Ψυχολογία Κινήτρων – Εφαρμογές στην Εκπαίδευση


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό  (6ο)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορούν να:

·         εξηγήσουν το όρο ¨κίνητρα» και τα  περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των κινήτρων.. (ΜΑ3, ΜΑ5, ΜΑ6)

·          διακρίνουν τις μεθόδους μελέτης των κινήτρων (ΜΑ3, ΜΑ5, ΜΑ6)

·         αναλύουν τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις  για τα κίνητρα μάθησης (ΜΑ3, ΜΑ5, ΜΑ6)

·          περιγράφουν τις προεκτάσεις των θεωριών κινήτρων μάθησης στην διδασκαλία (ΜΑ3, ΜΑ5, ΜΑ6)

·          περιγράφουν τον ρόλο της οικογένειας στη διαμόρφωση των κινήτρων μάθησης (ΜΑ3, ΜΑ5, ΜΑ6)

·         περιγράφουν τον ρόλο του σχολείου και του εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση των κινήτρων μάθησης (ΜΑ3, ΜΑ5, ΜΑ6)

·         αναφέρουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις  πολιτισμικές διαφορές στα κίνητρα μάθησης(ΜΑ3, ΜΑ5, ΜΑ6)

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·  Προσαρμοστικότητα

·  Ομαδική εργασία

·  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση απαραίτητων τεχνολογιών

·  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·  Παραγωγή ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 1: Εισαγωγικές παρατηρήσεις

 2: Ορισμός κινήτρων-ιστορική αναδρομή- μέθοδοι εκτίμησης κινήτρων

 3:  Θεωρία προσδοκίας – αξίας

 4: Θεωρία αιτιακών αποδόσεων (1)

 5: Θεωρία αιτιακών  αποδόσεων (2) 

6.Γνωστική – κοινωνική θεωρία κινήτρων

 7: Εσωτερικά- εξωτερικά κίνητρα μάθησης

 8: Στόχοι και προσανατολισμός στόχων

 9: Θυμικό και κίνητρα

 10: Επίδραση εκπαιδευτικού  στα κίνητρα

11: Ο ρόλος του σχολείου στα κίνητρα

12. Επίδραση κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου στα κίνητρα

13: Παρουσίαση εργασιών

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 44
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας για εργασία 30
Μελέτη για εξετάσεις 45
Παρουσίαση εργασίας 3
Γραπτή εξέταση 3
   
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

  Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

·         Συγγραφή γραπτής εργασίας

·          Παρουσίαση γραπτής εργασίας

·           Γραπτή εξέταση

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·         Schunk, D.H., Pintrich, P. R., & Meece, J. L. (2010). Τα κίνητρα στην εκπαίδευση. Επιμ. Ν. Μακρής & Δ. Πνευματικός. Αθήνα: Gutenberg.

·         Kωσταρίδου – Ευκλείδη, Α. (1999). Ψυχολογία Κινήτρων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

 

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

·         Hofmann, B. (2015). Motivation for learning and performance. NY: Academic Press.

·         Reeve, J. (2018). Understanding motivation and emotion. UK. Wiley.

·         Theopald, M. (2005). Increasing student motivation. USA: Corwin .

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα):

·         Ψυχολογία

·         Learning and motivation

·         Motivation and emotion

·         Motivation Science

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *