Έκθεση Πρακτικής Άσκησης) 40
Σύνολο φόρτου εργασίας μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και πού είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Οι φοιτητές/ριες αξιολογούνται κατά την διάρκεια (διαμορφωτική αξιολόγηση)  και στο τέλος του εξαμήνου (τελική αξιολόγηση).

α) Η διαμορφωτική αξιολόγηση και η ανατροφοδότηση πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των συναντήσεων με το υπεύθυνο προσωπικό του μαθήματος και με τους επόπτες καθηγητές, για συζήτηση των εμπειριών από τις διδασκαλίες.

β) Η τελική αξιολόγηση στηρίζεται στην ποιότητα και αρτιότητα της τελικής ατομικής εργασίας (Έκθεσης πρακτικής άσκησης), (90%). Συνεκτιμάται και η ενεργός συμμετοχή στα μαθήματα (10%).

Στην γραπτή εργασία αξιολογούνται η περιγραφική, η αναλυτική, η συνθετική και η αξιολογική-κριτική ικανότητα του/της φοιτητή/ριας, κατά την διερεύνηση ενός θέματος ή την επίλυση ενός προβλήματος αξιοποιώντας θεωρητικές γνώσεις από την σχετική βιβλιογραφία, η συστηματικότητα στην  παρουσίαση των εμπειριών από την διδακτική πράξη (δομή, ενότητα και συνοχή του κειμένου) και ο βαθμός αναστοχασμού της εμπειρίας, η πρωτοτυπία και η δημιουργικότητα, η σαφήνεια του λόγου, η τεκμηρίωση των απόψεων, η ορθή χρήση της βιβλιογραφίας, η γλωσσική ορθότητα (ορθογραφία, στίξη, σύνταξη).

Ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται λεπτομερώς στο πρώτο μάθημα του εξαμήνου και αναφέρονται στην πλατφόρμα e-class (Πληροφορίες μαθήματος).

Οι οδηγίες για την συγγραφή της τελικής εργασίας αναρτώνται στην  ηλεκτρονική πλατφόρμα eclass.

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα στο ΕΥΔΟΞΟΣ

·      Goethals, Μ.S., Howard, R.A., & Sanders, M.M. (2013). Ο αρχάριος εκπαιδευτικός ενώπιον της διδασκαλίας: Μια δοκιμή προσέγγισης στην αναστοχαστική διδακτική πράξη. Επιμ. Γ. Σπανός, Μτφρ. Α. Αργυροπούλου & Ρ. Ευριπίδου. Αθήνα: Εκδόσεις DaVinci. (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 22767861)

·      Ματσαγγούρας, Η. (2008). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Αθήνα: Γρηγόρης. (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 22500)

·      Παντελιάδου, Σ., & Φιλιππάτου, Δ. (Επιμ.) (2013). Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές πρακτικές. Αθήνα: Πεδίο. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22703657)

·      Altrichter, H., Posch, P., & Somekh, B. (2001). Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους: Μια εισαγωγή στις μεθόδους της έρευνας δράσης. Μτφρ. Μ. Δεληγιάννη. Αθήνα: Μεταίχμιο. (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 24221)

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

·         Παιδαγωγική Επιθεώρηση

·         Επιστήμες της Αγωγής

·         Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων

·         Μέντορας

·         Κίνητρο

·         Menon: Journal of Educational Research (ηλεκτρ.)

·         Έρευνα στην Εκπαίδευση (ηλεκτρ.)

·         Παιδαγωγική – θεωρία και πράξη (ηλεκτρ.)