Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Παιδική Λογοτεχνία και Εκπαιδευτική Πράξη


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ, ΕΔΙΠ

 

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/

 

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

·      

Με τη συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

·         Να διερευνήσουν και να συγκρίνουν οι φοιτητές/τριες διαφορετικές θεωρίες ανάγνωσης που βρίσκουν εφαρμογή στην προσέγγιση της παιδικής/εφηβικής λογοτεχνίας και στη δόμηση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών (2003, 2011) για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο (ΜΑ2)

·         Να εξοικειωθούν με ποικίλα γένη της παιδικής/εφηβικής λογοτεχνίας, με την ορολογία της αφηγηματολογίας (γένος, πλοκή, οπτική γωνία κ.λπ.), καθώς και με τους τρόπους αξιοποίησης της ΠΛ στο πλαίσιο του λογοτεχνικού και κριτικού γραμματισμού (ΜΑ4)

·         Να διακρίνουν πώς τα κείμενα παιδικής λογοτεχνίας προωθούν την ιδεολογία μιας κοινωνίας σε δεδομένο τόπο και χρόνο σχετικά με το φύλο, τη φυλή, την παιδική ηλικία, το έθνος, τον πολιτισμό, την κοινωνική τάξη κ.λπ. (ΜΑ12)

·         Να σχεδιάζουν εκπαιδευτικό υλικό για την προσέγγιση της λογοτεχνίας στο πλαίσιο διαφόρων γνωστικών αντικειμένων του Δημοτικού Σχολείου (ΜΑ11)

·         Να σχεδιάζουν φιλαναγνωστικές εμψυχώσεις για τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, λαμβάνοντας υπόψιν τους τα κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά του κοινού στο οποίο απευθύνονται (ΜΑ7)

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·         Κριτική ανάλυση της θεωρίας της ΠΛ

·         Αναζήτηση, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων σχετικά με συγκεκριμένα έργα ΠΛ και τη διδακτική τους αξιοποίηση,  με παράλληλη χρήση κατάλληλων τεχνολογιών, όπου αυτό  καθίσταται δυνατόν

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Σχεδιασμός και αξιολόγηση δραστηριοτήτων ΠΛ για αξιοποίηση σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης

·         Κριτική διερεύνηση και αναστοχασμός των διδακτικών επιλογών και της αντιστοίχισής τους με τους σκοπούς του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία στο Δημοτικό Σχολείο

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.        Εισαγωγή στο περιεχόμενο του μαθήματος – Μεθοδολογικά εργαλεία για την προσέγγιση της ΠΛ – Θεωρίες λογοτεχνίας

2.        Θεωρίες κριτικής ανάγνωσης κειμένων ΠΛ

3.        Ιδεολογία και ΠΛ

4.        Νεωτερικές αφηγήσεις Ι

5.        Νεωτερικές αφηγήσεις ΙΙ

6.        Διασκευές και ΠΛ Ι

7.        Διασκευές και ΠΛ ΙΙ

8.        Η Γραμματική των εικονοβιβλίων Ι

9.        Η Γραμματική των εικονοβιβλίων ΙΙ

10.     Στα όρια ΠΛ και άλλων τεχνών: Κινηματογράφος, θέατρο, ζωγραφική, animations

11.     Διδακτική Αξιοποίηση της ΠΛ Ι

12.     Διδακτική Αξιοποίηση της ΠΛ ΙΙ

13.     Διδακτική Αξιοποίηση της ΠΛ ΙΙΙ

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Διά ζώσης, Πρακτική άσκηση
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία, την έρευνα για συγγραφή και παρουσίαση εργασίας, και την επικοινωνία με τους φοιτητές – ανάρτηση υλικού και εργασιών στην ηλεκτρονική τάξη – χρήση wikis
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

 

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 20
Εκπόνηση project ομαδικού
Δημιουργία φακέλου υλικού
Πρακτική Άσκηση & Συγγραφή Αναφοράς ή Σχολιασμός τριών άρθρων γύρω από ένα θέμα 6
Αυτοτελής μελέτη 35
Συγγραφή εργασιών 22
Γραπτή εξέταση ή Πρόοδοι 3
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

Γιαννικοπούλου Αγγελική, Στη Χώρα των Χρωμάτων. Το Σύγχρονο Εικονογραφημένο Παιδικό Βιβλίο. Αθήνα: Παπαδόπουλος, 2008.

Καλογήρου, Τζίνα, Το Αλωνάκι της Ανάγνωσης. Αναλύσεις Λογοτεχνικών Κειμένων και Διδακτικές Προσεγγίσεις της Λογοτεχνίας. Αθήνα: Επτάλοφος, 2016.

 

Πρόσθετη  προτεινόμενη βιβλιογραφία

Γιαννικοπούλου Αγγελική, Το Εικονογραφημένο Παιδικό Βιβλίο στην Προσχολική Εκπαίδευση. Φιλαναγνωστικές Δράσεις. Αθήνα: Πατάκης, 2016.

Beckett S.L. (2012). Crossover Picturebooks. A Genre for All Ages. New York & Oxon: Routledge.

Hutcheon, L. (2006). A Theory of Adaptation. Oxon: Routledge.

Lefebvre B. (2013). Textual Transformations in Children’s Literature. Adaptations, Translations, Reconsiderations. Abingdon and New York: Routledge. Abingdon and New York: Routledge.

Müller A. (επιμ.) (2013). Adapting Canonical Texts in Children’s Literature. London: Bloomsbury.

Sanders J. (2006). Adaptation and Appropriation. Oxon: Routledge.

Stephens J. (1992). Language and Ideology in Children’s Fiction, London: Longman.

 

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)

Ελληνικά

http://keimena.ece.uth.gr

http://dia-keimena.frl.auth.gr

 

Ξενόγλωσσα

Children’s Literature

Children’s Literature Association Quarterly

Children’s Literature in Education

International Review of Children’s Literature and Librarianship

Papers

The Looking Glass

Τhe Lion and the Unicorn

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *