Πληροφορίες


ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕRASMUS+

Το Δ.Π.Θ. συμμετέχει στο πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών (για σπουδές και πρακτική άσκηση) και προσωπικού (για διδασκαλία ή επιμόρφωση) στη δράση του προγράμματος Erasmus+ για τη Διεθνή Κινητικότητα/ International Credit Mobility. Η δράση αυτή παρέχει τη δυνατότητα μετακίνησης προς και από Ιδρύματα τρίτων χωρών.

 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 Κινητικότητα για Σπουδές

Το πρόγραμμα «Κινητικότητα για σπουδές» (http://erasmus.duth.gr/node/4) αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. που είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο 2ο έτος σπουδών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, έπειτα από σχετική ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η μετακίνηση για σπουδές πραγματοποιείται κατά το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, σε ένα από τα Τμήματα του εξωτερικού με τα οποία το Π.Τ.Δ.Ε. έχει συνάψει διμερή συμφωνία. Τα Τμήματα αυτά βρίσκονται εδώ: http://erasmus.duth.gr/agreementstudents?field_country_tid=All&field_department_tid=56

Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση

Το πρόγραμμα «Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση» (http://erasmus.duth.gr/node/14) αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο 4ο έτος σπουδών, τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε., καθώς και τους πρόσφατα αποφοίτους καθενός από τους τρεις κύκλους σπουδών, οι οποίοι προτίθενται να μετακινηθούν σε μια χώρα που συμμετέχει στο Erasmus+, δηλαδή στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου: Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και στην υπό ένταξη χώρα Τουρκία. Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, έπειτα από σχετική ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Για την ανάγκη επικαιροποίησης και βελτιστοποίησης της διαδικασίας αναγνώρισης των μαθημάτων που διδάσκονται οι φοιτητές σε Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, μετά από την επιστροφή από το εξωτερικό, ο φοιτητής καταθέτει στη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε. αίτηση αναγνώρισης των μαθημάτων που παρακολούθησε και επιτυχώς εξετάσθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus+. Στην αίτηση επισυνάπτονται: α) σχετική εισήγηση από τον ακαδημαϊκό συντονιστή, β) αναλυτική βαθμολογία στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος του εξωτερικού (transcript of records) που επιθυμεί αναγνώριση και (γ) τα περιγράμματα των προς αναγνώριση μαθημάτων. Η Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε. προωθεί τις αιτήσεις στους διδάσκοντες των προς αναγνώριση μαθημάτων, μέσω του Τομέα που ανήκουν. Οι διδάσκοντες εισηγούνται σχετικά στη συνεδρίαση του Τομέα και, ακολούθως, ο Τομέας ενημερώνει εγγράφως για την απόφαση της συνεδρίασης του Τομέα τη Γραμματεία του Τμήματος.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το πρόγραμμα Διεθνούς Κινητικότητας του Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα στα μέλη ΔΕΠ, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Διοικητικό Προσωπικό και Ε.ΤΕ.Π. να μετακινηθούν σε Ίδρυμα της Χώρας-Εταίρου, με σκοπό είτε την επιμόρφωση είτε τη διδασκαλία, σύμφωνα με τις ισχύουσες Δι-Ιδρυματικές Συμφωνίες. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο:http://erasmus.duth.gr/node/45.

Ειδικότερα, για Διμερείς συμφωνίες μετακίνησης προσωπικού για διδασκαλία ή επιμόρφωση, επισκεφτείτε τον ιστότοπο: http://erasmus.duth.gr/agreements-teachers?field_country_tid=All&field_department_ tid=56.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κινητικότητα προσωπικού μπορείτε να απευθυνθείτε στον Ακαδημαϊκό Συντονιστή Erasmus+ του Π.Τ.Δ.Ε., Αναπληρωτή Καθηγητή Άγγελο Μάρκο, 25510 30118, amarkos@eled.duth.gr.

Συνδεθείτε με τον ιστοχώρο http://erasmus.duth.gr/