Σύγχρονη Έρευνα στην Παιδαγωγική της Ένταξης


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03291/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         Κατανοούν τα θεμελιώδη επιστημολογικά, μεθοδολογικά και ηθικά ζητήματα στην έρευνα για την αναπηρία και την ενταξιακή εκπαίδευση (ΜΑ1)

·         Αναγνωρίζουν τη σημασία του θεωρητικού πλαισίου για την έρευνα στην ενταξιακή εκπαίδευση (ΜΑ1)

·         Αναγνωρίζουν την επίδραση της έρευνας στην εκπαιδευτική πολιτική και την εκπαιδευτική πράξη (ΜΑ15)

·         Να κατανοούν, να συγκρίνουν και να αξιολογούν ερευνητικά δεδομένα που συνδέονται με την ενταξιακή εκπαίδευση (ΜΑ15)

·         Συγκρίνουν και να αξιολογούν επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα για την ένταξη με βάση τα ερευνητικά δεδομένα (ΜΑ15)

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα.
   
 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 1. Παρουσίαση μαθήματος – Ανάδειξη θεμελιωδών επιστημολογικών, μεθοδολογικών, ιδεολογικών και ηθικών ζητημάτων στην έρευνα για την ενταξιακή εκπαίδευση
 2. Η σημασία της θεωρίας για την έρευνα για την ενταξιακή εκπαίδευση – Παραδείγματα ερευνών με διαφορετική θεωρητική αφετηρία
 3. Ερευνητικά δεδομένα για τις στάσεις απέναντι στην αναπηρία και την ενταξιακή εκπαίδευση
 4. Οφέλη ενταξιακής εκπαίδευσης για ανάπηρους και μη-ανάπηρους μαθητές
 5. Σύνδεση ενταξιακής εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης
 6. Ερευνητικά δεδομένα για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία
 7. Ερευνητικά δεδομένα για την εκπαιδευτική ένταξη μαθητών με νοητική αναπηρία και αυτισμό
 8. Ερευνητικά δεδομένα για την εκπαιδευτική ένταξη τυφλών και κωφών μαθητών
 9. Ερευνητικά δεδομένα για την εκπαιδευτική ένταξη μαθητών με βαριές αναπηρίες
 10. Παρουσίαση της ερευνητικής διαμάχης για τη δυσλεξία
 11. Παρουσίαση της ερευνητικής διαμάχης για τη ΔΕΠΥ
 12. Ζητήματα διαθεματικότητας στην έρευνα

13.   Ανακεφαλαίωση

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Συγγραφή Εργασίας 31
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Δημόσια Παρουσίαση 30
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γραπτή Εργασία (50%),  Δημόσια Παρουσίαση (50%)

Η γραπτή εργασία αφορά στην κριτική παρουσίαση των ερευνητικών δεδομένων που αφορούν ένα σύγχρονο αμφιλεγόμενο ζήτημα. Η δημόσια παρουσίαση αφορά την προφορική παρουσίαση της γραπτής εργασίας κατά τη διάρκεια της διάλεξης. Τα κριτήρια και ο τρόπος αξιολόγησης τόσο για τη γραπτή εργασία όσο και για τη δημόσια παρουσίαση περιγράφονται αναλυτικά στην 1η διάλεξη του εξαμήνου.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ζήση, Α. & Σαββάκης, Μ. (επιμ.) (2019). Αναπηρία και κοινωνία. Σύγχρονες θεωρητικές προκλήσεις και ερευνητικές προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Τζιόλα.

Ζώνιου-Σιδέρη, Α., Ντεροπούλου-Ντέρου, Ε., & Παπαδοπούλου, Κ. (επιμ.) (2012). Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία (Τόμος Β’). Αθήνα: Πεδίο.

Συμεωνίδου, Σ., & Φτιάκα, Ε. (2012). Εκπαίδευση για την ένταξη: Από την έρευνα στην πράξη. Αθήνα: Πεδίο.