Διδακτική μεθοδολογία Ι – Μικροδιδασκαλίες


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ι – ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03303/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

·      

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • να προετοιμάζουν μία διδασκαλία (ΜΑ7, ΜΑ9)
 • να διεξάγουν μία διδασκαλία σε εικονική τάξη (ΜΑ5)
 • να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές, μεθόδους και μορφές διδασκαλίας (ΜΑ3, ΜΑ5, ΜΑ14)
 • να χρησιμοποιούν ορισμένα μέσα διαπαιδαγώγησης (ΜΑ3, ΜΑ10)
 • να αξιολογούν τη δική τους διδασκαλία (ΜΑ2, ΜΑ7, ΜΑ15)
 • να αξιολογούν τη διδασκαλία των συμφοιτητών τους (ΜΑ2, ΜΑ7)
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 • Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Αυτόνομη εργασία
 • Λήψη αποφάσεων
 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι θεματικές ενότητες που προσεγγίζονται αφορούν στην ενημέρωση των φοιτητών/τριών:

1) για τη μικροδιδασκαλία

2) για την κριτική που έχει ασκηθεί στη μικροδιδασκαλία

3) για τη συμβολή της μικροδιδασκαλίας στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών

4) για τη συμβολή της μικροδιδασκαλίας στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

5) για τα μοντέλα μικροδιδασκαλίας που έχουν εφαρμοστεί διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα.

Επίσης, η ενημέρωση των φοιτητών/τριών αφορά σε δεξιότητες στις οποίες θα ασκηθούν με μικροδιδασκαλία στο πλαίσιο των εργαστηριακών ασκήσεων όπως:

στ) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της έναρξης της διδασκαλίας

ζ) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της λήξης της διδασκαλίας

η)  η κατασκευή και η χρήση υλικών και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διδασκαλία

θ) η υποβολή ερωτήσεων κατά τη διδασκαλία

ι) η χρήση της τεχνολογίας κατά τη διδασκαλία

ια) η επικοινωνία δασκάλου-μαθητή κατά τη διδασκαλία

ιβ) η αποτίμηση και

ιγ) η αξιολόγηση της διδασκαλίας.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο

Εργαστηριακή πρακτική εξάσκηση σε ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • στη διδασκαλία
 • στην εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών
 • στην επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 20
Διαδραστική διδασκαλία 19
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 18
Πρακτική εξάσκηση 10
Παρουσίαση ατομικής εργασίας 10
Μελέτη για εξετάσεις 45
Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

·         Εργαστηριακή εργασία στην αίθουσα (25%)

·         Δημόσια παρουσίαση κατ’ οίκον εργασίας (25%)

·         Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου α) με ερωτήσεις σύντομης απάντησης (15%) και β) με ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων (35%).

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

Χατζηδήμου, Δ. (2015). Η μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε..

Χατζηδήμου, Δ. & Χατζηδήμου, Κ. (2014) Προγραμματισμός Διδασκαλίας στη θεωρία και στην πράξη. Εκπαιδευτικές-διδακτικές τεχνικές, σχέδια μαθήματος και διδακτικά σενάρια για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο. Αθήνα: Διάδραση.

 

2. Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

Ελληνόγλωσση

Βρέττα-Πανίδου, Αικ., Καραγιαννίδου, Ε., Σαπιρίδου, Α. (1999). Εφαρμογή μικροδιδασκαλιών στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας του Α. Π. Θ. Στο: Ε. Ταρατόρη κ.ά. (επιμ.), 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικροδιδασκαλίας (microteaching). Αθήνα – Αλεξανδρούπολη.

Βρεττός, Γ. (1994) Μη λεκτική συμπεριφορά και επικοινωνία στη Σχολική Τάξη: Άσκηση με Μικροδιδασκαλία. Θεσσαλονίκη: Art of Text.

Βρεττός, Γ., Τσουπάκης, Λ. (1995). Άσκηση της μη λεκτικής συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού με μικροδιδασκαλία. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 22, 143-171.

Βρεττός, Γ. (1999). Η Μικροδιδασκαλία στην Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: καταγραφή προβλημάτων και απογραφή λύσεων. Στο: Ε. Ταρατόρη κ.ά. (επιμ.), 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικροδιδασκαλίας (microteaching). Αθήνα – Αλεξανδρούπολη.

Βρεττός, Ι. (2002). Μη λεκτική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού κατά τη θέση ερωτήσεων: άσκηση με μικροδιδασκαλία. Στο: Ν. Πολεμικός, Α. Κοντάκος (επιμ.), Μη Λεκτική Επικοινωνία. Σύγχρονες θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Γουστέρης, Σ. (1999). Η Μικροδιδασκαλία στην Εκπαίδευση των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α. Π. Θ. Στο: Ε. Ταρατόρη κ.ά. (επιμ.), 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικροδιδασκαλίας (microteaching). Αθήνα, Αλεξανδρούπολη.

Elzer, H. M. (1980). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (μετ. Δ. Χατζηδήμου). Αθήνα.

Ευσταθίου- Καραγεωργάκη, Μ. (1985). Λεκτική επικοινωνία στη σχολική τάξη: Θεωρία του συστήματος Ν. Α. Flanders και δοκιμαστική εφαρμογή του στην ελληνική εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη.

Ηλιάδου, Π. (2001). Η συμβολή της Μικροδιδασκαλίας στη Διδακτική των μαθημάτων του Γυμνασίου και Λυκείου. Το παράδειγμα της Ιστορίας. Στο Κ. Ουζούνης & Α. Καραφύλλης (επιμ.), Ο δάσκαλος του 21ου αιώνα στην ευρωπαϊκή ένωση. Ξάνθη: Σπανίδης.

Ιακωβίδης, Γ. (1999). Η Μικροδιδασκαλία, ο ρόλος και οι προοπτικές της στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προφίλ του καθηγητή της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Στο: Ε. Ταρατόρη κ.ά. (επιμ.), 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικροδιδασκαλίας (microteaching). Αθήνα – Αλεξανδρούπολη.

Κανάκης, Ι. (1993). Εξοπλισμός και εσωτερική διαρρύθμιση της αίθουσας διδασκαλίας (ιστορική εξέταση και εμπειρική διερεύνηση). Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 18, 83-106.

Κακανά, Δ. – Μ. (2006). Τάσεις και πρακτικές αξιολόγησης στην προσχολική εκπαίδευση. Στο: Δ. Μ. Κακανά, Κ. Μπότσογλου, Ν. Χανιωτάκης, Ευ. Καλαβάρη (επιμ.), Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Παιδαγωγική και Διδακτική Διάσταση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη, 31-41.

Κασσωτάκης, Μ. (2001). Η αξιολόγηση της επιδόσεως των μαθητών- Μέσα, μέθοδοι, προοπτικές. Αθήνα: Γρηγόρης.

Καψάλης, Αχ., Βρεττός, Γ. (1989). Άσκηση δεξιοτήτων με μικροδιδασκαλία: Μια πρώτη προσπάθεια εφαρμογής. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 11, 225-242.

Καψάλης, Αχ., Βρεττός, Ι. (2002). Μικροδιδασκαλία και άσκηση δεξιοτήτων. Αθήνα: Ατραπός.

Κουγιουρούκη, Μ. (2003). Ο ρόλος της Μικροδιδασκαλίας στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης και της Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών- Απόψεις υποψηφίων και υπηρετούντων εκπαιδευτικών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη. (Διδακτορική διατριβή).

Κουγιουρούκη, Μ. (2003). Η συμβολή της μικροδιδασκαλίας στην εκπαίδευση των φοιτητών. Τα αποτελέσματα μιας έρευνας. Κίνητρο, 5, 173-184.

Κουγιουρούκη, Μ. (2007). Η συζήτηση στην εκπαιδευτική πράξη: έρευνα. Επιστήμες Αγωγής, 4, 119-142.

Κουγιουρούκη, Μ. (2007). Λήμμα «Μικροδιδασκαλία – Microteaching». Στο: Π. Ξωχέλλης (επιμ.). Λεξικό της Παιδαγωγικής. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 455-457.

Κουγιουρούκη, Μ. (2009). Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών μέσα από το παράδειγμα της μικροδιδασκαλίας – μία θεωρητική διερεύνηση. Στο: Ν. Παπαδάκης & Ν. Χανιωτάκης (επιμ.), Εκπαίδευση – κοινωνία και πολιτική. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Ιωάννη Πυργιωτάκη.

Κουγιουρούκη, Μ. (2011). Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών μέσα από το παράδειγμα της μικροδιδασκαλίας – μία θεωρητική διερεύνηση. Στο: Ν. Παπαδάκης & Ν. Χανιωτάκης (επιμ.). Εκπαίδευση – Κοινωνία & Πολιτική. Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Ιωάννη Ε. Πυργιωτάκη. Αθήνα: Πεδίο, 800-811.

Κουγιουρούκη, Μ. (2013). Η συμβολή της μικροδιδασκαλίας στη διδακτική ετοιμότητα του εκπαιδευτικού: απόψεις φοιτητών. Στο: Μ. Κουγιουρούκη, Π. Στραβάκου, Κ. Χατζηδήμου (επιμ.), Παιδαγωγικές και διδακτικές ερευνητικές μελέτες. Τιμητικό αφιέρωμα στην καθηγήτρια Ελένη Ευ Ταρατόρη-Τσαλκατίδου. Θεσσαλονίκη: εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 143-162.

Κουγιουρούκη, Μ. (2014). Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών σε εικονικό περιβάλλον με μικροδιδασκαλία: Απόψεις φοιτητών για το ρόλο του επόπτη. Στο: Μ. Ταρουδάκης (επιμ.) Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα Η Πρακτική Άσκηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Κρήτη: Πανεπιστήμιο Κρήτης, 21-32.

Κουγιουρούκη, Μ., Μασάλη, Ζ. (1999). Η μικροδιδασκαλία στο Π. Τ. Δ. Ε. του Δ. Π. Θ. από το 1993 έως σήμερα. Στο: Ε. Ταρατόρη κ.ά. (επιμ.), 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικροδιδασκαλίας (microteaching), Αθήνα – Αλεξανδρούπολη.

Κουγιουρούκη, Μ., Σακελλάρη, Ν. (2006). Η κατάρτιση των μελλοντικών εκπαιδευτικών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. στον τομέα της πληροφορίας: μία μελέτη περίπτωσης. Στο: Δ. Χατζηδήμου, Χρ. Βιτσιλάκη (επιμ.). Το σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας – Πρακτικά του ΙΑ΄ Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 163-170.

Κουγιουρούκη, Μ., Στραβάκου, Π. (2007). Η οπτική των εν ενεργεία εκπαιδευτικών, αποφοίτων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, για τη σχολική διδασκαλία: Μία μελέτη περίπτωσης. Στο: Ε. Ταρατόρη, Α. Δαβάζογλου, Ν. Μακρής, Μ. Κουγιουρούκη (επιμ.). Παιδαγωγικά Τμήματα – παρελθόν, παρόν και μέλλον – Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 115-122.

Metzger, U. (1983). Εγχειρίδιο Μικροδιδασκαλίας (Μετ. Α. Μαλέκου κ.ά.). Λευκωσία: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

Παπούλια – Τζελέπη, Π. (1991). Εργαστηριακή Παιδαγωγική Άσκηση και Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Τρεις θεωρητικές προσεγγίσεις του Video. Νέα Παιδεία, 60, 20-36 και στο: Γ. Φιλίππου, Μ. Καϊλα (επιμ.), Σχολική Εμπειρία και Θεωρία και Πράξη, οργάνωση, πειραματισμοί, προβληματισμοί, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα..

Perlberg, A. (Μετ. Κ. Γ. Μ.) (1991). Mικροδιδασκαλία. Παιδαγωγική. Στο: Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 3153-3155.

Πολεμικός, Ν. (1991). Η τεχνική της μικροδιδασκαλίας στην πρακτική άσκηση των εκπαιδευτικών. Στο: Γ. Φιλίππου, Μ. Καϊλα (επιμ.), Σχολική Εμπειρία και Θεωρία και Πράξη, οργάνωση, πειραματισμοί, προβληματισμοί. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Σαλβαράς, Γ. (1999). Κατασκευή και χρήση διδακτικού υλικού για την αξιολόγηση όλων των μαθητών. Κίνητρο, 2, 115- 144.

Ταρατόρη, Ελ. (1991). Η εφαρμογή των Μικροδιδασκαλιών στην Εκπαίδευση των υποψηφίων εκπαιδευτικών. Σχολείο και Ζωή, 11, 379-384.

Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ελ. (1999). Νεωτερισμοί στην Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Το παράδειγμα της μικροδιδασκαλίας. Στο: Ε. Ταρατόρη κ.ά. (επιμ.), 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικροδιδασκαλίας (microteaching). Αθήνα – Αλεξανδρούπολη.

Ταρατόρη, Ε. (1999). Το ενδιαφέρον στην εκπαιδευτική διαδικασία, Κίνητρο. 1, 15-19.

Ταρατόρη, Ε., Σαλβαράς, Ι., Κουγιουρούκη, Μ. (επιμ.). Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μικροδιδασκαλίας. Αθήνα-Αλεξανδρούπολη

Ταρατόρη- Τσαλκατίδου, Ε. (1999). Η εξέταση του μαθητή ως μνημονική ακροβασία. Χρονικά, 9, 87-93.

Ταρατόρη, Ε., Κουγιουρούκη, Μ. (2003). Η διάταξη των θρανίων της σχολικής τάξης. Εκπαιδευτικά, 69-70, 137-154.

Ταρατόρη- Τσαλκατίδου, Ε. (2007). Η αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης του μαθητή. Δεύτερη έκδοση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη.

Ταρατόρη- Τσαλκατίδου, Ε. (2006). Παραδοσιακή ή σύγχρονη αξιολόγηση; Η οπτική των φοιτητών, Στο: Δ. Μ. Κακανά, Κ. Μπότσογλου, Ν. Χανιωτάκης, Ευ. Καλαβάρη (επιμ.) Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Παιδαγωγική και Διδακτική Διάσταση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη, 73-82.

Τσακίρη, Δ., Καπετανίδου, Μ. (2007), Εργαλεία αξιολόγησης για την ανάπτυξη της κριτικής και αναστοχαστικής σκέψης. Στο: Β. Κουλαϊδής (επιστ, επιμ.), Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής- Δημιουργικής Σκέψης- για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: ΟΕΠΕΚ, 351-356.

Φλουρής, Γ. (1986). Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία της μάθησης. Αθήνα.

Χατζηδήμου, Δ. (1997), Η μικροδιδασκαλία στην Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Μια θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση (και στα ιταλικά), Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.

Χατζηδήμου, Δ. (2007), Εισαγωγή στη Θεματική της Διδακτικής- Συμβολή στη θεωρία και στην πράξη της διδασκαλίας. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη.

Χατζηδήμου, Δ. (201110), Εισαγωγή στην Παιδαγωγική- Συμβολή στη διάχυση της παιδαγωγικής σκέψης . Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη.

Χατζηδήμου, Δ., Ταρατόρη Ε. (1992). Η προετοιμασία μαθήματος από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη.

Χατζηδήμου, Δ., Ταρατόρη, Ε. (2003), Η συμβολή των διδακτικών δεξιοτήτων στην Εκπαίδευση και στην Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Το παράδειγμα της Μικροδιδασκαλίας. Στο: Ε. Κουτσουβάνου κ.ά. (επιμ.), Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή του ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. με συνδιοργανωτή τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Ο ΠΛΑΤΩΝ» Γνώσεις, Αξίες και Δεξιότητες στη Σύγχρονη Εκπαίδευση. Αθήνα: ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ., 190-200.

Χατζηδήμου, Δ. & Ταρατόρη, Ε. (2006). Ο ρόλος του επόπτη στην εφαρμογή της μικροδιδασκαλίας: Μία εμπειρική προσέγγιση. Στο: Α. Τριλιανός, Γ. Δημάκος, Γ. Κεκές, Ε. Φυριππής, Κ. Φασούλης, Η. Μυλωνάκου-Κεκέ & Θ. Μπαμπάλης (επιμ.) Αναγνώριση – Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή Θεόδωρο Γ. Εξαρχάκο (466-486). Αθήνα: Ε.Κ.Π.Α..

Χατζηδήμου, Δ., Κουγιουρούκη, Μ. (2004). Η μικροδιδασκαλία στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών – μία εμπειρική προσέγγιση. Στο: Δ. Χατζηδήμου, Ε. Ταρατόρη, Μ. Κουγιουρούκη, Π. Στραβάκου (επιμ.), Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 437-444.

Χατζηδήμου, Δ., Κουγιουρούκη, Μ. (2005). Η απόκτηση αυτοπεποίθησης των μελλοντικών εκπαιδευτικών μέσα από το παράδειγμα της χρήσης του βίντεο στη μικροδιδασκαλία: Μία εμπειρική προσέγγιση. Στο: Α. Τριλιανός, Ιγ. Καράμηνας (επιμ), Πρακτικά Ε΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή του Ε.Κ.Π.Α Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Γνώσης, Τόμος Α΄. Αθήνα: Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ., 504-511.

 

Ξενόγλωσση

Amobi, F.A. (2005). Preservice Teachers’ Reflectivity on the Sequence and Consequences of Teaching Actions in a Microteaching Experience. Teacher Education Quarterly, Winter, 115-130.

Andreasen, J.B., Haciomeroglu, E.S., Akyuz, D., Coskun, S., Cristwell, Pr. & Schaefer Whitby, P. (2008). Teacher Training in Multiple Environments: Microteach Versus Virtual. Florida Association of Teacher Educators Journal, 1(8), 1-20.

Arends, R. I. (1994). Learning to teach (3rd ed.) New York: Mac Graw Hill.

Becker, G. E. (1988). Durchführung Von Unterricht, Handlungsorientierte Didaktik, Teil II, Weinheim.

Benton-Kupper, J. (2001). The Microteaching Experience: Student Perspectives. Education (Chula Vista, California), 121 (4), 830-835.

Car, D. (1998). The art of asking questions in the teaching of science, School. Science Review, 79, 47- 50.

Chatzidimou, K. (2012). Microteaching als erlebnis- und handlungsorientierte Methode im Rahmen der Lehrerausbildung und der Didaktik. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Chatzidimou, K. (2013). Microteaching in teacher education through the students’ perspective. In: Pumilia-Gnarini, P.M., Favaron, E., Pacetti, E., Bishop, J., Gurra, L. (Eds.), Handbook of research on didactic strategies and technologies for education: incorporating advancements. Hershey PA: IGI Global, 620-631.

Cochran- Smith, M. (2004). Ask a Different Question, Get a Different Answer- The research base for the teacher education. Journal of Teacher Education, 55, (2), 111-115.

Johnson, D. W., Johnson, R. T. (2002). Meaningful Assessment. A manageable and cooperative process. Boston, London, Toronto: Allyn and Bacon.

Kougiourouki, M. (2013). A study of the effects of feedback during the on-campus microteaching experience from the students’ perspective. In: 6th International Conference of Education, Research and Innovation – Conference Proceedings CD, 18-20 November 2013, Seville, pp. 6350-6359.

Kpanja, E. (2001). A study of the effects of video tape recording in microteaching training. British Journal of Educational Technology, 32(4), 483-846 (Wilson Web).

Kyriacou, Chr. (2001). Essential Teaching Skills. (2nd) Cheltenham: Nelson Thornes.

L’ Anson, J., Rodrigues, S. & Wilson, G. (2003). Mirrors, Reflections and Refractions: The contribution of microteaching to reflective practice. European Journal of Teacher Education, 26(2), 189-199.

Luthar, S.S., Cicchetti, D. & Becker, B. (2000). The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future research. Child Development, 71(3), 543-562 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1885202/)(09/7/2013).

Reece, J., Walker, St. (2000). Teaching Training and Learning. A practical guide. Great Britain: Business Education Publishers Limited.

Robbin, S.P. (1998). Organizing and Managing Classroom Learning Communities. New York.

Shepard, L. A. (2001). The role of classroom assessment in teaching and learning. In V. Richardson (Ed.), Handbook of research on teaching, pp. 1066-1099. Washington, DC: American Educational research Association.

 

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)

·                Κίνητρο

·                Παιδαγωγική Επιθεώρηση

·                Επιστήμες της Αγωγής

·                Νέα Παιδεία

·                Teaching and Teacher Education

·                Educational Review

 

 

 

Μέθοδοι Εκπαιδευτικής Έρευνας


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό (4ο)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://utopia.duth.gr/~xsakonid/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

Το μάθημα αποσκοπεί να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τις θεμελιώδεις αρχές της εκπαιδευτικής έρευνας, ποιοτικής και ποσοτικής, να τους εισάγει στις ερευνητικές μεθόδους νέας γενιάς και να τους καταστήσει ικανούς  να επιλέγουν την πλέον κατάλληλη για να μελετήσουν ένα συγκεκριμένο θέμα εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.

Μετά την επιτυχή φοίτηση, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση :

·   Να περιγράφουν την πορεία μιας έρευνας και να εξηγούν τους όρους, τις αρχές και τη δεοντολογία που την διέπουν (ΜΑ13)

·   Να εξηγούν τη σχέση ανάμεσα στη θεωρία και την έρευνα (ΜΑ3 & ΜΑ13)

·   Να περιγράφουν και να συγκρίνουν τις κύριες ποιοτικές και ποσοτικές ερευνητικές μεθόδους στην εκπαιδευτική έρευνα  (ΜΑ13)

·   Να τεκμηριώνουν τη θεωρία και τις μεθοδολογικές τους επιλογές σε μια έρευνα που προτείνουν (ΜΑ2 & ΜΑ13)

·   Να αξιολογούν και να ασκούν κριτική σε ένα επιστημονικό άρθρο που χρησιμοποιεί κάποια από τις μεθόδους έρευνας που κυριαρχούν στο πεδίο της εκπαίδευσης (ΜΑ8 & ΜΑ13)

·   Να μπορούν να αναπτύξουν απλά ερευνητικά εργαλεία (ΜΑ13)

·   Να είναι σε θέση να σχεδιάσουν μια έρευνα, να την υλοποιήσουν πιλοτικά, να την αξιολογήσουν και να την παρουσιάσουν με κατάλληλη ακαδημαϊκή δομή (ΜΑ2 & ΜΑ13).

 

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·  Λήψη αποφάσεων

·  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

·  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·  Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

·  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·  Προαγωγή της ελέυθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Η φύση της εκπαιδευτικής έρευνας. Επιστημολογική θεώρηση των σχεδίων έρευνας που είναι σε ευρεία χρήση και η σχέση ανάμεσα στην υπόθεση της έρευνας και στην επιλογή του συγκεκριμένου σχεδιασμού.

2. Το πλαίσιο της εκπαιδευτικής έρευνας. Κριτική εξέταση της ιστορίας και της ανάπτυξης της εκπαιδευτικής έρευνας και οι θεωρήσεις δεοντολογίας που είναι απαραίτητες για να υπάρχει αρμονία ανάμεσα στα δικαιώματα και την υπευθυνότητα των ερευνητών, των μετεχόντων στην έρευνα και την κοινότητα.

3.Τα συστατικά στοιχεία της εκπαιδευτικής έρευνας. Έννοιες και κριτήρια της επιστημονικής έρευνας στην εκπαίδευση

4. Μεθοδολογία μιας έρευνας: η επιλογή του θέματος, η επισκόπηση της βιβλιογραφίας, η διαμόρφωση του αντικειμένου της έρευνας και η διατύπωση του προς έρευνα προβλήματος/σχετικών ερωτήσεων και υποθέσεων. Ο σχεδιασμός της έρευνας, επιλογή της μεθοδολογίας, δειγματοληψία, επιλογή των δεδομένων /των εργαλείων έρευνας,

5. Μέθοδοι ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας: Περιγραφή των ειδών ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, σχετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, σχεδιασμός και μικτές μέθοδοι.

6. Μέθοδοι ποσοτικής έρευνας: Περιγραφική και Πειραματική (α΄ μέρος)

7. Μέθοδοι ποσοτικής έρευνας: Πειραματική (β΄ μέρος) και ιστορική

8. Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας: Μελέτη περίπτωση, Έρευνα δράση (ά μέρος)

9. Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας:  Έρευνα δράση (β΄ μέρος), Εθνογραφική

10. Ερευνητικά εργαλεία: Ερωτηματολόγιο

11. Ερευνητικά εργαλεία: Συνέντευξη και παρατήρηση

12.Πραγματοποίηση και παρουσίαση μιας έρευνας, εκπόνηση της πιλοτικής μελέτης, ανάλυση των δεδομένων και ερμηνεία (σε αρχικό βασικό επίπεδο)

13. Συγγραφή και ανακοίνωση της έρευνα. Επίδραση των ευρημάτων στην εκπαιδευτική έρευνα και πρακτική.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 34
Εργαστήρια (5) 10
Δοκιμασία εξαμήνου 10
Ομάδες μελέτης (2) 08
Εκπόνηση και παρουσίαση ερευνητικής εργασίας σε ομάδες 28
Παρουσίαση portfolio εργασιών 10
Γραπτή εξέταση 30
Σύνολο Μαθήματος 130
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Η αξιολόγηση έχει διαμορφωτικό χαρακτήρα και πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα:

·  Συμμετοχή στη συγγραφή δυο εργασιών στις Ομάδες μελέτης (στο πλαίσιο των Εργαστηρίων

·   Συγγραφή ερευνητικής εργασίας

·   Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας

·   Παρουσίαση portfolios

·   Δοκιμασία εξαμήνου και τελική γραπτή εξέταση

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.    Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

Bryman A. (2017). Μέθοδοι κοινωνικής έρευνας. Αθήνα: Gutenberg.

Gray,  D., (2018). Η Ερευνητική Μεθοδολογία στον Πραγματικό Κόσμο. Θεσσαλονίκη: Τζιόλα.

 

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ελληνική βιβλιογραφία

·  Altrichter, H., Posch, P., Somekh, B. (2001). Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους (Teachers investigating their practice). Αθήνα: Μεταίχμιο.

·  Ζαφειρόπουλος, Κ. (2015). Πως γίνεται μια επιστημονική εργασία; (How is a scientific project carried out?).  Αθήνα: Κριτική.

·  Mason, J. (2011). H διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας (The implementation of qualitative research). Αθήνα: Πεδίο.

·  Παπάνης, Ε. (2011). Μεθοδολογία έρευνας και διαδίκτυο (Research methodology and internet). Αθήνα: Σιδέρης.

 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

 

Wilson, RE. (2017). School-based research. Sage Publications.

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2008.

 

2.    Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα):

 

Ελληνόγλωσσα (ενδεικτικά)

 • Εκπαιδευτική Κοινότητα (Educational Community)
 • Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων (Review of Educational Issuse)
 • Νέα Παιδεία (New Education)
 • Παιδαγωγική Επιθεώρηση (Pedagogical Review)
 • Σύγχρονη Εκπαίδευση (Contemporary Education)
 • Τα εκπαιδευτικά (Educational matters)

 

Ξενόγλωσσα (ενδεικτικά)

 • International Journal of Educational Research
 • American Journal of Educational Research
 • British Educational Research Journal
 • International Journal of Educational Research
 • Educational Research and Reviews

 

Εισαγωγή στη Βιολογία


 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

 https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03185/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

·      

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων για τη δομή και λειτουργία του κυττάρου και των οργανισμών (MA 4, 9, 11).

 

Με την ολοκλήρωση του μαθημάτος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 

1.περιγράφουν:

·         τη δομή και λειτουργία ενός ευκαρυωτικού κυττάρου

·         φυτικούς και ζωικούς ιστούς

·         τη δομή και λειτουργία του φύλλου,του βλαστού και της ρίζας

2.αναφέρουν τα βασικά στάδια της φωτοσύνθεσης και κυτταρικής αναπνοής

3.περιγράφουν συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού και τη λειτουργία τους  (π.χ. αναπνευστικό, κυκλοφορικό, πεπτικό, ερειστικό).

 
 
  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
Αυτόνομη εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
   
Μάθημα 1ο: Χημική σύσταση του κυττάρου.

Μάθημα 2ο: Δομή και λειτουργία του κυττάρου.

Μάθημα 3ο: Ιστοί φυτών και ζώων.

Μάθημα 4ο: Ανατομία φυτών.

Μάθημα 5ο: Αυτότροφη θρέψη, φωτοσύνθεση.

Μάθημα 6ο: Ετερότροφη θρέψη, θρέψη και πεπτικό σύστημα στον άνθρωπο.

Μάθημα 7ο: Απελευθέρωση ενέργειας, ο ρόλος του ATP .

Μάθημα 8ο: Αερόβια αναπνοή, ανταλλαγή αερίων στα ζώα, αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου. Μάθημα 9ο: Ανταλλαγή αερίων στα φυτά. Αναερόβια διάσπαση.

Μάθημα 10ο: Μεταφορά ουσιών στα φυτά, μεταφορά ουσιών στα ζώα, κυκλοφορικό σύστημα του ανθρώπου, το αίμα του ανθρώπου.

Μάθημα 11ο: Νευρικά συστήματα και αισθητήρια όργανα στα ζώα, νευρικό σύστημα και αισθητήρια όργανα στον άνθρωπο.

Μάθημα 12ο: Ενδοκρινείς αδένες. Ερεθιστικότητα, συντονισμός και ρύθμιση στα φυτά.

Μάθημα 13ο: Ανασκόπηση της ύλης.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Δια ζώσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη 86
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γραπτή τελική εξέταση ( ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύντομης απάντησης, ανάπτυξης με ή χωρίς υποστηρικτικό υλικό-100%)

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα:

·         Κεβρεκίδης, Θ. (1996). Βιολογία. Δομή και λειτουργία των οργανισμών. University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

·         Starr, C., Evers, C., Starr, L. (2014). Bιολογία. Βασικές Έννοιες και Αρχές. Ελληνική Έκδοση (επιμέλεια Ε. Μαυρικάκη), Utopia Publishing, Αθήνα.

 

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία (ενδεικτικά)

·         Green, N.P.O., Stout, G.W., Taylor, D.J. (1990). Biological science. 1. Organisms, energy and environment. Ed. R. Soper, Cambridge.

·         Green, N.P.O., Stout, G.W., Taylor, D.J. (1990). Biological science. 2. Systems, maintenance and change. Ed. R. Soper, Cambridge.

 

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ενδεικτικά)

·         International Journal of Biological Sciences

·         European Journal of Cell Biology

·         Journal of Plant Research

·         The Journal of Physiological Sciences

·         Journal of Anatomy

 

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό (4ο)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

·      

Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

·    Να γνωρίζουν βασικές έννοιες στο πεδίο της Κοινωνικής Ψυχολογίας  (ΜΑ11)

·    Να κατανοούν τις βασικές μεθόδους έρευνας και τις σύγχρονες τάσεις στην Κοινωνική Ψυχολογία (ΜΑ13)

·    Να χρησιμοποιούν βασικές έννοιες της Κοινωνικής Ψυχολογίας προκειμένου να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν καταστάσεις στο πλαίσιο του σχολείου  (ΜΑ3)

·    Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τη συνάφεια της Κοινωνικής Ψυχολογίας με την καθημερινή ζωή (ΜΑ11).

·    Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τη σχέση της Κοινωνικής Ψυχολογίας με την εκπαιδευτική πράξη (ΜΑ2)

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·  Προσαρμοστικότητα

·  Αυτόνομη εργασία

·  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·   Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 1:    Ορισμός της Κοινωνικής Ψυχολογίας

2-3: Θεωρητικά ζητήματα στη σύγχρονη Κοινωνική Ψυχολογία στις Η.Π.Α. και την Ευρώπη

4.      Βασικές μέθοδοι έρευνας και σύγχρονες τάσεις στην Κοινωνική Ψυχολογία

5-7.  Τρόποι με τους οποίους το άτομο δομεί τον κοινωνικό κόσμο (άρρητες θεωρίες της προσωπικότητας,  στάσεις, κοινωνικές αναπαραστάσεις, κοινωνική αντίληψη, απόδοση αιτίου)

8-10  Η σχέση του ατόμου με την ομάδα (διαομαδικές σχέσεις, κοινωνικά στερεότυπα, κοινωνικές διακρίσεις και προκαταλήψεις)

11-13 Κοινωνική επιρροή (Συμμόρφωση, υπακοή στην εξουσία, μειονοτική επιρροή)

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
•             Δια ζώσης διάλεξη
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Ασκήσεις εμπέδωσης ύλης (2) 10
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας για ασκήσεις 20
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας για τις εξετάσεις 53
Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%)

Περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

 

ΙΙ. Ασκήσεις (20%)

Περιλαμβάνουν:

–               Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.    Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·         Hogg, M. & Vaughan, M. (2009). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Gutenberg

 

2.    Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

Ελληνική βιβλιογραφία

 

•              Hewston, Μ. & Stroebe, W. (2007). Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδ.      Παπαζήση

•              Ναυρίδης, Κ.(1994). Κλινική Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Eκδ. Παπαζήση

•              Παπαστάμου, Στ. (2008). Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία. Η παράδοση. Τόμος Β. Αθήνα: Πεδίο

•              Παπαστάμου, Στ., Προδρομίτης, Γ. & Παυλόπουλος, Β. (Επιμ.) (2010), Κοινωνική σκέψη, νόηση και συμπεριφορά: 29 έλληνες κοινωνικοί ψυχολόγοι ανα-κρίνουν την επιστήμη τους. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο

•              Sapsford, R., Still, A., Miell, D., Stevens, R. & Wetherell, M. (2006). H Θεωρία στην  Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Μεταίχμιο

•              Wetherell, M. (2005). Ταυτότητες, ομάδες και κοινωνικά ζητήματα. Αθήνα: Μεταίχμιο

 

 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

 

·         Allport, G. W (1985). The historical background of social psychology. In Lindzey, G; Aronson, E (eds.). The Handbook of Social Psychology. New York: McGraw Hill

·         Baron, R.S., & Kerr, N. L. (2003). Group Process, Group Decision, Group Action. New York: McGraw-Hill

·         Moscovici, S; Markova, I (2006). The Making of Modern Social Psychology. Cambridge, UK: Polity Press

·         Parker, I. (1989/2013). The crisis in Modern Social Psychology and how to end it, 1st Edition. London: Routledge .

·         Tajfel, H; Turner, J.C (1986). The social identity theory of intergroup behavior. In Worchel, S; Austin, W.G (eds.). Psychology of Intergroup Relations. Chicago, Illinois: Nelson-Hall.

 

3.    Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα):

 • Περιοδικό Ψυχολογία
 • Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ψυχολογίας
 • Hellenic Journal of Psychology
 • Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών
 • Social Psychology of Education: An International Journal
 • Journal of Social Psychology