Πρακτική Άσκηση IV


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο (εαρινό)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙV: Πολυήμερη αυτοδύναμη διδασκαλία ημερήσιου προγράμματος τάξης
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Σεμινάριο 2
Πρακτική Άσκηση 3
Σύνολο   5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 1. Πρακτική Άσκηση Ι

2. Πρακτική Άσκηση ΙΙ

3. Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ

Τα 2/3 των μαθημάτων 1ου – 7ου εξαμήνου

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03324/
 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος, οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Α. Γενικοί στόχοι του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

Το συνολικό Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Πρακτική Άσκηση Ι, ΙΙ, III και IV), συνδέοντας τις θεωρητικές σπουδές με την εκπαιδευτική πραγματικότητα, την παιδαγωγική γνώση με την εμπειρία από την διδακτική πράξη, και παρέχοντας στον/στην φοιτητή/ρια ευκαιρίες για επεξεργασία των εμπειριών, αναστοχασμό και αλληλεπίδραση με εμπλεκόμενο διδακτικό προσωπικό και συμφοιτητές, επιδιώκει:

1.       την βαθμιαία εξοικείωσή του/της με το μελλοντικό επαγγελματικό πεδίο και τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού έργου,

2.       την ανάπτυξη ικανοτήτων παρατήρησης, περιγραφής, κατανόησης, ερμηνείας και κριτικής ανάλυσης της διδακτικής-εκπαιδευτικής πράξης,

3.       την βαθμιαία εισαγωγή στους βασικούς τομείς της καθημερινής επαγγελματικής δραστηριότητας: τον σχεδιασμό, την διεξαγωγή και την αξιολόγηση του παιδαγωγικού-διδακτικού έργου,

4.       την ανάπτυξη ερευνητικής, κριτικής και υπεύθυνης παιδαγωγικής στάσης,

5.       την διαμόρφωση επαγγελματικής συνείδησης και ταυτότητας ως στοχαζόμενου εκπαιδευτικού,

6.       την διαρκή διεύρυνση και συστηματοποίηση της προσωπικής παιδαγωγικής-διδακτικής θεωρίας του φοιτητή, με βάση την οποία, ως στοχαζόμενος εκπαιδευτικός, θα κατανοεί και θα διαμορφώνει υπεύθυνα και αποτελεσματικά και θα αξιολογεί με αυτοκριτική διάθεση την παιδαγωγική-διδακτική πράξη,

7.       την καλλιέργεια σταθερής βούλησης για συνεχή βελτίωση, δια βίου μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη.

Β. Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα «Πρακτικής Άσκησης ΙV»

Ο/Η φοιτητής/ρια, αξιοποιώντας γνώσεις και δεξιότητες που έχει αναπτύξει στο πλαίσιο των μαθημάτων «Πρακτική Άσκηση Ι», «Πρακτική Άσκηση ΙΙ», «Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ», των προαπαιτούμενων μαθημάτων («Διδακτική Μεθοδολογία Ι», «Διδακτική ΝΕ Γλώσσας» και «Διδακτική των Μαθηματικών»), καθώς και μαθημάτων (υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών) συναφούς περιεχομένου (παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης), με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση ΙV», αναμένεται να αναπτύξει περαιτέρω διδακτικές-επαγγελματικές ικανότητες, όπως:

·      Να κατανοεί πληρέστερα και βαθύτερα την πολυπλοκότητα του έργου του εκπαιδευτικού και να συνειδητοποιεί τους περιορισμούς αλλά και τις δυνατότητες του ρόλου του. [ΜΑ1]

·      Να λαμβάνει υπόψη κατά τον σχεδιασμό, την διεξαγωγή και την αξιολόγηση της διδασκαλίας τις ατομικές προϋποθέσεις μάθησης των μαθητών (προϋπάρχουσα και προαπαιτούμενη γνώση, εμπειρίες σχετικές με το θέμα της διδασκαλίας, ενδιαφέροντα, ρυθμό και στυλ μάθησης κτλ.), τις κοινωνικοπολιτισμικές προϋποθέσεις μάθησης, την σύνθεση, την δυναμική και την ετερογένεια της τάξης, με σκοπό την ανταπόκριση στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών και την επίτευξη των καλύτερων δυνατών μαθησιακών αποτελεσμάτων για κάθε μαθητή. [ΜΑ7]

·      Να ορίζει με σαφήνεια, κατά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας, τους στόχους και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. [ΜΑ7]

·      Να αξιοποιεί προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών σχετικές με το διδακτικό αντικείμενο. [ΜΑ7]

·      Να οργανώνει την διδακτική-μαθησιακή διαδικασία, επιλέγοντας κατάλληλες μεθόδους, δραστηριότητες, μέσα και υλικά, ώστε να προάγονται η διερευνητική, η αυτενεργός και η συνεργατική μάθηση και η κριτική και δημιουργική σκέψη. [ΜΑ6]

·      Να καθορίζει κριτήρια και να επιλέγει διαδικασίες αξιολόγησης της μάθησης, προάγοντας και την αυτο- και ετεροαξιολόγηση των μαθητών. [ΜΑ8]

·      Να αξιοποιεί τις γνώσεις του/της για την κατάλληλη οργάνωση του χώρου της σχολικής τάξης ως περιβάλλοντος μάθησης και ανάπτυξης. [ΜΑ5]

·      Να αξιοποιεί τις γνώσεις του/της για την οργάνωση των διαπροσωπικών σχέσεων στην σχολική τάξη και την δημιουργία ενός ευνοϊκού για μάθηση και ανάπτυξη ψυχο-κοινωνικού περιβάλλοντος (κλίματος) της τάξης. [ΜΑ5]

·      Να εφαρμόζει τεχνικές πρόκλησης και διατήρησης του ενδιαφέροντος των μαθητών για το διδακτικό αντικείμενο. [ΜΑ10]

·      Να εφαρμόζει τεχνικές πρόληψης και παιδαγωγικής αντιμετώπισης προβλημάτων συμπεριφοράς. [ΜΑ11]

·      Να σχεδιάζει και να οργανώνει την διδακτική-μαθησιακή διαδικασία με δημιουργικό τρόπο και αιτιολογώντας τις επιλογές του/της. [ΜΑ6]

·      Να διαχειρίζεται με παιδαγωγικό τρόπο την διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα στην σχολική τάξη. [ΜΑ12]

·      Να αξιολογεί και να ανατροφοδοτεί τους μαθητές. [ΜΑ8]

·      Να αναστοχάζεται τις συνέπειες των επιλογών και των πρακτικών του/της για την μάθηση και την ανάπτυξη των μαθητών. [ΜΑ8]

·      Να διερευνά συγκεκριμένα προβλήματα/ερωτήματα της διδακτικής-παιδαγωγικής πράξης με μεθοδικότητα, μελετώντας σχετική βιβλιογραφία και συνδέοντας την εμπειρία από την σχολική τάξη με την θεωρία και την έρευνα, και να παρουσιάζει με συστηματικό τρόπο και σαφήνεια, γραπτώς ή/και προφορικώς, τα αποτελέσματα της έρευνάς του/της. [ΜΑ14]

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;
   
Το μάθημα «Πρακτική Άσκηση ΙV» επιδιώκει την ανάπτυξη των παρακάτω γενικών ικανοτήτων του/της φοιτητή/ριας:

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Σεβασμός στην διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κύριος στόχος της «Πρακτικής Άσκησης ΙV» είναι η βαθμιαία εισαγωγή του φοιτητή στον καθημερινό ρυθμό εργασίας του εκπαιδευτικού. Αντίστοιχα, ο κεντρικός άξονας του περιεχομένου του μαθήματος είναι ο σχεδιασμός, η διεξαγωγή και η αξιολόγηση διδασκαλίας του ημερήσιου προγράμματος μιας τάξης, ως βασικοί τομείς άσκησης του εκπαιδευτικού έργου. Το μάθημα περιλαμβάνει α) σεμινάρια και ασκήσεις θεωρητικής προετοιμασίας της πρακτικής άσκησης (για την ενεργοποίηση και αξιοποίηση θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκομίσει από μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης), β) δραστηριότητες των φοιτητών/ριών στις σχολικές τάξεις (παρακολούθηση και κυρίως πραγματοποίηση διδασκαλιών) και γ) συναντήσεις των φοιτητών/ριών με το υπεύθυνο διδακτικό προσωπικό για συζήτηση των εμπειριών από την πραγματοποίηση των διδασκαλιών. Στο πρώτο μάθημα παρουσιάζεται το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης ΙV (στόχοι και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, περιεχόμενα, οργάνωση και μέθοδοι διδασκαλίας-μάθησης, τρόπος αξιολόγησης του/της φοιτητή/ριας).

Α. Περιεχόμενο Σεμιναρίων

·      Οργάνωση και λειτουργία μιας σχολικής μονάδας

·      Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στην σχολική τάξη.

·      Διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας στην σχολική τάξη.

·      Ενταξιακές παιδαγωγικές πρακτικές.

·      Διαφοροποίηση και εξατομίκευση της διδασκαλίας

·      Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση σχεδίων δράσης (project) στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης.

·      Σχεδιασμός διδασκαλίας των Εικαστικών.

·      Αξιοποίηση θεατρικών τεχνικών στην διδακτική-μαθησιακή διαδικασία.

·      Προγραμματισμός διδασκαλίας (ετήσιος, τριμηνιαίος, εβδομαδιαίος).

Β. Πρακτική άσκηση σε σχολικές τάξεις

·         Παρακολούθηση ημερήσιου προγράμματος μιας σχολικής τάξης (2 ημέρες), με δυνατότητα μερικής εμπλοκής στην διδακτική διαδικασία. Συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων για τους μαθητές, την τάξη, τον χώρο και τα μέσα διδασκαλίας, απαραίτητων για τον σχεδιασμό, την διεξαγωγή και αξιολόγηση των διδασκαλιών στην συγκεκριμένη τάξη. Διερεύνηση ενδιαφερόντων και αναγκών των μαθητών της τάξης.

·         Εβδομαδιαίος προγραμματισμός διδασκαλίας.

·         Σχεδιασμός-προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας ημερήσιου προγράμματος επί μία εβδομάδα. Οι φοιτητές προετοιμάζονται και διδάσκουν ανά δύο στην τάξη. Εποπτεύονται από καθηγητές του Τμήματος.

·         Σχεδιασμός-προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας ημερήσιου προγράμματος επί μία εβδομάδα. Οι φοιτητές προετοιμάζονται και διδάσκουν ατομικά στην τάξη. Εποπτεύονται από καθηγητές του Τμήματος.

Γ. Ανάλυση και συζήτηση των εμπειριών από τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση διδασκαλίας ημερήσιου προγράμματος μιας τάξης και ανατροφοδότηση των φοιτητών. Δύο τουλάχιστον συναντήσεις, μία μετά την πρώτη εβδομάδα και μία στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας διδασκαλιών.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

– Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class (ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, βιβλιογραφίας κλπ.)

– Χρήση Η/Υ και προβολέα για παρουσιάσεις power point.

– Επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/ριες μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

– Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος

και οι μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς

και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης,

ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σεμινάρια θεωρητικής προετοιμασίας της πρακτικής άσκησης στην σχολική τάξη 20
Πρακτική άσκηση στο σχολείο:

α) Παρακολούθηση μαθημάτων

β) Διδασκαλίες

 

10

45

Συζήτηση των παρατηρήσεων, εμπειριών, προβληματισμών από την σχολική πράξη 5
Μελέτη βιβλιογραφίας και υλικού του μαθήματος. 30
Συγγραφή τελικής ατομικής εργασίας (Έκθεση Πρακτικής Άσκησης) 40
Σύνολο φόρτου εργασίας μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και πού είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Οι φοιτητές/ριες αξιολογούνται κατά την διάρκεια (διαμορφωτική αξιολόγηση)  και στο τέλος του εξαμήνου (τελική αξιολόγηση).

α) Η διαμορφωτική αξιολόγηση και η ανατροφοδότηση πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των συναντήσεων με το υπεύθυνο προσωπικό του μαθήματος και με τους επόπτες καθηγητές, για συζήτηση των εμπειριών από τις διδασκαλίες.

β) Η τελική αξιολόγηση στηρίζεται στην ποιότητα και αρτιότητα της τελικής ατομικής εργασίας (Έκθεσης πρακτικής άσκησης), (90%). Συνεκτιμάται και η ενεργός συμμετοχή στα μαθήματα (10%).

