Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

·         Να γνωρίζουν βασικές έννοιες της επιστήμης της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, όπως θεσμός, έκδηλες και άδηλες λειτουργίες του θεσμού της εκπαίδευσης κ.α. (ΜΑ3, ΜΑ11).

·         Να προσεγγίζουν με αναλυτικό και ταυτόχρονα κριτικό τρόπο κοινωνικές αξίες που χαρακτηρίζουν σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα, όπως για παράδειγμα την αρχή της ισότητας στην εκπαίδευση (ΜΑ1, ΜΑ3, ΜΑ11).

·         Να γνωρίζουν α) τις κυριότερες σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις (λειτουργική, μαρξιστική, ερμηνευτική προσέγγιση και τις σημαντικότερες συνδυαστικές προσεγγίσεις), και β) τις σημαντικότερες έρευνες (ΜΑ1, ΜΑ3, ΜΑ11).

·         Να αναγνωρίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά μιας διδακτικής παρέμβασης που μπορεί να διευκολύνει την προσέγγιση βασικών εννοιών της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης  από μαθητές της συγκεκριμένης ηλικίας (ΜΑ2, ΜΑ7, ΜΑ12).

 • Να γνωρίζουν τις διαδικασίες σχεδιασμού, επιλογής μεθοδολογικών εργαλείων και πραγματοποίησης έρευνας με μακροκοινωνιολογική ή μικροκοινωνιολογική προσέγγιση (ΜΑ6).
 • Να έχουν ολοκληρώσει ατομική εργασία στην οποία να έχουν αξιοποιήσει τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας (ΜΑ9).
 • Να κατανοούν τον ρόλο του εκπαιδευτικού  στην ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης από τους μαθητές (ΜΑ3, ΜΑ13).
 • Να κατανοούν τον ρόλο του εκπαιδευτικού  στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τις κοινωνικές ομάδες των συναδέλφων, των οικογενειών των μαθητών, και των εκπροσώπων εκπαιδευτικών, κοινοτικών και κρατικών φορέων (ΜΑ14).
 • Να κατανοούν κοινωνικές ανάγκες (και ειδικότερα εκπαιδευτικές ανάγκες) και να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν επιτόπια έρευνα και  ποσοτική ή ποιοτική ανάλυση των δεδομένων (ΜΑ13).

·      Να αναγνωρίζουν, να επιλέγουν και να υλοποιούν διαδικασίες αξιολόγησης των μαθησιακών επιτευγμάτων των μαθητών λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό περιβάλλον (οικονομικό, πολιτισμικό, δίκτυο κοινωνικών συναναστροφών) από το οποίο προέρχονται (ΜΑ10).

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·   Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·   Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·   Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας σε θέματα διαφορετικότητας

·   Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

·   Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

·   Λήψη αποφάσεων

·   Αυτόνομη εργασία

·    Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των τεχνολογιών

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Κοινωνιολογία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

2. Κοινωνία και εκπαίδευση

3. Λειτουργίες της εκπαίδευσης

4. Θεσμοί εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης

5. Θεωρία και έρευνα. Η λειτουργική (φονξιοναλιστική) προσέγγιση

6. Θεωρία και έρευνα. Η μαρξιστική προσέγγιση

7. Θεωρία και έρευνα. Η ερμηνευτική προσέγγιση

8. Καθοδήγηση των φοιτητών/φοιτητριών σε ζητήματα επιλογής θέματος ατομικής εργασίας, επισκόπησης βιβλιογραφίας και μεθοδολογίας

9. Βιωματικό εργαστήριο «Σχολική τάξη, η ομάδα μου»

10. Βιωματικό εργαστήριο «Δραστηριότητες σχολείου και έρευνα»

11. Ανακεφαλαίωση

12. Παρουσιάσεις ατομικών εργασιών

13. Παρουσιάσεις ατομικών εργασιών

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο

Βιωματικά εργαστήρια

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και την επικοινωνία με τους φοιτητές και στο παραγόμενο από τους φοιτητές εκπαιδευτικό υλικό.

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Αυτοτελής μελέτη 50
Βιβλιογραφική επισκόπηση για την ατομική εργασία 25
Συγγραφή και power-point της ατομικής εργασίας 8
Παρουσίαση  ατομικής εργασίας 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Ι. Προφορική  τελική εξέταση (60%)

Περιλαμβάνει:

–     Ερωτήσεις ανάπτυξης

–     Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τις λειτουργίες της εκπαίδευσης

–     Συγκριτική αξιολόγηση επιστημονικών δεδομένων

 

ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (40%)

 

 Κριτήρια αξιολόγησης: ουσιαστική αξιοποίηση των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και δεοντολογικά  αποδεκτές μεθοδολογικές επιλογές  για την πραγματοποίηση της εργασίας, για την  τεκμηρίωση των θέσεων που υποστηρίζονται τόσο στην εργασία όσο και στην προφορική εξέταση, σαφήνεια και συνοχή στην επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται, πρωτοτυπία και ευρηματικότητα στην επιλογή της οπτικής γωνίας ανάγνωσης, συνθετική και αναλυτική προσέγγιση στα υπό διαπραγμάτευση θέματα, άσκηση κριτικής  στις τοποθετήσεις που υιοθετούνται.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

 • Blackledge, David, και Barry Hunt. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. 2η έκδ. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2004.
 • Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος, και άλλοι. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Εισαγωγή σε βασικές έννοιες και θεματικές. Αθήνα: Gutenberg, 2017.

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Νόβα-Καλτσούνη, Χριστίνα. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Gutenberg, 2010.

·         Bourdieu, Pierre, και Jean-Claude Passeron, Jean-Claude. H αναπαραγωγή: Στοιχεία για μια θεωρία του εκπαιδευτικού συστήματος. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2014.

 •  Ξωχέλλης, Παναγιώτης επιμ. Λεξικό της Παιδαγωγικής. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη, 2015.

 

Χρήση Η/Υ και Εφαρμογές


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  1Ε13 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03278/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

·      

Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος και την επιτυχή αξιολόγησή τους οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

Να γνωρίζουν τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και να τις αξιοποιούν κατάλληλα και αποτελεσματικά κατά την διδακτική πράξη (ΜΑ9)

Να οργανώνουν την διδακτική-μαθησιακή διαδικασία με δημιουργικό τρόπο, τεκμηριώνοντας τις επιλογές τους και να εφαρμόζουν κατάλληλες δραστηριότητες, μεθόδους, μέσα και υλικά, ώστε να προάγονται η κριτική και δημιουργική σκέψη, καθώς και η διερευνητική, η αυτενεργός και η συνεργατική μάθηση (ΜΑ6)

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Χρήση απαραιτήτων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.        Εισαγωγικές έννοιες γνωριμία με το περιβάλλον του Η/Υ και τις χρησιμότητα τους στη ζωή του 21 του αιώνα.

2.        Εισαγωγή στο Λειτουργικό περιβάλλον και προσαρμογή στο περιβάλλον εργασίας. Ιεραρχικό σύστημα φακέλων και διαχείριση τους. Ασφάλεια συντήρηση και επιδόσεις.

3.        Διαδίκτυο και αναζήτηση πληροφοριών. Κίνδυνοι από τη χρήση του

4.         Τα εργαλεία παραγωγικότητας Web2.0 για συνεργατική ομαδική εργασία. Διαδικτυακές επικοινωνίες: Εισαγωγή στις επικοινωνίες μέσω Διαδικτύου: Πώς και πότε να τις χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια

5.        Εισαγωγή και βασικές λειτουργίες επεξεργασίας κειμένου. Πρότυπα, εκτύπωση. Λειτουργία Επεξεργασίας και Διόρθωσης κειμένου.  Συνεργασία με κοινή χρήση και διαχείριση κειμένων στον παγκόσμιο ιστό.

6.        Δυνατότητες και λειτουργίες μενού και επιλογών και εργαλεία της εφαρμογής. Εξάσκηση στο εργαστήριο στη μορφοποίηση του εγγράφου. Χρήση και επεξεργασία πινάκων, εικόνων, γραφικών και μέρη άλλων εφαρμογών.

7.        Εργαλεία ελέγχου του κειμένου, σχόλια, αναφορές, βιβλιογραφία συγχώνευση αλληλογραφίας και ασκήσεις.

