Πειραματική διδασκαλία Φυσικής


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ΄
 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση του σκοπού του πειράματος στη διδασκαλία μέσα από τα βήματα εκτέλεσής του, τις κατάλληλες πειραματικές διατάξεις και την όσο το δυνατόν συχνότερη χρήση/εμπλοκή υλικών της καθημερινότητας  στο πλαίσιο διερεύνησης/εφαρμογής, κατανόησης και διδασκαλίας των βασικών εννοιών και αρχών της Φυσικής και επομένως τη γεφύρωση της θεωρίας με το εργαστήριο/πείραμα.

 

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να αξιοποιούν κατάλληλα έννοιες και αρχές της επιστήμης της Φυσικής για τη κατανόηση φυσικών φαινομένων κατά την πειραματική διδασκαλία στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΜΑ3)
 • Να μπορούν να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αξιολογούν την πειραματική διδασκαλία που περιλαμβάνει τη διεξαγωγή διδακτικών πειραμάτων θεμάτων της Φυσικής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, διατυπώνοντας τους στόχους και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, αξιοποιώντας τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές αναγνωρίζουν τα σχετικά θέματα Φυσικής μέσα από τις καταστάσεις και τα φαινόμενα της καθημερινότητας (ΜA7).
 • Να μπορούν σε σχολικό επίπεδο να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν κατάλληλες πειραματικές διδασκαλίες θεμάτων της Φυσικής μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες/πειράματα και χρήση υλικών της καθημερινότητας, προάγοντας τη κριτική και δημιουργική σκέψη, καθώς και τη διερευνητική ή αυτενεργό ή και συνεργατική μάθηση (ΜΑ6).
 • Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν σωστά τα κατάλληλα διδακτικά πειράματα θεμάτων της Φυσικής στα πλαίσια αποτελεσματικών πειραματικών διδακτικών προτύπων και στρατηγικών, ώστε να μπορούν να μετασχηματίζουν την επιστημονική γνώση σε σχολική, προάγοντας παράλληλα την διερευνητική, αυτενεργό και τη συνεργατική μάθηση μέσα από το πείραμα (ΜΑ4, ΜΑ6).
 • Να μπορούν να συνδέουν τις γνώσεις της επιστήμης της Φυσικής με καταστάσεις και φαινόμενα της καθημερινότητας μέσα από τον ουσιαστικό ρόλο του πειράματος στη διδασκαλία και μάθηση, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα όλων των παραπάνω στον ρόλο των μελλοντικών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΜA1).

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αποτελείται από το θεωρητικό και το πειραματικό/εργαστηριακό μέρος. Στο θεωρητικό μέρος παρέχεται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με τη δομή του πειράματος και η σχετική θεωρία των πειραμάτων γύρω από θέματα της Μηχανικής, της Θερμότητας, του Ηλεκτρισμού, του Μαγνητισμού και της Οπτικής τα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο Εργαστηριακό/Πειραματικό Μέρος δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές μέσα από την αυτόνομη ή και ομαδοσυνεργατική μάθηση να διεξάγουν και να περιγράφουν εννοιολογικά εργαστηριακές ασκήσεις/πειράματα, να εξάγουν με βάση τα αποτελέσματα σχετικά συμπεράσματα – εξήγηση φαινομένου και επαλήθευση νόμων/αρχών με βάση τους στόχους κάθε άσκησης/πειράματος και να  μπορούν να σχεδιάσουν τη διδασκαλία κάθε πειράματος εφαρμόζοντας μια σειρά βημάτων.
 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
 • Δια ζώσης-Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία
 • Στο εργαστήριο με διενέργεια δραστηριοτήτων, πειραμάτων κλπ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση PowerPoint, χρήση διαδικτύου για τη παρουσίαση δραστηριοτήτων και πειραμάτων, e-mail

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 25
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας
Εκπόνηση project ομαδικού
Δημιουργία φακέλου υλικού
Εργαστηριακή άσκηση 14
Εκπόνηση εργασίας 40
Αυτοτελής μελέτη 46
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Διαμορφωτική αξιολόγηση

Γλώσσα: Ελληνική

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%)

Περιλαμβάνει:

–     Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

–     Ανάπτυξη πορείας μιας πειραματικής διδασκαλίας με χρήση υλικών της καθημερινότητας σε εφαρμογές σχετικές με καθημερινές καταστάσεις ή καταστάσεις που εμφανίζονται σε βιβλία του Δημοτικού

–     Εξαγωγή συμπερασμάτων με αιτιολόγηση

 

ΙΙ. Εκπόνηση Εργασίας (30%)

 

Περιλαμβάνει: Ανάπτυξη πορείας μιας πειραματικής διδασκαλίας σε ομαδική βάση, με κατάλληλες πειραματικές διατάξεις, μεθόδους και όργανα/εργαλεία

Κριτήρια αξιολόγησης:

 • Ορθότητα και πληρότητα των στόχων
 • Σαφήνεια, πληρότητα και συνοχή των βημάτων μιας πειραματικής διδασκαλίας
 • Σαφήνεια και ορθότητα στην επιχειρηματολογία, στις ερμηνείες και στα συμπεράσματα σε κάθε πειραματική διδασκαλία.

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·      Αρναουτάκης Ι. ,Καρανίκας Γ.,Καραπαναγιώτης Β. Α. (2005), Πειράματα Φυσικής, Εκδόσεις ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ κ’ ΣΙΑ

·      Unesco (2003), ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ, Εκδόσεις ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ

 

 

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

·         McDermott C.L., Shaffer S.P. (2001), Μαθήματα Εισαγωγικής Φυσικής, (μετάφραση Π. Μίχας) Εκδόσεις τυπωθήτω, Αθήνα.

·         Κουμαράς Π. (2011), Οδηγός για τη πειραματική διδασκαλία της Φυσικής, Εκδόσεις Χριστοδουλίδη, Θεσσαλονίκη

 

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

·         American Journal of Physics

·         European Journal of Physics

·         The Physics Teacher

·         Physics Education

·         Review of educational research

·         Ιnternational Journal of Science Education

·         Journal of Research in Science Teaching

·         Research in Science Education

·         Research in Science & Technological Education

·         Science & Education

·         Science Education

·         Science Education International

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γαλλικά για ειδικούς σκοπούς II


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γαλλικά Γλώσσα για  ειδικούς σκοπούς  ΙΙ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ   ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Ανάπτυξης Γλωσσικών δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Γαλλική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  
 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΤΟΧΟΙ
 • Ανάπτυξη των τεσσάρων βασικών γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων (γραπτή και προφορική κατανόηση, γραπτή και προφορική έκφραση) επιπέδου γλωσσομάθειας Β1-Β2,  σύμφωνα με το κοινό Eευρωπαϊκό πλαίσιο γλωσσών (CECRL)
 • Ανάπτυξη γραπτού και προφορικού λόγου που συνδέεται με τις  μελλοντικές επαγγελματικές δραστηριότητές των φοιτητών/τριων, αλλά και με τις άμεσες επιστημονικές τους ανάγκες.
 • Εξοικείωση με τη γλώσσα των Παιδαγωγικών Επιστημών, καθώς και τη προσέγγιση της γαλλόφωνης βιβλιογραφίας που σχετίζεται με το γνωστικό αντικείμενο.
 • Ανάπτυξη μεθοδολογικών δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών μέσα από την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.
 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος. Συμβουλευτείτε τα Παραρτήματα Α & Β στο συνημμένο αρχείο της ΑΔΙΠ «Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών», σελίδες 20 – 24:

Παράρτημα Α [(α) Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε κύκλο σπουδών, σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης & (β) Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης]

Παράρτημα Β  (Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων)

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να:  

·         κατανοούν  και να παράγουν γραπτά και προφορικά κείμενα που σχετίζονται με το επάγγελμα και την επιστήμη τους,

·αναζητούν και να αξιοποιούν πηγές από το διαδίκτυο,  χρήσιμες για το επάγγελμα και την επιστήμη τους

 

·εργάζονται συλλογικά, με υπευθυνότητα

 

  Γενικές Ικανότητες
Οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Συμβουλευτείτε τις γενικές ικανότητες που αναμένεται  να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος, όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως.  Σε  ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα.
– Κατανόηση, σύγκριση και αξιολόγηση επιστημονικών δεδομένων που συνδέονται με όλες τις συνιστώσες της εκπαίδευσης των παιδιών ηλικίας 6 – 12 ετών

– Κατανόηση, ανάλυση, στάθμιση και διαχείριση με κριτικό τρόπο των πολλαπλών παραγόντων που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα

– Επιλογή και εφαρμογή μεθοδολογιών και εκπαιδευτικών πρακτικών,  με στόχο τη γνωστική, κοινωνική, πολιτιστική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών

– Σχεδίαση, εφαρμογή και αξιολόγηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

– Ανάπτυξη ουσιαστικής παιδαγωγικής δραστηριότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που είναι  συμβατή με τα σύγχρονα δεδομένα των θετικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και, ειδικότερα, της εκπαίδευσης και, επιπλέον, αξιοποιεί με κατάλληλο τρόπο τα σύγχρονα επιτεύγματα της τεχνολογίας

– Επανα-πλαισίωση, αξιοποίηση και υποστήριξη με ενεργό τρόπο της έρευνας και συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και πέρα από αυτήν, όπου η διαμόρφωση ευκαιριών  μάθησης για όλους τους μαθητευομένους θεωρείται ζωτικής σημασίας

– Αναγνώριση των κρίσιμων χαρακτηριστικών της επαγγελματικής  ταυτότητας του εκπαιδευτικού και ανάπτυξή της μέσα από  διαδικασίες κριτικής διερεύνησης και αναστοχασμού της διδακτικής πρακτικής

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

·         Λήψη αποφάσεων

·         Ομαδική εργασία

·         Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προτεινόμενες θεματικές: βιογραφικό σημείωμα, επιστολές, εκπαιδευτικά συστήματα γαλλόφωνων χωρών, παιδαγωγική σχεδίου εργασίας, αφύπνιση στη γαλλική γλώσσα σε παιδιά πρώτης σχολικής  ηλικίας… Το υλικό επιδέχεται αναπροσαρμογές με βάση τα εκάστοτε ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των φοιτητών, αντλείται κυρίως από αυθεντικά κείμενα : παιδαγωγικά λεξικά,  γαλλόφωνα παιδικά περιοδικά, βιβλία, ηλεκτρονικές πηγές κ.τ.λ. και είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας. Εφαρμόζεται η επικοινωνιακή μέθοδος γλωσσικής διδασκαλίας, καθώς και η ενεργητική βιωματική προσέγγιση. Δίνεται έμφαση στην ομαδική εργασία. Προτείνονται σχέδια εργασίας μέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής προσέγγισης.
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Δια ζώσης, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Δια ζώσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά οι διδακτικές προσεγγίσεις/ δραστηριότητες που κυρίαρχα ακολουθούνται (εκθετικές / μονολογικές, διαλογικές, διερευνητικές, κ.ά.) :

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα, καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης, ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS (βλέπε και Παράρτημα Γ στο συνημμένο αρχείο της ΑΔΙΠ «Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών») .

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σύνολο ωρών)
Διαλέξεις 6
Σεμινάρια  
Εργαστηριακή άσκηση 4
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Φροντιστήριο 30
Πρακτική 10
Εκπαιδευτική εκδρομή  
Εκπόνηση μελέτης  
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 20
Αυτοτελής Μελέτη 30
…………  
……………  
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΟΡΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διαμορφωτική, Διαγνωστική και  Συμπερασματική

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιγραφή της διαδικασίας/ του τρόπου αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύντομης απάντησης, ανάπτυξης, επίλυση ασκήσεων/προβλημάτων), Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, κτλ. Σε κάθε περίπτωση αναφέρεται αν πρόκειται για ατομική ή ομαδική εργασία και η ‘βαρύτητα’ κάθε συνιστώσας της αξιολόγησης στον τελικό βαθμό (π.χ., ομαδική εργασία – 25%).

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γλώσσα αξιολόγησης: γαλλικά

Μέθοδοι αξιολόγησης (βαρύτητα %):

Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, 50%

 Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, 20%

 

Γραπτή Εργασία, 20%

Δημόσια Παρουσίαση, 10%

 

Κριτήρια αξιολόγησης (βαρύτητα %)

Γραπτή εξέταση

ακρίβεια και πληρότητα απαντήσεων 70%

Εργασία

Περιεχόμενο:  πρωτοτυπία, πληρότητα (5%)

Δομή: Οργάνωση/συνοχή (5%)

Γλώσσα / λεξιλόγιο, μορφο-σύνταξη (8%)

Βιβλιογραφία: Επάρκεια βιβλιογραφικών αναφορών, αυτόνομη ανεύρεση πηγών (2%)

Παρουσίαση (10%)

 • ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
LANGUE

Τίτλος : Le Grenier de la Grammaire

Συγγραφείς :  Αιγλη Σιούτη, Αννα Αλικιώτη. (2016)

Εκδόσεις : ΓΡΗΓΟΡΗ

Κωδικός : 59361052

 

Τίτλος : PREPADELF B1 écrit

Συγγραφείς : Antoniadis, Manetti (2010)

Εκδόσεις : TRAIT D’UNION

Κωδικός : 12614739

 

CURRICULUM VITAE  – LETTRE DE MOTIVATION

https://www.google.gr/search?q=COMMENT+FAIRE+SON+CV+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=JURiWYf0GevGXvXEsRA

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/exemple-de-lettre-de-motivation.html

 

SYSTÈME ÉDUCATIF EN FRANCE

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_%C3%A9ducatif_

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 CHAMPY P., ÉTEVÉ  C. (2005): Dictionnaire de l’éducation et de la formation, 3ème éd., RETZ.

RAYNAL F. / RIEUNIER A. (1997) : Pédagogie : Dictionnaire des con­cepts clés (Apprentissages, formation et psychologie cognitive), Pa­ris, ESF [coll. Pédagogies].

 

EVEIL AUX LANGUES – APPRENTISSAGE PRÉCOCE D’UNE LANGUE

CANDELIER M., 2003, L’éveil aux langues à l’école primaire. EVLANG : bilan d’une innovation européenne, Paris : De Boeck.

GAONAC’H D., 2006, L’apprentissage précoce d’une langue étrangère, Paris : Hachette.

GROUX D., 2003, « Pour un apprentissage précoce des langues : Le meilleur âge pour apprendre », Le français dans le monde, n°330 (novembre-décembre), 23-25.

MAVROMARA-LAZARIDOU C., ANAGNOSTOPOULOS G., DOULAMI M. (2015) « Éveil à la langue et à la culture françaises : Proposition d’un double projet innovant pratiqué dans une perspective actionnelle ». Contact, n.70 (juin-juillet-aoȗt), pp. 25-30.

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Ταξινόμηση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων κατά Bloom

Επίπεδο Αποτέλεσμα Ενδεικτικά ρήματα που χρησιμοποιούνται για τη συγγραφή Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
1. γνώση:

ανάκληση δεδομένων ή πληροφορίας

περιγράφω, συνδυάζω, προσδιορίζω, αναγνωρίζω, επιλέγω, δηλώνω, κλπ.
2. κατανόηση:

ερμηνεία προβλημάτων, δήλωση ενός προβλήματος με διαφορετικές λέξεις

διακρίνω, εξηγώ, εκτιμώ, γενικεύω, συμπεραίνω, κλπ.
3. εφαρμογή:

χρήση μιας έννοιας σε νέα πλαίσια

προσθέτω, υπολογίζω, αλλάζω, ταξινομώ, ανακαλύπτω, εξετάζω, παράγω, κλπ.
4. ανάλυση:

διάκριση σε συστατικά μέρη και κατανόηση της οργανωτικής τους δομής

συνδυάζω, σχεδιάζω, αναπτύσσω, διαφοροποιώ, υποδιαιρώ, κλπ.
5. σύνθεση:

κατασκευή νέας δομής από διαφορετικά στοιχεία

δημιουργώ, συνθέτω, εξηγώ, οργανώνω, προτείνω, ανακατασκευάζω, αναδιοργανώνω, αναθεωρώ, κλπ.
6. αξιολόγηση:

διατύπωση αξιολογικών κρίσεων

συγκρίνω, συμπεραίνω, αξιολογώ, ορίζω,  κρίνω, μετρώ, υποστηρίζω, κλπ.

Αποφύγετε γενικόλογες εκφράσεις, όπως ‘να γνωρίζουν’ ή ‘να κατανοούν’. …

Πρέπει να είναι κάτι συγκεκριμένο, που μπορεί να μετρηθεί / αξιολογηθεί  (βλέπετε Πίνακα ταξινόμησης των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων κατά Bloom στο Παράρτημα.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ:

 

ΓΕΝΙΚΕΣ:

 • Αναζήτηση, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, με τη χρήση κατάλληλων τεχνολογιών
 • Προσαρμοστικότητα
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας, κτλ

 

Μέθοδοι μέσω των οποίων διαπιστώνεται αν οι φοιτητές κατέκτησαν τα Μαθησιακά Αποτελέσματα του σημείου 2. Ενδεικτικά:

 • Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής,
 • Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,
 • Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
 • Επίλυση Προβλημάτων,
 • Γραπτή Εργασία,
 • Έκθεση / Αναφορά,
 • Προφορική Εξέταση,
 • Δημόσια Παρουσίαση,
 • Εργαστηριακή Εργασία,
 • Καλλιτεχνική Ερμηνεία,

 

Εισαγωγή στη Μουσειοπαιδαγωγική


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX04289/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

·      

ΜΑ1. Να κατανοούν σε βάθος την πολυπλοκότητα του εκπαιδευτικού έργου και να συνειδητοποιούν την ευθύνη, τους περιορισμούς αλλά και τις δυνατότητες του ρόλου τους.

ΜΑ2. Να παρατηρούν, να περιγράφουν, να ερμηνεύουν και να αναλύουν κριτικά την εκπαιδευτική πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες και προϋποθέσεις του εκπαιδευτικού έργου και αξιοποιώντας την θεωρητική παιδαγωγική γνώση.

ΜΑ3. Να αξιοποιούν την θεωρητική παιδαγωγική γνώση (έννοιες, αρχές, μοντέλα και θεωρίες μάθησης, ανάπτυξης, κοινωνικοποίησης, αγωγής,  εκπαίδευσης, διδασκαλίας) κατά την εκπαιδευτική δράση.

ΜΑ4. Να διακρίνουν τις γνωστικές και διδακτικές ιδιαιτερότητες καθενός από τα γνωστικά αντικείμενα του σχολικού προγράμματος σπουδών και να είναι σε θέση να μετασχηματίσουν την επιστημονική σε σχολική γνώση (διδακτικός μετασχηματισμός).

ΜΑ6. Να οργανώνουν την διδακτική-μαθησιακή διαδικασία με δημιουργικό τρόπο, τεκμηριώνοντας τις επιλογές τους και να εφαρμόζουν κατάλληλες δραστηριότητες, μεθόδους, μέσα και υλικά, ώστε να προάγονται η κριτική και δημιουργική σκέψη, καθώς και η διερευνητική, η αυτενεργός και η συνεργατική μάθηση.

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

·        Αυτόνομη εργασία

·        Ομαδική εργασία

·        Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·        Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·        Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·        Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Εισαγωγή στην έννοια του «μουσείου» και στην παιδαγωγική του διάσταση.

2.       Η ανάπτυξη της Μουσειοπαιδαγωγικής στον διεθνή και τον ελληνικό χώρο.

3.       Η μάθηση στο μουσείο (μη τυπική και άτυπη μάθηση). Τυπική και μη τυπική εκπαίδευση (Σχολείο και μουσείο).

4.       Εκπαιδευτικές θεωρίες στο μουσείο (θεωρίες γνώσης και θεωρίες μάθησης).

5.       Εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες: δομή και οργάνωση.

6.       Εκπαιδευτικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου για παιδιά.

7.       Μουσεία και ομάδες παιδιών προσχολικής ηλικίας.

8.       Μουσεία και οικογένειες με παιδιά.

9.       Το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύσσεται από τα μουσεία (έντυπο και ψηφιακό).

10.   Η διδακτική αξιοποίηση των μουσειακών αντικειμένων.

11.   Η οργάνωση μιας σχολικής επίσκεψης στο μουσείο.

12.   Ο ρόλος του μουσειοπαιδαγωγού ή/και του εμψυχωτή εκπαιδευτικού προγράμματος.

13.  Ζητήματα αξιολόγησης της μουσειακής επίσκεψης από τον μουσειοπαιδαγωγό και τον εκπαιδευτικό.

 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
1)      POWER POINT ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

 

2)      ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ E-CLASS ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια 20
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 30
Εκπαιδευτική επίσκεψη 15
Προσκεκλημένος ομιλητής και σεμινάριο 21
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

·         Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

·          Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

·          Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίου

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Συγγράμματα από τον Εύδοξο:

1) Νικονάνου Ν. (2010). Μουσειοπαιδαγωγική. Από τη Θεωρία στην Πράξη. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.

2) Νάκου. Ε. (2002). Μουσεία: Εμείς, τα Πράγματα και ο Πολιτισμός. Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος.

Ηλεκτρονικό βιβλίο:

ΝΙΚΟΝΑΝΟΥ, Ν. κ.ά. 2015. Μουσειακή μάθηση και εμπειρία στον 21ο αιώνα. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/712

Άρθρα από περιοδικά αναρτώνται στην σελίδα του μαθήματος στο e-class.

 

Λεξιλόγιο:περιγραφή και ανάλυση


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr//
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

Μετά τη επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται:

–          να έχουν αποκτήσει μια πρώτη επαφή με γλωσσολογικές έννοιες που εφαρμόζονται στη λεξιλογική έρευνα (μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ ΜΑ4 και ΜΑ11)

–          να είναι εξοικειωμένοι/ες με θεωρητικά ζητήματα γύρω από την περιγραφή του λεξιλογίου της Νέας Ελληνικής γλώσσας (μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ ΜΑ4 και ΜΑ11)

–          να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις υποδομής στην περιγραφή του λεξιλογίου της Νέας Ελληνικής για περαιτέρω ερευνητική ή/και διδακτική ενασχόληση με το λεξιλόγιο (μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ ΜΑ4 και ΜΑ11).

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Οι λέξεις και η γλώσσα

2. Η γνώση των λέξεων

3. Λέξη και λέξημα

4. Το λεξιλόγιο της νέας ελληνικής με κριτήρια προέλευσης

5. Μηχανισμοί σχηματισμού λέξεων: Παραγωγή και σύνθεση.

6. Νεολογία, σύμφυρση, αρκτικόλεξα, περικοπή

7. Συμφράσεις, στερεότυπες εκφράσεις, παροιμίες

8. Πρόοδος

9. Έννοια και σημασία

10.Σημασιολογικές λεξιλογικές σχέσεις: υπώνυμα, υπερώνυμα, αντώνυμα, συνώνυμα

11. Ομωνυμία, πολυσημία, μεταφορά και μετωνυμία

12. Ειδικά λεξιλόγια

13. Είδη και χρήσεις λεξικών.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Παρουσιάσεις –διδασκαλία με ppt

Διδακτικό υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας e-class

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Ασκήσεις 31
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 49
Πρόοδος 3
Δημιουργία φακέλου υλικού
Τελικές εξετάσεις 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Διαμορφωτική

Πρόοδος (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής) : 30%

Τελική γραπτή εξέταση (ερωτήσεις σύντομης απάντησης : 70%

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. & Ευθυμίου, Α. 2006. Οι στερεότυπες εκφράσεις και η διδακτική της νέας ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης.

Μήτσης, Ν., Παραδιά, Μ. & Μήτση, Α. 2012. Το Λεξιλόγιο. Θεωρητική Προσέγγιση και Διδακτικές Εφαρμογές. Αθήνα : Gutenberg.

Μότσιου, Β. 1994. Στοιχεία Λεξικολογίας. Αθήνα. Νεφέλη.

Ξυδόπουλος, Γ. 2008. Λεξικολογία. Πατάκης.

 

 

Ιστορία του Θεάτρου


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό/ Μεταπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ       History of Theatre
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3   –  ΤΡΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Κανένα
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι  (με μετάφραση από συμφοιτητή)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  http://utopia.duth.gr/~sypapado/

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος. Συμβουλευτείτε τα Παραρτήματα Α & Β στο συνημμένο αρχείο της ΑΔΙΠ «Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών», σελίδες 20 – 24:

Παράρτημα Α [(α) Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε κύκλο σπουδών, σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης & (β) Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης]

Παράρτημα Β  (Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων)

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξει τη θεατρική παιδεία των φοιτητών με την επισκόπηση της ιστορικής διαδρομής του Θεάτρου και της εξελικτικής πορείας της ελληνικής και παγκόσμιας δραματουργίας.

Ειδικότεροι στόχοι είναι η παρουσίαση της Ιστορίας του Αρχαίου Δράματος, του Νεοελληνικού και Παγκόσμιου Θεάτρου, των διαφόρων τάσεων του Σύγχρονου και Μεταμοντέρνου Θεάτρου, καθώς επίσης η ανάπτυξη ειδικών θεματικών εργαστηρίων.

 

OBJECTIVES – AIMS

The objective of the course is to develop students’ drama education by offering an overview of the theatre’s course in history and the evolution of the Greek and world dramaturgy. Particular objectives are the presentation of the History of Ancient Drama, Modern Greek and World Theatre, the different tendencies in Modern and Post-modern Theatre, as well as the development of special theme workshops.

 

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

 

● Να κατανοούν την ιστορία και τη δραματουργία

του Αρχαίου Δράματος (Αισχύλος, Ευριπίδης, Σοφοκλής, Αριστοφάνης)

του Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου Θεάτρου (Commedia dell’ arte, Μολιέρος, Σαίξπηρ, Ίψεν, Τσέχωφ, Στρίντμπεργκ, Πιραντέλλο, Λόρκα, Μπρεχτ, Ο’ Νηλ, Ουίλιαμς, Άλμπι, Ιονέσκο, Μπέκετ, Πίντερ, Αρτώ)

του Ελληνικού Θεάτρου (Κρητο–εφτανησιακό Θέατρο, Κωμειδύλλιο, Αστικό Δράμα, Μεταπολεμικό Θέατρο, Σύγχρονες τάσεις) (Αντιστοιχούν σε: ΜΑ1-ΜΑ13)

● Να είναι ικανοί να μπαίνουν σε θεατρικό ρόλο χρησιμοποιώντας τα εκφραστικά τους μέσα (σώμα, φωνή, λόγο) για τη σκηνική απόδοση αποσπασμάτων των παραπάνω θεατρικών θεματικών πεδίων  (Αντιστοιχούν σε: ΜΑ1-ΜΑ13)

●  Να κατανοούν και να εξοικειωθούν με σκηνοθετικές απόψεις στο σύγχρονο θέατρο (Στανισλάβσκι, Μπρεχτ, Γκροτόφσκι, Χρηστομάνος, Πολίτης, Ροντήρης, Κουν) και τις σύγχρονες τάσεις στη θεατρική έρευνα (Αντιστοιχούν σε: ΜΑ14-ΜΑ16)

 

Γενικές Ικανότητες
Οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Συμβουλευτείτε τις γενικές ικανότητες που αναμένεται  να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος, όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως.  Σε  ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα.
– Κατανόηση, σύγκριση και αξιολόγηση επιστημονικών δεδομένων που συνδέονται με όλες τις συνιστώσες της εκπαίδευσης των παιδιών ηλικίας 6 – 12 ετών

– Κατανόηση, ανάλυση, στάθμιση και διαχείριση με κριτικό τρόπο των πολλαπλών παραγόντων που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα

– Επιλογή και εφαρμογή μεθοδολογιών και εκπαιδευτικών πρακτικών,  με στόχο τη γνωστική, κοινωνική, πολιτιστική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών

– Σχεδίαση, εφαρμογή και αξιολόγηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

– Ανάπτυξη ουσιαστικής παιδαγωγικής δραστηριότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που είναι  συμβατή με τα σύγχρονα δεδομένα των θετικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και, ειδικότερα, της εκπαίδευσης και, επιπλέον, αξιοποιεί με κατάλληλο τρόπο τα σύγχρονα επιτεύγματα της τεχνολογίας

– Επανα-πλαισίωση, αξιοποίηση και υποστήριξη με ενεργό τρόπο της έρευνας και συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και πέρα από αυτήν, όπου η διαμόρφωση ευκαιριών  μάθησης για όλους τους μαθητευομένους θεωρείται ζωτικής σημασίας

– Αναγνώριση των κρίσιμων χαρακτηριστικών της επαγγελματικής  ταυτότητας του εκπαιδευτικού και ανάπτυξή της μέσα από  διαδικασίες κριτικής διερεύνησης και αναστοχασμού της διδακτικής πρακτικής

– Κατανόηση, σύγκριση και αξιολόγηση επιστημονικών δεδομένων που συνδέονται με όλες τις συνιστώσες της εκπαίδευσης των παιδιών ηλικίας 6 – 12 ετών

– Κατανόηση, ανάλυση, στάθμιση και διαχείριση με κριτικό τρόπο των πολλαπλών παραγόντων που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα

– Επιλογή και εφαρμογή μεθοδολογιών και εκπαιδευτικών πρακτικών,  με στόχο τη γνωστική, κοινωνική, πολιτιστική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών

– Σχεδίαση, εφαρμογή και αξιολόγηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

·         Αρχαίο Δράμα (Αισχύλος)

·         Αρχαίο Δράμα (Ευριπίδης)

·         Αρχαίο Δράμα (Σοφοκλής)

·         Αρχαίο Δράμα (Αριστοφάνης)

·         Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Θέατρο (Σαίξπηρ)

·         Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Θέατρο (Τσέχωφ)

·         Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Θέατρο (Μπρεχτ)

·         Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Θέατρο (Θέατρο του Παραλόγου)

·         Ελληνικό Θέατρο (Κρητο–εφτανησιακό Θέατρο)

·         Ελληνικό Θέατρο (Αστικό Δράμα)

·         Σκηνοθετικές απόψεις στο σύγχρονο θέατρο (Στανισλάβσκι, Μπρεχτ, Γκροτόφσκι, Χρηστομάνος, Πολίτης, Ροντήρης, Κουν)

·         Σύγχρονες τάσεις στη θεατρική έρευνα Ι

·         Σύγχρονες τάσεις στη θεατρική έρευνα ΙΙ

 

CONTENTS

· Ancient Drama (Aeschylus, Euripides, Sophocles, Aristophanes)

· European and Global Theatre (Commedia dell’ arte, Molliere, Shakespeare, Ibsen, Chekhov, Strindberg, Pirandello, Lorca, Brecht, O’ Neill, Williams, Albee, Ionesco, Beckett, Pinter, Artaud)

· Greek Theatre (Cretan-eptanisian Theatre, Romantic Comedy, Urban Drama, Post-war Theatre, Modern Tendencies)

·Directing perspectives in modern theatre (Stanislavski, Brecht, Grotowski, Hristomanos, Politis, Rondiris, Koun)

· Modern tendencies in drama  research

 

 1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Δια ζώσης, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Στην αίθουσα του Θεατρικού Εργαστηρίου
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

● Διαδίκτυο

● Ιστοσελίδα

● Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά οι διδακτικές προσεγγίσεις/ δραστηριότητες που κυρίαρχα ακολουθούνται (εκθετικές / μονολογικές, διαλογικές, διερευνητικές, κ.ά.) :

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα, καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης, ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS (βλέπε και Παράρτημα Γ στο συνημμένο αρχείο της ΑΔΙΠ «Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών») .

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σύνολο ωρών)
Διαλέξεις 19
Σεμινάρια
Εργαστηριακή άσκηση 20
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 20
Φροντιστήριο
Πρακτική
Εκπαιδευτική εκδρομή
Εκπόνηση μελέτης
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 40
Αυτοτελής Μελέτη 26
…………
……………
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125
 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΟΡΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διαμορφωτική, Διαγνωστική ή Συμπερασματική

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιγραφή της διαδικασίας/ του τρόπου αξιολόγησης

 

Γραπτή εξέταση (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύντομης απάντησης, ανάπτυξης, επίλυση ασκήσεων/προβλημάτων), Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, κτλ. Σε κάθε περίπτωση αναφέρεται αν πρόκειται για ατομική ή ομαδική εργασία και η ‘βαρύτητα’ κάθε συνιστώσας της αξιολόγησης στον τελικό βαθμό (π.χ., ομαδική εργασία – 25%).

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται:

 

α) με διαμορφωτική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των μαθημάτων σε θεατρικό ρόλο και εκτός ρόλου (προσωπικά ημερολόγια, φύλλα αξιολόγησης, συζήτηση και άλλα κείμενα που αφορούν σε θεατρικές τεχνικές)  15% της συνολικής αποτίμησης

 

β) με διαμορφωτική αξιολόγηση με παράδοση εργασίας 11 τουλάχιστον γραπτών εργασιών (300 περίπου λέξεων καθεμιά) στα ισάριθμα εργαστηριακά μαθήματα 20% της συνολικής αποτίμησης

 

γ) με παράδοση γραπτής εργασίας (2500 λέξεων καθεμιά). 20% της συνολικής αποτίμησης

 

γ) με προφορική εξέταση ανταπόκριση σε ερωτήσεις σχετικά με τα υπό διερεύνηση ζητήματα των μαθημάτων και σκηνική παρουσίαση σε θεατρικό ρόλο αποσπάσματος από την αρχαία, παγκόσμια και ελληνική δραματουργία. 45% της συνολικής αποτίμησης

 

Κριτήρια αξιολόγησης: Η δημιουργικότητα μέσα από την πρωτοτυπία, την ευελιξία και την ευχέρεια της σκέψης στη διαπραγμάτευση των ζητημάτων και στην ανάληψη θεατρικού ρόλου στη υπό διερεύνηση δραματουργία. Αξιοποίηση των πολλαπλών οπτικών γωνιών για θέση και λύση προβλημάτων, της σκηνικής δράσης, του αναστοχασμού με στόχο τη μεταγνωστική διαδικασία. Αξιοποίηση της επιστημονικής μεθόδου με ανάδειξη της προβληματικής, των σχετικών ερωτημάτων, των υποθέσεων και της σύνολης διερεύνησης των θεματικών πεδίων

 1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

Γραμματάς, Θ. (2002). Το Ελληνικό θέατρο στον 20ο αιώνα. Πολιτισμικά πρότυπα και πρωτοτυπία. [τόμ. Α΄- Β΄]. Εξάντας: Αθήνα.

Γραμματάς, Θ. (2006). Για το Δράμα και το Θέατρο. Εξάντας: Αθήνα.

 

Πρόσθετη  προτεινόμενη βιβλιογραφία και Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)  (ενδεικτική)

Περιλαμβάνει βιβλιογραφία σχετική με το πεδίο του αρχαίου δράματος, της ιστορίας του θεάτρου και της θεατρικής έρευνας ευρύτερα.

α. ΞΕΝΗ

Barthes, R. (1964). Elements of semiology. London: Cape

Carlson, M. (1995). Theatre History, Methodology and Distinctive Features.

Theatre Research International, 20, 90-96

Corvin, M. (1998) (επιμ.) Dictionnaire encyclopédique du théâtre. Paris:

Larousse, In Extenso, T. 1

Duvignaud, J.(1973). Les ombres collectives. Paris: PUF

Foley (1985). Ritual Irony: Poetry and sacrifice in Euripides. Ithaca

Moles, A. (1958). Information Theory and Esthetic Perception. Urbana: University

of Illinois Press

Powell (1990). Euripides, Women and sexuality. London

Rabinowitz, N.S. (1993). Anxiety Veiled: Euripides and the Traffic in Women.

Ithaca/London

Schechner, R. (1988). Performance Theory. New York-London: Routledge

Fischer-Lichte, E. (2004). History of European Drama and Theatre. London:

Routledge

Übersfeld, Α. (1981). L’ école du spectateur. Paris: Editions Sociales.

Übersfeld, Α. (1982). Lire le théâtre. Paris: Editions Sociales.

 

β. ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Αρτώ, Α. (1992). Το θέατρο και το είδωλό του. (μτφρ. Π. Μάτεσις), Αθήνα:

Δωδώνη.

Barba, E. (2008). Το χάρτινο κανό. Ένας οδηγός προς τη θεατρική ανθρωπολογία.

Αθήνα: Εκδόσεις Δωδώνη.

Bosisio, P. (2006). Ιστορία του Θεάτρου. [τόμ. Α΄- Β΄]. Αιγόκερως: Αθήνα.

Γκροτόφσκι, Γ. (1982). Για ένα Φτωχό Θέατρο. (μτφρ. Φ. Κονδύλης, Μ. Γαΐτη-

Βορρέ), Αθήνα: Θεωρία.

Elam, K. (2001). Η σημειωτική θεάτρου και δράματος. (μτφρ. Κ. Διαμαντάκου),

Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Έσσλιν, Μ. (2005). Μπρεχτ. Ο άνθρωπος και το έργο του. (αποδ. Φ. Κονδύλης),

Αθήνα: Δωδώνη.

Jameson, F. (1999). Το μεταμοντέρνο ή η πολιτισμική λογική του ύστερου

καπιταλισμού. Αθήνα : Εκδόσεις Νεφέλη.

Kitto, H.D.F. (1993). Η αρχαία ελληνική τραγωδία. (μτφρ. Λ. Ζενάκος), Αθήνα:

Παπαδήμας.

Lesky, A. (1993). Η τραγική ποίηση των αρχαίων Ελλήνων: Ο Ευριπίδης και το

τέλος του είδους. (μτφρ. Νίκος Κ. Χουρμουζιάδης), Τόμος Β’. Αθήνα: Εκδόσεις

ΜΙΕΤ.

Lyotard, J.-F. Απάντηση στο ερώτημα: Τι είναι μεταμοντέρνο; Επερωτήσεις.

Προσπελάστηκε στο

http://library.panteion.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/808/1/Jean+Franco

is+Lyotard.pdf στις 13/09/2010.

Mc Donnald, M. (1991). Οι όροι της ευτυχίας στον Ευριπίδη. Αθήνα: Οδυσσέας.

Mossé, C. (1991). Η γυναίκα στην αρχαία Ελλάδα, μτφρ.Α. Στεφανής. Αθήνα:

Παπαδήμας.

Μπρεχτ, Μπ. (1979). Μικρό Όργανο για το Θέατρο. Στο Από τον Αριστοτέλη στον

Μπρεχτ. (μτφρ. Α. Βερυκοκάκη), Αθήνα: Κάλβος.

Μπρεχτ, Μπ. (2000). Οι Διάλογοι από την αγορά χαλκού. (μτφρ. Α. Γλυτζουρής –

Θ. Σαρηγιάννη), Αθήνα – Γιάννινα: Δωδώνη.

Μπρουκ, Π. (1976). Η Σκηνή χωρίς Όρια. (μτφρ. Μ-Π. Παπαρά), Θεσσαλονίκη:

Εγνατία.

Μπρουκ, Π. (1998). Η ανοιχτή πόρτα. Σκέψεις πάνω στην τέχνη και την πρακτική

του θεάτρου. (μτφρ. Μ. Φραγκουλάκη), Αθήνα: ΚΟΑΝ.

Μπρουκ, Π. (1999). Ένας Άλλος Κόσμος: Σαράντα χρόνια θεατρικής αναζήτησης

1947-1987. (μτφρ. Ε. Καραμπέτσου), Αθήνα: Εστία.

Νίτσε, Φ. (2009). Η γέννηση της τραγωδίας. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας.

Ντορτ, Μπ. (1975). Ανάγνωση του Μπρεχτ. (μτφρ. Α. Φραγκουδάκη), Αθήνα:

Κέδρος.

Pavis, P. (2006). Λεξικό του Θεάτρου. (εποπ. Κ. Γεωργουσόπουλος, μτφρ. Α.

Στρουμπούλη), Αθήνα: Gutenberg.

Reed, C. (2003). Μεταμοντερνισμός και τέχνη της ιδιαίτερης ταυτότητας. Στο

Roman Jakobson, Δοκίμια για τη γλώσσα της λογοτεχνίας. Αθήνα: Εστία.

Vernant, J.P. (1989). Μύθος και Σκέψη στην Αρχαία Ελλάδα, μετ. Στ. Γεωργούδη.

Αθήνα: Ζαχαρόπουλος.

Walton, M. J. (2007). Το αρχαίο Ελληνικό θέατρο επί σκηνής. (μτφρ. Κ. Αρβανίτη

& Β. Μαντέλη), Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

 

γ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Ανδρεάδης, Γ., επιμ. (2005). Στα Ίχνη του Διονύσου. Παραστάσεις αρχαίας

τραγωδίας στην Ελλάδα 1867-2000. Αθήνα: Ι. Σιδέρης.

Αρβανίτη, Κ. (2010). Η αρχαία ελληνική τραγωδία στο Εθνικό Θέατρο. Τόμος Α΄.

Αθήνα: Εκδόσεις Νεφέλη.

Βαρβέρης Γιάννης (2003). Η κρίση του θεάτρου Δ΄ (1994 – 2003). Αθήνα:

Αλεξάνδρεια.

Βαροπούλου, Ε. (2002). Το ζωντανό θέατρο δοκίμιο για τη σύγχρονη σκηνή.

Αθήνα: Άγρα.

Βιβιλάκης, Ι., επιμ. (1999). Μ. Καραγάτσης Κριτική Θεάτρου 1946 – 1960. Αθήνα:

Εστία.

Γεωργουσόπουλος, Κ. (1983), «Ελληνικότητα και θέατρο», στο επιμ. Δ.Γ.

Τσαούση, Ελληνισμός, Ελληνικότητα-Ιδεολογικοί και βιωματικοί άξονες της

νεοελληνικής κοινωνίας, Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας.

Γεωργουσόπουλος, Κ. (1985). Τα μετά το θέατρο. Αθήνα: Καστανιώτης.

Γεωργουσόπουλος, Κ. – Γώγος, Σ. (2003). Επίδαυρος. Αθήνα: Μίλητος.

Γλυτζουρής, Α. (2001). Η σκηνοθετική τέχνη στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά

Γράμματα.

Γραμματάς, Θ. (1990). Δοκίμια θεατρολογίας. Αθήνα: Εκδόσεις Επικαιρότητα.

Γραμματάς, Θ. (1992). Ιστορία και Θεωρία στη Θεατρική Έρευνα. Αθήνα: Αφοί

Τολίδη.

Γραμματάς, Θ. (1997). Θεατρική Παιδεία και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών.

Τυπωθήτω, Αθήνα.

Γραμματάς, Θ. (2002). Το Ελληνικό θέατρο στον 20ο αιώνα. Πολιτισμικά πρότυπα

και πρωτοτυπία. [τόμ. Α΄- Β΄]. Εξάντας: Αθήνα.

Γραμματάς, Θ. (2003). Θέατρο και Παιδεία. Αθήνα: Αυτοέκδοση.

Γραμματάς, Θ. (2004). Το χρονικό του άχρονου σε χρόνο παρελθόντα. Η

διαλεκτική της ουτοπίας στο νεοελληνικό θέατρο. ανακοίνωση στο Συνέδριο

«Ουτοπικές θεωρίες και κοινωνικά κινήματα στην Ευρώπη από τον 18ο ως τον 20ο

αιώνα, Αθήνα, 19 – 21 Νοεμβρίου 2004, που βρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο

www.eie.gr

Γραμματάς, Θ. (2004). Γληνός, Γ. (1964). Φώτος Πολίτης. Αφιέρωμα, 30 χρόνια

Στο Διαδρομές στη Θεατρική Ιστορία. Αθήνα: Εξάντας.

Γραμματάς, Θ. (2005). Η έννοια της ελληνικότητας στη σκηνοθεσία αρχαίου

δράματος και η συμβολή του Δ. Ροντήρη. Στο: Δημήτρης Αχιλ. Ροντήρης. Ο

Μεγάλος Δάσκαλος του Θεάτρου. Αθήνα: Εταιρεία Ναυτιλιακών Μελετών, 139-

153.

Γραμματάς, Θ. (2005). Η Σοφοκλέους οδός στο Νεοελληνικό Θέατρο. Πρακτικά

του Η΄ Διεθνούς Συμποσίου Αρχαίου Δράματος, Λευκωσία, εκδ. Κυπριακού

Κέντρου του Δ.Ι.Θ, 1-25.

Γραμματάς, Θ. (2006). Για το Δράμα και το Θέατρο. Αθήνα: Εξάντας.

Γραμματάς, Θ. (2008α). Η απομυθοποίηση της τραγωδίας συνθήκη του νέου

τραγικού. Προσπελάστηκε στο http://theodore-grammatas.net/papers/greek/ στις

4/10-2010.

Γραμματάς, Θ. (2008β). Η σκηνοθεσία αρχαίου δράματος στις αρχές του 21ου

αιώνα. Προοπτικές και αδιέξοδα μετά τον μοντερνισμό, στο Β. Φιοραβάντες (επιμ.)

Τέχνη, Πολιτισμός, Παγκοσμιοποίηση, 161-173. Αθήνα: Παπαζήσης.

Γραμματάς, Θ. (2009). Ανθρωπιστικές Αξίες και Θέατρο “Κλασικό” και “Κλασικά”

στην Αρχή του 21ου Αιώνα. Προσπελάστηκε στο http://theodoregrammatas.

net/papers/greek/ στις 2/10/2010.

Γραμματάς, Θ. (2009). Γένεση και νεότητα της τραγωδίας. Προσπελάστηκε στο

http://theodore-grammatas.net/papers/greek/ στις 2/10/2010.

Δημήτρης Αχιλ. Ροντήρης. Ο Μεγάλος Δάσκαλος του Θεάτρου. Αθήνα: Εταιρεία

Ναυπακτιακών Μελετών.

Δρομάζου, Σ. Ι. (1993). Αρχαίο Δράμα. Κριτικές. Αθήνα: Κέδρος.

Ευαγγελάτος, Σ. Α. (2004). Σύγχρονοι προβληματισμοί για την αναβίωση του

αρχαίου δράματος. Στο Δανιήλ Ι. Ιακώβ-Ελένη Παπάζογλου (επιμ.), Θυμέλη

Μελέτες χαρισμένες στον καθηγητή Ν. Χ. Χουρμουζιάδη. Ηράκλειο:

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, σελ.33-48

Θωμαδάκη, Μ. (1993 ). Σημειωτική του ολικού θεατρικού λόγου. Αθήνα: Δόμος.

Κακούρη, Κ. Ι. ([1946] 1998). Προαισθητικές μορφές θεάτρου. Αθήνα: Εστία.

Καραντινός, Σ. (1949). Περί Θεάτρου. Αθήνα.

Κουν, Κ. (1992). Κάνουμε θέατρο για την ψυχή μας. Αθήνα: Καστανιώτης.

Κουν, Κ. (1981). Ο σκηνοθέτης και το αρχαίο δράμα σήμερα. Στο επιμ. Γ.

Κοτανίδης, Κάρολος Κουν Για το θέατρο-Κείμενα και Συνεντεύξεις. Αθήνα: Ιθάκη.

Κουν, Κ. (1981). Πάντα πολιτική και υπαρξιακή η έκφραση του καλλιτέχνη και

απόλυτα δεμένη με τη ζωή του ανθρώπου. Στο επιμ. Γ. Κοτανίδης, Κάρολος Κουν

Για το θέατρο-Κείμενα και Συνεντεύξεις, Αθήνα: Ιθάκη.

Λάλας. Θ., (επιμ). (2001). Με τους μαθητές του Ροντήρη για τον Ροντήρη. Αθήνα:

Καστανιώτης.

Λεκατσάς, Π. (1962). Η Άλκηστη του Ευριπίδη, περ. Θέατρο, αρ.5

Λιγνάδης, Τ. (1987). Προβληματισμοί πάνω σε σύγχρονες παραστάσεις του

αρχαίου δράματος. Στο Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου Ελληνικού Δράματος 1985.

Αθήνα: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, 191-202.

Μαγιάρ, Μ. (2004). Ο Κάρολος Κουν και το Θέατρο Τέχνης. Αθήνα: Εκδόσεις

Ε.Λ.Ι.Α.

Μάρκαρης, Π. (1982). Ο Μπρεχτ και ο διαλεκτικός λόγος. Αθήνα: Ιθάκη.

Μαυρομούστακος, Πλ. (1999). Το αρχαίο ελληνικό δράμα στη νεοελληνική σκηνή:

από τους Πέρσες του 1571 στις προσεγγίσεις του 20ου αιώνα. Στο Παραστάσεις

Αρχαίου Ελληνικού Δράματος στην Ευρώπη κατά τους Νεότερους Χρόνους, Γ΄

Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση, Επτανησιακή Γραμματεία των Ελληνιστών, 77-

87. Αθήνα: Καστανιώτης.

Μουδατσάκις, Τ. (1986). Η διαλεκτική της θεατρικής σύνταξης. Αθήνα: Νεφέλη.

Μουδατσάκις, Τ. (2005). Το θέατρο ως πρακτική τέχνη στην εκπαίδευση. Από τον

Stanislavsky τον Brecht και τον Grotowski στο σκηνικό δοκίμιο. Αθήνα: Εξάντας.

Μουρέλος, Γ. (χ.χ.). Μεταμορφώσεις του χρόνου. Θεσσαλονίκη: Κωνσταντινίδης.

Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, Χ. (1998). Η τέχνη του Θεάτρου. Αθήνα: Γενική

Γραμματεία Νέας Γενιάς – Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μπεζαντάκος, Ν. Π. (2004). Το αφηγηματικό μοντέλο του Greimas και οι

τραγωδίες του Ευριπίδη. Αθήνα: Εκδόσεις Καρδαμίτσα

Παπαδόπουλος, Γ. (1999). Δια παιδαγωγίας κοινωνικών αποτραγικοποίησις.

Αθήνα: Εντός.

Παπαδόπουλος, Γ. (2002). Το όλον, το τραγικόν και η αγωγή. Αθήνα: Ψηφίδα.

Παπαδόπουλος, Γ. (2005). Καθάρσεως όρια και όροι. Αθήνα: Ψηφίδα.

Παπαδόπουλος, Σ. (2010). Παιδαγωγική του Θεάτρου. Αυτοέκδοση: Αθήνα.

Πατσαλίδης, Σ. (1996). Η (Ελληνική) Τραγωδία και η Θεωρία του 20ου αιώνα. Στο

Γραμματάς, Θ. [επιμ.] Τα Αινίγματα της Σφίγγας ή ο Οιδίπους ως Διακείμενο, 167-

198. Αθήνα: Αφοί Τολίδη.

Πατσαλίδης, Σ. (1997). (Εν)τάσεις και (Δια)στάσεις. Η ελληνική τραγωδία και η

θεωρία του εικοστού αιώνα. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Πατσαλίδης, Σ. (2000). Θέατρο και Θεωρία. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Πεφάνης, Γ. (1991). Το Θεατρικό. Σκιαγράφηση μιας Φαινομενολογικής

Θεατρολογίας. Αθήνα-Γιάννινα: Δωδώνη.

Πεφάνης, Γ. (1999). Το Θέατρο και τα Σύμβολα. Διαδικασίες Συμβόλισης του

Δραματικού Λόγου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Πολίτης, Φ. (1983). Επιλογή κριτικών άρθρων. Τόμος Α΄. Αθήνα: Ίκαρος.

Πολίτης, Φ. (1983). Επιλογή κριτικών άρθρων. Τόμος Β΄. Αθήνα: Ίκαρος.

Πολίτης, Φ. (1983). Επιλογή κριτικών άρθρων. Τόμος Γ΄. Αθήνα: Ίκαρος.

Πούχνερ, Β.(1988). Ελληνική Θεατρολογία. Αθήνα : Εκδόσεις Εταιρείας Θεάτρου

Κρήτης.

Πούχνερ, Β. (1987). Ο Max Reinhardt, ο Φώτος Πολίτης και η αρχαία τραγωδία.

Στο Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου Ελληνικού Δράματος 1985. Αθήνα: Ευρωπαϊκό

Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών.

Πούχνερ, Β. (1987). Ο ποιητικός χαρακτήρας της ελληνικής τραγωδίας. Στο

Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου Ελληνικού Δράματος 1985. Αθήνα: Ευρωπαϊκό

Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών.

Πούχνερ, Β. (1984). Ο Φώτος Πολίτης ως σκηνοθέτης αρχαίας τραγωδίας. Οι

επιδράσεις του Μαξ Ράινχαρντ στο ελληνικό θέατρο του 20ου αιώνα, στου ιδίου:

Ιστορικά Νεοελληνικά Θεάτρου· έξι μελετήματα. Αθήνα.

Πούχνερ, Β. (1997). Κείμενα και αντικείμενα. Δέκα θεατρολογικά μελετήματα.

Αθήνα: Καστανιώτης.

Ροντήρης, Δ. (1999). Σελίδες αυτοβιογραφίας, επιμ. σχόλια Δ. Καγγελάρη. Αθήνα:

Εκδόσεις Καστανιώτη.

Σαμπατακάκης, Γ. (2008). Γεωμετρώντας το χάος. Μορφή και μεταφυσική στο

έργο του Θεόδωρου Τερζόπουλου. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Σιδέρης, Γ. (1976). Το αρχαίο ελληνικό θέατρο στη Νέα Ελληνική Σκηνή 1817-

1972, τ.Α’ 1817- 1932. Αθήνα.

Σκιαδάς, Αρ. (1987). Το αρχαίο ελληνικό δράμα στη σύγχρονη σκηνή. Στο Διεθνής

Συνάντηση Αρχαίου Ελληνικού Δράματος 1985. Αθήνα: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό

Κέντρο Δελφών.

Τερζόπουλος, Θ. (2000). Θόδωρος Τερζόπουλος και Θέατρο Άττις. Αναδρομή,

μέθοδος, σχόλια. Αθήνα: Άγρα.

Τσατσούλης, Δ. (2004), «Μεταμοντέρνα ‘γραφή’ στη νεοελληνική σκηνή»,

Παράβασις, Μελετήματα [3], Πρακτικά Β΄ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου:

Σχέσεις του νεοελληνικού θεάτρου με το ευρωπαϊκό, Διαδικασίες πρόσληψης στην

ιστορία της Ελληνικής δραματουργίας από την αναγέννηση ως σήμερα, 18-21

Απριλίου 2002, Ανάτυπο, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αθήνα: Ergo.

Τσατσούλης, Δ. (2007). Σημεία γραφής και κώδικες σκηνής στο σύγχρονο

ελληνικό θέατρο. Αθήνα: Νεφέλη.

Τσατσούλης Δ. (1999). Σημειολογικές προσεγγίσεις του Θεατρικού Φαινομένου.

Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Χουρμουζιάδης, Ν. (1986). Ευριπίδης Σατυρικός. Αθήνα: Στιγμή.

Χουρμουζιάδης, Ν. (1991). Όροι και Μετασχηματισμοί στην Αρχαία Ελληνική

Τραγωδία. Αθήνα: Γνώση.

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιολογίας


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03285/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

·      

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 

·         χρησιμοποιεί επιτυχώς το μικροσκόπιο και να πραγματοποιεί μικροσκόπηση (MA 4, 9, 11).

·         αναγνωρίζει και να προσδιορίζει φυτικούς και ζωικούς ιστούς και να περιγράφει τη δομή και λειτουργία τους (MA 4, 9, 11).

·         γνωρίζει την ανατομία και να εξηγεί τη λειτουργία ανθρώπινων συστημάτων (MA 4, 9, 11).

·         παραγάγει νωπά παρασκευάσματα για χρήση στη διδακτική διαδικασία (MA 4, 9, 11).

·         πραγματοποιεί πειράματα για την επίδειξη φυσικών φαινομένων σε μαθητές 6-12 ετών (MA 4, 9, 11).

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
Αυτόνομη εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
·         1ο μάθημα: περιγραφή και χρήση μικροσκοπίου.

·         2ο μάθημα: Παρατήρηση μονοκύτταρων ευκαρυωτικών οργανισμών. Παρατήρηση μούχλας πορτοκαλιού.

·         3ο μάθημα: Φυτικοί ιστοί. Φύλλο μονοκότυλου και δικότυλου φυτού.

·         4ο μάθημα: Βλαστός μονοκότυλου και δικότυλου φυτού.

·         5ο μάθημα: Ρίζα μονοκότυλου και δικότυλου φυτού.

·         6ο μάθημα: Ώσμωση. Σπαργή. Πλασμόλυση στα φυτά. Μεταφορά νερού στα φυτά.

·         7ο μάθημα: Ζωικοί ιστοί. Επιθηλιακός ιστός.

·         8ο μάθημα: Συνδετικός ιστός. Αίμα.

·         9ο μάθημα: Μυικός και νευρικός ιστός.

·         10ο μάθημα: Μελέτη ανθρώπινων συστημάτων με τη χρήση προπλασμάτων. Νευρικό σύστημα. Εγκέφαλος. Αισθητήρια όργανα.

·         11ο μάθημα: Αναπνευστικό σύστημα. Κυκλοφορικό σύστημα.

·         12ο μάθημα: Πεπτικό σύστημα. Σκελετός ανθρώπου.

·         13ο μάθημα: Ανασκόπηση της ύλης.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Δια ζώσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Εργαστηριακή άσκηση 39
Aνοιχτό εργαστήριο 6
Μελέτη 77
Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 1.Παρουσία στα εργαστήρια: 20%

2. Ανοιχτό εργαστήριο: 10%

3. Τελική εξέταση: 70%

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα:

·         Κεβρεκίδης Θεόδωρος (1996). Εισαγωγή στη Βιολογία. University Studio Press (κωδικός στον Εύδοξο: 17148).

·         Starr Cecie, Evers Christine & Starr Lisa (2014). Βιολογία.  Utopia (κωδικός στον Εύδοξο: 32998265)

 

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία (ενδεικτικά)

·         Green, N.P.O., Stout, G.W., Taylor, D.J. (1990). Biological science. 1. Organisms, energy and environment. Ed. R. Soper, Cambridge.

·         Green, N.P.O., Stout, G.W., Taylor, D.J. (1990). Biological science. 2. Systems, maintenance and change. Ed. R. Soper, Cambridge.

 

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ενδεικτικά)

·         International Journal of Biological Sciences

·         European Journal of Cell Biology

·         Journal of Plant Research

·         The Journal of Physiological Sciences

·         Journal of Anatomy

 

Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Παιδική Λογοτεχνία και Εκπαιδευτική Πράξη


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ, ΕΔΙΠ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

·      

Με τη συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

·         Να διερευνήσουν και να συγκρίνουν οι φοιτητές/τριες διαφορετικές θεωρίες ανάγνωσης που βρίσκουν εφαρμογή στην προσέγγιση της παιδικής/εφηβικής λογοτεχνίας και στη δόμηση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών (2003, 2011) για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο (ΜΑ2)

·         Να εξοικειωθούν με ποικίλα γένη της παιδικής/εφηβικής λογοτεχνίας, με την ορολογία της αφηγηματολογίας (γένος, πλοκή, οπτική γωνία κ.λπ.), καθώς και με τους τρόπους αξιοποίησης της ΠΛ στο πλαίσιο του λογοτεχνικού και κριτικού γραμματισμού (ΜΑ4)

·         Να διακρίνουν πώς τα κείμενα παιδικής λογοτεχνίας προωθούν την ιδεολογία μιας κοινωνίας σε δεδομένο τόπο και χρόνο σχετικά με το φύλο, τη φυλή, την παιδική ηλικία, το έθνος, τον πολιτισμό, την κοινωνική τάξη κ.λπ. (ΜΑ12)

·         Να σχεδιάζουν εκπαιδευτικό υλικό για την προσέγγιση της λογοτεχνίας στο πλαίσιο διαφόρων γνωστικών αντικειμένων του Δημοτικού Σχολείου (ΜΑ11)

