Χρήση Η/Υ και Εφαρμογές


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  1Ε13 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03278/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

·      

Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος και την επιτυχή αξιολόγησή τους οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

Να γνωρίζουν τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και να τις αξιοποιούν κατάλληλα και αποτελεσματικά κατά την διδακτική πράξη (ΜΑ9)

Να οργανώνουν την διδακτική-μαθησιακή διαδικασία με δημιουργικό τρόπο, τεκμηριώνοντας τις επιλογές τους και να εφαρμόζουν κατάλληλες δραστηριότητες, μεθόδους, μέσα και υλικά, ώστε να προάγονται η κριτική και δημιουργική σκέψη, καθώς και η διερευνητική, η αυτενεργός και η συνεργατική μάθηση (ΜΑ6)

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Χρήση απαραιτήτων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.        Εισαγωγικές έννοιες γνωριμία με το περιβάλλον του Η/Υ και τις χρησιμότητα τους στη ζωή του 21 του αιώνα.

2.        Εισαγωγή στο Λειτουργικό περιβάλλον και προσαρμογή στο περιβάλλον εργασίας. Ιεραρχικό σύστημα φακέλων και διαχείριση τους. Ασφάλεια συντήρηση και επιδόσεις.

3.        Διαδίκτυο και αναζήτηση πληροφοριών. Κίνδυνοι από τη χρήση του

4.         Τα εργαλεία παραγωγικότητας Web2.0 για συνεργατική ομαδική εργασία. Διαδικτυακές επικοινωνίες: Εισαγωγή στις επικοινωνίες μέσω Διαδικτύου: Πώς και πότε να τις χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια

5.        Εισαγωγή και βασικές λειτουργίες επεξεργασίας κειμένου. Πρότυπα, εκτύπωση. Λειτουργία Επεξεργασίας και Διόρθωσης κειμένου.  Συνεργασία με κοινή χρήση και διαχείριση κειμένων στον παγκόσμιο ιστό.

6.        Δυνατότητες και λειτουργίες μενού και επιλογών και εργαλεία της εφαρμογής. Εξάσκηση στο εργαστήριο στη μορφοποίηση του εγγράφου. Χρήση και επεξεργασία πινάκων, εικόνων, γραφικών και μέρη άλλων εφαρμογών.

7.        Εργαλεία ελέγχου του κειμένου, σχόλια, αναφορές, βιβλιογραφία συγχώνευση αλληλογραφίας και ασκήσεις.

8.        Εισαγωγή στην εφαρμογή και εξοικείωση με το περιβάλλον των φύλλων εργασίας (Εxcel).Διαχείριση δεδομένων και φύλλων εργασίας

9.           Υπολογισμοί με τύπους και συναρτήσεις. Εργαστηριακές ασκήσεις

10.     Μορφοποίηση- εμφάνιση φύλλου εργασίας, γραφικά , γραφήματα και λίστες δεδομένων

11.     Δημιουργία παρουσιάσεων. Ανάπτυξη μιας παρουσίασης. Έλεγχος και διόρθωση. Μορφοποίηση κειμένου. Γράφημα- Οργανόγραμμα και αντικείμενα σχεδίασης

12.     Προσθήκη εφέ και προετοιμασία μιας παρουσίασης. Προβολή.

13.     Επαναληπτικές συνδυαστικές ασκήσεις των διδασκόμενων εφαρμογών.

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Δια ζώσης και εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε στη Διδασκαλία , στην εργαστηριακή εκπαίδευση , στην επικοινωνία με τους   φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακή  Άσκηση 50
Εκπόνηση εργασιών 61
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Οι φοιτητές αξιολογούνται με υποχρεωτικές  εργασίες που ανατίθενται στη διάρκεια του εξαμήνου και καταλαμβάνουν το 40% του συνολικού βαθμού, καθώς και την τελική εξέταση η οποία αποτελείται από γραπτές ερωτήσεις (πολλαπλής Επιλογής, ερωτήσεις σύντομης απάντησης, Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών) και ηλεκτρονική εξέταση στις εφαρμογές που διδάχτηκαν. Ο βαθμός της τελικής εξέτασης καταλαμβάνει το 60% του συνολικού βαθμού του μαθήματος.

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·         Κ. Ξαρχάκος – Δ. Καρολίδης, 2017, Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2016
(Περιέχει Windows 10), Αθήνα, Εκδόσεις Άβακας

·         Τσαδήρας, A., 2017. Microsoft Windows και Office – Χρήση και Εργαστηριακές Ασκήσεις για Κοινωνικούς και Πολιτικούς Επιστήμονες προσέγγιση βήμα-βήμα. Θεσσαλονίκη: Ζυγό

·         Γκλαβά Μαίρη, 2018, 7 σε 1 –Windows 10-Office 16 Βήμα προς βήμα, Αθήνα, Εκδόσεις Δίσιγμα

 

2. Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

·         Alan Evans, Kendall Martin, Mary Anne Poatsy (2018).  Εισαγωγή στην Πληροφορική :Θεωρία και Πράξη, Αθήνα, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *