Στοιχεία Γεωγραφίας


 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6°εαρινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

 

·         Να κατανοεί τις έννοιες του προσανατολισμού και να αναγνωρίζει τις φυσικές παραμέτρους(ΜΑ3,ΜΑ4)

·         Να γνωρίζει τις μαθηματικές παραμέτρους της Υδρογείου και να μπορεί να υλοποιεί δραστηριότητες(ΜΑ3,ΜΑ4,ΜΑ6,ΜΑ9)

·         Να γνωρίζει και να κατανοεί τα βασικά στοιχεία ενός χάρτη , ώστε να είναι σε θέση να τον χρησιμοποιεί(ΜΑ3,ΜΑ4)

·         Να μπορεί να διαβάζει και να χρησιμοποιεί τους θεματικούς χάρτες(ΜΑ4,ΜΑ6)

·         Να αναγνωρίζει και να ‘’διαβάζει΄΄ το ανάγλυφο ,ορεινό ή πεδινό(ΜΑ3,ΜΑ4,ΜΑ9)

·         Να μπορεί να κατασκευάζει μορφολογικές τομές  και να τις ερμηνεύει(ΜΑ3,ΜΑ4,ΜΑ6,ΜΑ9)

·         Να κατανοεί την έννοια του χρόνου ,όπως προκύπτει από τις κινήσεις της Γης ως Πλανήτη (ΜΑ3,ΜΑ4,ΜΑ9)

·         Να γνωρίζει τις μονάδες του χρόνου –μεγαλύτερη και μικρότερη) (ΜΑ3ΜΑ4ΜΑ6ΜΑ9)

 

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

·         Αναζήτηση ,ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

·         Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

·         ΕΙΣΑΓΩΓΗ(Ορισμός και προβλήματα της Γεωγραφίας-Μέθοδοι και μέσα έρευνας της Γεωγραφίας- Η Γεωγραφία στην Εκπαίδευση και την Έρευνα)

·         ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ  ΓΗΣ

·         ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

·         ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

·         ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ

·         ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΕΡΙ ΧΑΡΤΩΝ

·         ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗ

·         ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΧΑΡΤΗΣ

·         ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΧΑΡΤΩΝ – ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

·         ΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

·         ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

·         ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

·         ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΧΑΡΤΩΝ

·         ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΤΗ

·         Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

·         ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

·         ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ – ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ

·         ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ

·          Η ΓΗ ΩΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ

·         ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

·         ΧΡΟΝΟΣ

·         ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
 Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με Πρόσωπο (Παραδόσεις με χρήση παρουσιάσεων με Power Point)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και  στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστ ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 13×3=39
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 20
Εκπόνηση  project ομαδικού 16
Δημιουργία φακέλου υλικού
Εργαστηριακές ασκήσεις                    50
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

 

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

·         Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, στην ελληνική γλώσσα ,οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις (ανάπτυξης) γνώσης και κατανόησης του περιεχομένου του μαθήματος καθώς και εφαρμογές τους με

Μοντέλα διδασκαλίας στο σχολείο

·         Οι φοιτητές  μπορούν να συντάξουν  προαιρετικά  1 εργασία σε ομάδες δύο ή ενός  φοιτητών . Το 20% του μέσου βαθμού αυτών των εργασιών προστίθεται στον τελικό βαθμό των των γραπτών εξετάσεων.

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

·         Βαβλιάκης    , <<ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ>> ,GEO- AUTH,(2020)

·         Βουβαλίδης Κ., << ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ >>,Εκδόσεις  Δίσιγμα,  160σελ.(2011)

·         Βonnett  Al., <<ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ>> , Εκδόσεις Κριτική,  224σελ.(2010)

·         Παυλόπουλος  Κ. , <<ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ – Εφαρμογές στις Γεωεπιστήμες>> Εκδόσεις ΙΩΝ , 783σελ. (2011)

·         Γαλάνη Α. και Α. Ρόκκα , << Η διδασκαλiα της Γεωγραφίας με τη βοήθεια του ηλκτρονικού υπολογιστή >> Εκδόσεις GUTENBERG,212 σελ.(2017)

 

·         <<Understanding Earth>> Frank  P., Reymond Stever … Freeman &CO (2003)

·         << Physical  Geography>>  Strahler A.N.,WILLEY New York,(1995)

·         <<The Earth ,its origin,structure  evolution>> , Mc Elhinny , Acad.press   (1979)

·         <<Introduction to Seismology, Earthquakes and Earth Structure>> Stein ,Seth, Wisession ,  Blackwell,(2002)

·         <<Historical geology evolution  of Earth and life through time>>  Wicander ,R.and J.S.Monroc, Brooks/Cole (2010)