H ιστορία της τέχνης μέσα από τη μουσική και τα εικαστικά


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ H ιστορία της τέχνης μέσα από τη μουσική και τα εικαστικά
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 2,5
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Γενικών γνώσεων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) Θα υπάρξει σύνδεσμος
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορούν να:

1) διακρίνουν τις σημαντικές περιόδους στην ιστορία της τέχνης

2)συγκρίνουν τα βασικά σημεία των ιστορικών περιόδων

3) διακρίνουν ηχητικά και οπτικά έργα τέχνης της κάθε περιόδου

4)σχεδιάσουν και εκτελέσουν πορείες διδασκαλιών για τα εικαστικά και τη μουσική σε μία συγκεκριμένη περίοδο

5) δημιουργήσουν δικά τους έργα τέχνης με βάση τα χαρακτηριστικά της κάθε περιόδου τόσο στη μουσική όσο και στα εικαστικά

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

-Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

-Λήψη αποφάσεων

-Αυτόνομη εργασία

-Ομαδική εργασία

-Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

-Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

-Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

-Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

-Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ιστορία της τέχνης μέσα από τη μουσική και τα εικαστικά

Διαλέξεις

1.       Αρχαίοι υψηλοί πολιτισμοί

2.       Αρχαία Ελλάδα

3.       Μεσαίωνας

4.       Αναγέννηση

5.       Βυζάντιο

6.        Μπαρόκ-Ροκοκκό

7.       Κλασσικισμός

8.       Ρομαντισμός

9.       Μετάβαση στον εικοστό αιώνα-εθνικές σχολές

10.    Ιμπρεσσιονισμός-εξπρεσσιονισμός

11.    Κινήματα του εικοστού αιώνα

12.    Κινήματα του εικοστού αιώνα

13.    Ο εικοστός πρώτος αιώνας και οι ανατροπές του

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Δια ζώσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

PowerPoint

Ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης eclass,

Email

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια 3
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 3,5
Εκπόνηση project ομαδικού 2
Δημιουργία φακέλου υλικού 2
Συγγραφή εργασίας 3
Καλλιτεχνική δημιουργία 10
Σύνολο Μαθήματος 62,5
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά

Μέθοδοι αξιολόγησης βαρύτητα %):

·         Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 10%

·         Γραπτή εργασία 20%

·         Προφορική εξέταση 40%

·         Καλλιτεχνική ερμηνεία 30%

 

Κριτήρια αξιολόγησης (βαρύτητα %)

·         Ακρίβεια και πληρότητα απαντήσεων 20%

·         Επαρκής καλλιτεχνική δημιουργία 50%

·         Κατάλληλη χρήση ορολογίας 20%

·         Επάρκεια βιβλιογραφικών αναφορών και κατάλληλη χρήση της βιβλιογραφίας 10%

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα: –Gombrich, E.H. (1994), Το χρονικό της τέχνης, Αθήνα, Μορφωτικό ίδρυμα εθνικής τραπέζης

Joseph Machlis, Kristine Forney (1996), Η απόλαυση της μουσικής, Αθήνα, fagottobooks

 

Πρόσθετη βιβλιογραφία: θα υπάρξει σύνδεσμος

 

 

 

Αγγλικά για ειδικούς σκοπούς II


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών της Αγωγής
ΤΜΗΜΑ Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς ΙΙ (Υποχρεωτικό κατ’επιλογή)
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 2,5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Κανένα.

Απαιτείται καλή γνώση γραμματικών και συντακτικών δομών σε επίπεδο B2-C1.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Αγγλική και Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/EDU112/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
 

Γενικός και τελικός στόχος της διδασκαλίας της Αγγλικής ως ξένης Γλώσσας στο ΤΕΕΠΗ του ΔΠΘ είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την ειδική γλώσσα της επιστήμης τους, ώστε να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες που θα τους/τις επιτρέψουν να κατανοούν ξενόγλωσσα κείμενα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους αλλά και να συνθέτουν κείμενα ακαδημαϊκού λόγου. Ακόμη, στόχος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τις δεξιότητες εκείνες που θα τους/τις επιτρέψουν να ανταποκρίνονται σε γενικότερες και ειδικότερες καταστάσεις επικοινωνίας, όπως παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων και συμμετοχή με ανακοινώσεις.

 

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορούν να:

1)Αναγνωρίσουν γλωσσικές δομές και ορολογία σχετικά με τις Επιστήμες Αγωγής και να   αναπτύξουν προφορικό λόγο για ποικίλα θέματα πάνω στις Επιστήμες της Αγωγής.(ΜΑ1))

2)Αναπτύξουν πλήρως τις γνώσεις εύρεσης ειδικών πληροφοριών στο διαδίκτυο και να γνωρίσουν τις δυνατότητες σύγχρονης τεχνολογίας που θα μπορούν να τις αξιοποιούν αποτελεσματικά.(ΜΑ9)

3)Αντιληφθούν και να κατανοήσουν ειδικό οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, ομιλιών και σεμιναρίων στην Αγγλική Γλώσσα με θέματα σχετικά με την Επιστήμη τους.(ΜΑ11)

4)Συνθέσουν σύντομα κείμενα γραπτού ακαδημαϊκού λόγου στις Επιστήμες της Αγωγής αλλά και να διακρίνουν και να αξιολογήσουν το διαφορετικό ύφος ανάμεσα σε ακαδημαϊκά κείμενα.(ΜΑ6)

5)Σχεδιάζουν ακαδημαϊκές προφορικές παρουσιάσεις και να συμμετέχουν στα Symposium for students of ESP Classes,  μια διαδικασία που θα τους βοηθήσει να έρθουν σε επαφή με ποικιλία κειμένων πάνω στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και ειδικότερα  σε χώρους εκπαίδευσης .(ΜΑ14)

Γενικές Ικανότητες
Οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Συμβουλευτείτε τις γενικές ικανότητες που αναμένεται  να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος, όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως.  Σε  ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα.
– Κατανόηση, σύγκριση και αξιολόγηση επιστημονικών δεδομένων που συνδέονται με όλες τις συνιστώσες της εκπαίδευσης των παιδιών ηλικίας 6 – 12 ετών

– Κατανόηση, ανάλυση, στάθμιση και διαχείριση με κριτικό τρόπο των πολλαπλών παραγόντων που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα

– Επιλογή και εφαρμογή μεθοδολογιών και εκπαιδευτικών πρακτικών,  με στόχο τη γνωστική, κοινωνική, πολιτιστική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών

– Σχεδίαση, εφαρμογή και αξιολόγηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

– Ανάπτυξη ουσιαστικής παιδαγωγικής δραστηριότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που είναι  συμβατή με τα σύγχρονα δεδομένα των θετικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και, ειδικότερα, της εκπαίδευσης και, επιπλέον, αξιοποιεί με κατάλληλο τρόπο τα σύγχρονα επιτεύγματα της τεχνολογίας

– Επανα-πλαισίωση, αξιοποίηση και υποστήριξη με ενεργό τρόπο της έρευνας και συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και πέρα από αυτήν, όπου η διαμόρφωση ευκαιριών  μάθησης για όλους τους μαθητευομένους θεωρείται ζωτικής σημασίας

– Αναγνώριση των κρίσιμων χαρακτηριστικών της επαγγελματικής  ταυτότητας του εκπαιδευτικού και ανάπτυξή της μέσα από  διαδικασίες κριτικής διερεύνησης και αναστοχασμού της διδακτικής πρακτικής

 • Ανάπτυξη τεχνικών στην ανάγνωση εξειδικευμένων αγγλικών κειμένων καθώς και της ικανότητας εύρεσης και άντλησης γενικών και ειδικών πληροφοριών.
 • Απόκτηση εξειδικευμένου λεξιλογίου και ορολογίας στον χώρο των Επιστημών της Εκπαίδευσης.
 • Αναγνώριση και χρήση των collocations στον χώρο των επιστημών της εκπαίδευσης, δεξιότητα η οποία κρίνεται ως μία από τις σημαντικότερες στον χώρο του ESAP.(English for Specific and Academic Purposes)
 • Άντληση και σύνθεση μιας ποικιλίας πηγών από internet, βιβλία και journals.
 • Εξοικείωση με την Μέθοδο Project Work στην Αγγλική Γλώσσα.
 • Βελτίωση των προφορικών ακαδημαϊκών δεξιοτήτων.
 • Ανάπτυξη συνεργασίας σε ομαδικές εργασίες και δημιουργία κριτικής σκέψης.

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος απαρτίζεται από εξειδικευμένα κείμενα στα Αγγλικά  πάνω στο χώρο της εκπαίδευσης , μέσα από ένα συνδυασμό βιβλίου (Εύδοξος) και διδακτικών σημειώσεων.

Κατά την διάρκεια των δύο εξαμήνων επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών σε διαφορετικά πεδία. Πιο συγκεκριμένα στο  εξάμηνο παρακολούθησης Αγγλικής Γλώσσας η ύλη που επεξεργάζονται είναι η εξής.

 

Υποχρεωτικό  μάθημα 4ου Εξαμήνου

Περιεχόμενο ανά εβδομάδα –Τίτλοι Κεφαλαίων

1η Εβδομάδα :Ηοw children learn through play

2η Εβδομάδα:Play and the learning environment

3η Εβδομάδα: Types of play 1

4η Εβδομάδα :Types of play 2

5η   ΕβδομάδαI:ntroduction to Socialization

6η Εβδομάδα:Primary and secondary Socialization

7η Εβδομάδα : Effects of non socialization

8η Εβδομάδα: Feral children

9η Εβδομάδα : Emotional literacy definition

10η Εβδομάδα: Emotional literacy in schools –the case of Britain

11η Εβδομάδα: Bullying definitions, Types and effects of bullying

12η Εβδομάδα:Bullying in schools-a real problem for education

13η Εβδομάδα:How to prevent bullying in schools.

 

Εξάμηνο 2 – Εαρινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

 

 1. Βιβλίο [41958380]: English for Psychology in Higher Education Studies-Course Book with audio CDs, Jane Short
 2.  Βιβλίο [77119354]: Collins COBUILD Advanced Learner’s Dictionary, John Sinclair
 3. Βιβλίο [41960121]: English for Language and Linguistics in Higher Education Studies – Course Book with audio CDs, Anthony Manning

 

 1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Δια ζώσης, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Δια ζώσης αλλά ταυτόχρονα και εξ’ αποστάσεως, καθώς υπάρχει φόρτος εργασίας που ολοκληρώνεται σε όλη την διάρκεια του εξαμήνου. Οι φοιτητές παίρνουν feedback κάθε εβδομάδα για την εξέλιξη της δουλειάς τους.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
PowerPoint

Ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης eclass,

Email, παρακολούθηση video.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά οι διδακτικές προσεγγίσεις/ δραστηριότητες που κυρίαρχα ακολουθούνται (εκθετικές / μονολογικές, διαλογικές, διερευνητικές, κ.ά.) :

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα, καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης, ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS (βλέπε και Παράρτημα Γ στο συνημμένο αρχείο της ΑΔΙΠ «Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών») .

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σύνολο ωρών)
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια
Εργαστηριακή άσκηση
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 3,5
Φροντιστήριο
Πρακτική
Εκπαιδευτική εκδρομή  
Εκπόνηση μελέτης  
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 10
Αυτοτελής Μελέτη 10
…………
……………
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

62,5
 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΟΡΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συμπερασματική

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιγραφή της διαδικασίας/ του τρόπου αξιολόγησης

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή τελική εξέταση (100%)(Περιλαμβάνει:  ερωτήσεις ανάπτυξης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, κενά συμπλήρωσης.)

Παρουσίαση Ομαδικής ή Ατομικής Εργασίας (20%)

Γραπτή εργασία (30%)

Κριτήρια αξιολόγησης  Εργασίας(βαρύτητα %)

 • Περιεχόμενο: Ακρίβεια και πληρότητα. Εργασίας(ατομικής ή ομαδικής)(50%)

 

 • Κριτική σκέψη – Αξιολόγηση: ερμηνεία του θέματος, κατάλληλη χρήση ακαδημαϊκής γλώσσας επιχειρηματολογία, συνθετική και αναλυτική προσέγγιση (20%)

 

 • Δομή: Οργάνωση / δομή/συνοχή εργασίας(10%)

 

 • Γλώσσα / έκφραση/σαφήνεια (προφορικός ή γραπτός λόγος). (10%)

 

 • Βιβλιογραφία: Επάρκεια βιβλιογραφικών αναφορών, κατάλληλη χρήση, αυτόνομη ανεύρεση πηγών (για εργασίες) (10%)

 

Γαλλικά -Ξένη Γλώσσα ΙΙ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΓΑΛΛΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

ΜΑ6. Να οργανώνουν την διδακτική-μαθησιακή διαδικασία με δημιουργικό τρόπο, τεκμηριώνοντας τις επιλογές τους και να εφαρμόζουν κατάλληλες δραστηριότητες, μεθόδους, μέσα και υλικά, ώστε να προάγονται η κριτική και δημιουργική σκέψη, καθώς και η διερευνητική, η αυτενεργός και η συνεργατική μάθηση.

ΜΑ9. Να γνωρίζουν τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και να τις αξιοποιούν κατάλληλα και αποτελεσματικά κατά την διδακτική πράξη.

ΜΑ12. Να προσεγγίζουν με παιδαγωγικό τρόπο την διαφορετικότητα και την πολυ-

πολιτισμικότητα στην σχολική τάξη.

 

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
Ομαδική εργασία

Αυτόνομη εργασία

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 

 

 

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.        Temps et saisons, date, heure, saisons, météo / prendre un rendez-vous, proposer un rendez-vous, comprendre la météo (partie I)
2.        Temps et saisons, date, heure, saisons, météo / prendre un rendez-vous, proposer un rendez-vous, comprendre la météo (partie II)
3.        Ecole : classes, lieux, matières, vie quotidienne / demander l’autorisation, donner une permission, féliciter, comprendre un emploi du temps (partie I)
4.        Ecole : classes, lieux, matières, vie quotidienne / demander l’autorisation, donner une permission, féliciter, comprendre un emploi du temps (partie II)
 1. Logement : maison, meubles, travaux ménagers/ décrire un lieu téléphoner (partie I)
 2. Logement : maison, immeuble, meubles, travaux ménagers /  décrire un lieu téléphoner (partie II)
 3. Ville : bâtiments, commerce, dans la rue / demander et indiquer le chemin
 4. Comptines, chansons et bricolages
 5. Elaboration d’un projet pédagogique
 6. Elaboration d’un projet pédagogique
 7. Elaboration d’un projet pédagogique
 8. Elaboration d’un projet pédagogique
 9. Présentation du projet

