Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση Ερευνητικών Δεδομένων


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό (7ο)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03296/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

·      

Κεντρικός στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων ανάλυσης και ερμηνείας ερευνητικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο ποσοτικών, ποιοτικών ή μικρών ερευνητικών σχεδιασμών, κυρίως στο πεδίο των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Με τη συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει:

 

·         Να αναγνωρίζουν και να επιλέγουν την πιο κατάλληλη ποσοτική ή ποιοτική μέθοδο-εργαλείο για την ανάλυση δεδομένων με βάση τον ερευνητικό σχεδιασμό, τη μέθοδο δειγματοληψίας, τη φύση των δεδομένων και τα ερευνητικά ερωτήματα-υποθέσεις που σχετίζονται με αυτά (Μ13).

·         Να ερμηνεύουν πίνακες και γραφήματα που αναπαριστούν ερευνητικά αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών (Μ13).

·         Να υπολογίζουν και να ερμηνεύουν δείκτες κεντρικής τάσης, διασποράς και μορφής (Μ13).

·         Να υπολογίζουν και να ερμηνεύουν δείκτες συνάφειας και συσχέτισης μεταξύ μεταβλητών (Μ13).

·         Να καταχωρούν, να διαχειρίζονται και να αναπαριστούν δεδομένα μέσω λογισμικού στατιστικής επεξεργασίας και να διεκπεραιώνουν βασικές στατιστικές αναλύσεις (Μ13).

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα.
   
 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση επιστημονικών δεδομένων που συνδέονται με όλες τις συνιστώσες της εκπαίδευσης των παιδιών ηλικίας 6 – 12ετών , με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 

Λήψη αποφάσεων

 

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Εισαγωγή στην ανάλυση δεδομένων στην εκπαιδευτική έρευνα

2.       Οργάνωση και παρουσίαση δεδομένων σε πίνακες και διαγράμματα (Μέρος Α΄)

3.       Οργάνωση και παρουσίαση δεδομένων σε πίνακες και διαγράμματα (Μέρος Β΄)

4.       Δείκτες Κεντρικής Τάσης

5.       Δείκτες Διασποράς

6.       Δείκτες Μορφής

7.       Η (Τυπική) Κανονική Κατανομή

8.       Συσχέτιση ποσοτικών μεταβλητών

9.       Συνάφεια ποιοτικών μεταβλητών

10.    Μέθοδοι δειγματοληψίας στην εκπαιδευτική έρευνα

11.    Ανάλυση δεδομένων με χρήση λογισμικού στατιστικής επεξεργασίας (Εργαστήριο)

12.    Ανάλυση δεδομένων με χρήση λογισμικού στατιστικής επεξεργασίας (Εργαστήριο)

13.    Ανακεφαλαίωση – Προσομοίωση εξετάσεων

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 33
Εργαστηριακές ασκήσεις 6
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 30
Εκπόνηση ατομικής εργασίας 30
Αυτοτελής μελέτη 26
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Διαμορφωτική

Γραπτή εργασία (ατομική) (20%)

Συμμετοχή σε έρευνες άλλων φοιτητών (10%)

Γραπτή εξέταση (70%)

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 

Ρούσσος, Π. Λ., & Τσαούσης, Γ. (2011). Στατιστική στις επιστήμες της συμπεριφοράς με τη χρήση του

SPSS. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος.

 

Κατσής, A., Σιδερίδης Γ.Δ., & Εμβαλωτής, Α. (2011). Στατιστικές μέθοδοι στις κοινωνικές επιστήμες, Εκδόσεις Τόπος.

 

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

Creswell, J. W. (2011). Η έρευνα στην εκπαίδευση: Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της

ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας (Επιμέλεια Χαράλαμπος Τζορμπατζούδης). Αθήνα: Ίων.

 

Γιαλαμάς, Β., (2005). Στατιστικές Τεχνικές και εφαρμογές στις Επιστήμες της Αγωγής. Αθήνα: Πατάκης.

 

Αλεξόπουλος, Δ. (1998). Ψυχομετρία: Σχεδιασμός τεστ και ανάλυση ερωτήσεων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

 

Γναρδέλλης, Χ. (2013). Ανάλυση Δεδομένων με το IBM SPSS Statistics 21.0. Αθήνα: Παπαζήσης.

 

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

– Preschool and Primary Education

– International Journal of Educational Research

– European Journal of Psychological Assessment

– Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων

– Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

– Ψυχολογία