Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία και Μεθοδολογία της Ιστορίας


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6o (εαρινό)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3

Επιπλέον  7 3ωρα φροντιστήρια

5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

 

Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

•    να αναφέρουν, να αναλύουν και να ερμηνεύουν τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα της ελληνικής ιστορίας του α΄ μισού του 20ού αιώνα σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο με σφαιρικό τρόπο (ΜΑ11)

•    να θέτουν τα γεγονότα και τα φαινόμενα του Μεσοπολέμου και της δεκαετίας 1940-1950 σε ένα ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο και να τα ερμηνεύουν σε συνάρτηση με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις (ΜΑ11)

•    να εξηγούν τις διαφορετικές ερμηνείες που έχουν διατυπωθεί από ιστορικούς διαφορετικών ιστοριογραφικών ρευμάτων (ΜΑ11)

•    να κατανοούν ιστορικά τους συσχετισμούς ανάμεσα σε γεγονότα και φαινόμενα διαφορετικού χαρακτήρα και να αναλύουν τα αίτια που τα προκάλεσαν και τις συνέπειες που επέφεραν (ΜΑ11).

·         Να είναι σε θέση να διατυπώνουν ιστορικά ερωτήματα και να τα απαντούν χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις γνώσεις τους για το παρελθόν και ιστορικές  πηγές (ΜΑ11)

·         Να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται την ιστορικότητα των προβλημάτων της σύγχρονης ελληνικής  κοινωνίας και τον τρόπο που αυτά συνδέονται με το πρόσφατο παρελθόν.

·         Να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τη σημασία των πηγών για τη συγκρότηση της ιστορικής γνώσης

•    να είναι εξοικειωμένοι με τα εργαλεία της ιστορικής επιστήμης  με ιδιαίτερη έμφαση στην επεξεργασία πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές της αποδόμησης, της εμπλαισίωσης και της πολυπρισματικότητας (ΜΑ11)

•    να είναι σε θέση να διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα σε μαρτυρίες και ερμηνείες της ιστορίας και να ερμηνεύουν τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις διαφορετικές οπτικές των ιστορικών (ΜΑ11).

•    Να είναι  σε θέση να κατανοήσουν  τον τρόπο με τον οποίο «παράγεται» η ιστορική αφήγηση χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της ιστορικής επιστήμης (ΜΑ11)

·         Να είναι σε θέση να μετασχηματίζουν την επιστημονική σε σχολική γνώση (ΜΑ4)

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι 13 διαλέξεις αφορούν σε :

1)      Εισαγωγή στην ιστορία του 20ού αιώνα

2)      Οι επιπτώσεις του Α Π.Π. στην Ελλάδα και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τα αίτια της Μικρασιατικής Καταστροφής στη σύγχρονη ιστοριογραφία και η δίκη των έξι

3)      Η εγκατάσταση των προσφύγων: πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές διαστάσεις

4)       Ο ρόλος του στρατού στην πολιτική στον Μεσοπόλεμο

5)      Επιτεύγματα και αρνητικές πλευρές της βενιζελικής τετραετίας (1928-1932)

6)      Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης του 1929

7)      Πολιτικές ανακατατάξεις την περίοδο 1932-1936. Δημοκρατία και Παλινόρθωση

8)      Το κοινωνικό ζήτημα και το γυναικείο ζήτημα

9)      Η κρίση της Δημοκρατίας και η δικτατορία του Μεταξά

10)   Ιδεολογία και πολιτική του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου

11)   Ο Β ΠΠ και η ελληνική εξωτερική πολιτική. Η Ελλάδα στον Πόλεμο

12)   Κατοχή και Αντίσταση

13)Ο Εμφύλιος Πόλεμος και οι επιπτώσεις του στην μεταπολεμική Δημοκρατία

 

Τα φροντιστήρια αφορούν στην εισαγωγή στις μεθόδους της ιστορίας

1)      Εισαγωγή στις ιστορικές σπουδές

2)      Ιστοριογραφικές σχολές και τρόπος συγγραφής της ιστορίας

3)      Επεξεργασία πρωτογενών πηγών-είδη πηγών και αποδελτίωση (άσκηση1)

4)      Επεξεργασία πρωτογενών πηγών-η οπτική του μάρτυρα

5)      Επεξεργασία πρωτογενών πηγών-πολυπρισματικότητα (άσκηση2)

6)      Η ερμηνεία στην ιστορία –η οπτική του ιστορικού

7)      Μαρτυρίες και ερμηνείες για το παρελθόν (άσκηση 3)

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Φροντιστήρια 21
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας για τη συμμετοχή στις προόδους και την τελική  γραπτή εξέταση 50
Συμμετοχή σε ασκήσεις μεθοδολογίας 9
Συμμετοχή σε 2 προόδους 6
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική

Μέθοδοι αξιολόγησης: διαμορφωτική (ασκήσεις, πρόοδοι και γραπτές εξετάσεις)

Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων και επίλυσης προβλημάτων

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

•   Thomas Gallant, Νεότερη Ελλάδα, εκδ. πεδίο, Αθήνα 2017

•    Richard Clogg, Σύντομη Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας, εκδ. Καρδαμίτσα Αθήνα 2012

•   σημειώσεις της διδάσκουσας που εκδίδονται από το Πανεπιστήμιο, με τίτλο: Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία 1922-1950

Πρόσθετη  προτεινόμενη βιβλιογραφία

•   Αντώνης Λιάκος, Ο ελληνικός 20ός αιώνας, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2019

•   Χρ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τ. Β1, Β2 και Γ1, Γ2, Αθήνα, εκδ. Βιβλιόραμα, 2005

Β. Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000,     τ. 7 και τ.8,  Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2003.

 

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)

•   Τα Ιστορικά

•   Μνήμων

•   Historein

 

Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03294/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         Γνωρίζουν την ιστορία και τις κοινωνικές καταβολές της Ειδικής Αγωγής (ΜΑ1)

·         Γνωρίζουν και να υποβάλουν σε κριτική εξέταση τη σύγχρονη νομοθεσία, τις δομές και τους θεσμούς της Ειδικής Αγωγής (ΜΑ1)

·         Εξετάζουν κριτικά τη θεσμική κατηγοριοποίηση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΜΑ7)

·         Προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά του μαθητικού πληθυσμού της Ειδικής Αγωγής (ΜΑ7)

 

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

 

 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

 

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Παρουσίαση μαθήματος & Εισαγωγή στην κοινωνική θεώρηση της αναπηρίας

2.       Θεσμική ιστορία της αναπηρίας – Οι κοινωνικές καταβολές της Ειδικής Αγωγής

3.       Διαμόρφωση του πεδίου της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα

4.       Σύγχρονη νομοθεσία, θεσμοί & δομές Ειδικής Αγωγής

5.       Αναπηρία, βλάβη και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

6.       Διαμορφωτική εξέταση (πρόοδος) & Ανάλυση θεσμικής κατηγοριοποίησης μαθητών

7.       Αριθμητικά δεδομένα για την Ειδική Αγωγή (σχολεία, μαθητικός πληθυσμός, προσωπικό)

8.       Ο μαθητικός πληθυσμός της Ειδικής Αγωγής Ι

9.       Ο μαθητικός πληθυσμός της Ειδικής Αγωγής ΙΙ

10.   Ο μαθητικός πληθυσμός της Ειδικής Αγωγής ΙΙΙ

11.   Αναλυτικά προγράμματα σπουδών ειδικής αγωγής & προσαρμοσμένα βιβλία

12.   Παρουσίαση συστημάτων Ειδικής Αγωγής άλλων κρατών

13.   Εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής – Ανακεφαλαίωση μαθήματος

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Αυτοτελής μελέτη 36
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 50
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γραπτές Εξετάσεις με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης  ή/και Εκτεταμένης Απάντησης ή/και Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου

Διαμορφωτική (30%) + Συμπερασματική (70%)

Η διαμορφωτική γραπτή εξέταση (πρόοδος) πραγματοποιείται την 7η εβδομάδα μελέτης. Οι ερωτήσεις της εξέτασης βασίζονται στο εύρος των γνώσεων που έχουν καλυφθεί μέχρι και την 6η εβδομάδα μελέτης.

