Γραμματική Περιγραφή της Νέας Ελληνικής Γλώσσας


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr//
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Μετά τη επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται:

–          να αναγνωρίζουν τα δομικά στοιχεία του γραμματικού συστήματος της Νέας Ελληνικής (μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ ΜΑ4 και ΜΑ11)

–          να διατυπώνουν τους γενικούς κανόνες οι οποίοι καθορίζουν τη συμπεριφορά των γλωσσικών μονάδων στη Νέα Ελληνική (μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ ΜΑ4 και ΜΑ11)

–          να χρησιμοποιούν τις γνώσεις της δομής της Νέας Ελληνικής στην επίλυση θεωρητικών προβλημάτων ή στον εντοπισμό ιδιομορφιών στη δομή του γραμματικού συστήματος της Νέας Ελληνικής (μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ ΜΑ4 και ΜΑ11)

–          να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις υποδομής στη γραμματική περιγραφή της Νέας Ελληνικής για περαιτέρω ερευνητική ή/και διδακτική ενασχόληση με τη γραμματική (μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ ΜΑ4 και ΜΑ11).

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Ορισμός και είδη της γραμματικής

2.Προφορά, γραφή και ορθογραφία

3. Ουσιαστικά: κλίση (πτώση, αριθμός)

4. Ουσιαστικά: γένος και κατηγορίες ονομάτων

5. Ρήματα: χρόνος, όψη, έγκλιση, φωνή

6. Ρήματα: σύνταξη (ορίσματα, κατηγόρημα, λειτουργίες υποκειμένου και συμπληρωμάτων)

7. Επίθετα, αντωνυμίες.

8. Πρόοδος

9. Προθέσεις, επιρρήματα

10. Προτάσεις: κύριες και δευτερεύουσες. Σύνδεση προτάσεων

11. Όνομα και ονοματική φράση

12. Ρήμα και ρηματική φράση

13. Σχηματισμός λέξεων: παραγωγή και σύνθεση

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Παρουσιάσεις –διδασκαλία με ppt

Διδακτικό υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας e-class

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Ασκήσεις 31
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 49
Εκπόνηση project ομαδικού
Δημιουργία φακέλου υλικού
Πρόοδος 3
Τελική γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Διαμορφωτική:

Πρόοδος (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής): 30%

Τελική γραπτή εξέταση (ερωτήσεις σύντομης απάντησης, επίλυση προβλημάτων): 70%

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Holton, D., Ρ. Mackridge & Ει. Φιλιππάκη-Warburtοn. 1999. Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας (μτφρ. Β. Σπυρόπουλος). Αθήνα: Πατάκης.

Holton, D., Ρ. Mackridge & Ει. Φιλιππάκη-Warburtοn. 2005. Βασική Γραμματική της Σύγχρονης Ελληνικής Γλώσσας (μτφρ. Μ. Γεωργιαφέντης). Αθήνα: Πατάκης.

Mackridge, P. 1990. Η Νεοελληνική γλώσσα (μτφρ. Κ. Πετρόπουλος). Αθήνα: Πατάκης

Mirambel, A. 1988 Η νέα ελληνική γλώσσα: περιγραφή και ανάλυση. (μτφρ. Σταμ. Κ. Καρατζά). Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

Μπαμπινιώτης, Γ. 2017. Σύγχρονη σχολική γραμματική. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.

Τριανταφυλλίδης, Μ. 1988. Νεοελληνική γραμματική (ανατύπωση). Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

 

Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο  εαρινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/EDU111/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

·         να μπορούν οι φοιτητές/τριες να συνδέουν βαθύτερα όλη την εξέλιξη των εκπαιδευτικών προβλημάτων που έχουν προκύψει στον ελλαδικό χώρο ΜΑ 3

·         να διερευνούν τα σημαντικότερα θέματα της ιστορίας της νεοελληνικής εκπαίδευσης  ΜΑ 3

·          να ερμηνεύουν τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. ΜΑ2

·         Να γνωρίζουν τα ζητήματα που απασχόλησαν τη νεοελληνική εκπαίδευση ΜΑ 3

·         Να γνωρίζουν τις «διαμάχες» που προέκυψαν στην εκπαίδευση ΜΑ 2

·         Να γνωρίζουν τις σημαντικότερες παιδαγωγικές τους απόψεις που κυριάρχησαν  ΜΑ2

·         Να ερμηνεύουν τα γεγονότα της εκπαίδευσης ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί ΜΑ 2

·         Να μεταφέρουν στην σύγχρονη πραγματικότητα παιδαγωγικά δεδομένα προηγούμενων ετών ΜΑ2

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
· Προσαρμοστικότητα

· Αυτόνομη εργασία

· Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

· Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

· Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
·         Η κατάσταση της εκπαίδευσης στα χρόνια της Τουρκοκρατίας,

·         οι πρώτες προσπάθειες συστηματοποίησης ενός εκπαιδευτικού συστήματος από τον Ι. Καποδίστρια

·         Οι Βαυαροί και οι εφαρμογές στην εκπαίδευση

·         οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις (από το 1895 έως το 1998),

·         Η εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στα τέλη του 19ου αι.

·         Το γλωσσικό ζήτημα

·         Οι εκπ/κες μεταρρυθμίσεις τυο 193/17

·         Η δεκαετία του 1920 και οι αλλαγές στην εκπαίδευση

·         Η εκπ/κη μεταρρύθμιση του 1929

·         Η εκπαίδευση των δασκάλων και η ίδρυση και λειτουργία των Παιδαγωγικών Ακαδημιών

·         Αξιολόγηση εκπαιδευτικών

·         Η εκπαίδευση στην περίοδο της δικτατορίας Μεταξά

·         Η εκπαίδευση στη δεκαετία του 1940-50

·         Η εκπ/ση στη μετεμφυλιακή Ελλάδα

·         Η εκπ/κη μεταρρύθμιση του 1964

·         Η εκπ/ση στη δικτατορία των συνταγματαρχών

·         Η εκπ/ση στη μεταπολίτευση, μεταρρυθμίσεις 1976. 1982-85, 1998.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας για εργασία 30
Σχεδιασμός αφίσας 5
Μελέτη για εξετάσεις 45
Παρουσίαση εργασίας 3
Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

·   Συγγραφή γραπτής εργασίας

·   Παρουσίαση γραπτής εργασίας

·   Σχεδιασμός αφίσας για εκδήλωση με θέμα τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις

·   Γραπτή εξέταση

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.    Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

 • Καραφύλλης Α., (2013),  Νεοελληνική εκπαίδευση-Νέα αναθεωρημένη έκδοση, εκδ. Κριτική, Αθήνα.
 • Καραφύλλης Α. (2009), Ο θεσμός του επιθεωρητή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, εκδ. Κριτική, Αθήνα.

2.    Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Μπουζάκης Σ., (επιμ.) (2011), Πανόραμα ιστορίας της εκπαίδευσης, Τομ. 2, εκδ. Gutenberg, Αθήνα.
 • Τερζής Ν., (2012), Μελέτη της Εκπαίδευσης του Νεοελληνισμού. Πριν από το Κράτος-Έξω από το Κράτος-Στο Κράτος, εκδ. Κυριακίδη, Θεσ/νικη.
 • Κυπριανός Π., (2004), Συγκριτική ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης, Βιβλιόραμα, Αθήνα.

 

3.    Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα):

 • Θέματα ιστορία της εκπαίδευσης
 • Κείμενα Παιδείας
 • Παιδαγωγικός Λόγος
 • Αντιτετράδια της εκπαίδευσης
 • Τα εκπαιδευτικά
 • History of Education

 

Αναπτυξιακή Ψυχολογία


Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·         Lightfoot, C., Cole, M. & Cole, S (2015). Η ανάπτυξη των παιδιών. Ζ. Μπαμπλέκου (Επιμ.). Αθήνα: Gutenberg.

·         Feldman R. (2011). Εξελικτική Ψυχολογία (ενιαίο). Gutenberg

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

Ελληνική βιβλιογραφία

·         Graig. G. J. & Baucum, D. (2007). Η ανάπτυξη του ανθρώπου. Π. Βορριά (Επιμ.). Αθήνα: Παπαζήσης

·         Κουγιουμουτζάκης, Γ. (2009). Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον. Εκδ. Παν/μίου Κρήτης.

