Διαχείριση Δυσλειτουργικών Μορφών Συμπεριφοράς στο Σχολείο


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό (8ο)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

 

·         Να κατανοούν τι είναι κοινωνική και συναισθηματική αγωγή και να γνωρίζουν πώς να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος για όλους τους μαθητές (ΜΑ5)

·         Να κατανοούν την αναγκαιότητα προαγωγής της ψυχικής υγείας και ψυχικής ανθεκτικότητας στο σχολικό πλαίσιο για όλους τους μαθητές (ΜΑ3)

·         Να κατανοούν ζητήματα που αφορούν την πρωτογενή πρόληψη (ΜΑ3)

·         Να αναλύουν και να συζητούν το ρόλο του εκπαιδευτικού στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη μαθητών με δυσκολίες ψυχοκοινωνικής προσαρμογής (ΜΑ5)

·         Να γνωρίζουν βασικές δεξιότητες που αφορούν την επικοινωνία, τη γνώση του εαυτού, την αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων και την αποδοχή της διαφορετικότητας (ΜΑ5)

·         Να εφαρμόζουν τη μεθοδολογία της μελέτης περίπτωσης για να κατανοούν, να συζητούν και να προτείνουν λύσεις σε περιπτώσεις μαθητών με δυσκολίες ψυχοκοινωνικής προσαρμογής στο σχολείο (ΜΑ5)

 • Να συλλέγουν δεδομένα και να συζητούν τα ευρήματα ερευνών σχετικά με το ρόλο των ατομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μαθητών (ΜΑ13)
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών

·  Αυτόνομη εργασία

·  Σεβασμός στην διαφορετικότητα

·  Άσκηση κριτικής

·  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1)       Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή: Αρχές, μεθοδολογία, σύγχρονες προσεγγίσεις

2)       Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μαθητών

3)       Ζητήματα επικοινωνίας, διαχείρισης συγκρούσεων, αναγνώρισης, έκφρασης και διαχείρισης συναισθημάτων, επίλυσης αγχογόνων καταστάσεων, αυτοεκτίμησης, αυτοαντίληψης

4)       Ψυχοκοινωνικό κλίμα της τάξης και ψυχοκοινωνική προσαρμογή μαθητών

5)       Κοινωνικές δεξιότητες και ψυχοκοινωνική προσαρμογή

6)       Ζητήματα που αφορούν στην παρέμβαση των εκπαιδευτικών στα προγράμματα

ψυχοκοινωνικής υγείας και αγωγής

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σύνολο ωρών)
Διαλέξεις 18
Σεμινάρια
Εργαστηριακή άσκηση
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Φροντιστήριο 12
Πρακτική
Εκπαιδευτική εκδρομή  
Εκπόνηση μελέτης 45
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 25
Αυτοτελής Μελέτη
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

1. Παρουσίαση και κριτική ανάλυση προγράμματος ψυχοκοινωνικής προσαρμογής / εκμάθησης  δεξιοτήτων στην τάξη. Ατομική (50% – 25% & 25%).

2. Συμμετοχή σε έρευνα και κατανόηση/συζήτηση των ευρημάτων. Ατομική (30%).

3. 7 υποχρεωτικές παρακολουθήσεις (20%).

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·  Χατζηχρήστου, Χρ. (2011). Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο.

Πρόγραμμα για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης στη σχολική

κοινότητα: Εκπαιδευτικό υλικό ΙΙ: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ δημοτικού:

Θεωρητικό πλαίσιο και δραστηριότητες. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Πρόσθετη  προτεινόμενη βιβλιογραφία

·   Καλαντζή – Αζίζι, Α. & Ζαφειροπούλου, Μ. (2009). Προσαρμογή των παιδιών στο σχολείο. Πρόληψη και αντιμετώπιση των δυσκολιών. Αθήνα: Πεδίο.

·   Κολιάδης, Ε. (2010). Συμπεριφορά στο σχολείο. Αξιοποιούμε δυνατότητες, αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Αθήνα: Γρηγόρης.

·   Κουρκούτας, Η., & Chartier, J. P. (2008). Παιδιά και έφηβοι με ψυχοκοινωνικές και μαθησιακές διαταραχές. Στρατηγικές παρέμβασης. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος.

·   Μπότσαρη, Ε. (2010). Εκφοβισμός, επιθετικότητα, θυμός. Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές διαχείρισης. Αθήνα: Παπαζήση.

·   Fontana, D. (1996). Ο εκπαιδευτικός στην τάξη. Αθήνα: Σαβάλλας.

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)

·         Ψυχολογία: Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας

·         Hellenic Journal of Psychology

·         Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας

·         Παιδαγωγική Επιθεώρηση

·         Επιστήμες της Αγωγής

·         Preschool and Primary Education

·         Behavior Modification

·         Child Abuse and Neglect

·         Child Development

·         Journal of Abnormal Child Psychology

·         Journal of Applied Behavior Analysis

·         Journal of Child and Family Studies

·         Journal of Developmental and Behavioral Disorders

·         Journal of Family Issues

·         Journal of Family Psychology

 

Ειδικά Κεφάλαια Μάθησης και Διδασκαλίας με Ψηφιακές Τεχνολογίες


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο εαρινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03319/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

·         Να ερμηνεύουν και να αναλύουν κριτικά περιπτώσεις σχετικά με ζητήματα (όπως αυτά του Κεφαλαίου 1) τα οποία άπτονται του εκπαιδευτικού έργου και αφορούν στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών (ΜΑ2)

·         Να αξιοποιούν θεωρίες μάθησης, διδακτικά μοντέλα και τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, οργάνωση εκπαιδευτικών σεναρίων/προγραμμάτων σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης (ΜΑ2, ΜΑ3, ΜΑ6, ΜΑ8)

·         Να εφαρμόζουν κριτικό ψηφιακό γραμματισμό αξιοποιώντας και εμπλουτίζοντας υπάρχουσες γνώσεις σχετικά με τον ψηφιακό γραμματισμό (ΜΑ11)

·         Να συνεργάζονται αποτελεσματικά κατά τις διαδικασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης διδακτικών σεναρίων/εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών λαμβάνοντας υπόψη θέματα φύλου και διαφορετικότητας (ΜΑ,9, ΜΑ12, ΜΑ14)

·         Να εντοπίζουν και να συνθέτουν βιβλιογραφικά ευρήματα και να τα εντάσσουν στις διαδικασίες σχεδιασμού διδακτικών καταστάσεων (ΜΑ13)

·         Να στοχάζονται αναφορικά με τον σχεδιασμό διδακτικών/μαθησιακών καταστάσεων σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης (ΜΑ15).

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κριτικός ψηφιακός γραμματισμός  μέσα από την ανάλυση περιπτώσεων και τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στις παρακάτω περιοχές (κεφάλαια):

Κεφάλαιο 1. Κοινωνικο-συναισθηματικό πεδίο και ψηφιακές τεχνολογίες

1.                   Κοινωνικά δίκτυα

2.                   Σχολικός Εκφοβισμός-θέματα διαφορετικότητας

3.                   Ασφάλεια στο διαδίκτυο

4.                   Θέματα ακαδημαϊκής δεοντολογίας

5.                   Θέματα φύλου

Κεφάλαιο 2. Ψηφιακές τεχνολογίες  σε  τυπικά περιβάλλοντα μάθησης

6.                   Σύγχρονες αντιλήψεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση στο πλαίσιο της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών

7.                   Σχεδιασμός και ανάπτυξη  διδακτικού/μαθησιακού σεναρίου με αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών

Κεφάλαιο 3. Ψηφιακές τεχνολογίες  σε  άτυπα περιβάλλοντα μάθησης

8.                   Παρουσίαση των αποτελεσμάτων βιβλιογραφικής επισκόπησης σχετικά με την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών σε άτυπα περιβάλλοντα  μάθησης (στο φυσικό πεδίο, σε εκπαιδευτικά προγράμματα Φορέων κλπ.)

9.                   Σχεδιασμός/ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος με αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών  σε άτυπο περιβάλλον μάθησης

Κεφάλαιο 4. Άτυπη μάθηση και Πολιτιστική διάσταση

10.                Άτυπη μάθηση σε Μουσεία

11.                Ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία και Μουσεία

12.                Οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε Μουσεία με αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών

Κεφάλαιο 5. Παρουσίαση-ανάλυση και αναστοχασμός

13.                Παρουσίαση και ανάλυση ομαδικών μαθησιακών σεναρίων/εκπαιδευτικών προγραμμάτων  με αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών σε τυπικά/άτυπα περιβάλλοντα μάθησης- αναστοχασμός.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις), στο εργαστήριο (εργασία ατομικά και σε ομάδες), στο πεδίο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Υποστήριξη του μαθήματος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-class.duth.gr

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων (Powerpoint)

Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (13*3) 39
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Εκπόνηση ασκήσεων (ανάλυση μελετών περίπτωσης) 15
Εκπαιδευτικές επισκέψεις 6
Συγγραφή ομαδικής εργασίας 12
Μελέτη-προετοιμασία για τις εξετάσεις 25
Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Η διαδικασία της αξιολόγησης περιγράφεται στο e-class και έχει ως εξής:

·      Συμμετοχή σε επισκέψεις (10%)                                            

·      Βιβλιογραφική επισκόπηση/σύνταξη σεναρίου-εκπαιδευτικού προγράμματος (ομαδική)  (45%)                                                                   

·      Ασκήσεις (ανάλυση μελετών περίπτωσης)  (20%)                                      

·      Εξετάσεις (25%)                                                                                                 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Κέκκερης, Γ. (2010). Ειδικά κεφάλαια ΤΠΕ στις επιστήμες της αγωγής-Παιδαγωγικές εφαρμογές των ΤΠΕ. Αθλήνα: Παπαζήση.

Κέκκερης, Γ. (2015). Πολυμέσα στην εκπαίδευση και στα Μουσεία(ΙΣΒΝ 978-93-7447-5). Διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική έκδοση μέσω e-class.

Κολοκυθά, Κ. (2015). Ψηφιακά μέσα στις οπτικοακουστικές επιστήμες. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα (www.kallipos.gr).

Κόμης, Β., Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, 2004, ISBN 960-8105-67-6, σελίδες 370.

Σαντοριναίος, Μ., Ζώη, Σ., Δημητριάδη, Ν. Διαμαντόπουλος, Τ. & Μπαρδάκος, Τ. (2015). Τα βασικά ψηφιακά εργαλεία καλλιτεχνικής επεξεργασίας και διαχείρισης της εικόνας. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα (www.kallipos.gr).

 

 

Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις σε Παιδικά Μουσεία και Μουσεία Επιστημών


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX04223/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
ΜΑ1. Να κατανοούν σε βάθος την πολυπλοκότητα του εκπαιδευτικού έργου και να συνειδητοποιούν την ευθύνη, τους περιορισμούς αλλά και τις δυνατότητες του ρόλου τους.

ΜΑ2. Να παρατηρούν, να περιγράφουν, να ερμηνεύουν και να αναλύουν κριτικά την εκπαιδευτική πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες και προϋποθέσεις του εκπαιδευτικού έργου και αξιοποιώντας την θεωρητική παιδαγωγική γνώση.

ΜΑ3. Να αξιοποιούν την θεωρητική παιδαγωγική γνώση (έννοιες, αρχές, μοντέλα και θεωρίες μάθησης, ανάπτυξης, κοινωνικοποίησης, αγωγής,  εκπαίδευσης, διδασκαλίας) κατά την εκπαιδευτική δράση.

ΜΑ4. Να διακρίνουν τις γνωστικές και διδακτικές ιδιαιτερότητες καθενός από τα γνωστικά αντικείμενα του σχολικού προγράμματος σπουδών και να είναι σε θέση να μετασχηματίσουν την επιστημονική σε σχολική γνώση (διδακτικός μετασχηματισμός).

ΜΑ6. Να οργανώνουν την διδακτική-μαθησιακή διαδικασία με δημιουργικό τρόπο, τεκμηριώνοντας τις επιλογές τους και να εφαρμόζουν κατάλληλες δραστηριότητες, μεθόδους, μέσα και υλικά, ώστε να προάγονται η κριτική και δημιουργική σκέψη, καθώς και η διερευνητική, η αυτενεργός και η συνεργατική μάθηση.

 

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;
   
Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Ο παιδαγωγικός ρόλος του μουσείου.

2.       Γενικού τύπου μουσεία και παιδικά μουσεία: μουσεία, παιδικά μουσεία, παιδοκεντρικά μουσεία.

3.       Τι είναι το παιδικό μουσείο. Ιστορική επισκόπηση.

4.       Υπόβαθρο παιδαγωγικό και φιλοσοφικό στο οποίο στηρίζονται τα παιδικά μουσεία.

5.       Παιδικά μουσεία και προσχολική ηλικία.

6.       Παιδικά μουσεία στην Ευρώπη και την Αμερική. Εκθέσεις, εκθέματα, δράσεις.

7.       Παιδικά μουσεία στην Ελλάδα. Εκθέσεις, εκθέματα, δράσεις.

8.       Μουσεία φυσικών επιστημών.

9.       Παιδικά μουσεία φυσικών επιστημών. Εκθέσεις, εκθέματα, δράσεις.

10.   Διαδραστικά εκθέματα. Η διαδραστικότητα. Νέες τεχνολογίες στο μουσείο.

11.   Παιχνίδι στο μουσείο. Σχεδιάζουμε μια δράση σε παιδικό μουσείο.

12.   Ανάπτυξη θεματικών μουσειακών κουτιών για το νηπιαγωγείο και τις οικογένειες.

13.   Οπτικός εγγραμματισμός στο μουσείο.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1)       POWER POINT ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

 

2)       ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ E-CLASS ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια 20
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 30
Εκπαιδευτική επίσκεψη 15
Προσκεκλημένος ομιλητής και σεμινάριο 21
   
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

1.       Υπάρχει η επιλογή μεταξύ: (α) γραπτής εξέτασης και (β) κατάθεσης ατομικής γραπτής εργασίας εντός της εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου.

2.       Ομαδική άσκηση κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης σε μουσείο.

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Κολιόπουλος, Δ. (2017). Η διδακτική προσέγγιση του μουσείου φυσικών επιστημών. Αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη έκδοση, Αθήνα: Μεταίχμιο, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 68374597

 

Νικονάνου, Ν. (2002), Κασβίκης Κ. (επιμ.), Εκπαιδευτικά ταξίδια στο χρόνο, Αθήνα: Πατάκης, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 21550

Ηλεκτρονικό συνοδευτικό σύγγραμμα: ΝΙΚΟΝΑΝΟΥ, Ν., ΜΠΟΥΝΙΑ, Α., ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΙΤΗ, Α., ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗ, Α., ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ, Ν., 2015. Μουσειακή μάθηση και εμπειρία στον 21ο αιώνα. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/712

Άρθρα που αναρτώνται στην σελίδα του μαθήματος στο e-class.

 

 

Γλωσσική Αξιολόγηση


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

·       να αναφέρουν το περιεχόμενο των όρων «αξιολόγηση», «αποτίμηση» και «δοκιμασιολογία» (ΜΑ11)

·       να αναφέρουν τις θεωρίες σχεδιασμού γλωσσικών δοκιμασιών (ΜΑ11)

·       να συζητούν την τυπολογία της αξιολόγησης (ΜΑ11)

·       να αναφέρουν τις ιδιότητες των γλωσσικών δοκιμασιών (ΜΑ11)

·       να συζητούν τη διαδικασία δημιουργίας γλωσσικών δοκιμασιών (ΜΑ11)

·       να αποτιμούν τον ρόλο της εναλλακτικής αξιολόγησης (ΜΑ11)

·       να γνωρίζουν τη δεοντολογία και να συζητούν τις συνέπειες της αξιολόγησης (ΜΑ11)

·       να σχεδιάζουν γλωσσικές δοκιμασίες στο πλαίσιο διαφόρων μεθόδων γλωσσικής διδασκαλίας (π.χ. Παραδοσιακή μέθοδος, Επικοινωνιακή προσέγγιση, Δραστηριοκεντρική προσέγγιση, Διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο κοκ) για μαθητές με/χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΜΑ9, ΜΑ10 & ΜΑ11)

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·    Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

·    Λήψη αποφάσεων

·    Αυτόνομη εργασία

·    Ομαδική εργασία

·    Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

·    Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·    Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·    Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΕΞΗ 1: Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΔΙΑΛΕΞΗ 2: Θεωρίες σχεδιασμού γλωσσικών δοκιμασιών (Ι)

ΔΙΑΛΕΞΗ 3: Θεωρίες σχεδιασμού γλωσσικών δοκιμασιών (ΙΙ)

ΔΙΑΛΕΞΗ 4: Τυπολογία αξιολόγησης

ΔΙΑΛΕΞΗ 5: Εναλλακτική αξιολόγηση (Ι)

ΔΙΑΛΕΞΗ 6: Εναλλακτική αξιολόγηση (ΙΙ)

ΔΙΑΛΕΞΗ 7: Ιδιότητες γλωσσικών δοκιμασιών

ΔΙΑΛΕΞΗ 8: Αξιολόγηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΔΙΑΛΕΞΗ 9:  Διαδικασία σχεδιασμού γλωσσικών δοκιμασιών

ΔΙΑΛΕΞΗ 10:  Δεοντολογία και συνέπειες αξιολόγησης

ΔΙΑΛΕΞΗ 11: Εργαστήριο 1

ΔΙΑΛΕΞΗ 12: Εργαστήριο 2

ΔΙΑΛΕΞΗ 13: Παρουσίαση εργασιών

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας για την εργασία 20
Μελέτη για εξετάσεις 40
Παρουσίαση εργασίας 3
Σχεδιασμός υλικού 20
Τελική εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

·   Συγγραφή γραπτής εργασίας

·   Παρουσίαση γραπτής εργασίας

·   Σχεδιασμός δραστηριοτήτων στο πλαίσιο 5 μεθόδων γλωσσικής διδασκαλίας

·   Γραπτή εξέταση

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

1.    Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·         Γρίβα, Ε., & Κωφού, Ι. (2019). Η εναλλακτική αξιολόγηση στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Σχεδιασμός και εφαρμογή περιγραφικών μεθόδων αξιολόγησης για τα γλωσσικά μαθήματα. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

·         Βεντούρης, Α. (2018). Εισαγωγή στην εκπαιδευτική αξιολόγηση. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

 

2.    Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

·         Airasian, P.W. (1991). Classroom Assessment. New York: McGraw-Hill.

·         Alderson, J.C. (2000). Assessing Reading. Cambridge: CUP.

·         Bachman, L.F. (1990). Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: OUP.

·         Bachman, L.F. (2004). Statistical Analyses for Language Assessment. Cambridge: CUP.

·         Chapelle, C.A. (1999). Validity in language assessment. Annual Review of Applied Linguistics, 19, 254-227.

·         Chapelle, C.A., & Douglas, D. (2006). Assessing Language through Computer Technology. Cambridge: CUP.

·         Coombe, C., Davidson, P. O’Sullivan, B., & Stoynoff, S. (Eds.). (2012). The Cambridge Guide to Second Language Assessment. Cambridge: CUP.

·         Douglas, D. (1994). Quantity and Quality in Speaking Test Performance. Language Testing11(2), 125-144.

·         Elder, C. (1997). What Does Test Bias Have to Do with Fairness? Language Testing, 14(3), 261-277.

·         Field, J. (2008). Listening in the Language Classroom. Cambridge: CUP.

·         Fulcher, G. (2003). Testing Second Language Speaking. London: Longman/Pearson Education.

·         Fulcher, G. (2010). Practical Language Testing. London: Hodder Education.

·         Fulcher, G., & Davidson, F. (2007a). Language Testing: An Advanced Resource Book. London & New York: Routledge.

·         Fulcher, G., & Davidson, F. (2007b). Language Testing and Assessment. London & New York: Routledge.

·         Fulcher, G., & Davidson, F. (Eds.). (2012). The Routledge Handbook of Language Testing. London & New York: Routledge.

·         Fulcher, G., Davidson, F., & Kemp, J. (2011). Effective rating scale development for speaking tests: Performance Decision Tests. Language Testing, 28(1), 5-29.

·         Gonzalez, V., Brusca-Vega, R., & Yawkey, T. (1997). Assessment and Instruction of Culturally and Linguistically Diverse Students with or at Risk of Learning Problems: From Research to Practice. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.

·         Leung, C. (2010). Language teaching and language assessment. In R. Wodak, B. Johnstone & P. Kerswill (Eds.), The Sage Handbook of Sociolinguistics (pp. 545-564). London: Sage.

·         Lumley, T. (2005). Assessing Second Language Writing: The Rater’s Perspective. Frankfurt: Peter Lang.

·         McKay, P. (2005). Assessing Young Learners. Cambridge: CUP.

·         McNamara, T.F. (1996). Measuring Second Language Performance. Harlow, UK: Longman.

·         McNamara, T., & Roever, C. (2006). Language Testing: The Social Dimension. Oxford: Blackwell.

·         Purpura, J. (2004). Assessing Grammar. Cambridge: CUP.

·         Read, J. (2000). Assessing Vocabulary. Cambridge: CUP.

·         Weigle, S.C. (2002). Assessing Writing. Cambridge: CUP.

·         Wiliam, D. (2011). Embedded Formative Assessment. Bloomington, IN: Solution Tree.

 

Ενταξιακές Σχολικές Πρακτικές


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΙΑΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03292/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

·      

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         Γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και αρχές των ενταξιακών πρακτικών και της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής (ΜΑ7, ΜΑ12)

·         Γνωρίζουν πώς να διαφοροποιούν τα περιεχόμενα της μάθησης (ΜΑ7, ΜΑ12)

·         Γνωρίζουν πώς να διαφοροποιούν τη μαθησιακή διαδικασία (ΜΑ7, ΜΑ12)

·         Γνωρίζουν πώς να διαφοροποιούν τα μαθησιακά αποτελέσματα και να υιοθετούν πολλαπλά μέσα αξιολόγησης (ΜΑ7, ΜΑ8)

·         Υιοθετούν και να αξιοποιούν καλές πρακτικές συνεργασίας με γονείς, φορείς και άλλους επαγγελματίες (ΜΑ14)

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

Αυτόνομη εργασία

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 1. Παρουσίαση μαθήματος – Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της ενταξιακής εκπαίδευσης
 2. Κουλτούρα σχολείου & κλίμα τάξης
 3. Πρακτικές συνεργασίας με εκπαιδευτικούς, γονείς, φορείς και εμπλεκόμενους επαγγελματίες
 4. Τροποποιήσεις, προσαρμογές και παρεμβάσεις
 5. Εισαγωγή στη διαφοροποιημένη διδασκαλία
 6. Διαφοροποίηση των περιεχομένων της μάθησης
 7. Ανάλυση παραδειγμάτων και πρακτική εξάσκηση
 8. Διαφοροποίηση της διαδικασίας της μάθησης
 9. Ανάλυση παραδειγμάτων και πρακτική εξάσκηση
 10. Διαφοροποίηση του μαθησιακού αποτελέσματος
 11. Ανάλυση παραδειγμάτων και πρακτική εξάσκηση
 12. Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και επανασχεδιασμός
 13. Ανακεφαλαίωση
 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Διαλέξεις 39
Αυτοτελής μελέτη 10
Συγγραφή εργασίας 20
Εργαστηριακές ασκήσεις 31
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή Εξέταση (50%), Εργαστηριακές Εργασίες (30%) & Γραπτές Εργασίες (20%)

Η Γραπτή Εξέταση πραγματοποιείται με θέματα που απαιτούν σύντομη ανάπτυξη ή/και με ερωτήσεις κλειστού τύπου ή/και με επίλυση ασκήσεων/προβλημάτων. Οι ερωτήσεις της εξέτασης βασίζονται στο εύρος των γνώσεων που περιλαμβάνονται στο σύγγραμμα και στο πρόσθετο υλικό, καθώς και τις παρουσιάσεις και ασκήσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του μαθήματος. Οι Εργαστηριακές Εργασίες αφορούν την εκπόνηση σχεδίων διαφοροποιημένης διδασκαλίας στους τομείς της Γλώσσας, των Μαθηματικών και των  Φυσικών Επιστημών. Οι Γραπτές Εργασίες είναι δύο (2) και αφορούν την σύντομη κριτική παρουσίαση επίκαιρων ζητημάτων που άπτονται των ενταξιακών πρακτικών. Τα κριτήρια και ο τρόπος αξιολόγησης για την Γραπτή Εξέταση, τις Εργαστηριακές Ασκήσεις και τις Γραπτές Εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στην 1η διάλεξη του εξαμήνου και κατόπιν αναρτώνται στην πλατφόρμα eclass.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙA
Παντελιάδου, Σ. & Φιλιππάτου, Δ. (επιμ.) (2013). Διαφοροποιημένη διδασκαλία Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές πρακτικές. Αθήνα: Πεδίο.

Σούλης, Σ. Γ. (2008). Ένα Σχολείο για Όλους. Από την έρευνα στην πράξη – Παιδαγωγική της Ένταξης. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός.

Tomlinson, C. A. (2015). Πώς να διαφοροποιήσουμε τη διδασκαλία σε τάξεις μεικτής ικανότητας. Αθήνα: Γρηγόρης.

 

Θέματα διγλωσσίας-πολυγλωσσίας


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ-ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

·    να περιγράφουν την έννοια της διγλωσσίας, της πολυγλωσσίας και της γλωσσικής διμορφίας (ΜΑ11)

·    να εξηγούν την ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή της διγλωσσίας και της πολυγλωσσίας καθώς και τις έννοιες που συνδέονται με αυτές (π.χ. πρώτη & δεύτερη γλώσσα, φυσικός ομιλητής) (ΜΑ11)

·    να αναφέρονται στην προβληματική που έχει αναπτυχθεί σχετικά με τον ορισμό του δίγλωσσου/πολύγλωσσου ομιλητή και τα χαρακτηριστικά που αυτός εμφανίζει (ΜΑ11)

·    αναφέρουν και να περιγράφουν τις παραμέτρους που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό πειραμάτων με δίγλωσσους/πολύγλωσσους ομιλητές, όπως είναι η αποσαφήνιση των χαρακτηριστικών που συνθέτουν ένα δίγλωσσο/πολύγλωσσο ομιλητή, το υιοθετηθέν θεωρητικό μοντέλο καθώς και οι δραστηριότητες που θα επιλεγούν για μελέτη (ΜΑ11)

·    να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στον λόγο ενός δίγλωσσου/πολύγλωσσου ομιλητή, όπως είναι η παρεμβολή, ο δανεισμός και η εναλλαγή και μείξη κωδίκων (ΜΑ11)

·    να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά των διαφόρων μεθοδολογιών που έχουν προταθεί διαχρονικά σχετικά με τη διδασκαλία ενός δεύτερου κώδικα επικοινωνίας (ΜΑ11)

·    να συζητούν για τους ποικίλους παράγοντες, ατομικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς που αναμένεται να επηρεάσουν την εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας (ΜΑ11)

·    να συζητούν για τη διαδικασία κατάκτησης μιας δεύτερης γλώσσας κατά την παιδική ηλικία (ΜΑ11)

·    να περιγράφουν τα διάφορα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να ερμηνευθεί και να περιγραφεί η δομή και οργάνωση του δίγλωσσου εγκέφαλου (ΜΑ11)

·    να περιγράφουν τα διάφορα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να ερμηνευθεί και να περιγραφεί η δομή και οργάνωση του δίγλωσσου/πολύγλωσσου νοητικού λεξικού (ΜΑ11)

·    να περιγράφουν και να αξιολογούν τις διάφορες μεθόδους εκπαίδευσης δίγλωσσων/πολύγλωσσων ομιλητών ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΜΑ11 & MA12)

·    να περιγράφουν τα διάφορα μοντέλα δίγλωσσης/πολύγλωσσης εκπαίδευσης που εφαρμόζονται σε χώρες με νομοθετημένη την παροχή δίγλωσσης εκπαίδευσης (ΜΑ11)

·    να συζητούν για τον πολύγλωσσο χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας με αναφορά σε «μειονοτικές» γλώσσες που χρησιμοποιούνται και ομιλούνται παράλληλα με την κυρίαρχη ελληνική (ΜΑ11)

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·  Προσαρμοστικότητα

·  Αυτόνομη εργασία

·  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

·  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·  Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1: Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2: Μεθοδολογικά θέματα σχετικά με τη μελέτη τις διγλωσσίας και τις πολυγλωσσίας

3: Χαρακτηριστικά του λόγου των δίγλωσσων/πολύγλωσσων ομιλητών

4: Μέθοδοι διδασκαλίας μιας Γ2/ΞΓ (Ι)

5: Μέθοδοι διδασκαλίας μιας Γ2/ΞΓ (ΙΙ)

6: Ατομικές διαφορές

7: Παιδική διγλωσσία

8: Ο δίγλωσσος/πολύγλωσσος εγκέφαλος

9: Το δίγλωσσο/πολύγλωσσο νοητικό λεξικό

10: Δίγλωσση Ειδική Αγωγή

11: Δίγλωσση/πολύγλωσση εκπαίδευση

12: Διγλωσσία/πολυγλωσσία και Ελλάδα

13: Παρουσίαση εργασιών

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας για εργασία 30
Σχεδιασμός αφίσας 5
Μελέτη για εξετάσεις 45
Παρουσίαση εργασίας 3
Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

·   Συγγραφή γραπτής εργασίας

·   Παρουσίαση γραπτής εργασίας

·   Σχεδιασμός αφίσας για εκδήλωση με θέμα τη διγλωσσία/πολυγλωσσία

·   Γραπτή εξέταση

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.    Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·  Baker, C. (2001). Εισαγωγή στη Διγλωσσία και τη Δίγλωσση Εκπαίδευση (Α. Αλεξανδροπούλου, μετάφραση). Αθήνα: Gutenberg.

·  Γαλαντόμος, Ι. (2012). Μαθήματα Διγλωσσίας. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

 

2.    Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

Ελληνική βιβλιογραφία

·  Ασκούνη, Ν. (2006). Η Εκπαίδευση της Μειονότητας στη Θράκη. Αθήνα: εκδ. Αλεξάνδρεια.

·  Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg.

·  Τσοκαλίδου, Ρ. (2000). Η εναλλαγή κωδίκων: μια δυναμική και πολυδιάστατη διγλωσσική προσέγγιση. Στο Ε. Σκούρτου (Επιμ.), Τετράδια Εργασίας Νάξου: Διγλωσσία (σελ. 35-49). Ρόδος: ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου.

·  Τσοκαλίδου, Ρ. (2005). Η αφανής διγλωσσία στο ελληνικό σχολείο: δεδομένα επιτόπιας έρευνας. Επιστήμες της Αγωγής (Θεματικό τεύχος), 37-51.

 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

·  Altarriba, J., & Isurin, L. (2013). Memory, Language and Bilingualism. Theoretical and Applied Approaches. Cambridge: CUP.

·  Baker, C. (2006). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevendon: Multilingual Matters.

·  Bhatia, T.K., & Ritchie, W.C. (Eds.). (2013). The Handbook of Bilingualism and Multilingualism. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

·  Bialystok, E. (2001). Bilingualism in Development. Language, Literacy and Cognition. Cambridge: CUP.

·  De Angelis, G. (2007). Third or Additional Language Acquisition. Clevendon: Multilingual Matters.

·  Ferguson, Ch. (1959). Diglossia. Word, 15, 325-340.

·  Field, F.W. (2011). Key Concepts in Bilingualism. Hampshire: Palgrave Macmillan.

·  Gardner-Chloros, P. (2009). Code Switching. Cambridge: CUP.

·  Grosjean, F. (1989). Neurolinguists, Beware! The Bilingual Is Not Two Monolinguals in One Person. Bain and Language, 36, 3-15.

·  Grosjean, F. (1998). Studying bilinguals: methodological and conceptual issues. Bilingualism: Language and Cognition, 1, 131-149.

·  Grosjean, F. (2010). Bilingual: Life and Reality. Harvard, MA: Harvard University Press.

·  Kohnert, K. (2013). Language Disorders in Bilingual Children and Adults (2nd ed.). San Diego, Oxford, Melbourne: Plural Publishing.

·  Li, W., & Moyer, M.G. (Eds.). (2008). The Blackwell Guide to Research Methods in Bilingualism and Multilingualism. Malden, MA: Blackwell.

·  Myers-Scotton, C. (2005). Multiple Voices: An Introduction to Bilingualism. Malden, MA: Blackwell.

·  Paradis, J., Genesee, F., & Crago, M. (2011). Dual language development and disorders. Baltimore: Brookes.

·  Pearson, B. Z. (2008). Raising a Bilingual Child. New York: Living Language.

·  Pinter, A. (2011). Children Learning Second Languages. Basingstoke & New York: Palgrave Macmillan.

·  Spolsky, B. (2004). Language policy. Cambridge: CUP.

 

3.    Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα):

·  Bilingualism: Language and Cognition

·  Journal of Second and Multiple Language Acquisition

·  International Journal of Bilingual Education and Bilingualism

·  International Journal of Multilingualism

 

Αξιολόγηση και Μαθηματική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Προσεγγίσεις και Αξιοποίηση στην Τάξη


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03286/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένεςγνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος επιχειρείται η διερεύνηση των βασικών συνιστωσών του πεδίου της αξιολόγησης στα Μαθηματικά και των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους στη  μαθηματική εκπαίδευση. Ειδικότερα, το μάθημα αποσκοπεί στο να εισάγει τους φοιτητές στη σύγχρονη προβληματική για την αξιολόγηση στα Μαθηματικά και να τους καταστήσει αποτελεσματικούς στο έργο τους μέσω και της αξιοποίησης της σχετικής βιβλιογραφίας.

Οι φοιτητές αναμένεται:

•      Να ερμηνεύουν την αλληλεπίδραση μεταξύ μάθησης, διδασκαλίας και αξιολόγησης στα Μαθηματικά (ΜΑ1, ΜΑ3).

•      Να διερευνούν την προσωπική βιογραφία των μαθητών σε σχέση με τα Μαθηματικά και την αξιολόγηση (ΜΑ7)

•      Να αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στην επιλογή εργαλείων αξιολόγησης στα Μαθηματικά σε κονστρουκτιβιστικό πλαίσιο (ΜΑ9)

•      Να αναλύουν διδασκαλίες στα Μαθηματικά και να ερμηνεύουν τη διαδικασία αξιολόγησης σε σχέση με τη γνώση, τη μάθηση και τη διδασκαλία των Μαθηματικών, στο πλαίσιο του κονστρουκτιβισμού και της κοινωνικοπολιτισμικής προσέγγισης (ΜΑ2, ΜΑ8)

•      Να συγκροτήσουν την ταυτότητα του εκπαιδευτικού εμβαθύνοντας στους διάφορους ρόλους που αυτή συνεπάγεται και ειδικότερα στον ρόλο του αξιολογητή στα Μαθηματικά και να αναπτύσσουν διαδικασίες κριτικής διερεύνησης και αναστοχασμού (ΜΑ7, ΜΑ15)

•      Να εξοικειωθούν με την έννοια της αναπλαισίωσης της επιστημονικής γνώσης σε σχολική γνώση και τη σχέση της με την αξιολόγηση στα Μαθηματικά (ΜΑ4)

•      Να αποκτήσουν δεξιότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης εργαλείων αξιολόγησης στα Μαθηματικά με βάση τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (ΜΑ6)

•      Να παρατηρούν την τάξη των Μαθηματικών (έρευνα πεδίου) και να παράγουν ποσοτικά και ποιοτικά για τη διερεύνηση ερωτημάτων σχετικά με την αξιολόγηση στα Μαθηματικά (ΜΑ14).

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση της τεχνολογίας

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της αξιολόγησης στα μαθηματικά στην πολυπλοκότητά της και τη συνθετότητά της με παράλληλη συνειδητοποίηση της σημασίας της στη μαθηματική εκπαίδευση, ώστε να αναπτυχθεί η ικανότητα σχεδιασμού και αξιολόγησης της διδακτικής πράξης. Ειδικότερα, τα μαθήματα αναπτύσσονται ως εξής:

1-2: Εισαγωγή/ Ανάπτυξη θεωρητικών πλαισίων και σύνδεσή τους με την αξιολόγηση στα Μαθηματικά

3: Σταδιακή εξοικείωση με τις πρακτικές αξιολόγησης στα Μαθηματικά, “παραδοσιακές” και “σύγχρονες”, και σύνδεσή τους με τις θεωρίες μάθησης

4: Επιστημολογικά χαρακτηριστικά των Μαθηματικών και εξοικείωση με τις διαδικασίες αναπλαισίωσης της μαθηματικής γνώσης σε σχολική γνώση με τρόπο που να είναι υποστηρικτικός για την αξιολόγηση των έργων των μαθητών.

5-7: Διατύπωση και διερεύνηση ερωτημάτων: Πώς συγκροτούνται τα Προγράμματα Σπουδών των Μαθηματικών και πώς συνδέονται με την αξιολόγηση; Πώς τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα στα Μαθηματικά συνδέονται με την αξιολόγηση; Ποιες θεωρητικές παραδοχές και στρατηγικές μάθησης και διδασκαλίας μπορούν να οδηγήσουν σε επιτυχείς πρακτικές αξιολόγησης; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων που επιλέγει ένας εκπαιδευτικός για να αξιολογήσει στα Μαθηματικά; Πώς αξιολογούνται τα μαθηματικά έργα των μαθητών;

8-9: Μελέτη διδασκαλιών των Μαθηματικών από τον χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι φοιτητές παρακολουθούν αποσπάσματα από βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες Μαθηματικών και αναλύουν επεισόδια που αφορούν διαφορετικές συνιστώσες της μαθησιακής, της διδακτικής και της αξιολογικής διαδικασίας, ερμηνεύουν και αναστοχάζονται (προσέγγιση lesson study).

10-11: Μελέτη-Παρουσίαση ερευνητικών εργασιών από τον χώρο της εκπαίδευσης σε σχέση με θέματα αξιολόγησης στα Μαθηματικά

12-13: Ανάλυση ενοτήτων από σχολικά εγχειρίδια σε σχέση με την επιστημολογική, τη μαθησιακή και τη διδακτική τους εστίαση, καθώς και τις πρακτικές αξιολόγησης που υποστηρίζουν.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία (διαδίκτυο, video, λογισμικά), εργαστηριακή εκπαίδευση και επικοινωνία με τους φοιτητές (ηλεκτρονική τάξη με άρθρα, επίσημα κείμενα-Προγράμματα Σπουδών, σύνδεσμοι και παραδείγματα)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (προσέγγιση team-teaching) 39
Μελέτη & Ανάλυση βιβλιογραφίας (e-portfolio) 26
Εργαστηριακές ασκήσεις-Μελέτες περίπτωσης

(e-portfolio)

15
Συγγραφή ατομικής εργασίας για την υποστήριξη της άσκησης πεδίου  (e-portfolio) και την ανάπτυξη επιστημονικών συζητήσεων (debates) στο μάθημα ή σε forum 25
Άσκηση πεδίου (σχεδιασμός- υλοποίηση- αναστοχασμός) (προσέγγιση lesson study) 20
Σύνολο Μαθήματος 125
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονταιρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και πού είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Τα κριτήρια αξιολόγησης, αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος και διαμορφώνονται ως εξής:

 

Μελέτη & Ανάλυση βιβλιογραφίας 26%

Εργαστηριακές ασκήσεις- Μελέτες περίπτωσης  (e-portfolio) 15%

Συγγραφή εργασίας για την υποστήριξη της άσκησης πεδίου και την ανάπτυξη επιστημονικών συζητήσεων (debates) στο μάθημα ή σε forum (e-portfolio) 25%

Άσκηση πεδίου (σχεδιασμός-υλοποίηση-αναστοχασμός) 20%

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
– Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

Αυγητίδου, Σ., Τζεκάκη, Μ., & Τσάφος, Β. (Επιμ.) (2016). Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί παρατηρούν, παρεμβαίνουν και αναστοχάζονται. Αθήνα: Gutenberg

Κουλαϊδής, Β. & Τσατσαρώνη, Ά. (επιμέλεια) (2010). Παιδαγωγικές πρακτικές: έρευνα και εκπαιδευτική πολιτική, Αθήνα: Μεταίχμιο

-Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ασκούνη, Ν. (2007). Κοινωνικές Ανισότητες στο σχολείο. Κλειδιά και Αντικλείδια. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων. ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο Αθηνών (διαθέσιμο στο διαδίκτυο).

Gewirtz, S. & Gribb, A. (2011). Κατανοώντας την εκπαίδευση. Μια Κοινωνιολογική Θεώρηση. Αθήνα: Μεταίχμιο (σ. 25-31, 37-45, 60-68).

Κολέζα, Ε. (2017). Θεωρία και Πράξη στη Διδακτική των Μαθηματικών. Αθήνα: Τυπωθήτω/ Δαρδανός.

Van de Walle, J. A., Lovin L. H., Karp K. S., Bay – Williams J. M.(2017). Μαθηματικά από το νηπιαγωγείο ως το Γυμνάσιο. Αθήνα: Τυπωθήτω/ Δαρδανός.

Μυλωνάς, Θ. (2011). Ο κοινωνικός ρόλος των εξετάσεων και των βαθμών στο σχολείο. Στο Γ. Σταμέλος (Επιμ.). (2011). Για μια ποιητική του εκπαιδευτικού τοπίου, Τόμος Ι. Αθήνα: Αλεξάνδρεια (σ. 29-56 ).

 

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα):

Educational Studies in Mathematics (https://www.springer.com/journal/10649)

International Electronic Journal of Mathematics Education (https://www.iejme.com/)

Mathematics Education Research Journal (https://www.springer.com/journal/13394)

Journal of Mathematics Teacher Education (https://www.springer.com/journal/10857)

Teaching mathematics and its applications (https://academic.oup.com/teamat)

The mathematics educator (http://tme.journals.libs.uga.edu/index.php/tme/index)

Assessment in Mathematics Education (https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-32394-7_1)

-Πρακτικά συνεδρίων

ΕΜΕ (Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία) (http://www.hms.gr/)

ΕΝΕΔΙΜ (Ένωση Ερευνητών Διδακτικής Μαθηματικών)  (http://www.enedim.gr/index.php/el/)

ERME (European Society for Research in Mathematics Education) (https://www.mathematik.uni-dortmund.de/~erme/index.php?slab=conferences)

PME (International Group for the Phycology of Mathematics Education) (http://www.igpme.org/annual-conference/)

 

Κοινωνιολογία του πολιτισμού


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

·      

Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων και των βιωματικών εργαστηρίων του μαθήματος οι φοιτητές/οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση:

·   Να γνωρίζουν βασικές έννοιες του επιστημονικού κλάδου της Κοινωνιολογίας του Πολιτισμού, όπως πολιτισμός, κουλτούρα κ.α. (ΜΑ11).

·   Να γνωρίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές της Κοινωνιολογίας του Πολιτισμού (Sociology of Culture) με την Πολιτισμική Κοινωνιολογία (Cultural Sociology) και τις Πολιτισμικές Σπουδές (Cultural Studies) (MA11).

·   Να κατανοούν τη διαδικασία προσέγγισης στοιχείων του πολιτισμού, όπως τα σύμβολα, η γλώσσα, οι τέχνες, τα δημιουργήματα της τέχνης, οι  αξίες, τα έθιμα, οι θεσμοί από παιδιά και από ενήλικες (ΜΑ3).

·   Να διαμορφώνουν σχέδιο μαθήματος που εντάσσει στοιχεία του πολιτισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία (ΜΑ6).

·   Να γνωρίζουν  σημαντικές θεωρίες και έρευνες  που αφορούν τον επιστημονικό κλάδο της Κοινωνιολογίας του Πολιτισμού (ΜΑ11).

·   Να προσεγγίζουν με παιδαγωγικό τρόπο τη σύγχρονη πολιπολιτισμική τάξη (ΜΑ12).

·   Να σχεδιάζουν βιωματικά εργαστήρια για παιδιά σχολικής ηλικίας με στόχο τη διαπολιτισμική προσέγγιση (ΜΑ 14).

·    Να σχεδιάζουν βιωματικά εργαστήρια για παιδιά σχολικής ηλικίας με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς (ΜΑ 10).

·   Να παράγουν εκπαιδευτικό υλικό με τη χρήση και ψηφιακών εκπαιδευτικών εφαρμογών (ΜΑ9).

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·    Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·    Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

·    Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

·    Λήψη αποφάσεων

·    Αυτόνομη εργασία

·    Ομαδική εργασία

·    Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας σε θέματα διαφορετικότητας

·    Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·    Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των τεχνολογιών

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΔΙΑΛΕΞΗ 1: Ζητήματα ορολογίας

2. ΔΙΑΛΕΞΗ 2: Βασικές θεωρίες και έρευνες

3. ΔΙΑΛΕΞΗ 3: Τα στοιχεία του Πολιτισμού

4. ΔΙΑΛΕΞΗ 4: Ετερότητα, τυπική και άτυπη εκπαίδευση

5. ΔΙΑΛΕΞΗ 5: Ένταξη στοιχείων του πολιτισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία

6. ΔΙΑΛΕΞΗ 6: Edutainment (education plus entertainment) με τη χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εφαρμογών

7. ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: «Διαθεματική προσέγγιση κειμένων μέσω των τεχνών»

8. ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: «Δημιουργική γραφή»

9. ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: «Έκφραση και κίνηση μέσω της δραματοποίησης»

10.ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4: «Η δυναμική των χρωμάτων»

11. ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5: Ομαδική εργασία: Σχεδιασμός και παρουσίαση βιωματικού εργαστηρίου με τίτλο «Εγώ και η ομάδα μου».

12. ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «Τεχνικές κατασκευής κούκλας και αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική διαδικασία»

13. ΔΙΑΛΕΞΗ 7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με θέμα «Τρόπος σχεδιασμού και στάδια ανάπτυξης βιωματικού εργαστηρίου».

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο

Βιωματικά εργαστήρια με τη συμμετοχή όλων των φοιτητών

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και την επικοινωνία με τους φοιτητές και στο παραγόμενο από τους φοιτητές εκπαιδευτικό υλικό.

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 21
Βιωματικά Εργαστήρια 18
Αυτοτελής μελέτη/Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 33
Μελέτη για τον  σχεδιασμό του βιωματικού εργαστηρίου/ομαδική εργασία 25
Παρουσίαση ομαδικής εργασία(βιωματικό/καλλιτεχνικό εργαστήριο) 3
Ατομική εργασία 25
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

·   Ομαδική εργασία: Σχεδιασμός και υλοποίηση βιωματικού/καλλιτεχνικού εργαστηρίου (20%)

·   Ατομική εργασία: Σχεδιασμός και παρουσίαση των σταδίων ανάπτυξης βιωματικού εργαστηρίου (40%)

·   Προφορική εξέταση (40%)

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·         Βερνίκος, Νικόλας, και Σοφία Δασκαλοπούλου. Πολυπολιτισμικότητα: Οι διαστάσεις της πολιπολιτισμικής ταυτότητας. Αθήνα: Κριτική, 2002.

 • Μερακλής, Μιχαήλ Γ. Ελληνική Λαογραφία: Κοινωνική συγκρότηση, ήθη και έθιμα, λαϊκή τέχνη. 3η έκδ. Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαμίτσα, 2011.

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Ανδρούσου, Αλεξάνδρα, και Νέλλη Ασκούνη. Πολιτισμική ετερότητα και ανθρώπινα δικαιώματα: Προκλήσεις για την εκπαίδευση. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2009.
 • Αυδίκος, Ευάγγελος Γρ. Εισαγωγή στις σπουδές του λαϊκού πολιτισμού: Λαογραφίες, λαϊκοί πολιτισμοί, ταυτότητες. Αθήνα: Κριτική, 2009.
 • Γκόβαρης, Χρήστος. Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. 2η έκδ. Αθήνα: Ατραπός, 2004.
 • Μερακλής, Μ.Γ. Έντεχνος Λαϊκός Λόγος: Κείμενα και κριτική νεοελληνικού λόγου. Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαμίτσα, 2007.
 • Σιπητάνου, Αθηνά Α. Φρέϊρε, Πάολο 1921-1997: Η εκπαίδευση ενηλίκων ως πράξη απελευθέρωσης. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη, 2011.
 • Smith, Philip.  Πολιτισμική Θεωρία: Μια Εισαγωγή. Μετάφραση Αθανάσιος Κατσίκερος.  Αθήνα: Κριτική, 2006.

 

Εφαρμογές στην Κοινωνική Ψυχολογία: Φύλο και Εκπαίδευση


1.    Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·         Bryman, A. (2017). Μέθοδοι κοινωνικής έρευνας. Αθήνα: Gutenberg (Κεφ. 1, 2, 3, 7, 17)

·         Cole, M., Cole, R. S., (2011). Η ανάπτυξη των παιδιών.  Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός (Κεφ. 9 σελ 431-441 & Κεφ. 13: σελ.632-642).

·         Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β.  & Σακκά, Δ. (Επιμ.).(2007). Από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή: Μελέτες για τις ταυτότητες φύλου στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Αθήνα: Gutenberg ή

·         Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β. & Σακκά, Δ. (2006). Μεγαλώνοντας ως αγόρι. Αθήνα: Gutenberg.

·         Ηοgg, M. & Vaughan, G. (2009) Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Gutenberg: Κεφ. 10

 

2.    Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

Ελληνική βιβλιογραφία

 

•              Arnot, M. (2006). Διαδικασίες αναπαραγωγής του φύλου. Αθήνα: Μεταίχμιο

•             Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β. & Σακκά, Δ. (Επιμ.) (2012) Ειδικό Αφιέρωμα με τίτλο Το φύλο ως αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην ψυχολογική έρευνα. Περιοδικό Ψυχολογία , 19 (2). Αθήνα: Πεδίο.

•             Ζιώγου-Καραστεργίου, Σ. (2006). Διερευνώντας το φύλο. Θεσσαλονίκη: Βάνιας

•              Kαϊλα, Μ., Guy, B., & Θεοδωροπούλου, Ε. (2004). Ελληνο-τουρκικές προσεγγίσεις. Επαναπροσδιορίζοντας τη γυναικεία ταυτότητα. Τόμοι Α & Β. Αθήνα: Ατραπός.

•              Muncie, J., Wetherell, M., Langan, M., Dallos, R. & Cochrane, A. (Επιμ.) (2009).

Οικογένεια. Η μελέτη και η κατανόηση της οικογενειακής ζωής. Αθήνα: Μεταίχμιο

 

 

 

 

 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

 

• Arnot, M. (2006). Gender Voices In The Classroom. Στο: Francis, B., Skelton, C., Smulnan (eds). Handbook of Gender and Education. London : Sage.

• Connell, R. W.(1995). Masculinities. Cambridge/Oxfort: Polity Press/Blackwell

• Deliyanni-Kouimtzis, K. & Sakka, D. (1999). Designing a European Project on adolescent masculinities. Ιn Circle for Youth Research Cooperation in Europe (Ed.) European Yearbook on Youth Policy and Research, Vol. 2 (pp.89-97).  Berlin: Walter de Grunter.

• Gilligan C. (1982). In a different Voice: Psychological theory and women’s development. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press

•Ngambeki, I., Habashi, M. M., Evangelou, D., Graziano, W. G., Sakka, D., & Çorapçi, F.

(2012). Using profiles of Person-Thing Orientation to examine the underpresentation of women in engineering in thee cultural contexts. International Journal of Engineering, Education, 38, 621-632.

• Sakka, D. & Deliyanni – Kouimtzi, V. (2006) Adolescent boys’ and girls’ views on fatherhood in the context of the changing women’s position. Gender and Education, 18(1), 51-74

•Thompson, D. (2001) Radical Feminism Today. London: Sage

 

 

3.    Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα):

 • Περιοδικό Ψυχολογία
 • Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ψυχολογίας
 • Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

·         Gender and Education

·         European Journal of Intercultural Studies

 • British Journal of Educational Psychology
 • Social Psychology of Education: An International Journal
 • International Journal of Engineering, Education