·         Να σχεδιάζουν φιλαναγνωστικές εμψυχώσεις για τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, λαμβάνοντας υπόψιν τους τα κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά του κοινού στο οποίο απευθύνονται (ΜΑ7)

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·         Κριτική ανάλυση της θεωρίας της ΠΛ

·         Αναζήτηση, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων σχετικά με συγκεκριμένα έργα ΠΛ και τη διδακτική τους αξιοποίηση,  με παράλληλη χρήση κατάλληλων τεχνολογιών, όπου αυτό  καθίσταται δυνατόν

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Σχεδιασμός και αξιολόγηση δραστηριοτήτων ΠΛ για αξιοποίηση σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης

·         Κριτική διερεύνηση και αναστοχασμός των διδακτικών επιλογών και της αντιστοίχισής τους με τους σκοπούς του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία στο Δημοτικό Σχολείο

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.        Εισαγωγή στο περιεχόμενο του μαθήματος – Μεθοδολογικά εργαλεία για την προσέγγιση της ΠΛ – Θεωρίες λογοτεχνίας

2.        Θεωρίες κριτικής ανάγνωσης κειμένων ΠΛ

3.        Ιδεολογία και ΠΛ

4.        Νεωτερικές αφηγήσεις Ι

5.        Νεωτερικές αφηγήσεις ΙΙ

6.        Διασκευές και ΠΛ Ι

7.        Διασκευές και ΠΛ ΙΙ

8.        Η Γραμματική των εικονοβιβλίων Ι

9.        Η Γραμματική των εικονοβιβλίων ΙΙ

10.     Στα όρια ΠΛ και άλλων τεχνών: Κινηματογράφος, θέατρο, ζωγραφική, animations

11.     Διδακτική Αξιοποίηση της ΠΛ Ι

12.     Διδακτική Αξιοποίηση της ΠΛ ΙΙ

13.     Διδακτική Αξιοποίηση της ΠΛ ΙΙΙ

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Διά ζώσης, Πρακτική άσκηση
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία, την έρευνα για συγγραφή και παρουσίαση εργασίας, και την επικοινωνία με τους φοιτητές – ανάρτηση υλικού και εργασιών στην ηλεκτρονική τάξη – χρήση wikis
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

 

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 20
Εκπόνηση project ομαδικού
Δημιουργία φακέλου υλικού
Πρακτική Άσκηση & Συγγραφή Αναφοράς ή Σχολιασμός τριών άρθρων γύρω από ένα θέμα 6
Αυτοτελής μελέτη 35
Συγγραφή εργασιών 22
Γραπτή εξέταση ή Πρόοδοι 3
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

Γιαννικοπούλου Αγγελική, Στη Χώρα των Χρωμάτων. Το Σύγχρονο Εικονογραφημένο Παιδικό Βιβλίο. Αθήνα: Παπαδόπουλος, 2008.

Καλογήρου, Τζίνα, Το Αλωνάκι της Ανάγνωσης. Αναλύσεις Λογοτεχνικών Κειμένων και Διδακτικές Προσεγγίσεις της Λογοτεχνίας. Αθήνα: Επτάλοφος, 2016.

 

Πρόσθετη  προτεινόμενη βιβλιογραφία

Γιαννικοπούλου Αγγελική, Το Εικονογραφημένο Παιδικό Βιβλίο στην Προσχολική Εκπαίδευση. Φιλαναγνωστικές Δράσεις. Αθήνα: Πατάκης, 2016.

Beckett S.L. (2012). Crossover Picturebooks. A Genre for All Ages. New York & Oxon: Routledge.

Hutcheon, L. (2006). A Theory of Adaptation. Oxon: Routledge.

Lefebvre B. (2013). Textual Transformations in Children’s Literature. Adaptations, Translations, Reconsiderations. Abingdon and New York: Routledge. Abingdon and New York: Routledge.

Müller A. (επιμ.) (2013). Adapting Canonical Texts in Children’s Literature. London: Bloomsbury.

Sanders J. (2006). Adaptation and Appropriation. Oxon: Routledge.

Stephens J. (1992). Language and Ideology in Children’s Fiction, London: Longman.

 

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)

Ελληνικά

http://keimena.ece.uth.gr

http://dia-keimena.frl.auth.gr

 

Ξενόγλωσσα

Children’s Literature

Children’s Literature Association Quarterly

Children’s Literature in Education

International Review of Children’s Literature and Librarianship

Papers

The Looking Glass

Τhe Lion and the Unicorn

 

Ειδικά Θέματα Νεοελληνικής Εκπαίδευσης


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03268/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

·      

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

 

·           να διερευνηθούν διεξοδικότερα τα σημαντικότερα θέματα της ιστορίας της νεοελληνικής εκπαίδευσης  ΜΑ 3

·           να μπορέσουν οι φοιτητές/τριες να συνδέουν βαθύτερα όλη την εξέλιξη των εκπαιδευτικών προβλημάτων που έχουν προκύψει στον ελλαδικό χώρο. ΜΑ3

·           Να γνωρίζουν τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχόλησαν τη νεοελληνική εκπαίδευση ΜΑ 1

·           Να γνωρίζουν τις «διαμάχες» που προέκυψαν στην εκπαίδευση ΜΑ3

·           Να γνωρίζουν τις σημαντικότερες παιδαγωγικές τους απόψεις που κυριάρχησαν ΜΑ 1

·           Να ερμηνεύουν τα γεγονότα της εκπαίδευσης ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί ΜΑ3

·           Να μεταφέρουν στην σύγχρονη πραγματικότητα παιδαγωγικά δεδομένα προηγούμενων ετών ΜΑ 5

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·  Προσαρμοστικότητα

·  Αυτόνομη εργασία

·  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

·  Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

· Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 • Το γλωσσικό ζήτημα και οι προεκτάσεις του στην εκπαίδευση
 • Τα ιδεολογικά παιδαγωγικά ρεύματα που κυριαρχούσαν στη νεοελληνική εκπαίδευση
 • Οι διδακτικές μέθοδοι που εφαρμόστηκαν στα ελληνικά  σχολεία
 • Οι καινοτομίες που εφάρμοσαν στα σχολεία
 • Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή των ιδεών τους στο ελληνικό σχολείο
 • Τα αναλυτικά προγράμματα και τα  σχολικά βιβλία
 • Η εκπαίδευση των δασκάλων (Διδασκαλεία, Παιδαγωγικές Ακαδημίες, Παιδαγωγικά Τμήματα)
 • Η αξιολόγηση των δασκάλων από τους Επιθεωρητές
 • Η εκπαίδευση των κοριτσιών μέχρι το 1976.
 • Η τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση
 • Η ιδιωτική εκπαίδευση (ιδιωτικά σχολεία)
 • Τα φροντιστήρια

·         Τοπική εκπαιδευτική ιστορία, διερεύνηση σχολικών-εκπαιδευτικών Αρχείων.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας για εργασία 30
Σχεδιασμός αφίσας 5
Μελέτη για εξετάσεις 45
Παρουσίαση εργασίας 3
Γραπτή εξέταση 3
   
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

·   Συγγραφή γραπτής εργασίας

·   Παρουσίαση γραπτής εργασίας

·   Σχεδιασμός αφίσας για εκδήλωση με από τη νεοελληνική εκπαίδευση

·   Γραπτή εξέταση

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.    Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

 • Καραφύλλης Α., Ταταρίδης Ι. (2020), Η εκπαίδευση σε περιόδους κρίσεων και πολέμων, Αφοι Τζιόλα, Θεσσαλονίκη
 • Μπουζάκης Σ., (επιμ.) (2011), Πανόραμα ιστορίας της εκπαίδευσης, Τομ. 2, εκδ. Gutenberg, Αθήνα.

 

2.    Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

Ελληνική βιβλιογραφία

 • Τερζής Ν., (2012), Μελέτη της Εκπαίδευσης του Νεοελληνισμού. Πριν από το Κράτος-Έξω από το Κράτος-Στο Κράτος, εκδ. Κυριακίδη, Θεσ/νικη.
 • Αντωνίου Χρ. (2002), Η εκπαίδευση των δασκάλων, εκδ.  Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

·         Ζιώγου – Καραστεργίου Σ. (1986), Η μέση εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα 1830-1093, 1986

 • Καραφύλλης Α., (2013),  Νεοελληνική εκπαίδευση-Νέα αναθεωρημένη έκδοση, εκδ. Κριτική, Αθήνα.
 • Καραφύλλης Α. (2009), Ο θεσμός του επιθεωρητή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, εκδ. Κριτική, Αθήνα.

 

3.    Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα):

 • Θέματα ιστορία της εκπαίδευσης
 • Κείμενα παιδείας
 • Παιδαγωγικός Λόγος
 • Αντιτετράδια της εκπαίδευσης
 • Τα εκπαιδευτικά
 • History of Education