Μέτρηση στην Εκπαίδευση


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο εαρινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03307/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Κεντρικός σκοπός του μαθήματος είναι η μεθόδων εκπαιδευτικής μέτρησης για τη βελτίωση και υποστήριξη της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης.

Στο πλαίσιο του γενικού σκοπού και των θεμελιωδών στόχων του ΠΠΣ, οι φοιτητές/ριες, ολοκληρώνοντας επιτυχώς τις σπουδές τους, αναμένεται να είναι ικανοί:

–          να ορίσουν βασικές έννοιες της εκπαιδευτικής μέτρησης και να εφαρμόσουν τις έννοιες αυτές σε πραγματικά ψυχομετρικά δεδομένα (Μ13)

–          να διακρίνουν διαφορετικά είδη εγκυρότητας και αξιοπιστίας της μέτρησης (Μ13)

–          να πραγματοποιήσουν και να ερμηνεύσουν Ανάλυση Ερωτήσεων/Στοιχείων μιας ψυχομετρικής κλίμακας (Μ13)

–          να εντοπίζουν τις βασικές διαφορές ανάμεσα στην Κλασική Θεωρία Μέτρησης και τη Θεωρία Απόκρισης Ερωτήματος (Μ13)

–          να εντοπίζουν τα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες και των προϋποθέσεων εφαρμογής βασικών μοντέλων της Θεωρίας Απόκρισης Ερωτήματος (Μ13)

–          να καταγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος προσαρμοστικής αξιολόγησης (Μ13)

–          να εφαρμόσουν βασικά μοντέλα και δείκτες εκπαιδευτικής μέτρησης σε πραγματικά δεδομένα (Μ13)

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση επιστημονικών δεδομένων που συνδέονται με όλες τις συνιστώσες της εκπαίδευσης των παιδιών ηλικίας 6 – 12ετών , με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 

Λήψη αποφάσεων

 

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

Ομαδική εργασία

 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

1.       Εισαγωγή στη Μέτρηση και την Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

2.       Ψυχομετρικά Εργαλεία (είδη, χαρακτηριστικά, στάδια κατασκευής)

3.       Κλασική Θεωρία Μέτρησης (CTT) – Ανάλυση Ερωτήσεων (δείκτες δυσκολίας και διακριτικής ικανότητας, ανάλυση παραπλανητικών επιλογών)

4.       Είδη εγκυρότητας της μέτρησης (περιεχομένου, κριτηρίου, εννοιολογικής κατασκευής)

5.       Έλεγχος εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής ψυχομετρικής κλίμακας μέσω της Διερευνητικής Ανάλυσης Παραγόντων

6.       Είδη αξιοπιστίας της μέτρησης (ελέγχου-επανελέγχου, μεταξύ βαθμολογητών, εσωτερικής συνέπειας)

7.       Εισαγωγικές έννοιες στη στάθμιση ψυχομετρικών κλιμάκων

8.       Θεωρία Απόκρισης Ερωτήματος (IRT) – Το μοντέλο Rasch

9.       Θεωρία Απόκρισης Ερωτήματος (IRT) – Τα μοντέλα 2PL και 3PL

10.    Θεωρία Απόκρισης Ερωτήματος (IRT) – Τα μοντέλα RSM, PCM, GRM

11.    Προσαρμοστική αξιολόγηση μέσω Η/Υ (Μέρος Α΄)

12.    Προσαρμοστική αξιολόγηση μέσω Η/Υ (Μέρος Α΄)

13.    Παρουσιάσεις εργασιών

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές ασκήσεις 31
Εκπόνηση ατομικής εργασίας 25
Αυτοτελής μελέτη 30
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Διαμορφωτική

Γραπτή εργασία (ομαδική) (100%)

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 

Κουλάκογλου, Κ. (2002). Ψυχομετρία και ψυχολογική αξιολόγηση. Αθήνα: Παπαζήση.

 

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

Αλεξόπουλος, Δ. (2011). Ψυχομετρία. Εκδόσεις Πεδίο.

 

Δαφέρμος, Β. (2011). Παραγοντική Ανάλυση. Ζήτη Πελαγία & Σια Ι.Κ.Ε.

 

Μυλωνάς, Κ. (2018). Στατιστική Θεωρία και Εφαρμογές με τον MS-Excel. 2η Έκδοση, αναθεωρημένη.

Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

 

Πετρίδης, Δ. (2015). Ανάλυση πολυμεταβλητών τεχνικών. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών

Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl. handle. net/11419/2126.

 

Mair, P. (2018). Modern psychometrics with R. Springer International Publishing.

 

Nunnally, J.C. & Bernstein, I.H. (1994). Psychometric Theory. New York: McGraw-Hill.

 

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

– Preschool and Primary Education

– International Journal of Educational Research

– European Journal of Psychological Assessment

– Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων

– Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

– Ψυχολογία