8.        Εισαγωγή στην εφαρμογή και εξοικείωση με το περιβάλλον των φύλλων εργασίας (Εxcel).Διαχείριση δεδομένων και φύλλων εργασίας

9.           Υπολογισμοί με τύπους και συναρτήσεις. Εργαστηριακές ασκήσεις

10.     Μορφοποίηση- εμφάνιση φύλλου εργασίας, γραφικά , γραφήματα και λίστες δεδομένων

11.     Δημιουργία παρουσιάσεων. Ανάπτυξη μιας παρουσίασης. Έλεγχος και διόρθωση. Μορφοποίηση κειμένου. Γράφημα- Οργανόγραμμα και αντικείμενα σχεδίασης

12.     Προσθήκη εφέ και προετοιμασία μιας παρουσίασης. Προβολή.

13.     Επαναληπτικές συνδυαστικές ασκήσεις των διδασκόμενων εφαρμογών.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Δια ζώσης και εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε στη Διδασκαλία , στην εργαστηριακή εκπαίδευση , στην επικοινωνία με τους   φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακή  Άσκηση 36
Εκπόνηση εργασιών 50
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Οι φοιτητές αξιολογούνται με

υποχρεωτικές  εργασίες που ανατίθενται στη διάρκεια του εξαμήνου και καταλαμβάνουν το 40% του συνολικού βαθμού, καθώς και την τελική εξέταση η οποία αποτελείται από γραπτές ερωτήσεις (πολλαπλής Επιλογής, ερωτήσεις σύντομης απάντησης, Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών) και ηλεκτρονική εξέ

ση στις εφαρμογές που διδάχτηκαν. Ο βαθμός της τελικής εξέτασης καταλαμβάνει το 60% του συνολικού βαθμού του μαθήματος.

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·         Κ. Ξαρχάκος – Δ. Καρολίδης, 2017, Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2016
(Περιέχει Windows 10), Αθήνα, Εκδόσεις Άβακας

·         Τσαδήρας, A., 2017. Microsoft Windows και Office – Χρήση και Εργαστηριακές Ασκήσεις για Κοινωνικούς και Πολιτικούς Επιστήμονες προσέγγιση βήμα-βήμα. Θεσσαλονίκη: Ζυγό

·         Γκλαβά Μαίρη, 2018, 7 σε 1 –Windows 10-Office 16 Βήμα προς βήμα, Αθήνα, Εκδόσεις Δίσιγμα

 

2. Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

·         Alan Evans, Kendall Martin, Mary Anne Poatsy (2018).  Εισαγωγή στην Πληροφορική :Θεωρία και Πράξη, Αθήνα, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ

 

Μέσα Διδασκαλίας


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ TMHMA ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Επίπεδο 6: Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3Ε5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ εξάμηνο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μέσα Διδασκαλίας
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  3 5.0
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

 

 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνικά
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03311/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με πλαίσιο προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • να γνωρίζουν και να κατανοούν τις δυνατότητες χρήσης των μέσων διδασκαλίας (ΜΑ9)
 • να αναλύουν και να ερμηνεύουν τον ρόλο του εκπαιδευτικού στην επιλογή των μέσων διδασκαλίας (ΜΑ1)
 • να προτείνουν και να σχεδιάζουν μια σύντομη παρουσίαση με τη χρήση μέσων διδασκαλίας (ΜΑ6, ΜΑ4)
 • να υλοποιούν μια σύντομη παρουσίαση με τη χρήση μέσων διδασκαλίας (ΜΑ6)

Γενικές Ικανότητες

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και                                        Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών                 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις                                                                    Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων                                                                                               Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής

Αυτόνομη εργασία                                                                                              υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία                                                                                                 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον                                                                        Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον         σκέψης Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι θεματικές ενότητες που προσεγγίζονται αφορούν στην ενημέρωση των φοιτητών/τριών α) για τα μέσα διδασκαλίας, β) για τον τρόπο με τον οποίο αυτά δύνανται να υποστηρίξουν τη διδασκαλία και τη μάθηση, γ) για τις γνωστές ταξινομήσεις των μέσων διδασκαλίας, δ) για τη διαδικασία ένταξης των μέσων στο σχολείο και τη διδασκαλία, ε) για τους κινδύνους και τα όρια χρησιμοποίησης των οπτικοακουστικών μέσων και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, στ) για το ρόλο του εκπαιδευτικού στην επιλογή των κατάλληλων μέσων διδασκαλίας στο σύγχρονο σχολείο, ζ) για τη χρήση των προσωπικών μέσων διδασκαλίας και μάθησης, η) για τη χρήση των προβολέων και την κατασκευή και χρήση της διαφάνειας στη διδασκαλία, θ) για την κατασκευή και χρήση των φύλλων εργασίας στη διδασκαλία, ι) για τις εικόνες και τη χρήση τους στη διδασκαλία και τη μάθηση, ια) για τη χρήση των χαρτών, των προπλασμάτων και των υποδειγμάτων στη διδασκαλία, ιβ) για τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διδασκαλία και στη μάθηση και ιγ) για τη χρήση της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου στη διδασκαλία.

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 35
Εργαστηριακή Άσκηση 55
Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

35

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσες αξιολόγησης φοιτητών

Ελληνικά

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες  

Μέθοδος (Διαμορφωτική ή Συμπερασματική)

 

Συμπερασματική

 

Τρόποι αξιολόγησης φοιτητών

 

 

 

 

 

Ποσοστό

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων Γραπτή Εργασία

Δημόσια Παρουσίαση

30

40

20

10

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

Ασλανίδου, Σ. (2003). Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Οπτικοαουστική Αγωγή. Θεσσαλονίκη: εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε. Βρεττός, Γ. (1994). Μη λεκτική συμπεριφορά και επικοινωνία στη Σχολική Τάξη: Άσκηση με Μικροδιδασκαλία. Θεσσαλονίκη: Art of Text.

Βρεττός, Γ., Τσουπάκης, Λ. (1995). Άσκηση της μη λεκτικής συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού με μικροδιδασκαλία. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 22, 143-171.

Βρεττός, Ι. (2002). Μη λεκτική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού κατά τη θέση ερωτήσεων: άσκηση με μικροδιδασκαλία. Στο: Ν. Πολεμικός, Α. Κοντάκος (επιμ.), Μη Λεκτική Επικοινωνία. Σύγχρονες θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Γιαννικοπούλου, Α. (2005). Οπτικο-λεκτικά παίγνια στην εικόνα των γραπτών κειμένων. Στο: Ο. Κωνσταντινίδου-Σέμογλου (επ. εκ.), Εικόνα και παιδί. Θεσσαλονίκη: Cannot not design publications (119-129).

Γκότοβος, Α. (2002). Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση. Επικοινωνία και Κοινωνική Μάθηση στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. DeVito, J. (2004). Ανθρώπινη επικοινωνία. Αθήνα: ΕΛΛΗΝ.

Ευσταθίου- Καραγεωργάκη, Μ. (1985). Λεκτική επικοινωνία στη σχολική τάξη: Θεωρία του συστήματος Ν. Α. Flanders και δοκιμαστική εφαρμογή του στην ελληνική εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη.

Θεριανός, Κ. (2002). Εκπαιδευτική Τεχνολογία: προσδοκίες, ρητορική και πραγματικότητα. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 123, 20-25. Κανάκης, Ι. (1993). Εξοπλισμός και εσωτερική διαρρύθμιση της αίθουσας διδασκαλίας (ιστορική εξέταση και εμπειρική διερεύνηση). Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 18, 83-106.

Κανάκης, Ι. (2011). Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Διδακτική των μέσων και ικανότητα επιδέξιου χειρισμού των μέσων πληροφορίας και επικοινωνίας. Στο: Γ. Μαυροειδής (επιμ.), Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής. Αθήνα: Γρηγόρης, 381 – 397. (www.edc.uoc.gr/ptde/ptde/anounc/g../arthro_Kanakis_21-3-12).

Κανταρτζή, Ευ. (2002). Ιστορική Αναδρομή της Εικονογράφησης των Παιδικών και Σχολικών Βιβλίων. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

Καρακίτσιος, Α. (2011). Αναπαραστάσεις και εγγραφές της τρίτης ηλικίας σε παιδικά εικονογραφημένα βιβλία. Συνέδριο Ρόδου για το Παιδικό Βιβλίο.