Στοιχεία Γεωλογίας και η Διδακτική τους


 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6°εαρινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

 

·         Να κατανοεί τις βασικές διεργασίες του μάγματος στον ανώτερο μανδύα και φλοιό της Γης ( ΜΑ3,ΜΑ4)

·         Να αναγνωρίζει τα βασικά Ορυκτά και Πετρώματα,κυρίως του Ελληνικού χώρου (ΜΑ3,ΜΑ4)

·         Να συνθέτει τις θεωρητικές γνώσεις με εφαρμογές για τη χρήση τους,π.χ. βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα(ΜΑ3,ΜΑ4,ΜΑ6,ΜΑ9)

·         Να γνωρίζει και να κατανοεί τις κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών(ΜΑ3,ΜΑ4)

·         Να κατανοεί και να αναγνωρίζει τις διεργασίες που συνδέονται με τη

Σύγκλιση ,την Απόκλιση και Σύγκρουση των Λιθοσφαιρικών Πλακών(ΜΑ3,ΜΑ4)

·         Να κατανοεί τη σημασία της κίνησης των Λιθοσφαιρικών πλακών στη γένεση Σεισμών και Ηφαιστείων καθώς και στο σχηματισμό οροσειρών(ΜΑ3,ΜΑ4)

·         Να γνωρίζει τους σεισμούς και τους μηχανισμούς γένεσής τους και τις επιπτώσεις στον άνθρωπο(ΜΑ3ΜΑ4,ΜΑ6ΜΑ9)

·         Να κατανοεί την Ηφαιστειότητα του Ελληνικού τόξου και να εντοπίζει τα Ελληνικά ενεργά Ηφαίστεια(ΜΑ3,ΜΑ4,ΜΜΑ6)

·         Να κατανοεί το Γεωλογικό Χρόνο και να αναγνωρίζει τα απολιθώματα κατά μήκος του (ΜΑ3,ΜΑ4,ΜΑ6,ΜΑ9)

·         Να γνωρίζει τα πιο σημαντικά ελληνικά απολιθώματα,π.χ. αμμωνίτες ,Από-λιθωμένα δάση(ΜΑ3,ΜΑ4,ΜΑ6,ΜΑ9)

·         Να επιλέγει τα κατάλληλα διδακτικά μοντέλα και δραστηριότητες για τη διδασκαλία τους στο Δημοτικό Σχολείο(ΜΑ6,ΜΑ9)

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

·         Αναζήτηση ,ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

·         Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

·         Εισαγωγικές έννοιες

·         Διεργασίες στο εσωτερικό της Γης

·         Λιθοσφαιρικές πλάκες

·         Σεισμικότητα

·         Λιθοσφαιρικές πλάκες στην Ελληνική Χερσόνησο

·         Οι Σεισμοί της Ελλάδας

·         Μαγματισμός

·         Ηφαίστεια

·         Ηφαιστειότητα του Ελληνικού Χώρου

·         Τα δομικά υλικά της Γης

·         Ορυκτά και ο κύκλος των Πετρωμάτων

·         Κύκλος Μετασχηματισμού των Πετρωμάτων

·         Πυριγενή

·         Ιζηματογενή

·         Μεταμορφωμένα

·         Ελληνικά ορυκτά και Πετρώματα

·         Γεωλογικός Χρόνος

·         Απολιθώματα

·         Γεω-Μοντέλα διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο

·         Διαθεματική διδασκαλία Γεωλογικών εννοιών

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
 Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με Πρόσωπο (Παραδόσεις με χρήση παρουσιάσεων με Power Point)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και  στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστ ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 13×3=39
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 30
Εκπόνηση  project ομαδικού 16
Δημιουργία φακέλου υλικού
Εργαστηριακές ασκήσεις                    40
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

·         Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, στην ελληνική γλώσσα ,οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις (ανάπτυξης) γνώσης και κατανόησης του περιεχομένου του μαθήματος καθώς και εφαρμογές τους με

Μοντέλα διδασκαλίας στο σχολείο

·         Οι φοιτητές  μπορούν να συντάξουν  προαιρετικά  1 εργασία σε ομάδες 2 φοιτητών . Το 20% του μέσου βαθμού αυτών των εργασιών προστίθεται στον τελικό βαθμό των των γραπτών εξετάσεων.

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

·         Παυλίδης Σπ.  , <<ΠΑΝ-ΓΑΙΑ>>, Leader Books,200σελ.(2007)

·         Παπανικολάου Δ. και Σιδέρης Χρ.,<<ΓΕΩΛΟΓΙΑ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΓΗΣ>>,Εκδόσεις Πατάκη,291σελ.(2020)

·         Δούτσος  Θ.   ,<<Γεωλογία – Αρχές και Εφαρμογές>> , Leader Books,  σελ.(424)

·         Δερμιτζάκης Μ. <<Γεωλογικές Διαδρομές>> , Εκδόσεις Γκελμέσης , 474σελ.(2002)

·         Αναγνώστου ,Χ. – Χρόνης, Γ. , << Το Γήινο Σύστημα>>, 172σελ.(2002)

·         Τσιραμπίδη Α. ,<<Γεωλογία>> , Εκδόσεις Γιαχούδη,(1999)

·         Κουκουβέλας Ι. Κοκκάλας Σ. Ζυγούρη Β. <<Γεωλογία και Σεισμοί>> Εκδόσεις Δίσιγμα , 415 σελ.(2010)

 

·         <<Understanding Earth>> Frank  P., Reymond Stever … Freeman &CO (2003)

·         <<Geology : an introduction to Physical Geology>>, Chernicoff  Stanley,Publ.(1995)

·         <<The Earth ,its origin,structure  evolution>> , Mc Elhinny , Acad.press   (1979)

·         <<An  Introduction to Seismology, Earthquakes and Earth Structure>> Stein ,Seth, Wisession ,  Blackwell,(2002)

·         <<Historical geology evolution  of Earth and life through time>>   Wicander ,R and S.Monroc, Brooks/Cole (2010)