ΙστορίαTo Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ είναι συνέχεια της Ζαριφείου Ακαδημίας ή Ακαδημίας Αλεξανδρούπολης.
Η Ζαρίφειος όμως αποτελεί την εξέλιξη του Αρχιγένειου Διδασκαλείου Επιβατών Ανατολικής Θράκης και του Διδασκαλείου Αλεξανδρούπολης.Το χρονικό σκιαγραφείται στο απόσπασμα του βιβλίου του πρώτου διευθυντού της Ζαριφείου Ακαδημίας κ. Νικολάου Ράπτη.

Αρχιγένειο Διδασκαλείο Επιβατών Ανατολικής Θράκης

Διδασκαλείο Αλεξανδρούπολης

Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία ή Ακαδημία Αλεξανδρούπολης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης