Έννοιες της Φυσικής στην Εκπαίδευση


 1. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  1. ΓΕΝΙΚΑ
  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
  ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α’
  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 5
   
   
  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

  ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

   

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  OXI
  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

   

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  Μαθησιακά Αποτελέσματα
  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  ·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

  ·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

  και Παράρτημα Β

  ·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην συστηματική προσέγγιση και ανάπτυξη βασικών γνώσεων, εννοιών και αρχών της Φυσικής σε θέματα που απασχολούν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο της επίτευξης ενός εγγραματισμού στη Φυσική, στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης επί των γνώσεων αυτών και την κατανόηση και ικανότητα ερμηνείας βασικών φαινομένων μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων και εφαρμογών κατά τη διδασκαλία του μαθήματος και τη δυνατότητα διδακτικού μετασχηματισμού ανάμεσα στην επιστημονική και σχολική γνώση.

   

  Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

  • Να διαθέτουν το κατάλληλο υπόβαθρο βασικών εννοιών/μεγεθών και αρχών της επιστήμης της Φυσικής για τη κατανόηση φυσικών φαινομένων στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός φυσικού εγγραμματισμού (ΜA11).
  • Να αξιοποιούν κατάλληλα έννοιες και αρχές της επιστήμης της Φυσικής για τη κατανόηση φυσικών φαινομένων στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΜΑ3)
  • Να κατανοούν και να ερμηνεύουν τα φυσικά φαινόμενα με  βάση το αναλυτικό πρόγραμμα και το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και τις δραστηριότητες στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση τόσο σε μακροσκοπικό όσο και το μικροσκοπικό επίπεδο με τη δυνατότητα ανάπτυξης διδακτικών μετασχηματισμών (ΜA4).
  • Να αναγνωρίζουν καταστάσεις και φαινόμενα και τη δυνατότητα χρήσης κατάλληλων μέσων και μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων Φυσικής  με  βάση το αναλυτικό πρόγραμμα και το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και τις δραστηριότητες στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ώστε κατά τη διδακτική πράξη να προάγεται η κριτική και η δημιουργική σκέψη (ΜA6).
  • Να μπορούν να συνδέουν τις γνώσεις της επιστήμης της Φυσικής με καταστάσεις και φαινόμενα της καθημερινότητας αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα όλων των παραπάνω

  για την αναγνώριση του ουσιαστικού ρόλου των μελλοντικών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΜA1).

   

  Γενικές Ικανότητες
  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με την χρήση και των απαραίτητων, σχετικών τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Αυτόνομη εργασία

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Στο μάθημα γίνεται η διδασκαλία εννοιών της Φυσικής που σχετίζονται με τις αντίστοιχες ενότητες του αναλυτικού προγράμματος για το δημοτικό σχολείο. Αναλύονται βασικές έννοιες της Μηχανικής, της Θερμότητας, του Ήχου και του Φωτός (Κύματα), της Δομής της Ύλης, του Ηλεκτρισμού και του Μαγνητισμού. Οι φοιτητές αποκτούν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο ώστε να μπορούν να ερμηνεύουν και να επιλύουν καταστάσεις σχετικά με διάφορα φυσικά φαινόμενα που εμπεριέχονται στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το περιεχόμενο του μαθήματος στις 13 εβδομάδες διδασκαλίας διαμορφώνεται ως εξής:

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
  • Δια ζώσης – Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία
  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  • Χρήση PowerPoint, διαδικτύου, e-mail

   

   

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

  Δραστηριότητα ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις 39
  Σεμινάρια
  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 21
  Εκπόνηση project ομαδικού
  Δημιουργία φακέλου υλικού
  Αυτοτελής μελέτη 65
  Σύνολο Μαθήματος 125
  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Διαμορφωτική ή Συμπερασματική αξιολόγηση

  Γλώσσα: Ελληνική

   

  Ενδιάμεση εξέταση (20%)

  Περιλαμβάνει:  Ερωτήσεις τόσο σύντομης απάντησης όσο και ανάπτυξης σχετικά με  βασικές έννοιες που εμπλέκονται στη κατανόηση των φυσικών φαινομένων

   

   

  Γραπτή τελική εξέταση (80%)

  Περιλαμβάνει:

  –     Ερωτήσεις ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης ή Σωστού /Λάθους

  –     Διαχείριση εφαρμογών σχετικών με καθημερινές καταστάσεις ή καταστάσεις που εμφανίζονται σε βιβλία του Δημοτικού

  –     Επίλυση σχετικών ασκήσεων/προβλημάτων

  –     Συγκριτική αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων με αιτιολόγηση

   

   

  Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Ορθότητα και πληρότητα των απαντήσεων.
  • Σαφήνεια και συνοχή στην επιχειρηματολογία, τις ερμηνείες και τις αιτιολογήσεις.

  Ορθότητα και πληρότητα στη διαχείριση των δεδομένων.

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
   

  Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

  ·         Hewitt G. P.(2015), Οι έννοιες της Φυσικής, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

  ·         McDermott C.L., Shaffer S.P. (2001), Μαθήματα Εισαγωγικής Φυσικής, (μετάφραση Π. Μίχας) Εκδόσεις τυπωθήτω, Αθήνα.

   

  Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

  ·         Arons A. (1992), Οδηγός διδασκαλίας της Φυσικής,(μετάφραση A. Βαλαδάκης ) Εκδόσεις Τροχαλία, Αθήνα.

  ·         Jearl Walker (2001), Το πανηγύρι της Φυσικής (2η έκδοση), Εκδόσεις Κάτοπτρο

  ·         Knight R. (2006), Πέντε εύκολα μαθήματα-Στρατηγικές για την επιτυχή διδασκαλία της Φυσικής, Εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα

  ·         Αρναουτάκης Ι. ,Καρανίκας Γ.,Καραπαναγιώτης Β. Α. (2005), Πειράματα Φυσικής, Εκδόσεις ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ κ’ ΣΙΑ

  ·         Κουμαράς Π. (2015), Μονοπάτια της σκέψης στον κόσμο της Φυσικής, Εκδόσεις GUTENBERG, Αθήνα

  ·         Κουμαράς Π. (2011), Οδηγός για τη πειραματική διδασκαλία της Φυσικής, Εκδόσεις Χριστοδουλίδη, Θεσσαλονίκη

  ·         Χαλκιά Κ. (2016). Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα

  ·         Driver, R., Squires, A., Rushworth, P., & Wood-Robinson, V. (1998). Οικο-δομώντας τις Έννοιες των Φυσικών Επιστημών – Μια παγκόσμια σύνοψη των ιδεών των μαθητών. Αθήνα: Τυπωθήτω – Δαρδάνος.

  ·         Michael Allen (2019). Παρανοήσεις στις Φυσικές Επιστήμες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Εκδόσεις GUTENBERG, Αθήνα

   

  Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

  ·         American Journal of Physics

  ·         European Journal of Physics

  ·         The Physics Teacher

  ·         Physics Education

  ·         Review of educational research

  ·         Ιnternational Journal of Science Education

  ·         Journal of Research in Science Teaching

  ·         Research in Science Education

  ·         Research in Science & Technological Education

  ·         Science & Education

  ·         Science Education

  ·         Science Education International

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Βασικές έννοιες της Γλωσσικής Επιστήμης


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο (χειμερινό)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03208/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Μετά τη επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται

– να έχουν αποκτήσει μια πρώτη επαφή με το αντικείμενο της γλωσσολογίας (μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ ΜΑ4 και ΜΑ11)

– να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης γλώσσας (μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ ΜΑ4 και ΜΑ11)

-να έχουν έρθει σε επαφή με βασικούς όρους που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των επιπέδων της γλώσσας (μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ ΜΑ4 και ΜΑ11)

– να είναι εξοικειωμένοι/ες με θεωρητικά ζητήματα που αφορούν τη γλωσσική ποικιλία και τη γλωσσική αλλαγή (μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ ΜΑ4 και ΜΑ11).

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Πρώτοι βασικοί ορισμοί για τη γλώσσα και τα χαρακτηριστικά της.

2. Γλώσσα, Λόγος, Ομιλία

3. Η διπλή άρθρωση

4. Το αυθαίρετο του γλωσσικού σημείου

5. Οι λειτουργίες της γλώσσας

6. Συγχρονία και διαχρονία. Γλωσσική αλλαγή

7. Παραδειγματικές και συνταγματικές σχέσεις

8. Πρόοδος

9. Γλωσσική ποικιλία: προφορικός και γραπτός λόγος

10. Γλωσσική ποικιλία: Διάλεκτοι και κοινωνιόλεκτοι

11. Κατανόηση της έννοιας ‘επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης’, εξοικείωση με τους όρους ‘φθόγγος’, ‘φώνημα’, ‘μόρφημα’

12. Φωνητική: η παραγωγή των φθόγγων

13. Μορφολογία: η δομή των λέξεων

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Παρουσιάσεις –διδασκαλία με ppt

Διδακτικό υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας e-class

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Ασκήσεις 31
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 49
Εκπόνηση project ομαδικού
Δημιουργία φακέλου υλικού
Πρόοδος 3
Τελική γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Διαμορφωτική:

Πρόοδος (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής): 30%

Τελική γραπτή εξέταση (ερωτήσεις σύντομης απάντησης, επίλυση προβλημάτων): 70%

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γούτσος, Δ. 2012. Γλώσσα, κείμενο, ποικιλία, σύστημα. Αθήνα. Κριτική.

Fromkin, V. Rodman, R. & N. Hyams. 2008. Εισαγωγή στη μελέτη της γλώσσας. Αθήνα. Πατάκης.

Καμπάκη-Βουγιουκλή, Π. 2008. Εισαγωγικά μαθήματα γλωσσολογίας κατά παράδοση, Ξάνθη. Σπανίδης.

Lyons, J. 2002. Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία. Αθήνα, Μεταίχμιο.

Παυλίδου, Θ. 1997. Επίπεδα Γλωσσικής Ανάλυσης, Θεσσαλονίκη. Παρατηρητής.

Φιλιππάκη-Warburton, Ει. 1992. Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία. Αθήνα. Νεφέλη.

 

 

Κοινωνιολογία


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν βασικές έννοιες της επιστήμης της Κοινωνιολογίας, όπως κοινωνία, κοινωνική θέση, κοινωνική τάξη, κοινωνική ιεράρχηση, κοινωνικός ρόλος, θεσμός, κοινωνικός έλεγχος (ΜΑ3, ΜΑ11).
 • Να προσεγγίζουν με αναλυτικό και ταυτόχρονα κριτικό τρόπο σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα και τις συνέπειές τους (ΜΑ1).
 • Να κατανοούν τη διαδικασία προσέγγισης των βασικών εννοιών της Κοινωνιολογίας από μαθητές σχολικής ηλικίας (ΜΑ11).
 • Να αναγνωρίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά μιας διδακτικής παρέμβασης που μπορεί να διευκολύνει την προσέγγιση βασικών εννοιών της Κοινωνιολογίας  από μαθητές της συγκεκριμένης ηλικίας (ΜΑ2, ΜΑ7, ΜΑ12).
 • Να γνωρίζουν τις διαδικασίες σχεδιασμού, επιλογής μεθοδολογικών εργαλείων και πραγματοποίησης έρευνας με μακροκοινωνιολογική ή μικροκοινωνιολογική προσέγγιση (ΜΑ6).
 • Να έχουν ολοκληρώσει ατομική εργασία στην οποία να έχουν αξιοποιήσει τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας (ΜΑ9).
 • Να έχουν εσωτερικεύσει την κοινωνική αξία της ενεργής συμμετοχής του πολίτη και του εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος κοινωνικού χώρου (ΜΑ10).
 • Να κατανοούν τον ρόλο του εκπαιδευτικού  στην ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης από τους μαθητές (ΜΑ3, ΜΑ13).
 • Να κατανοούν τον ρόλο του εκπαιδευτικού  στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τις κοινωνικές ομάδες των συναδέλφων, των οικογενειών των μαθητών, και των εκπροσώπων εκπαιδευτικών, κοινοτικών και κρατικών φορέων (ΜΑ14).
 • Να κατανοούν κοινωνικές ανάγκες (και ειδικότερα εκπαιδευτικές ανάγκες) και να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν επιτόπια έρευνα και  ποιοτική ανάλυση των δεδομένων (ΜΑ13).

·      Να αναγνωρίζουν, να επιλέγουν και να υλοποιούν διαδικασίες αξιολόγησης των μαθησιακών επιτευγμάτων των μαθητών λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό περιβάλλον (οικονομικό, πολιτισμικό, δίκτυο κοινωνικών συναναστροφών) από το οποίο προέρχονται (ΜΑ10).

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
·   Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·   Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·   Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας σε θέματα διαφορετικότητας

·   Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

·   Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

·   Λήψη αποφάσεων

·   Αυτόνομη εργασία

·    Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των τεχνολογιών

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Η κοινωνική ομάδα. Το άτομο στην κοινωνία

2. Η επιστήμη της Κοινωνιολογίας. Οι Θεμελιωτές. Οι επιστημονικοί κλάδοι.

3. Η κοινωνική αλλαγή

3. Κοινωνική στρωμάτωση

4. Κοινωνικοί θεσμοί. Θεσμοί εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης.

5. Κοινωνικά προβλήματα.

6. Η έρευνα στην Κοινωνιολογία. Η έρευνα στην εκπαίδευση

7. Καθοδήγηση των φοιτητών/φοιτητριών σε ζητήματα επιλογής θέματος ατομικής εργασίας, επισκόπησης βιβλιογραφίας και μεθοδολογίας

8. Η ετερότητα στο σχολείο και στην Κοινωνία

9. Κοινωνική και συλλογική ταυτότητα

10. Πολυπολιτισμική Θράκη

11. Ανακεφαλαίωση

12. Παρουσιάσεις ατομικών εργασιών

13. Παρουσιάσεις ατομικών εργασιών

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και την επικοινωνία με τους φοιτητές και στο παραγόμενο από τους φοιτητές εκπαιδευτικό υλικό.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Αυτοτελής μελέτη 50
Βιβλιογραφική επισκόπηση για την ατομική εργασία 25
Συγγραφή και power-point της ατομικής εργασίας 8
Παρουσίαση  ατομικής εργασίας 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Ι. Προφορική  τελική εξέταση (60%)

Περιλαμβάνει:

–     Ερωτήσεις ανάπτυξης

–     Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τις διαδικασίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης

–     Συγκριτική αξιολόγηση επιστημονικών δεδομένων

 

ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (40%)

 Κριτήρια αξιολόγησης: ουσιαστική αξιοποίηση των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και δεοντολογικά  αποδεκτές μεθοδολογικές επιλογές  για την πραγματοποίηση της εργασίας, για την  τεκμηρίωση των θέσεων που υποστηρίζονται τόσο στην εργασία όσο και στην προφορική εξέταση, σαφήνεια και συνοχή στην επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται, πρωτοτυπία και ευρηματικότητα στην επιλογή της οπτικής γωνίας ανάγνωσης, συνθετική και αναλυτική προσέγγιση στα υπό διαπραγμάτευση θέματα, άσκηση κριτικής  στις τοποθετήσεις που υιοθετούνται.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

 • Henslin, James M. Στοιχεία Κοινωνιολογίας. 8η έκδ. Αθήνα: Παρισιάνου, 2012.

·         Βεργέτη, Μαρία Κ. Εικόνες από την πολυπολιτισμική Θράκη. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Κυριακίδη, 2017.

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Alexander, J.C., K. Thompson, και L.D. Edles. Σύγχρονη εισαγωγή στην Κοινωνιολογία: Κουλτούρα και κοινωνία σε μετάβαση. Μετάφραση Κ. Περεζούς και Μ. Χατζηκωνσταντίνου. Αθήνα: Gutenberg, 2016.
 • Hughes, Michael, και Carolyn J. Kroehler.  Κοινωνιολογία: Οι βασικές έννοιες. Εισαγωγή και Επιστημονική Επιμέλεια: Ιωσηφίδης, Θεόδωρος. 2η έκδ. Αθήνα: Κριτική, 2014.
 • Ritzer, George. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία. 4η έκδ. Μετάφραση Παναγιώτα Πολυματίδου. Αθήνα: Εκδ. Τζιόλα, 2018.
 • Tischler, Henty L. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία. Μετάφραση Αθανάσιος Χαλιώτης. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2019.

Εισαγωγή στην Ψυχολογία


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

 

•             Να γνωρίζουν βασικές έννοιες και περιοχές της Ψυχολογίας  (ΜΑ11)

•             Να κατανοούν τις βασικές μεθόδους έρευνας και τις σύγχρονες τάσεις στην Ψυχολογία (ΜΑ13)

•             Να αναγνωρίζουν τη συνάφεια της Ψυχολογίας με άλλες επιστήμες περιλαμβανομένων των επιστημών της Αγωγής (ΜΑ2).

•             Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τη συνάφεια της Ψυχολογίας με την καθημερινή ζωή (ΜΑ11).

·    Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τη σχέση της Ψυχολογίας με την εκπαιδευτική πράξη (ΜΑ2).

 

Γενικές Ικανότητες
 
·  Προσαρμοστικότητα

·  Αυτόνομη εργασία

·  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

1-2   Ορισμός της Ψυχολογίας-  Ιστορία της Ψυχολογίας

3-5   Θεωρητικές Σχολές

6       Βασικές μέθοδοι έρευνας και σύγχρονες τάσεις στην Ψυχολογία.

7       Συνάφεια με άλλες επιστήμες περιλαμβανομένων των επιστημών της Αγωγής, συνάφεια με την καθημερινή ζωή.

8-10   Εισαγωγή σε βασικές περιοχές της Ψυχολογίας: Αίσθηση και αντίληψη, Γνωστικές Λειτουργίες-Νοημοσύνη, Γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη, Ψυχοπαθολογία κ.ά.

11       Κλάδοι της Ψυχολογίας

12-13 Ειδικά Θέματα: (α) Στρες και αντιμετώπιση και (β) Το επάγγελμα του Ψυχολόγου

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Διάλεξη δια ζώσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Ασκήσεις εμπέδωσης της ύλης (2) 10
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας για ασκήσεις 20
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας για τις εξετάσεις 53
Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%)

Περιλαμβάνει:

–         Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

–         Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

 

ΙΙ. Ασκήσεις (20%)

Περιλαμβάνουν:

–         Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.    Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

Schacter, D.L., Gilbert, D.T., Wegner, D.M., & Nock, M.K. (2018). Εισαγωγή στην Ψυχολογία. Αθήνα: Gutenberg

 

2.    Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ελληνική βιβλιογραφία

·         Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E. E., Bem, D. J. & Nolen-Hoeksema, S.(2004) Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Hilgard, Τόμοι Α και Β. Αθήνα: Παπαζήσης

·                Hayes, N. (2011). Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Τόμοι Α και Β. Aθήνα: Πεδίο

·                Jones, Ε. (2003). Σίγκμουντ Φρόυντ: Η ζωή και το έργο του. Αθήνα: Ίνδικτος

·         Rogers, C. (1971). Ομάδες Συνάντησης. Αθήνα: Δίοδος

 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

•           Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and Crisis. New York: W. W. Norton & Company.

•            Robinson, D, N (1986) An intellectual history of psychology.  The University of

Wisconsin Press.

•           Skinner, B. F. (1976). About behaviorism. NYC: Vintage Books Edition.

 

3.    Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα):

 • Περιοδικό Ψυχολογία
 • Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ψυχολογίας
 • Hellenic Journal of Psychology
 • Social Psychology of Education: An International Journal
 • American Psychologist

 

 

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1Υ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03313/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ή επιμέρους ενοτήτων αυτού οι φοιτητές αναμένεται:

·         να γνωρίζουν όρους, φαινόμενα, πρόσωπα  και ορόσημα που αφορούν την Παιδαγωγική Επιστήμη ΜΑ1, ΜΑ3, ΜΑ14.

·         να  περιγράφουν και να προσδιορίζουν το γνωστικό αντικείμενο της Παιδαγωγικής Επιστήμης εν γένει και των βασικών επιμέρους κλάδων της – ΜΑ1, ΜΑ3, ΜΑ5.

·         να διακρίνουν τις μεθόδους και τεχνικές έρευνας που χρησιμοποιούνται στην Παιδαγωγική Επιστήμη – ΜΑ13.

·         να περιγράφουν την αναγκαιότητα της αγωγής στον άνθρωπο από φιλοσοφική, ανθρωπολογική, πολιτιστική, βιολογική, μαθησιο-κοινωνικο-θεωρητική, ιστορική και παιδαγωγική σκοπιά – ΜΑ3, ΜΑ10, ΜΑ11.

·         να προσδιορίζουν την επίδραση της κληρονομικότητας και του περιβάλλοντος  στην εξέλιξη του ανθρώπου – ΜΑ3.

·         να  είναι σε θέση να καταλήγουν σε συμπεράσματα για το έργο και τον ρόλο του εκπαιδευτικού σήμερα – ΜΑ1, ΜΑ2, ΜΑ3.

·         να συγκρίνουν τον σύγχρονο (επαγγελματία) εκπαιδευτικό με τον εκπαιδευτικό-λειτουργό του παρελθόντος – ΜΑ1, ΜΑ2, ΜΑ3.

·         να  προβαίνουν σε στοιχειώδεις αξιολογικές κρίσεις για τις διαστάσεις του μελλοντικού τους επαγγέλματος, καθώς και για την εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης στη χώρα μας αλλά και διεθνώς – ΜΑ1, ΜΑ2, ΜΑ3.

·         να προσδιορίζουν επιστημολογικά ζητήματα και προβλήματα που ανακύπτουν από την μελέτη της σχετικής παιδαγωγικής βιβλιογραφίας ΜΑ3, ΜΑ11.

·         να συνθέτουν στοιχειωδώς την επιστημονική θεμελίωση της Παιδαγωγικής Επιστήμης – ΜΑ1, ΜΑ2.

·         να οργανώνουν και αναδιοργανώνουν τον τρόπο μελέτης τους, καθόσον η μάθηση έχει αποσχολειοποιηθεί με την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο – ΜΑ14.

·         να εξοικειωθούν στη χρήση των ΤΠΕ (απόκτηση δεξιοτήτων στην κατάλληλη χρήση μεθόδων, εργαλείων και τεχνικών) κατά την παρουσίαση εργασιών-προϊόντων ομαδικής και συνεργατικής δουλειάς αλλά και κατά την διδασκαλία με συζήτηση, διάλογο, ερωταποκρίσεις (μαιευτική μέθοδο) κ.ά. – ΜΑ9, ΜΑ11.

·         να ανακαλύπτουν τρόπους γνωριμίας με τους συμφοιτητές τους  και να αποκτήσουν εμπειρία στην έκφραση τεκμηριωμένης γνώμης, στην ανταλλαγή απόψεων και στο σεβασμό της άποψης των συμφοιτητών τους – ΜΑ6, ΜΑ12, ΜΑ14, ΜΑ15.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·           Κατανόηση επιστημονικών δεδομένων

·           Διάκριση και ανάπτυξη ορολογίας που χρησιμοποιείται στην Παιδαγωγική Επιστήμη ή/και στις Επιστήμες της Αγωγής

·           Κατανόηση και στάθμιση παραγόντων και παραμέτρων της εκπαιδευτικής πράξης και γενικότερα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας

·           Αναγνώριση χαρακτηριστικών του επαγγελματία εκπαιδευτικού

·           Ομαδική  και συνεργατική εργασία

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
   Στο εισαγωγικό αυτό μάθημα για τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος γίνεται η πρώτη γνωριμία με την επιστήμη της Παιδαγωγικής και με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλες συναφείς επαγγελματικές δραστηριότητες που θα κληθούν να επιτελέσουν μετά την αποφοίτησή τους.  Αναλυτικότερα οι θεματικές που παρουσιάζονται στις συναντήσεις και διαρθρώνονται σε 13 τουλάχιστον ενότητες είναι οι παρακάτω:

Οι κυριότερες θεματικές που θα αναλυθούν είναι οι εξής:

–          οριοθέτηση του γνωστικού πεδίου

–          βασική ορολογία και βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής Επιστήμης

–          ιστορική εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης

–          ζήτημα αυτονομίας της Παιδαγωγικής Επιστήμης

–          επιστημονικοί κλάδοι της Παιδαγωγικής Επιστήμης

–          μέθοδοι έρευνας της Παιδαγωγικής Επιστήμης

–          βασικοί σταθμοί εξέλιξης του σχολείου

–          βασικές λειτουργίες του σχολείου

–          η αναγκαιότητα της αγωγής στον άνθρωπο

–          η επίδραση της κληρονομικότητας και του περιβάλλοντος στην αγωγή και εξέλιξη του ανθρώπου

–          το έργο και ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα

–          μάθηση και ψυχική εξέλιξη από την πλευρά του μαθητή

–          βασικές γνώσεις επιστημονικής τεχνογραφίας (είδη της επιστημονικής εργασίας, προδιαγραφές και τρόπος εφαρμογής τους για τη συγγραφή μίας έγκυρης επιστημονικής εργασίας κ.ά.)

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις με τους φοιτητές
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ :

·         στη διδασκαλία

·         στην παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών

·         στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις και συζητήσεις με εναλλαγή μορφών και μεθόδων διδασκαλίας 39
Σεμινάρια Επιστημονικής Τεχνογραφίας 21
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Συγγραφή εργασίας/εργασιών  

40

Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Αξιολόγηση με:

α. Γραπτή τελική εξέταση (70%)

Περιλαμβάνει:

– ερωτήσεις (σύντομης ή μη) ανάπτυξης, ερωτήσεις κρίσεως  ή/και

– αντικειμενικά τεστ (π.χ. ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής)

β. Εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας ατομικής ή ομαδικής ή άλλου έργου (30%)

 

Κριτήρια αξιολόγησης:

– βαθμός γνώσης βασικών όρων και εννοιών

– Σαφήνεια και συνοχή στην επιχειρηματολογία  με επαρκής τεκμηρίωση των θέσεων που υποστηρίζονται

– Επιμέλεια στην αναζήτηση και στη χρήση της βιβλιογραφίας

– Επιμέλεια και παραστατικότητα στην τελική παρουσίαση εργασίας

– Βαθμός τήρησης κανόνων επιστημονικής τεχνογραφίας

– Επαρκής βιβλιογραφική τεκμηρίωση

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα  διδακτικά συγγράμματα

Χατζηδήμου, Δ. (2020). Εισαγωγή στην παιδαγωγική: Συμβολή στη διάχυση της παιδαγωγικής σκέψης. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.

Χατζηδήμου, Δ. (2012). Παιδαγωγική και εκπαίδευση: Αναζητήσεις, θέσεις και προτάσεις. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.

Ηλεκτρονικό σύγγραμμα:

Cajkler, W., & Wood, Ph.  (2019). Lesson study in initial teacher education. HEAL-Link Emerald e-book series. Lesson Study in Initial Teacher Education: Principles and Practices | Emerald Insight

 

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ

 

Elzer, Η. M. (1984). Ο άνθρωπος και η μόρφωσή του (μετ. Δ. Χατζηδήμου). Θεσσαλονίκη.

Elzer, Η. M. (1980). Εισαγωγή στην παιδαγωγική (μετ. Δ. Χατζηδήμου). Αθήνα.

Εξαρχόπουλος, Ν. (1950). Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν (τόμοι 2). Αθήνα: Δημητράκος.

Καντ, Ι. (2004). Περί παιδαγωγικής (Προλεγόμενα-μετάφραση-σημειώσεις Π. Σιδερά-Λύτρα). Θεσσαλονίκη: Εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

Κογκούλης, Ι. (1996). Εισαγωγή στην παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Κομένιος, Ι. Α. (1912). Μεγάλη διδακτική (μετ. Δ. Ιωαννίδης). Αθήνα: Τυπογραφείον Μ.   Μαντζεβελάκη.

Κοσμόπουλος, Α. (1983). Σχεσιοδυναμική παιδαγωγική του προσώπου. Αθήνα: Γρηγόρης.

Κρίβας, Σ. (1998). Παιδαγωγική επιστήμη: Βασική θεματική. Αθήνα: Σμυρνιωτάκης.

Kron, F., & Σοφός, Α. (2012). Βασικές γνώσεις παιδαγωγικής επιστήμης (μετ. Π. Ψαλλίδα, επιμέλεια-πρόλογος Α. Σοφός). Αθήνα: Ίων.

Mialaret, G. (1996). Εισαγωγή στις επιστήμες της αγωγής (μετ. Γ. Ζακόπουλου). Αθήνα: Δαρδανός.

Mialaret, G. (1985). Εισαγωγή στην παιδαγωγική (μετ. Κυρ. Κατσιμάνης). Αθήνα: Επικαιρότητα.

Μελανίτης, Ν. (1976). Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν. Αθήνα.

Ξωχέλλης, Π. (1997). Εισαγωγή στην παιδαγωγική: Θεμελιώδη προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Πυργιωτάκης, Ι. (1999). Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Φράγκος, Χ. (1977). Ψυχοπαιδαγωγική. Αθήνα: Δαρδανός.

Χατζηδήμου, Δ. (2003). Σκέψεις και προτάσεις για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Χατζηδήμου, Δ. (Επιμ.). (2001). Παιδαγωγική και εκπαίδευση: Τιμητικός τόμος για τα 65χρονα του Καθηγητή Παναγιώτη Δ. Ξωχέλλη. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Χατζηδήμου, Δ., Ταρατόρη, Ε., & Κουγιουρούκη, Μ. (Επιμ.). (2003). Η εξέλιξη της παιδαγωγικής επιστήμης στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Χατζηδήμου, Δ. Ταρατόρη, Ε., Κουγιουρούκη, Μ., & Στραβάκου, Π. (Επιμ.). (2004). Ελληνική παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα: Πρακτικά του 4ου πανελλήνιου συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. Αλεξανδρούπολη, 28/30 Μαΐου 2004. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Β.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΑ

 

Αρβανιτάκης, Τ. (1992). Μεθοδολογία και τεχνογραφία της επιστημονικής έρευνας. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστημιακές παραδόσεις.

Eco, U. (1994). Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία (μετ. Μαριάνα Κονδύλη). Αθήνα: Νήσος.

Gardner, D. C. (1980). Dissertation proposal guidebook: How to prepare a research proposal and get it accepted. Springfield I 11: Thomas.

Howard, K., & Shatr, J. (1996). Επιστημονική μελέτη, οδηγός διαχείρισης πανεπιστημιακών εργασιών. Αθήνα.

Jardel – Σουφλερού, C. (2000). Επιστημονικός λόγος: Γραπτός και προφορικός: Το επιστημονικό δημοσίευμα, το σεμινάριο, η πτυχιακή διατριβή, η διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη: Τυπογραφείο Παπαγεωργίου.

Θεοφιλίδης, Χ. (1995). Η συγγραφή επιστημονικής εργασίας: Από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Δαρδανός.

Μπάκος, Η. (1999). Μεθοδολογία λόγου και γραφής. Αθήνα: Leader Books.

Μπέλας, Θ. (1998). Δομή και γραφή της επιστημονικής εργασίας: Με βάση την εμπειρική παιδαγωγική έρευνα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Parsons, C. J. (1973). Theses and project work: Α guide to research and writing. London: Allen and Juwju.

Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε., Τσαλκατίδης, Θ., & Τσαλκατίδου, Μ. (20102). Επιστημονική Τεχνογραφία. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε..

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)

·       Αγωγή

·       Ανοιχτό Σχολείο

·       Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης

·       Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών

·       Διαβάζω

·       Τα Εκπαιδευτικά

·       Εκπαιδευτική Κοινότητα

·       Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων

·       Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

·       Επιστήμες Αγωγής

·       Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου

·       Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική

·       Θέματα Ειδικής Αγωγής

·       Θέματα Παιδείας

·       Κίνητρο

·       Η λέσχη των Εκπαιδευτικών

·       Λόγος και Πράξη

·       Μακεδνόν

·       Μέντορας

·       Νέα Παιδεία

·       Νεοελληνική Παιδεία

·       Παιδαγωγική Επιθεώρηση

·       Παιδί και Έφηβος

·       Σύγχρονη Εκπαίδευση

·       Σύγχρονη βιβλιοθήκη

·       Σύγχρονα Θέματα

·       Το Σχολείο και το Σπίτι

·       Φιλόλογος

·       Χρονικά

·       Journal of Pedagogy

·       Pedagogy-Theory and Praxis

·       American Journal on Pedagogy and Education

·       British Journal of Educational Technology

·       Pedagogy, culture and society

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Μάθημα: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
Κωδικός Μαθήματος 1Υ1
Διδάσκων: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πελαγία Στραβάκου
Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα pstravak@eled.duth.gr
Επόπτες/Επιτηρητές: Η διδάσκουσα και άλλο προσωπικό του Τμήματος
Εξάμηνο: 1ο
Επίπεδο σπουδών: ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω MS TEAMS
Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε γκρουπ των 5 ατόμων την ……………………… κατά τις ώρες …………………………. και ανά μισάωρο σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται τα Α.Ε.Μ. των συμμετεχόντων στην επισυναπτόμενη λίστα (πρόγραμμα εξέτασης).

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω MS TEAMS. Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους.

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5. Η συνολική βαθμολογία του φοιτητή στο μάθημα προκύπτει από τον συνυπολογισμό της προφορικής εξέτασης (70%) και της εκπόνησης (συγγραφής και παρουσίασης) γραπτής εργασίας (προαιρετικά) όπως έχει προγραμματιστεί στην αρχή του εξαμήνου (30%).