Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

·      

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν βασικές έννοιες της επιστήμης της Κοινωνιολογίας, όπως την έννοια της συλλογικής ταυτότητας (εθνικής, εθνοτικής, πολιτισμικής κ.α.) (ΜΑ3, ΜΑ11).
 • Να γνωρίζουν σημαντικά ιστορικά γεγονότα και κοινωνικά φαινόμενα που γνώρισε η Ελλάδα τον 19ο, 20ό και 21ο αιώνα (ΜΑ11).
 • Να προσεγγίζουν με αναλυτικό και ταυτόχρονα κριτικό τρόπο σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα και τις συνέπειές τους (ΜΑ1).
 • Να κατανοούν τη διαδικασία προσέγγισης των σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων (όπως της μετανάστευσης και της οικονομικής κρίσης)  από μαθητές σχολικής ηλικίας (ΜΑ11).
 • Να έχουν ολοκληρώσει ατομική εργασία στην οποία να έχουν αξιοποιήσει τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας (ΜΑ9).
 • Να έχουν την επιθυμία να είναι ενεργά μέλη των κοινωνικών ομάδων ένταξής τους και να συμβάλλουν όσο μπορούν περισσότερο στη διαμόρφωση του κοινωνικού περίγυρου (ΜΑ10).
 • Να κατανοούν τον ρόλο του εκπαιδευτικού  στην ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης από τους μαθητές (ΜΑ3, ΜΑ13).
 • Να κατανοούν τον ρόλο του εκπαιδευτικού  στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τις κοινωνικές ομάδες των συναδέλφων, των οικογενειών των μαθητών, και των εκπροσώπων εκπαιδευτικών, κοινοτικών και κρατικών φορέων (ΜΑ14)
 • Να κατανοούν κοινωνικές ανάγκες και να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν επιτόπια έρευνα με ποιοτική ανάλυση των δεδομένων (ΜΑ13).

·      Να αναγνωρίζουν, να επιλέγουν και να υλοποιούν διαδικασίες αξιολόγησης των μαθησιακών επιτευγμάτων των μαθητών λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό περιβάλλον (οικονομικό, πολιτισμικό, δίκτυο κοινωνικών συναναστροφών) από το οποίο προέρχονται (ΜΑ10).

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·    Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·    Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

·    Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

·    Λήψη αποφάσεων

·    Αυτόνομη εργασία

·    Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας σε θέματα διαφορετικότητας

·    Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·    Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των τεχνολογιών

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Σύγχρονη ελληνική κοινωνία, 1830 μέχρι σήμερα: Σημαντικά ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα.

2. 20ος αιώνας και κοινωνική αλλαγή

3. Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης

4. 21ος αιώνας και κρίση οικονομική-προσφυγική-ανθρωπιστική

5. Ο κόσμος που ζούμε: Πολιτισμοί σε συνεργασία, πολιτισμοί σε σύγκρουση

6. Πολυπολιτισμική Θράκη

7. Γυναίκα και εικόνες Θράκης

8. ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: «Δραστηριότητες τοπικής κοινωνίας και σχολική έρευνα»

9. ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: «Μέσα από την προθήκη ενός Μουσείου»

10. ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: «Σύμβολα πόλης και τέχνες»

11. ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: «Πολιτισμικό τοπίο και ιστορική αφήγηση»

12. Ανακεφαλαίωση

13. Παρουσιάσεις ατομικών εργασιών

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο

Βιωματικά εργαστήρια

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και την επικοινωνία με τους φοιτητές και στο παραγόμενο από τους φοιτητές εκπαιδευτικό υλικό.

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 21
Βιωματικά εργαστήρια 18
Αυτοτελής μελέτη 50
Βιβλιογραφική επισκόπηση για την ατομική εργασία 25
Συγγραφή και power-point της ατομικής εργασίας 8
Παρουσίαση  ατομικής εργασίας 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Ατομική εργασία: Σχεδιασμός και παρουσίαση των σταδίων ανάπτυξης βιωματικού εργαστηρίου (40%)

Προφορική εξέταση (60%)

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·         Βεργέτη, Μαρία Κ. Εικόνες από την πολυπολιτισμική Θράκη. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Κυριακίδη, 2017.

·         Κυρίδης, Αργύρης και Ανδρέας Ανδρέου. Όψεις της Ετερότητας. Αθήνα: Γ. Δαρδανός, Κ. Δαρδανός, 2005.

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

·         Βεργέτη, Μαρία Κ. Παλιννόστηση και Κοινωνικός Αποκλεισμός. 4η έκδ. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη, 2015.

·         Βεργέτη, Μαρία Κ.  Χρονολόγιο και Εργογραφία Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου-Κάνεως: Πόντος-Θράκη. 2η ανατύπωση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2014.

·         Βεργέτη, Μαρία Κ. Από τον Πόντο στην Ελλάδα. 2η έκδ. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2000. Παπαδημητρίου, Παναγιώτης. Οι Πομάκοι της Ροδόπης: Από τις εθνοτικές σχέσεις στους βαλκανικούς εθνικισμούς. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2003.

·         Henry, Joy. Οι κόσμοι που μοιραζόμαστε: Εισαγωγή στην Πολιτισμική και Κοινωνική Ανθρωπολογία. Μετάφραση Χρυσούλα Μεντζαλίρα. Επιμέλεια Έλια Πετρίδου. 2η έκδ. Αθήνα: Κριτική, 2011.

·         Schmidt, Helmut. Παγκοσμιοποίηση: Πολιτικές, Οικονομικές και Πολιτισμικές Προκλήσεις. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2005.

·         Τρουμπέτα, Σεβαστή. Κατασκευάζοντας ταυτότητες για τους μουσουλμάνους της Θράκης. Αθήνα: Κριτική, 2001.

·         Χωριανόπουλος, Ιωάννης, Θεόδωρος Ιωσηφίδης, και Θεανώ Σ. Τερκενλή επιμ. Ανθρωπογεωγραφία: Άνθρωπος, κοινωνία και χώρος. Αθήνα: Κριτική, 2007.