·         Piaget, J. (2007) H γλώσσα και η σκέψη του παιδιού. Καστανιώτη.

·         Siegler R. (2002). Πώς σκέφτονται τα παιδιά. Gutenberg

·         Vygotsky, L.S. (1993), Σκέψη και Γλώσσα, Εκδόσεις Γνώση.

·         Wadsworth, Β. (2009) H θεωρία του Ζαν Πιαζέ για τη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη. Καστανιώτη.

 

 

·         Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα):

·         Ψυχολογία

·         Child development

·         Developmental Psychology

·         Monographs of the Society for Research in Child Development

Μαθηματικά


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://utopia.duth.gr/~xsakonid/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

Σκοπός του μαθήματος είναι υποστηρίξει την οικοδόμηση ενός στέρεου σώματος μαθηματικών γνώσεων από τους φοιτητές.  Ειδικότερα, εστιάζοντας στην αριθμητική/ αλγεβρική και γεωμετρική σκέψη, αξιοποιώντας και σε ορισμένες περιπτώσεις αποδομώντας τις προηγούμενες σχετικές εμπειρίες τους, όχι πάντοτε θετικές, επιχειρεί να τους προσφέρει την ευκαιρία να  διερευνήσουν σε βάθος τις μαθηματικές ιδέες και να συνειδητοποιήσουν την χαρά της μαθηματικής κατανόησης και ανακάλυψης, ώστε να είναι σε θέση να την μεταφέρουν στη σχολική τάξη των μαθηματικών.

Μετά την επιτυχή φοίτηση, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση :

·      Να εκτελούν βασικές διαδικασίες και διεργασίες που χαρακτηρίζουν τη μαθηματική επιστήμη (ΜΑ11)

·       Να εξηγούν μαθηματικές λειτουργίες και έννοιες χρησιμοποιώντας ποικιλία μοντέλων και μεθόδων (ΜΑ11)

·       Να αναγνωρίζουν, να δημιουργούν και να χρησιμοποιούν μαθηματικές αναπαραστάσεις για να μοντελοποιήσουν και να ερμηνεύσουν ιδέες και να επιλύουν προβλήματα (ΜΑ4, ΜΑ11)

·       Να χρησιμοποιούν τη μαθηματική γλώσσα και ορολογία και τον μαθηματικό συμβολισμό ορθά και με συνέπεια (ΜΑ4, ΜΑ11)

·       Να χρησιμοποιούν απαγωγικό, επαγωγικό και ευρετικό συλλογισμό, για να εξηγούν διεργασίες επίλυσης προβλημάτων (ΜΑ11, ΜΑ6)

·       Να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης και αξιολόγησης της λογικής και αυστηρότητας ενός επιχειρήματος (ΜΑ11)

·       Να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία στην αξιοποίηση της μαθηματικής γνώσης για την επίλυση προβλημάτων (ΜΑ14, ΜΑ15)

·       Να κατανοήσουν τα μαθηματικά ως ένα ουσιαστικό εργαλείο για την κατανόηση και την ενδυνάμωση της ανθρώπινης εμπειρίας (ΜΑ11, ΜΑ12

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·  Λήψη αποφάσεων

·  Αυτόνομη εργασία

·  Ομαδική εργασία

·  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Σύνολα
2. Σύνολα
3. Διμελείς σχέσεις
4. Συναρτήσεις
5. Μαθηματική λογική
6. Συστήματα αρίθμησης
7. Οι αριθμοί και η θεωρία τους
8. Ισότητες τριγώνων
9. Παράλληλες ευθείες
10. Μετρήσεις-Εμβαδόν
11. Διανύσματα
12. Καρτεσιανό επίπεδο
13. Γραμμικές συναρτήσεις στο επίπεδο
 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Φροντιστήρια 30
Εργασίες (2) 13
Μελέτη για εξετάσεις 40
Γραπτή εξέταση 03
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Η αξιολόγηση έχει διαμορφωτικό χαρακτήρα και πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα:

·   Ατομική και ομαδική εργασία στο πλαίσιο Φροντιστηρίων

·   Παρουσίαση γραπτής εργασίας

·    Γραπτή εξέταση

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.    Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

Βουγιουκλής Θ. & Δραμαλίδης Α. (2010). Εισαγωγή σε βασικές μαθηματικές έννοιες. Ξάνθη: εκδ. Σπανίδη

Βουγιουκλής Θ. (2009). Γεωμετρία & Αναλυτική Γεωμετρία.  Ξάνθη: εκδ. Σπανίδη.

 

2.    Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

Ελληνική βιβλιογραφία

Χαλάτσης, Α. (1999). Γεωμετρία, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Ζήτη.

Χαλάτσης, Α. (1990). Εισαγωγή στα Μαθηματικά. Θεσ/κη: Εκδ. Art of Text.

Λεμονίδης, Χ. (2013). Στοιχεία Αριθμητικής και Θεωρίας Αριθμών για το δάσκαλο. Αθήνα: Πατάκης.

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Manes, M. (20127). Mathematics for Elementary Teachers. USA, Hawaii: University of Hawaii Manoa.

Haylock, D. & Manning, R. (2018). Mathematics Explained for Primary Teachers, SAGE Publications Ltd.

 

 

Έννοιες Χημείας στην Εκπαίδευση


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03302
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Κεντρικός στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη βασικών γνώσεων χημείας σε θέματα που απασχολούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη βάση της επίτευξης ενός χημικού εγγραμματισμού, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης στη βάση τόσο των γνώσεων αυτών όσο και μιας σειράς δραστηριοτήτων, μεθόδων και διδακτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται κατά τις διδασκαλίες του μαθήματος, καθώς και η κατανόηση και η ικανότητα ερμηνείας βασικών φαινομένων που συνδέονται με την καθημερινότητα με τρόπο που να θέτουν τις βάσεις, ώστε στη συνέχεια ο φοιτητής να είναι σε θέση να μετασχηματίσει την επιστημονική αυτή γνώση σε σχολική.

 

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της επιστήμης της Χημείας που σχετίζονται τόσο με την καθημερινότητα, όσο και με τα αντίστοιχα θέματα που διδάσκονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στο βαθμό που τους επιτρέπει την ανάπτυξη ενός χημικού εγγραμματισμού (ΜA11).
 • Να αναγνωρίζουν καταστάσεις και φαινόμενα που συνήθως συναντώνται μέσα σε οικείες καθημερινές καταστάσεις και να κατανοούν τη σχέση αυτών (που συμβαίνουν στον εμπειρικό κόσμο – μακρόκοσμο) με τις καταστάσεις και τις διαδικασίες που συμβαίνουν στο μικρόκοσμο, ώστε σε μια οργάνωση μαθήματος να προάγονται η κριτική και η δημιουργική σκέψη (ΜA6).
 • Να κατανοούν τη διαδικασία προσέγγισης και ερμηνείας τόσο των φυσικών όσο και των χημικών φαινομένων που συνήθως απασχολούν την καθημερινότητα αλλά και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εργαζόμενοι τόσο σε μακροσκοπικό όσο και σε μικροσκοπικό επίπεδο, με τρόπο που να τους επιτρέπει την ανάπτυξη διδακτικών μετασχηματισμών (ΜA4).
 • Να κατανοούν τη σπουδαιότητα των παραπάνω για μια καλύτερη και πληρέστερη άποψη για τον κόσμο μας και της σημασίας αυτών στο ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΜA1).

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Αυτόνομη εργασία

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα ασχολείται με θέματα Χημείας που σχετίζονται με τις αντίστοιχες ενότητες του αναλυτικού προγράμματος για το δημοτικό σχολείο, όπως αυτό διαμορφώνεται στο γενικότερο πλαίσιο των φυσικών επιστημών. Αναλύονται βασικές έννοιες, όπως ύλη, υλικό, αντικείμενο, ουσία, στοιχείο και ένωση, ενώ στη συνέχεια μελετάται η πορεία δόμησης της ύλης ξεκινώντας από τις απλούστερες δομικές μονάδες όπως αυτή του ατόμου και καταλήγοντας σε συνθετότερες. Το όλο σκεπτικό που αναπτύσσεται εφαρμόζεται στην μελέτη και την ερμηνεία των διαφόρων φυσικών και χημικών φαινομένων που συνήθως απασχολούν τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο του μαθήματος στις 13 εβδομάδες διδασκαλίας διαμορφώνεται ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑ 1ο: Ο χημικός εγγραμματισμός

ΜΑΘΗΜΑ 2ο: Βασικές έννοιες στη Χημεία Ι

ΜΑΘΗΜΑ 3ο: Βασικές έννοιες στη Χημεία ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4ο: Τα δομικά χαρακτηριστικά της ύλης

ΜΑΘΗΜΑ 5ο: Μια κατάταξη των στοιχείων

ΜΑΘΗΜΑ 6ο: Η έννοια του χημικού δεσμού

ΜΑΘΗΜΑ 7ο: Χημικός δεσμός και διαμοριακές δυνάμεις

ΜΑΘΗΜΑ 8ο: Φυσικά φαινόμενα Ι

ΜΑΘΗΜΑ 9ο: Φυσικά φαινόμενα ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ 10ο: Χημικά φαινόμενα

ΜΑΘΗΜΑ 11ο: Μια σημαντική χημική ουσία

ΜΑΘΗΜΑ 12ο: Υδατικά διαλύματα

ΜΑΘΗΜΑ 13ο: Διαλύματα οξέων βάσεων και αλάτων

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
 • Δια ζώσης με διενέργεια δραστηριοτήτων, πειραμάτων κλπ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση PowerPoint, βίντεο, δραστηριοτήτων, πειραμάτων
 • e-mail

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας
Εκπόνηση project ομαδικού
Δημιουργία φακέλου υλικού
Αυτοτελής μελέτη 86
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Διαμορφωτική αξιολόγηση

Γλώσσα: Ελληνική

 

Ενδιάμεση εξέταση (20%)

Περιλαμβάνει: Ερωτήσεις ανάπτυξης βασικών εννοιών που αποτελούν προϋποθέσεις για την κατανόηση των φυσικών και χημικών φαινομένων

 

Γραπτή τελική εξέταση (80%)

Περιλαμβάνει:

–     Ερωτήσεις ανάπτυξης, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης ή Σωστού /Λάθους

–     Διαχείριση εφαρμογών σχετικών με καθημερινές καταστάσεις ή καταστάσεις που εμφανίζονται σε βιβλία του Δημοτικού

–     Συγκριτική αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων με αιτιολόγηση

 

 

Κριτήρια αξιολόγησης:

 • Ορθότητα και πληρότητα των απαντήσεων.
 • Σαφήνεια και συνοχή στην επιχειρηματολογία, τις ερμηνείες και τις αιτιολογήσεις.

Ορθότητα και πληρότητα στη διαχείριση των δεδομένων.

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

 • Παπαγεωργίου Γ. (2009). Χημεία για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
 • Ακρίβος, Π. (2012) Στοιχεία διδασκαλίας της Χημείας. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.

 

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Τσίπης, K. (1996) Χημεία – Άτομα και μόρια, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
 • Τσίπης, K. (1997) Χημεία – Καταστάσεις της ύλης, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
 • Chang, R. (2010). Chemistry (10th ed., Spanish). New York: McGraw-Hill.
 • Kotz, J. C., Treichel, P. M., & Townsend, J. (2011). Chemistry and chemical reactivity (7th ed.). Belmont, CA: Brooks/Cole.
 • Moore, J.W., Stanitski, C.L., Wood, J.L., Kotz, J.C. and Joesten, M.D. (1998) The Chemical World. Concepts and Applications, 2nd Ed., Saunders College Publishing. U.S.A.

 

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

·         Journal of Chemical Education

·         International Journal of Science Education

·         International Journal of Science and Mathematics Education

·         International Journal of Environmental and Science Education

·         Journal of Research in Science Teaching

·         Journal of Science Teacher Education

·         Education in Chemistry

·         Chemistry Education Research and Practice

·         Science Education

·         Research in Science Education

·         Journal of Science Education and Technology

·         Research in Science and Technological Education