Ιστορία


Με τις διατάξεις του άρθρ. 46 παρ. 1 του v.1268/82 προβλέφθηκε η ίδρυση Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών στη Θράκη, ενώ το Προεδρικό Διάταγμα 320/83 (ΦΕΚ Α΄, 116/07-09-1983) καθόριζε τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Τα πρώτα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα άρχισαν να λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 1984-85 στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Ιωαννίνων. Το Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. με έδρα την Αλεξανδρούπολη, άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1986-87 με την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών. Σήμερα, δέχεται κατά μέσο όρο 200 φοιτητές κατ’ έτος.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Προεδρικού Διατάγματος 320/83, τα Παιδαγωγικά Τμήματα έχουν ως αποστολή:

α) να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα

β) να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία

γ) να συμβάλλουν στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της εκπαίδευσης σε ζητήματα Παιδαγωγικής

δ) να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στο πεδίο της Εκπαίδευσης διεθνώς κατά τις τελευταίες δεκαετίες επέβαλαν την αναβάθμιση της αποστολής των Παιδαγωγικών Τμημάτων που, πλέον, καλούνται να συμβάλουν στη διαμόρφωση της επιστημονικής-επαγγελματικής ταυτότητας του φοιτητή και μελλοντικού εκπαιδευτικού ως ειδικού της μάθησης και της διδασκαλίας, της εκπαίδευσης και της αγωγής, ως αναστοχαζόμενου εκπαιδευτικού, με συνείδηση του κοινωνικού του ρόλου και με κριτική στάση για το έργο του και τις συνθήκες που το επηρεάζουν.
To Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ είναι συνέχεια της Ζαριφείου Ακαδημίας ή Ακαδημίας Αλεξανδρούπολης.
Η Ζαρίφειος όμως αποτελεί την εξέλιξη του Αρχιγένειου Διδασκαλείου Επιβατών Ανατολικής Θράκης και του Διδασκαλείου Αλεξανδρούπολης.Το χρονικό σκιαγραφείται στο απόσπασμα του βιβλίου του πρώτου διευθυντού της Ζαριφείου Ακαδημίας κ. Νικολάου Ράπτη.

Αρχιγένειο Διδασκαλείο Επιβατών Ανατολικής Θράκης

Διδασκαλείο Αλεξανδρούπολης

Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία ή Ακαδημία Αλεξανδρούπολης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης