Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία και Μεθοδολογία της Ιστορίας


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6o (εαρινό)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3

Επιπλέον  7 3ωρα φροντιστήρια

5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

 

Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

•    να αναφέρουν, να αναλύουν και να ερμηνεύουν τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα της ελληνικής ιστορίας του α΄ μισού του 20ού αιώνα σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο με σφαιρικό τρόπο (ΜΑ11)

•    να θέτουν τα γεγονότα και τα φαινόμενα του Μεσοπολέμου και της δεκαετίας 1940-1950 σε ένα ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο και να τα ερμηνεύουν σε συνάρτηση με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις (ΜΑ11)

•    να εξηγούν τις διαφορετικές ερμηνείες που έχουν διατυπωθεί από ιστορικούς διαφορετικών ιστοριογραφικών ρευμάτων (ΜΑ11)

•    να κατανοούν ιστορικά τους συσχετισμούς ανάμεσα σε γεγονότα και φαινόμενα διαφορετικού χαρακτήρα και να αναλύουν τα αίτια που τα προκάλεσαν και τις συνέπειες που επέφεραν (ΜΑ11).

·         Να είναι σε θέση να διατυπώνουν ιστορικά ερωτήματα και να τα απαντούν χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις γνώσεις τους για το παρελθόν και ιστορικές  πηγές (ΜΑ11)

·         Να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται την ιστορικότητα των προβλημάτων της σύγχρονης ελληνικής  κοινωνίας και τον τρόπο που αυτά συνδέονται με το πρόσφατο παρελθόν.

·         Να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τη σημασία των πηγών για τη συγκρότηση της ιστορικής γνώσης

•    να είναι εξοικειωμένοι με τα εργαλεία της ιστορικής επιστήμης  με ιδιαίτερη έμφαση στην επεξεργασία πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές της αποδόμησης, της εμπλαισίωσης και της πολυπρισματικότητας (ΜΑ11)

•    να είναι σε θέση να διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα σε μαρτυρίες και ερμηνείες της ιστορίας και να ερμηνεύουν τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις διαφορετικές οπτικές των ιστορικών (ΜΑ11).

•    Να είναι  σε θέση να κατανοήσουν  τον τρόπο με τον οποίο «παράγεται» η ιστορική αφήγηση χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της ιστορικής επιστήμης (ΜΑ11)

·         Να είναι σε θέση να μετασχηματίζουν την επιστημονική σε σχολική γνώση (ΜΑ4)

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι 13 διαλέξεις αφορούν σε :

1)      Εισαγωγή στην ιστορία του 20ού αιώνα

2)      Οι επιπτώσεις του Α Π.Π. στην Ελλάδα και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τα αίτια της Μικρασιατικής Καταστροφής στη σύγχρονη ιστοριογραφία και η δίκη των έξι

3)      Η εγκατάσταση των προσφύγων: πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές διαστάσεις

4)       Ο ρόλος του στρατού στην πολιτική στον Μεσοπόλεμο

5)      Επιτεύγματα και αρνητικές πλευρές της βενιζελικής τετραετίας (1928-1932)

6)      Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης του 1929

7)      Πολιτικές ανακατατάξεις την περίοδο 1932-1936. Δημοκρατία και Παλινόρθωση

8)      Το κοινωνικό ζήτημα και το γυναικείο ζήτημα

9)      Η κρίση της Δημοκρατίας και η δικτατορία του Μεταξά

10)   Ιδεολογία και πολιτική του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου

11)   Ο Β ΠΠ και η ελληνική εξωτερική πολιτική. Η Ελλάδα στον Πόλεμο

12)   Κατοχή και Αντίσταση

13)Ο Εμφύλιος Πόλεμος και οι επιπτώσεις του στην μεταπολεμική Δημοκρατία

 

Τα φροντιστήρια αφορούν στην εισαγωγή στις μεθόδους της ιστορίας

1)      Εισαγωγή στις ιστορικές σπουδές

2)      Ιστοριογραφικές σχολές και τρόπος συγγραφής της ιστορίας

3)      Επεξεργασία πρωτογενών πηγών-είδη πηγών και αποδελτίωση (άσκηση1)

4)      Επεξεργασία πρωτογενών πηγών-η οπτική του μάρτυρα

5)      Επεξεργασία πρωτογενών πηγών-πολυπρισματικότητα (άσκηση2)

6)      Η ερμηνεία στην ιστορία –η οπτική του ιστορικού

7)      Μαρτυρίες και ερμηνείες για το παρελθόν (άσκηση 3)

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Φροντιστήρια 21
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας για τη συμμετοχή στις προόδους και την τελική  γραπτή εξέταση 50
Συμμετοχή σε ασκήσεις μεθοδολογίας 9
Συμμετοχή σε 2 προόδους 6
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική

Μέθοδοι αξιολόγησης: διαμορφωτική (ασκήσεις, πρόοδοι και γραπτές εξετάσεις)

Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων και επίλυσης προβλημάτων

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

•   Thomas Gallant, Νεότερη Ελλάδα, εκδ. πεδίο, Αθήνα 2017

•    Richard Clogg, Σύντομη Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας, εκδ. Καρδαμίτσα Αθήνα 2012

•   σημειώσεις της διδάσκουσας που εκδίδονται από το Πανεπιστήμιο, με τίτλο: Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία 1922-1950

Πρόσθετη  προτεινόμενη βιβλιογραφία

•   Αντώνης Λιάκος, Ο ελληνικός 20ός αιώνας, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2019

•   Χρ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τ. Β1, Β2 και Γ1, Γ2, Αθήνα, εκδ. Βιβλιόραμα, 2005

Β. Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000,     τ. 7 και τ.8,  Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2003.

 

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)

•   Τα Ιστορικά

•   Μνήμων

•   Historein