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Ναι

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 30
Εκπόνηση project ομαδικού 46
Δημιουργία φακέλου υλικού 10
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

Γτη γαλλική γλώσσα / Διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση

 

Τελική

·         Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, 50%

·         Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, 20%

·         Γραπτή Εργασία, 20%

Βιβλιογραφία: Επάρκεια βιβλιογραφικών αναφορών, αυτόνομη ανεύρεση πηγών (2%)

·         Δημόσια Παρουσίαση, 10%

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Τίτλος :  ALORS ON JOUE !  12 jeux de société pour La didactique du FLE

Συγγραφείς : Mavromara-Lazaridou C. Schlemminger G.

Εκδόσεις : GUTENBERG     (2018)

 

Τίτλος : Le Grenier de la Grammaire

Συγγραφείς :  Αιγλη Σιούτη, Αννα Αλικιώτη. (2016)

Εκδόσεις : ΓΡΗΓΟΡΗ

 

Τίτλος :  Prêts..partez !  A1-A2

Συγγραφείς : Apartian S , Bertin Noel (2016)

Εκδόσεις : LE LIVRE OUVERT

 

Φυσική Αγωγή


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1Ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 2.5
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
 

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορούν να:

 

1)      γνωρίσουν την ιστορία της Φυσικής Αγωγής στο πέρασμα των χρόνων (ΜΑ1, ΜΑ2, ΜΑ3,ΜΑ4).

2)      γνωρίσουν τα αθλήματα τα οποία διδάσκονται στο σχολείο (ΜΑ1, ΜΑ2, ΜΑ3, ΜΑ4, ΜΑ6, ΜΑ8).

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·         Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διαχείριση θεμάτων φυσικής αγωγής

·         Ανάπτυξη κριτικής σκέψης

·         Ανάπτυξη ικανότητας λήψης αποφάσεων

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο συγκεκριμένο μάθημα θα γίνει μια ιστορική αναδρομή της Φυσικής Αγωγής και θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα αθλήματα που διδάσκονται στο σχολείο.

1. Ιστορική αναδρομή της Φυσικής Αγωγής.

2  .Η προθέρμανση και η αποθεραπεία.

3.  Η Φυσική Αγωγή στην Α και Β  δημοτικού.

4.  Τα χαρακτηριστικα του εκπαιδευτικού Φ.Α.

5.  Σχεδιασμός ημερήσιου προγράμματος στις μικρές ηλικίες.

6.  Σχεδιασμός ημερήσιου προγράμματος στις μεγάλες ηλικίες.

7.  Πετοσφαίριση.

8.  Καλαθοσφαίριση.

9.  Κλασικός Αθλητισμός.

10. Κολύμβηση.

11. Ενόργανη γυμναστική.

12. Χειροσφαίριση.

13. Εργασίες και διορθώσεις αυτών.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Δια ζώσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

PowerPoint, βίντεο

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 24
Εκπόνηση project ομαδικού
Δημιουργία φακέλου υλικού
Σύνολο Μαθήματος 63
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Μέθοδοι αξιολόγησης

 

 • Υποχρεωτική γραπτή εξέταση-Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής (75%)
 • Υποχρεωτική άσκηση πεδίου (25%)

 

Κριτήρια αξιολόγησης

 

 • Aκρίβεια και πληρότητα απαντήσεων, κατάλληλη χρήση ορολογίας, συνάφεια με το θέμα (100%)

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Τεκτονίδης Γεώργιος, Διδακτικές Σημειώσεις, ΠΤΔΕ,ΔΠΘ

Θεωρία, ιστορία και διδακτική της Μουσικής ΙΙ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙI
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 2,5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Γενικών γνώσεων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03212/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορούν να:

1) διακρίνουν τις έννοιες μουσική αγωγή και μουσική εκπαίδευση –MA1

2)συγκρίνουν τα βασικά σημεία μουσικοπαιδαγωγικών συστημάτων και θεωριών-MA3

3) διακρίνουν τις έννοιες ενεργητική μουσική ακρόαση και δημιουργικές μουσικές διεργασίες-MA1

4)σχεδιάσουν και εκτελέσουν πορείες μουσικών διδασκαλιών-ΜΑ6

5) δημιουργήσουν αυτοσχέδια μουσικά παιχνίδια, να κατασκευάσουν αυτοσχέδια μουσικά όργανα και να τα χρησιμοποιήσουν-ΜΑ5

6)εκτελέσουν οργανική συνοδεία παραμυθιού, ποιήματος, λογοτεχνικού κειμένου-ΜΑ4

7)συνθέσουν δικές τους μελωδίες και να αυτοσχεδιάσουν-ΜΑ6

8)αναπτύξουν την ικανότητα καλής μουσικής ανάγνωσης και γραφής –ΜΑ3

9)σχεδιάσουν πορείες διδασκαλιών παιδικών τραγουδιών και μουσικών εννοιών και δομών-ΜΑ5

10) αποδίδουν σωστά και με καλής ποιότητας φωνή ένα παιδικό τραγούδι-ΜΑ3

11)συνοδεύουν ρυθμικά και μελωδικά (ενίοτε) με απλά κρουστά όργανα ένα παιδικό τραγούδι-MA4

12)είναι ικανοί να διδάξουν (με διάφορους τρόπους) ένα παιδικό τραγούδι-MA4

13)διακρίνουν βασικά στοιχεία θεωρίας και ιστορίας της μουσικής-ΜΑ4

 

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
-Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

-Λήψη αποφάσεων

-Αυτόνομη εργασία

-Ομαδική εργασία

-Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

-Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

-Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

-Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

-Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρία, ιστορία και διδακτική της μουσικής Ι

Διαλέξεις

1.       Εισαγωγή 1

2.       Εισαγωγή 2

3.       Εισαγωγή 3

4.       Θεωρίες και αντιλήψεις των σημαντικότερων μουσικοπαιδαγωγών (C. Orff, Z. Kodaly, E.J. Dalcroze, κ.α.)

5.       Θεωρίες και αντιλήψεις των σημαντικότερων μουσικοπαιδαγωγών (C. Orff, Z. Kodaly, E.J. Dalcroze, κ.α.)

6.        Περιεχόμενο των συστημάτων των σημαντικότερων μουσικοπαιδαγωγών αναλυτικά και η εφαρμογή του στην πρωτοβάθμια  εκπαίδευση μέσω μουσικών δραστηριοτήτων βασιζόμενων σ’ αυτό.

7.       Περιεχόμενο των συστημάτων των σημαντικότερων μουσικοπαιδαγωγών αναλυτικά και η εφαρμογή του στην πρωτοβάθμια  εκπαίδευση μέσω μουσικών δραστηριοτήτων βασιζόμενων σ’ αυτό.

8.       Βασικά στοιχεία θεωρίας της μουσικής

9.       Βασικά στοιχεία μορφολογίας της μουσικής

10.    Βασικά στοιχεία οργανογνωσίας και ακουστικής

11.    Εκμάθηση παιδικών τραγουδιών (ελληνικών και μη) με χρήση κυρίως μελωδικών κρουστών οργάνων, αυλού, οργάνων ρυθμού, συνοδεία πιάνου.

12.    Τρόποι διδασκαλίας των παιδικών τραγουδιών σε παιδιά του δημοτικού σχολείου.

13.    Υποδειγματικές διδασκαλίες στην τάξη και σε DVD. Άλλες δημιουργικές μουσικές διεργασίες και διαθεματικές δραστηριότητες.

Θεωρία, ιστορία και διδακτική της μουσικής ΙΙ

Διαλέξεις

1.       Εισαγωγή και επανάληψη των βασικών στοιχείων της θεωρίας, ιστορίας και διδακτικής της μουσικής Ι.

2.       Εισαγωγή και επανάληψη των βασικών στοιχείων της θεωρίας, ιστορίας και διδακτικής της μουσικής Ι.

3.       Κατασκευή αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων (σείστρα, μαράκες, τύμπανα, καμπανούλες, κιθάρες, αυλούς, σάλπιγγες, ντέφι, ταμπουρίνο κ.α.) με απλά υλικά (πλαστικά μπουκάλια, χάρτινα κουτιά, γλάστρες, λάστιχα, μπαλόνια, καλάμια, σπόρους και καρπούς, χρωματιστά χαρτιά και χαρτόνια κ.α.).

4.       Συνοδεία παιδικών τραγουδιών με τα παραπάνω αυτοσχέδια μουσικά όργανα.

5.       Προβολή και ακρόαση διαφορετικών οργανικών και φωνητικών μουσικών συνόλων παιδικών και μη.

6.       Eνεργητική μουσική ακρόαση για την οποία χρησιμοποιούνται όλα τα “αυθεντικά” μουσικά είδη : ελληνική μουσική (έντεχνη, λαϊκή, παραδοσιακή), δυτική μουσική (κλασική, σύγχρονη, τζαζ, ροκ), μουσική άλλων λαών (ινδική, κινεζική, λατινοαμερικάνικη, αφρικανική, κ.α.), παιδικά τραγούδια.

7.       Eνεργητική μουσική ακρόαση για την οποία χρησιμοποιούνται όλα τα “αυθεντικά” μουσικά είδη : ελληνική μουσική (έντεχνη, λαϊκή, παραδοσιακή), δυτική μουσική (κλασική, σύγχρονη, τζαζ, ροκ), μουσική άλλων λαών (ινδική, κινεζική, λατινοαμερικάνικη, αφρικανική, κ.α.), παιδικά τραγούδια.

8.       Mουσική και παραμύθι με μουσική επένδυση: τραγούδια, συνθέσεις, μουσική υπόκρουση, αφήγηση και μερική δραματοποίηση γνωστών παιδικών παραμυθιών και μουσικών έργων.

9.       Mουσική και παραμύθι με μουσική επένδυση: τραγούδια, συνθέσεις, μουσική υπόκρουση, αφήγηση και μερική δραματοποίηση γνωστών παιδικών παραμυθιών και μουσικών έργων.

10.    Η μουσική σε όλες τις ιστορικές της περιόδους και η χρήση συνθέσεων από αυτές για διδασκαλία σε παιδιά του δημοτικού σχολείου.

11.    Η μουσική σε όλες τις ιστορικές της περιόδους και η χρήση συνθέσεων από αυτές για διδασκαλία σε παιδιά του δημοτικού σχολείου.

12.    Δημιουργία και συμμετοχή σε εκδήλωση/τελετή.

13.    Δημιουργία και συμμετοχή σε εκδήλωση/τελετή.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Δια ζώσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

PowerPoint

Ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης eclass,

Email

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια 3
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 3,5
Εκπόνηση project ομαδικού 2
Δημιουργία φακέλου υλικού 2
Συγγραφή εργασίας 3
Καλλιτεχνική δημιουργία 10
Σύνολο Μαθήματος 62,5
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά

Μέθοδοι αξιολόγησης βαρύτητα %):

·         Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 10%

·         Γραπτή εργασία 20%

·         Προφορική εξέταση 40%

·         Καλλιτεχνική ερμηνεία 30%

 

Κριτήρια αξιολόγησης (βαρύτητα %)

·         Ακρίβεια και πληρότητα απαντήσεων 20%

·         Επαρκής φωνητική και ενόργανη εκτέλεση 50%

·         Κατάλληλη χρήση ορολογίας 20%

·         Επάρκεια βιβλιογραφικών αναφορών και κατάλληλη χρήση της βιβλιογραφίας 10%

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα: -Κοψαλίδου, Ευαγγελία (2014),Αναπλάθοντας την «όπερα» το Παιδί  και τα Μάγια του M. Ravel μέσα από δημιουργικές μουσικές δραστηριότητες, Αθήνα, Fagottobooks.

Joseph Machlis, Kristine Forney (1996), Η απόλαυση της μουσικής, Αθήνα, fagottobooks

 

Πρόσθετη βιβλιογραφία: https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03212/

 

 

 

Εικαστική Αγωγή ΙΙ


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
  ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Ε2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο
  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΙΙ
  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 2,5
   
   
  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

   

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr//
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  Μαθησιακά Αποτελέσματα
  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  ·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

  ·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

  και Παράρτημα Β

  ·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

   

  Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται:

  1.    Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να υλοποιούν ένα μάθημα εικαστικής αγωγής με διαθεματική διάσταση στο σχολείο. (MA4, ΜΑ5, ΜΑ6)

  2.    Να αναγνωρίζουν, να αξιοποιούν και να εφαρμόζουν στο σχολείο τεχνικές για τη διδασκαλία των εικαστικών, να αναγνωρίζουν τη χρήση ειδικών υλικών και εργαλείων. (ΜΑ5)

  3.    Να μπορούν να εκφράζονται προσωπικά μέσω των εικαστικών τεχνών, χρησιμοποιώντας την ειδική τους ορολογία και να αξιολογούν τις συνθέσεις τους, σύμφωνα με προσδιορισμένα κριτήρια. (ΜΑ8)

  4.    Να είναι ικανοί να παρατηρούν,περιγράφουν,αναλύουν και ερμηνεύουν  ένα έργο τέχνης, να το συγκρίνουν με άλλα, να κατανοούν και περιγράφουν τις διαφορές και ομοιότητες, με σκοπό την αξιοποίησή τους στο μάθημα.(ΜΑ4)

  5.    Να είναι ικανοί να σχεδιάζουν,οργανώνουν καιυλοποιούν ένα μάθημα προσέγγισης του έργου τέχνης με βιωματικό τρόπο.  (ΜΑ5)

  6.    Να μπορούν να αναγνωρίζουν τα στάδια εξέλιξης του παιδικού σχεδίου και τον επικοινωνιακό του χαρακτήρα, όπως και την αξία της εικαστικής έκφρασης για την ολόπλευρη και ισορροπημένη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού.(Μ6, Μ10))

  7.    Νακατανοούν και αξιοποιούν την ψυχοθεραπευτική επίδραση των τεχνών και την σημασία τους στην εκπαιδευτική πράξη.(Μ6, Μ10)

  8.    Να αναγνωρίζουν,χρησιμοποιούν και μεταμορφώνουν απορρίψιμα αλλά και φυσικά υλικά από το περιβάλλον για την δημιουργία εικαστικών συνθέσεων, επίπεδων αλλά και τρισδιάστατων, με σκοπό την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης.(Μ6)

  9.    Nα είναι ικανοί για αυτόνομη δημιουργική εργασία και ομαδική συνεργασία.(Μ14)

   

  Γενικές Ικανότητες
  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

   

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

   

   

   

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Το μάθημα έχει βιωματικό χαρακτήρα. Επιδιώκεται η απόκτηση έμπρακτων γνώσεων, πρακτικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων με στόχο την προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη.

  Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με θέματα της Διδακτικής της Εικαστικής αγωγής στο σχολείο.

  Πιο συγκεκριμένα, τα 13 τρίωρα διαμορφώνονται ως εξής:

  1.Εισαγωγή. Επεξεργασία βασικών ερωτημάτων:Ρόλος και σημασία του μαθήματος της Εικαστικής αγωγής στο σχολείο.Σκοπός του μαθήματος και στόχοι για το εξάμηνο. Δημιουργικότητα, διαθεματικότητα. Γνωριμία μεταξύ των μελών της ομάδας.

  2. Βιωματικό εργαστήριο με θέμα «ΗΜάσκα-το προσωπείο».Ο ρόλος τους στον Πολιτισμό. (Θέατρο, ταφή, θρησκευτικές τελετουργίες, ήθη και έθιμα). Κατασκευή μάσκας για τα μάτια, το μισό και όλο το πρόσωπο, από χαρτόνι. Παραδείγματα απόκατασκευές με άλλα υλικά, με θέμα τις απόκριες.

  3. Εικαστικές τέχνες και μικρά παιδιά, μέρος πρώτο. (Προβολή powerpoint).Βιωματικό εργαστήριο: Σχεδιασμός, δομή, οργάνωση και υλοποίηση ενός μαθήματος με την τεχνική «Stensil». Διαθεματικοί στόχοι και αξιοποίησή της  στο σχολείο.

  4. Εικαστικές τέχνες και μικρά παιδιά, μέρος δεύτερο.(Προβολή powerpoint). Βιωματικό εργαστήριο: Σχεδιασμός, δομή, οργάνωση και υλοποίηση ενός μαθήματος με την τεχνική «Χαρακτική με λαδοπαστέλ». Διαθεματικοί στόχοι και αξιοποίησή της  στο σχολείο.

  5. Αναδρομή σε σημαντικούς σταθμούς της Ιστορίας της τέχνης, από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Σημαντικοί καλλιτέχνες και καλλιτεχνικά ρεύματα, με έμφαση στον 19ο και 20ό αιώνα. Σύνδεση του έργου τέχνης με την εποχή, την κοινωνική κατάσταση, τεχνολογικά επιτεύγματα, φιλοσοφία, επιστήμη, και  Θρησκεία.

  6. Βιωματικό εργαστήριο με θέμα: Μεθοδολογία βιωματικής προσέγγισης του έργου τέχνης. Διαθεματική αξιοποίησή του στο σχολείο.

  7. Βιωματικό εργαστήριο με θέμα:Αξιοποίηση άχρηστων, απορρίψιμων και φυσικών υλικών, με στόχο την ανάπτυξη οικολογική συνείδησης. Eικαστικές δραστηριότητεςκαι προγράμματα Περιβαλλοντικής αγωγής.

  8. Η γλώσσα του σχεδίου από το νήπιο στον έφηβο: Η σημασία του για την ισορροπημένη ανάπτυξη του παιδιού. Ψυχοθεραπευτική  διάσταση της δημιουργικής έκφρασης. Διάγνωση ιδιαιτεροτήτων και Θεραπεία μέσω της τέχνης.

  9. Διδασκαλία της εικαστικής αγωγής στο δημοτικό σχολείο: Τα βιβλία των εικαστικών,άξονες, στόχοι, διαθεματική διάσταση.  Η δομή και η οργάνωση ενός μαθήματος (προβολή powerpoint).

  10. Βιωματικό εργαστήριο: Κατασκευή κούκλας και«φατσούλας συναισθημάτων»από άχρηστα υλικά.

  11. Βιωματικό εργαστήριο: Πλαστική με πηλό (ζυμάρι, πλαστελίνη). Τεχνικές, σχεδιασμός και οργάνωση ενός μαθήματος.

  12. Προετοιμασία για την Πρακτική άσκηση στο σχολείο. Οδηγίες για την κατασκευή τρισδιάστατης μακέτας.

  13. Υλοποίηση τρίωρης Πρακτικής άσκησης στο σχολείο.Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Εναλλακτικά, προβολή powerpointμε εικόνες απόπροηγούμενες δράσεις.

   

   

   

   

   

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
  Εξ΄ αποστάσεως, πρόσωπο με πρόσωπο.
  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
   

  Προβολή εικόνων με την χρήση Νέων Τεχνολογιών

  Ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης e-Class

  Email

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

  Δραστηριότητα ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις
  Σεμινάρια 15
  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 3
  Πρακτική άσκηση 5
  Εργαστηριακή άσκηση 24
  Συγγραφή εργασίας 10
  Καλλιτεχνική δημιουργία      5,5
  Σύνολο Μαθήματος 62,5
  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  Για την αξιολόγηση του φοιτητή συνεκτιμώνται:

  1.       Η παρουσία και συμμετοχή στο μάθημα,  η ποιότητα των καλλιτεχνικών κατασκευών-συνθέσεων που παράγει ο φοιτητής-τρια (35%)

  2.       Η γραπτή εργασία βιωματικής προσέγγισης του έργου τέχνης και η εικαστική προσέγγισή του (35%)

  3.       Η γραπτή εξέταση με ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και εικαστικό μέρος (κατασκευή τρισδιάστατης μακέτας από άχρηστα υλικά)(30%)

   

   

  (Κριτήρια αξιολόγησης: Ικανότητα αναγνώρισης, ανάλυσης και σύνθεσης των εικαστικών στοιχείων, δημιουργική σκέψη, δυνατότητα συνδυασμού και μετασχηματισμού των υλικών με εικαστικό τρόπο, φαντασία, επιδεξιότητα στην χρήση υλικών και εργαλείων, εφευρετικότητα και πρωτοτυπία ιδεών.)

   

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
   

  ΑnnS. Epstein, Έλλη A. Τρίμη (2005):Εικαστικές τέχνες και μικρά παιδιά, ενισχύοντας τους μικρούς καλλιτέχνες, Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός.

  Σημειώσεις (έγγραφα) της διδάσκουσας.

  Ενδεικτική διαθεματική βιβλιογραφία και συνδέσεις (links).

  Διαθέσιμα λογισμικά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

  Άρθρα της διδάσκουσας (διαδικτυακόςιστότοποςart22.gr).

   

   

   

H ιστορία της τέχνης μέσα από τη μουσική και τα εικαστικά


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ H ιστορία της τέχνης μέσα από τη μουσική και τα εικαστικά
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 2,5
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Γενικών γνώσεων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) Θα υπάρξει σύνδεσμος
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορούν να:

1) διακρίνουν τις σημαντικές περιόδους στην ιστορία της τέχνης

2)συγκρίνουν τα βασικά σημεία των ιστορικών περιόδων

3) διακρίνουν ηχητικά και οπτικά έργα τέχνης της κάθε περιόδου

4)σχεδιάσουν και εκτελέσουν πορείες διδασκαλιών για τα εικαστικά και τη μουσική σε μία συγκεκριμένη περίοδο

5) δημιουργήσουν δικά τους έργα τέχνης με βάση τα χαρακτηριστικά της κάθε περιόδου τόσο στη μουσική όσο και στα εικαστικά

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

-Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

-Λήψη αποφάσεων

-Αυτόνομη εργασία

-Ομαδική εργασία

-Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

-Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

-Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

-Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

-Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ιστορία της τέχνης μέσα από τη μουσική και τα εικαστικά

Διαλέξεις

1.       Αρχαίοι υψηλοί πολιτισμοί

2.       Αρχαία Ελλάδα

3.       Μεσαίωνας

4.       Αναγέννηση

5.       Βυζάντιο

6.        Μπαρόκ-Ροκοκκό

7.       Κλασσικισμός

8.       Ρομαντισμός

9.       Μετάβαση στον εικοστό αιώνα-εθνικές σχολές

10.    Ιμπρεσσιονισμός-εξπρεσσιονισμός

11.    Κινήματα του εικοστού αιώνα

12.    Κινήματα του εικοστού αιώνα

13.    Ο εικοστός πρώτος αιώνας και οι ανατροπές του

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Δια ζώσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

PowerPoint

Ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης eclass,

Email

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια 3
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 3,5
Εκπόνηση project ομαδικού 2
Δημιουργία φακέλου υλικού 2
Συγγραφή εργασίας 3
Καλλιτεχνική δημιουργία 10
Σύνολο Μαθήματος 62,5
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά

Μέθοδοι αξιολόγησης βαρύτητα %):

·         Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 10%

·         Γραπτή εργασία 20%

·         Προφορική εξέταση 40%

·         Καλλιτεχνική ερμηνεία 30%

 

Κριτήρια αξιολόγησης (βαρύτητα %)

·         Ακρίβεια και πληρότητα απαντήσεων 20%

·         Επαρκής καλλιτεχνική δημιουργία 50%

·         Κατάλληλη χρήση ορολογίας 20%

·         Επάρκεια βιβλιογραφικών αναφορών και κατάλληλη χρήση της βιβλιογραφίας 10%

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα: –Gombrich, E.H. (1994), Το χρονικό της τέχνης, Αθήνα, Μορφωτικό ίδρυμα εθνικής τραπέζης

Joseph Machlis, Kristine Forney (1996), Η απόλαυση της μουσικής, Αθήνα, fagottobooks

 

Πρόσθετη βιβλιογραφία: θα υπάρξει σύνδεσμος