Στην γραπτή εργασία αξιολογούνται η περιγραφική, η αναλυτική, η συνθετική και η αξιολογική-κριτική ικανότητα του/της φοιτητή/ριας, κατά την διερεύνηση ενός θέματος ή την επίλυση ενός προβλήματος αξιοποιώντας θεωρητικές γνώσεις από την σχετική βιβλιογραφία, η συστηματικότητα στην  παρουσίαση των εμπειριών από την διδακτική πράξη (δομή, ενότητα και συνοχή του κειμένου) και ο βαθμός αναστοχασμού της εμπειρίας, η πρωτοτυπία και η δημιουργικότητα, η σαφήνεια του λόγου, η τεκμηρίωση των απόψεων, η ορθή χρήση της βιβλιογραφίας, η γλωσσική ορθότητα (ορθογραφία, στίξη, σύνταξη).

Ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται λεπτομερώς στο πρώτο μάθημα του εξαμήνου και αναφέρονται στην πλατφόρμα e-class (Πληροφορίες μαθήματος).

Οι οδηγίες για την συγγραφή της τελικής εργασίας αναρτώνται στην  ηλεκτρονική πλατφόρμα eclass.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα στο ΕΥΔΟΞΟΣ

·      Goethals, Μ.S., Howard, R.A., & Sanders, M.M. (2013). Ο αρχάριος εκπαιδευτικός ενώπιον της διδασκαλίας: Μια δοκιμή προσέγγισης στην αναστοχαστική διδακτική πράξη. Επιμ. Γ. Σπανός, Μτφρ. Α. Αργυροπούλου & Ρ. Ευριπίδου. Αθήνα: Εκδόσεις DaVinci. (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 22767861)

·      Ματσαγγούρας, Η. (2008). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Αθήνα: Γρηγόρης. (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 22500)

·      Παντελιάδου, Σ., & Φιλιππάτου, Δ. (Επιμ.) (2013). Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές πρακτικές. Αθήνα: Πεδίο. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22703657)

·      Altrichter, H., Posch, P., & Somekh, B. (2001). Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους: Μια εισαγωγή στις μεθόδους της έρευνας δράσης. Μτφρ. Μ. Δεληγιάννη. Αθήνα: Μεταίχμιο. (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 24221)

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

·         Παιδαγωγική Επιθεώρηση

·         Επιστήμες της Αγωγής

·         Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων

·         Μέντορας

·         Κίνητρο

·         Menon: Journal of Educational Research (ηλεκτρ.)

·         Έρευνα στην Εκπαίδευση (ηλεκτρ.)

·         Παιδαγωγική – θεωρία και πράξη (ηλεκτρ.)

 

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6Υ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Υπόβαθρου και Επιστημονικής περιοχής (Ειδικού υπόβαθρου)
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Κανένα
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος. Συμβουλευτείτε τα Παραρτήματα Α & Β στο συνημμένο αρχείο της ΑΔΙΠ «Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών», σελίδες 20 – 24:

Παράρτημα Α [(α) Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε κύκλο σπουδών, σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης & (β) Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης]

Παράρτημα Β  (Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων)

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ή επιμέρους ενοτήτων αυτού οι φοιτητές αναμένεται:

·         να κατέχουν ένα εξειδικευμένο λεξιλόγιο όρων και εννοιών που σχετίζονται με το αντικείμενο διδασκαλίας και να  το χρησιμοποιούν ορθά κατά περίπτωση, δηλαδή να περιγράφουν και να προσδιορίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια το επιστημονικό πεδίο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, συνεπώς να επιλέγουν τις καταλληλότερες όταν ζητείται να πάρουν θέση και να την τεκμηριώσουν

·         να διακρίνουν και να εκτιμούν έννοιες που αναφέρονται στην αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης, στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του έργου του και στην αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, καθώς και άλλων πτυχών αξιολόγησης στον εκπαιδευτικό και ευρύτερο παιδαγωγικό χώρο

·         να εξετάζουν και να συνδυάζουν τις αρχές αξιολόγησης που συναντώνται στην σχετική βιβλιογραφία και που συνθέτουν το πεδίο

·         να ταξινομούν στοιχεία και παραμέτρους μοντέλων εκπαιδευτικής αξιολόγησης, να εξετάζουν την εφαρμοσιμότητά τους στην πράξη, να συνδυάζουν και να διαφοροποιούν αυτά

·         να συνθέτουν μοντέλα και να κατασκευάζουν/ανακατασκευάζουν «σενάρια» αξιολόγησης διαφόρων πτυχών της εκπαίδευσης και να προβαίνουν σε μετα-αξιολόγηση

·         να αναγνωρίζουν, να επιλέγουν και να οργανώνουν τεχνικές  και μεθόδους  αξιολόγησης του μαθητή, του εκπαιδευτικού και της σχολικής μονάδας

·         να κατασκευάζουν αντικειμενικά τεστ αξιολόγησης της σχολικής επίδοσης του μαθητή

·         να κρίνουν την χρησιμότητα και αναγκαιότητα συγκεκριμένων αρχών, θεσμών και φορέων αξιολόγησης στο σχολείο και στην εκπαίδευση(π.χ. εκπαιδευτικών, Στελεχών Εκπαίδευσης, κρατικών ή μη φορέων κ.ά.) και να υποστηρίζουν τις θέσεις τους για τους παραπάνω

·         να συγγράφουν και να παρουσιάζουν αυτόνομη εργασία που να πληροί προδιαγραφές της επιστημονικής τεχνογραφίας

·         να  σχεδιάζουν επιτόπιες μικρής εμβέλειας έρευνες με στόχο την ανίχνευση των απόψεων εμπλεκόμενων φορέων στην ευρύτερη τοπική κοινωνία και στην εκπαιδευτική κοινότητα για το ζήτημα της αξιολόγησης

·         να συσχετίζουν τις δυνατότητες που τους προσφέρουν βασικές γνώσεις του εν λόγω γνωστικού πεδίου με την μελλοντική εκπαιδευτική πρακτική.

 

 

Γενικές Ικανότητες
Οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Συμβουλευτείτε τις γενικές ικανότητες που αναμένεται  να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος, όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως.  Σε  ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα.
– Κατανόηση, σύγκριση και αξιολόγηση επιστημονικών δεδομένων που συνδέονται με όλες τις συνιστώσες της εκπαίδευσης των παιδιών ηλικίας 6 – 12 ετών

– Κατανόηση, ανάλυση, στάθμιση και διαχείριση με κριτικό τρόπο των πολλαπλών παραγόντων που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα

– Επιλογή και εφαρμογή μεθοδολογιών και εκπαιδευτικών πρακτικών,  με στόχο τη γνωστική, κοινωνική, πολιτιστική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών

– Σχεδίαση, εφαρμογή και αξιολόγηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

– Ανάπτυξη ουσιαστικής παιδαγωγικής δραστηριότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που είναι  συμβατή με τα σύγχρονα δεδομένα των θετικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και, ειδικότερα, της εκπαίδευσης και, επιπλέον, αξιοποιεί με κατάλληλο τρόπο τα σύγχρονα επιτεύγματα της τεχνολογίας

– Επανα-πλαισίωση, αξιοποίηση και υποστήριξη με ενεργό τρόπο της έρευνας και συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και πέρα από αυτήν, όπου η διαμόρφωση ευκαιριών  μάθησης για όλους τους μαθητευομένους θεωρείται ζωτικής σημασίας

– Αναγνώριση των κρίσιμων χαρακτηριστικών της επαγγελματικής  ταυτότητας του εκπαιδευτικού και ανάπτυξή της μέσα από  διαδικασίες κριτικής διερεύνησης και αναστοχασμού της διδακτικής πρακτικής

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ορθή επιλογή και εφαρμογή μεθοδολογιών και εκπαιδευτικών πρακτικών

·         Άσκηση και επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου ή άλλων ιδιαιτεροτήτων

 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών (αρχών και μοντέλων)

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο μάθημα  αυτό οι φοιτητές έρχονται σε γνωριμία και συστηματική εξοικείωση κι ενασχόληση με την αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Οι θεματικές που παρουσιάζονται στις συναντήσεις και διαρθρώνονται σε 13 ενότητες είναι οι παρακάτω:

Οι κυριότερες θεματικές που θα αναλυθούν είναι οι εξής:

–          οριοθέτηση του γνωστικού αντικειμένου

–          βασική ορολογία και βασικές έννοιες της εκπαιδευτικής αξιολόγησης  (όροι, είδη, τύποι, μορφές, μέθοδοι και τεχνικές, μοντέλα)

–          νομοθετικό πλαίσιο

–          ιστορική εξέλιξη

–          ποιότητα στην εκπαίδευση, προσδιορισμός και ανάπτυξη παραγόντων

–          σχολική διοίκηση, σχολική κουλτούρα, προσφορά μορφωτικών αγαθών

–          αξιολόγησης σχολικής επίδοσης (παραδοσιακή, σύγχρονη, portfolio, φύλλα εργασίας), βαθμολόγηση μαθητή

–          αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση μαθητών

–          αξιολόγηση σχολικής μονάδας (αυτοαξιολόγηση, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση)

–          μεθοδολογικά εργαλεία αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

–          αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του έργου του

–          τυπικές μορφές αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου

–          άτυπες μορφές αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου

–          συσχέτιση με την έννοια της αποτελεσματικότητας και τη βελτίωση του σχολείου

–          η αξιολόγηση άλλων εκπαιδευτικών φορέων και δομών

 

 

 1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Δια ζώσης, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις με τους φοιτητές
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ :

·         στη διδασκαλία

·         στην παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών

·         στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά οι διδακτικές προσεγγίσεις/ δραστηριότητες που κυρίαρχα ακολουθούνται (εκθετικές / μονολογικές, διαλογικές, διερευνητικές, κ.ά.) :

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα, καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης, ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS (βλέπε και Παράρτημα Γ στο συνημμένο αρχείο της ΑΔΙΠ «Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών») .

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σύνολο ωρών)
Διαλέξεις και συζητήσεις με εναλλαγή μορφών και μεθόδων διδασκαλίας 60
Σεμινάρια  Επιστημονικής Τεχνογραφίας 5
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 20
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 40
 
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125
 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΟΡΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διαμορφωτική & Τελική

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιγραφή της διαδικασίας/ του τρόπου αξιολόγησης

 

Γραπτή εξέταση (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύντομης απάντησης, ανάπτυξης, επίλυση ασκήσεων/προβλημάτων), Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, κτλ. Σε κάθε περίπτωση αναφέρεται αν πρόκειται για ατομική ή ομαδική εργασία και η ‘βαρύτητα’ κάθε συνιστώσας της αξιολόγησης στον τελικό βαθμό (π.χ., ομαδική εργασία – 25%).

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Αξιολόγηση με:

α. Γραπτή τελική εξέταση (70%)

Περιλαμβάνει:

– ασκήσεις επίλυσης  προβλημάτων ή/και

– ερωτήσεις (σύντομης ή μη) ανάπτυξης, ερωτήσεις κρίσεως  ή/και

– αντικειμενικά τεστ (π.χ. ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής)

β. Εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας ατομικής ή ομαδικής (30%)

 

Κριτήρια αξιολόγησης:

– Σαφήνεια και συνοχή στην επιχειρηματολογία  με επαρκής τεκμηρίωση των θέσεων που υποστηρίζονται

– βαθμός συνθετικής ή αναλυτικής προσέγγισης του θέματος

– βαθμός άσκησης κριτικής σε προτάσεις που διατυπώνονται

–  Επιμέλεια και αποτελεσματικότητα στην αναζήτηση και στη χρήση της βιβλιογραφίας

–  Επιμέλεια και παραστατικότητα στην τελική παρουσίαση εργασίας

–  Βαθμός τήρησης κανόνων επιστημονικής τεχνογραφίας

–  Αρτιότητα θεωρητικής προσέγγισης του θέματος

–  Σωστός σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικού σχεδίου

–  Πληρότητα σχετικής βιβλιογραφίας

–  Επαρκής βιβλιογραφική τεκμηρίωση

 1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα  διδακτικά συγγράμματα

Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε. (2009). Σχολική Αξιολόγηση. Αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, του εκαιδευτικού και της επίδοσης του μαθητή.  Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

 

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

Ελληνόγλωσση

 

–      Αθανασίου, Λ. (2000), Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή στο σχολείο και του διδακτικού του έργου, Ιωάννινα. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

–      Βιτσιλάκη, Χρ. & Χατζηδήμου, Κ. (2005), Η σχολική επίδοση των μαθητών/ τριών της Ε΄ και Στ΄ τάξης  πέντε Δημοτικών Σχολείων από την πόλη της Θεσσαλονίκης: μια μελέτη περίπτωσης, ΚΙΝΗΤΡΟ, 6, 105- 116.

–      Γεωργούσης, Π. (1998), Η αξιολόγηση των μαθητών με βάση το φάκελο υλικού (Portfolio Assessment), Μια νέα τάση στην εκπαιδευτική αξιολόγηση, Αθήνα: Δελφοί.