Η συμπερασματική γραπτή εξέταση (τελική) πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων και κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου. Οι ερωτήσεις της εξέτασης βασίζονται  στο σύνολο των γνώσεων που έχουν καλυφθεί στο πλαίσιο του μαθήματος και περιλαμβάνονται στο σύγγραμμα και το συνοδευτικό υλικό.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Heward, W. L. (2011). Παιδιά με ειδικές ανάγκες. Μία εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση. Αθήνα: Τόπος.

Ζώνιου-Σιδέρη, Α., Ντεροπούλου-Ντέρου, Ε. & Βλάχου-Μπαλαφούτη, Α. (2012). Αναπηρία και εκπαιδευτική πολιτική. Αθήνα: Πεδίο.

Παντελιάδου, Σ. & Αργυρόπουλος, Β. (2011). Ειδική Αγωγή. Από την έρευνα στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Πεδίο.

Σούλης, Σ. Γ. (2013). Εκπαίδευση και αναπηρία. Αθήνα: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.

 

 

Πρακτική Άσκηση ΙΙ: Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο (εαρινό)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ: Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Σεμινάρια 2
Πρακτική Άσκηση 3
Σύνολο   5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής,

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 1. Διδακτική των Μαθηματικών

2. Διδακτική Μεθοδολογία Ι – Μικροδιδασκαλίες

3. Πρακτική Άσκηση Ι

[Ισχύει για τους εισακτέους ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και εξής.]

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03322/
 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος, οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

Α. Γενικοί στόχοι του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

Το συνολικό Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Πρακτική Άσκηση Ι, ΙΙ, III και IV), συνδέοντας τις θεωρητικές σπουδές με την εκπαιδευτική πραγματικότητα, την παιδαγωγική γνώση με την εμπειρία από την διδακτική πράξη, και παρέχοντας στον/στην φοιτητή/ρια ευκαιρίες για επεξεργασία των εμπειριών, αναστοχασμό και αλληλεπίδραση με εμπλεκόμενο διδακτικό προσωπικό και συμφοιτητές, επιδιώκει:

1.       την βαθμιαία εξοικείωσή του/της με το μελλοντικό επαγγελματικό πεδίο και τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού έργου,

2.       την ανάπτυξη ικανοτήτων παρατήρησης, περιγραφής, κατανόησης, ερμηνείας και κριτικής ανάλυσης της διδακτικής-εκπαιδευτικής πράξης,

3.       την βαθμιαία εισαγωγή στην άσκηση των βασικών τομέων της καθημερινής επαγγελματικής δραστηριότητας: τον σχεδιασμό, την διεξαγωγή και την αξιολόγηση του παιδαγωγικού-διδακτικού έργου,

4.       την ανάπτυξη ερευνητικής, κριτικής και υπεύθυνης παιδαγωγικής στάσης,

5.       την διαμόρφωση επαγγελματικής συνείδησης και ταυτότητας ως στοχαζόμενου εκπαιδευτικού,

6.       την διαρκή διεύρυνση και συστηματοποίηση της προσωπικής παιδαγωγικής-διδακτικής θεωρίας του φοιτητή, με βάση την οποία, ως στοχαζόμενος εκπαιδευτικός, θα κατανοεί και θα διαμορφώνει υπεύθυνα και αποτελεσματικά και θα αξιολογεί με αυτοκριτική διάθεση την παιδαγωγική-διδακτική πράξη,

7.       την καλλιέργεια σταθερής βούλησης για συνεχή βελτίωση, δια βίου μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη.

Το μάθημα «Πρακτική Άσκηση ΙΙ», ειδικότερα, εστιάζει κυρίως στον τρίτο γενικό στόχο και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού, ανάλυσης και αξιολόγησης διδασκαλίας των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, όπως αυτές εντάσσονται στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών της δημοτικής εκπαίδευσης «Φυσικά», «Μελέτη του Περιβάλλοντος» και «Γεωγραφία».

Β. Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα «Πρακτικής Άσκησης ΙΙ»

Ο/Η φοιτητής/ρια, αξιοποιώντας γνώσεις και δεξιότητες που έχει αναπτύξει στο πλαίσιο του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση Ι», των προαπαιτούμενων μαθημάτων «Διδακτική Μεθοδολογία Ι» και «Διδακτική των Μαθηματικών»), καθώς και μαθημάτων (υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών) αντίστοιχων περιεχομένων[1], με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση ΙΙ», αναμένεται να αναπτύξει τις ικανότητες σχεδιασμού, ανάλυσης και αξιολόγησης της διδασκαλίας των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών.

Α. Ικανότητα σχεδιασμού διδασκαλίας

Ο/Η φοιτητής/ρια θα είναι ικανός:

·            Να σχεδιάζει με δημιουργικό τρόπο την διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών και να τεκμηριώνει τις επιλογές και αποφάσεις του/της που αφορούν τους στόχους, το περιεχόμενο, την διδακτική-μαθησιακή διαδικασία, τα μέσα διδασκαλίας-μάθησης και την αξιολόγηση της μάθησης. [ΜΑ4, ΜΑ13]

·            Να λαμβάνει υπόψη κατά τον σχεδιασμό (αλλά και κατά την διεξαγωγή και την αξιολόγηση της διδασκαλίας) τις ατομικές προϋποθέσεις μάθησης των μαθητών (προϋπάρχουσα και προαπαιτούμενη γνώση, εμπειρίες σχετικές με το θέμα της διδασκαλίας, ενδιαφέροντα, ρυθμό και στυλ μάθησης κτλ.), τις κοινωνικοπολιτισμικές προϋποθέσεις μάθησης, την σύνθεση, την δυναμική και την ετερογένεια της τάξης, με σκοπό την ανταπόκριση στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών και την επίτευξη των καλύτερων δυνατών μαθησιακών αποτελεσμάτων για κάθε μαθητή. [ΜΑ7]

·            Να αναλύει το θέμα της διδασκαλίας και να καθορίζει και να οργανώνει το περιεχόμενο του μαθήματος. [ΜΑ4, ΜΑ13]

·            Να εξηγεί την σημασία του συγκεκριμένου θέματος, της γνώσης ή της δεξιότητας που θα κατακτήσει ο/η μαθητής/ρια, για το παρόν και το μέλλον του/της. [ΜΑ4, ΜΑ13]

·            Να διατυπώνει με σαφήνεια τους μαθησιακούς στόχους και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, με τρόπο συμβατό με τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων της δημοτικής εκπαίδευσης. [ΜΑ7]

·            Να επιλέγει κατάλληλες δραστηριότητες, μεθόδους, μέσα και υλικά και να οργανώνει την διδακτική-μαθησιακή διαδικασία, ώστε να προάγονται η κριτική και η δημιουργική σκέψη, η διερευνητική, η αυτενεργός και η συνεργατική μάθηση. [ΜΑ6]

·            Να εντάσσει τις ΤΠΕ στην διδακτική-μαθησιακή διαδικασία κατάλληλα και αποτελεσματικά. [ΜΑ9]

·            Να καθορίζει τα κριτήρια και να επιλέγει κατάλληλες μεθόδους αξιολόγησης της μάθησης (αρχικής-διαγνωστικής, διαμορφωτικής και τελικής) με σκοπό την ανατροφοδότηση των μαθητών. [ΜΑ8]

Β. Ικανότητα ανάλυσης και αξιολόγησης της διδασκαλίας και ικανότητα αναστοχασμού

Ο/Η φοιτητής/ρια θα είναι ικανός:

·            Να αναλύει και να αξιολογεί με αυτοκριτική διάθεση την διδακτική του/της πράξη και να αναστοχάζεται τις συνέπειες των επιλογών και των πρακτικών του/της για την μάθηση και την ανάπτυξη των μαθητών. [ΜΑ8]

·            Να συγκρίνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδασκαλίας και να εξάγει συμπεράσματα στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της διδακτικής ευελιξίας κατά την μαθησιακή διαδικασία (αξιοποίηση του απρόοπτου και προσαρμογή του σχεδιασμού όπου απαιτείται, αποδοχή και ένταξη των ιδεών των μαθητών στο μάθημα, διαχείριση λαθών και παρανοήσεων, αποδοχή του ρυθμού μάθησης των μαθητών κτλ.). [ΜΑ8]

·            Να αποτιμά τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, κάνοντας ειδική αναφορά σε συγκεκριμένους μαθητές/ριες. [ΜΑ7]

·            Να αναλύει και να ερμηνεύει δυσκολίες των μαθητών ως προς την κατανόηση εννοιών και ως προς την εφαρμογή της γνώσης. [ΜΑ7]

·            Να αποτιμά την αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητα των μαθησιακών δραστηριοτήτων, των μεθόδων, των υλικών και μέσων της διδασκαλίας. [ΜΑ7]

·           Να θέτει στόχους για βελτίωση της διδακτικής του/της ικανότητας και περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη. [ΜΑ16]

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;
   
Το μάθημα «Πρακτική Άσκηση ΙΙ» επιδιώκει την ανάπτυξη των παρακάτω γενικών ικανοτήτων του/της φοιτητή/ριας:

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Σεβασμός στην διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κεντρικός άξονας του περιεχομένου του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση ΙΙ» είναι ο σχεδιασμός, η διεξαγωγή και η αξιολόγηση διδασκαλίας των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών. Το μάθημα περιλαμβάνει α) σεμινάρια και ασκήσεις θεωρητικής προετοιμασίας της πρακτικής άσκησης, β) δραστηριότητες των φοιτητών/ριών στις σχολικές τάξεις (παρατήρηση και πραγματοποίηση ωριαίων διδασκαλιών) και γ) συναντήσεις των φοιτητών/ριών με το υπεύθυνο διδακτικό προσωπικό για συζήτηση των σχεδίων διδασκαλίας και των δυσκολιών και εμπειριών από την πραγματοποίηση των διδασκαλιών. Στο πρώτο μάθημα παρουσιάζεται το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης ΙΙ (στόχοι και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, περιεχόμενα, οργάνωση και μέθοδοι διδασκαλίας-μάθησης, τρόπος αξιολόγησης του/της φοιτητή/ριας).

Α. Περιεχόμενο Σεμιναρίων

·         Σύγχρονες προσεγγίσεις, μοντέλα και μέθοδοι διδασκαλίας-μάθησης των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών.

·         Προγράμματα Σπουδών (ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ και Νέα Προγράμματα Σπουδών) των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων της δημοτικής εκπαίδευσης.

·         Εκπαιδευτικό-διδακτικό υλικό (σχολικά εγχειρίδια, λογισμικό κτλ.). Αναζήτηση υλικού ή και δημιουργία/παραγωγή αυθεντικού υλικού.

·         Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών.

·         Οδηγίες σχεδιασμού, ανάλυσης και αξιολόγησης διδασκαλίας. Περιγραφή του προτύπου «Φύλλο σχεδιασμού και αξιολόγησης διδασκαλίας».

Β. Ασκήσεις σχεδιασμού ωριαίας διδασκαλίας ή ενότητας με την χρήση του προτύπου, από κοινού με τον διδάσκοντα και σε μικρές ομάδες.

Γ. Πρακτική άσκηση σε σχολικές τάξεις

·         Παρατήρηση διδασκαλίας των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων σε σχολικές τάξεις (Μαθηματικά, Φυσικά, Μελέτη του Περιβάλλοντος, Γεωγραφία), με δυνατότητα μερικής εμπλοκής στην διδακτική διαδικασία. Συλλογή δεδομένων, στοιχείων, πληροφοριών για τους μαθητές, την τάξη και την διδακτική μεθοδολογία που εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός στο συγκεκριμένο μάθημα, απαραίτητων για τον σχεδιασμό και την διεξαγωγή των διδασκαλιών.

·         Σχεδιασμός και προετοιμασία ωριαίων διδασκαλιών ή μίας ενότητας ανά γνωστικό αντικείμενο από τους φοιτητές, οι οποίοι συνεργάζονται ανά δύο.

·         Συζήτηση του σχεδιασμού ωριαίων διδασκαλιών/ενότητας με το υπεύθυνο διδακτικό προσωπικό (σε μικρές ομάδες).

·         Πραγματοποίηση των ωριαίων διδασκαλιών στην τάξη (οι φοιτητές/ριες διδάσκουν ανά ζεύγη).

·         Σχεδιασμός και προετοιμασία ατομικών ωριαίων διδασκαλιών ή μίας ενότητας ανά γνωστικό αντικείμενο.

·         Παρακολούθηση των ωριαίων διδασκαλιών των φοιτητών από το υπεύθυνο διδακτικό προσωπικό.

Δ. Ανάλυση και συζήτηση των εμπειριών από τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση των διδασκαλιών και ανατροφοδότηση ως προς:

·         τους στόχους και τα περιεχόμενα της διδασκαλίας

·         την οργάνωση της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας, τις μεθόδους, τα μέσα και τα υλικά

·         την αξιολόγηση και ανατροφοδότηση της μάθησης

·         τις προϋποθέσεις μάθησης των μαθητών/ριών

·         κ.ά.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κλπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
– Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class (ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, βιβλιογραφίας, προγραμμάτων σπουδών των γνωστικών αντικειμένων κλπ.)

– Χρήση Η/Υ και προβολέα για παρουσιάσεις power point.

– Επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/ριες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

– Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος

και οι μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς

και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης,

ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σεμινάρια θεωρητικής προετοιμασίας για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση διδασκαλίας 18
Ασκήσεις σχεδιασμού ωριαίας διδασκαλίας 9
Πρακτική άσκηση στο σχολείο

α) Παρατήρηση διδασκαλίας

β) Ωριαίες διδασκαλίες

 

12

12

Μελέτη βιβλιογραφίας, Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και αναρτημένου υλικού στην πλατφόρμα e-class 15
Προετοιμασία ωριαίων διδασκαλιών 50
Συζήτηση των εμπειριών και των δυσκολιών σχεδιασμού και διεξαγωγής των ωριαίων διδασκαλιών. Ανατροφοδότηση. 6
Συγγραφή φύλλων σχεδιασμού και αξιολόγησης ωριαίων διδασκαλιών 30
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και πού είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Οι φοιτητές/ριες αξιολογούνται κατά την διάρκεια (διαμορφωτική αξιολόγηση)  και στο τέλος του εξαμήνου (τελική αξιολόγηση)

α) Η διαμορφωτική αξιολόγηση και η ανατροφοδότηση πραγματοποιούνται κατά την συζήτηση των σχεδίων διδασκαλίας και κατά την συζήτηση των εμπειριών από την πραγματοποίηση των ωριαίων διδασκαλιών.

β) Η τελική αξιολόγηση στηρίζεται στην ποιότητα και αρτιότητα των φύλλων σχεδιασμού (50%) και αξιολόγησης (50%) των ωριαίων διδασκαλιών.

Κριτήρια αξιολόγησης φύλλων σχεδιασμού και αξιολόγησης διδασκαλίας:

– Η σαφήνεια στην διατύπωση των μαθησιακών στόχων

– Η καταλληλότητα των επιλεγμένων δραστηριοτήτων, μεθόδων, υλικών και μέσων διδασκαλίας-μάθησης και μεθόδων αξιολόγησης της μάθησης

– Η πρωτοτυπία και η δημιουργικότητα

– Η σαφήνεια και η τεκμηρίωση των απόψεων στην ανάλυση, ερμηνεία και αξιολόγηση των στοιχείων των διδασκαλιών που πραγματοποιήθηκαν

– Η ποιότητα της αυτοκριτικής και του αναστοχασμού της εμπειρίας από τις διδασκαλίες

Ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται λεπτομερώς στο πρώτο μάθημα του εξαμήνου και αναφέρονται στην πλατφόρμα e-class (Πληροφορίες μαθήματος).

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Διδασκαλία των Μαθηματικών

·        Van de Walle, J. A. (2005). Μαθηματικά για το δημοτικό και το γυμνάσιο: μια εξελικτική διδασκαλία. Επιστ. επιμ. Τρ. Τριανταφυλλίδης, Μτφρ. Α. Αλεξανδροπούλου και Β. Κομπορόζος. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.

·        Hughes, M. (1996). Τα παιδιά και η έννοια των αριθμών. Αθήνα: Gutenberg.

·        Kazuko Kamii Constance (2005). Τα παιδιά ξανα-εφευρίσκουν την Αριθμητική. Αθήνα: Πατάκης.

·        Κολέζα, Ε. (2017). Θεωρία και Πράξη στη Διδακτική των Μαθηματικών. Αθήνα: Τυπωθήτω/ Δαρδανός.

·        Λεμονίδης, Χ. (1994). Περίπατος στη μάθηση της στοιχειώδους Αριθμητικής. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη.

·        Siety, A. (2001). Μαθηματικά: ο αγαπημένος μου φόβος. Αθήνα: Σαββάλας.

·        Streefland, L. (2000). (Επιστημονική επιμέλεια Ε. Κολέζα) Ρεαλιστικά Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: Leader Books.

Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

·        Driver, R., Squires, A., Rushworth, P. και Wood-Robinson, V. (1998). Οικοδομώντας τις έννοιες των Φυσικών Επιστημών. (Επιμ. ελλην. έκδ. Π. Κόκκοτας). Αθήνα: Τυπωθήτω.

·        Καριώτογλου, Π. (2006). Παιδαγωγική γνώση περιεχομένου Φυσικών Επιστημών. Θεσσαλονίκη: Γράφημα.

·        Κολιόπουλος, Δ. (2004). Θέματα Διδακτικής Φυσικών Επιστημών. Μεταίχμιο, Αθήνα.

·        Κουλαϊδής, Β. (1994). Αναπαραστάσεις του φυσικού κόσμου. Αθήνα: Gutenberg.

·        Κουλουμπαρίτση, Α. (2011). Αναλυτικό πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός: θεωρητικές αναζητήσεις και παραδείγματα εφαρμογών από το σχολείο. Αθήνα: Γρηγόρης.

·        Ραβάνης, Κ. (2003). Εισαγωγή στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

·        Χαλκιά, Κρ. (2010). Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες. Θεωρητικά ζητήματα, προβληματισμοί, προτάσεις. Α΄ και Β΄ τόμος. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.

Σημείωση: Στην Πρακτική Άσκηση ΙΙ αξιοποιούνται και τα διδακτικά συγγράμματα που παρέχονται στους φοιτητές στο πλαίσιο των προαπαιτούμενων και των συναφών μαθημάτων, προκειμένου να επιτυγχάνεται η σύνδεση των θεωρητικών σπουδών με την διδακτική πράξη.

 

[1] α) Υποχρεωτικά μαθήματα συναφούς περιεχομένου, όπως: «Έννοιες Φυσικής στην Εκπαίδευση», «Έννοιες Χημείας στην Εκπαίδευση», «Εισαγωγή στην Βιολογία», «Στοιχεία Γεωγραφίας» και β) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα συναφούς περιεχομένου, όπως: «Αριθμητικός και γεωμετρικός λογισμός στο δημοτικό σχολείο», «Επίλυση προβλήματος στα μαθηματικά του δημοτικού σχολείου», «Κοινωνικές και Πολιτισμικές διαστάσεις της μαθηματικής Εκπαίδευσης», «Αξιολόγηση και Μαθηματική εκπαίδευση: σύγχρονες προσεγγίσεις και αξιοποίηση στην τάξη», «Μάθηση και διδασκαλία γεωμετρικών εννοιών με Νέες Τεχνολογίες», «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών», «Πειραματική Διδασκαλία Φυσικής», «Διδακτική της Γεωγραφίας», «Στοιχεία Γεωλογίας και η Διδακτική τους», «Θέματα Οικολογίας και εκπαιδευτικές εφαρμογές», «Έννοιες Βιολογίας στο δημοτικό σχολείο» κ.ά.

 

Στοιχεία Γεωγραφίας


 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6°εαρινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

 

·         Να κατανοεί τις έννοιες του προσανατολισμού και να αναγνωρίζει τις φυσικές παραμέτρους(ΜΑ3,ΜΑ4)

·         Να γνωρίζει τις μαθηματικές παραμέτρους της Υδρογείου και να μπορεί να υλοποιεί δραστηριότητες(ΜΑ3,ΜΑ4,ΜΑ6,ΜΑ9)

·         Να γνωρίζει και να κατανοεί τα βασικά στοιχεία ενός χάρτη , ώστε να είναι σε θέση να τον χρησιμοποιεί(ΜΑ3,ΜΑ4)

·         Να μπορεί να διαβάζει και να χρησιμοποιεί τους θεματικούς χάρτες(ΜΑ4,ΜΑ6)

·         Να αναγνωρίζει και να ‘’διαβάζει΄΄ το ανάγλυφο ,ορεινό ή πεδινό(ΜΑ3,ΜΑ4,ΜΑ9)

·         Να μπορεί να κατασκευάζει μορφολογικές τομές  και να τις ερμηνεύει(ΜΑ3,ΜΑ4,ΜΑ6,ΜΑ9)

·         Να κατανοεί την έννοια του χρόνου ,όπως προκύπτει από τις κινήσεις της Γης ως Πλανήτη (ΜΑ3,ΜΑ4,ΜΑ9)

·         Να γνωρίζει τις μονάδες του χρόνου –μεγαλύτερη και μικρότερη) (ΜΑ3ΜΑ4ΜΑ6ΜΑ9)

 

 

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

·         Αναζήτηση ,ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

·         Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

·         ΕΙΣΑΓΩΓΗ(Ορισμός και προβλήματα της Γεωγραφίας-Μέθοδοι και μέσα έρευνας της Γεωγραφίας- Η Γεωγραφία στην Εκπαίδευση και την Έρευνα)

·         ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ  ΓΗΣ

·         ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

·         ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

·         ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ

·         ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΕΡΙ ΧΑΡΤΩΝ

·         ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗ

·         ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΧΑΡΤΗΣ

·         ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΧΑΡΤΩΝ – ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

·         ΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

·         ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

·         ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

·         ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΧΑΡΤΩΝ

·         ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΤΗ

·         Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

·         ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

·         ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ – ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ

·         ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ

·          Η ΓΗ ΩΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ

·         ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

·         ΧΡΟΝΟΣ

·         ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
 Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με Πρόσωπο (Παραδόσεις με χρήση παρουσιάσεων με Power Point)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και  στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστ ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 13×3=39
Σεμινάρια  
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 20
Εκπόνηση  project ομαδικού 16
Δημιουργία φακέλου υλικού  
Εργαστηριακές ασκήσεις                    50
   
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

 

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

·         Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, στην ελληνική γλώσσα ,οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις (ανάπτυξης) γνώσης και κατανόησης του περιεχομένου του μαθήματος καθώς και εφαρμογές τους με

Μοντέλα διδασκαλίας στο σχολείο

·         Οι φοιτητές  μπορούν να συντάξουν  προαιρετικά  1 εργασία σε ομάδες δύο ή ενός  φοιτητών . Το 20% του μέσου βαθμού αυτών των εργασιών προστίθεται στον τελικό βαθμό των των γραπτών εξετάσεων.

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

·         Βαβλιάκης    , <<ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ>> ,GEO- AUTH,(2020)

·         Βουβαλίδης Κ., << ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ >>,Εκδόσεις  Δίσιγμα,  160σελ.(2011)

·         Βonnett  Al., <<ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ>> , Εκδόσεις Κριτική,  224σελ.(2010)

·         Παυλόπουλος  Κ. , <<ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ – Εφαρμογές στις Γεωεπιστήμες>> Εκδόσεις ΙΩΝ , 783σελ. (2011)

·         Γαλάνη Α. και Α. Ρόκκα , << Η διδασκαλiα της Γεωγραφίας με τη βοήθεια του ηλκτρονικού υπολογιστή >> Εκδόσεις GUTENBERG,212 σελ.(2017)

 

·         <<Understanding Earth>> Frank  P., Reymond Stever … Freeman &CO (2003)

·         << Physical  Geography>>  Strahler A.N.,WILLEY New York,(1995)

·         <<The Earth ,its origin,structure  evolution>> , Mc Elhinny , Acad.press   (1979)

·         <<Introduction to Seismology, Earthquakes and Earth Structure>> Stein ,Seth, Wisession ,  Blackwell,(2002)

·         <<Historical geology evolution  of Earth and life through time>>  Wicander ,R.and J.S.Monroc, Brooks/Cole (2010)