–      Δημητρόπουλος, Ευ. (2002), Εκπαιδευτική Αξιολόγηση- Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού έργου, Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

–      Καβαδίας, Γ., Φατούρου, Α., (2002), Ο εκσυγχρονισμός της αξιολόγησης, Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, 62, 9-14.

–      Κακανά, Δ.Μ. (2006), Τάσεις και πρακτικές αξιολόγησης στην προσχολική εκπαίδευση, στο: Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Παιδαγωγική και Διδακτική Διάσταση (επιμ. Δ. Μ. Κακανά, Κ. Μπότσογλου, Ν. Χανιωτάκης, Ευ. Καλαβάρη), Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη, 31-41.

–      Καρακατσάνης, Γ.(1994), Θέματα Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, Θεσσαλονίκη: Art of Text.

–      Κασσωτάκης, Μ. (2001), Η αξιολόγηση της επιδόσεως των μαθητών- Μέσα, μέθοδοι, προοπτικές, Αθήνα. Εκδόσεις: Γρηγόρης.

–      Κουγιουρούκη, Μ., Στραβάκου, Π., Χατζηδήμου, Κ. (2006). «Η αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης μαθητών/τριών Ε΄ και Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου-μία μελέτη περίπτωσης». Εισήγηση στο: Δ.-Μ. Κακανά, κ.ά. (Επιμ.) Πρακτικά του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου του ΟΜΕΡ Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Παιδαγωγική και Διδακτική Διάσταση που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο στις 14-16 Οκτωβρίου 2005 σε συνεργασία με τα Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 123-129.

–      Κουλουμπαρίτση, Α. (2002), Η Γνωστική Μαθητεία ως πλαίσιο για την Ανάπτυξη και την Αξιολόγηση ενός προγράμματος Ενδο- Σχολικής Επιμόρφωσης, στο: ΚΙΝΗΤΡΟ 4, 129- 139.

–      Λαθούρης, Δ. (2001), Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Κριτική θεώρηση του θεσμού, παρουσίαση προβλημάτων και προοπτικών. Τα Εκπαιδευτικά, 59-60, 223-232.

–      MacBeath, J. (2001), Η αυτοαξιολόγηση στο Σχολείο, Ουτοπία και πράξη (μετ. Χρ. Δούκα και Ζ. Πολυμεροπούλου), Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

–      Σαλβαράς, Γ. (1999), Κατασκευή και χρήση διδακτικού υλικού για την αξιολόγηση όλων των μαθητών, Κίνητρο, 2, 115- 144,

–      Σολομών, Ι. (1999), Εσωτερική Aξιολόγηση και Προγραμματισμός του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα: Ένα πλαίσιο εργασίας και υποστήριξης. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

–      Στραβάκου, Π., Χατζηδήμου, Κ. (2006). «Σχολική επίδοση Ελλήνων, αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών/τριών δημοτικού σχολείου: μία μελέτη περίπτωσης». Εισήγηση στο: Δ. Χατζηδήμου, Χ. Βιτσιλάκη. (Επιμ.). Το Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας. Πρακτικά ΙΑ΄ Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο στις 21-23 Οκτωβρίου 2005. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδερφών Κυριακίδη, 865-873.

–      Ταρατόρη, Ε., Στραβάκου, Π., Κουγιουρούκη Μ. (2006). «Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός καλού εκπαιδευτικού (Έρευνα)». Στο: Νέα Παιδεία, 119, 141-147

–      Ταρατόρη- Τσαλκατίδου, Ε. (2006), «Παραδοσιακή ή σύγχρονη αξιολόγηση; Η οπτική των φοιτητών, στο: Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Παιδαγωγική και Διδακτική Διάσταση (επιμ. πρακτικών συνεδρίου στο Βόλο 14-16/ 10/ 2005 : Δ. Μ. Κακανά, Κ. Μπότσογλου, Ν. Χανιωτάκης, Ευ. Καλαβάρη), Θεσσαλονίκη, Αδελφοί Κυριακίδη, 73-82.

–          Ταρατόρη, Ε. (2011). Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αξιολογητή και κριτήρια για την αξιολόγηση – η οπτική των φοιτητών. Στο: Ν. Παπαδάκης & Ν. Χανιωτάκης (επιμ.) Εκπαίδευση – Κοινωνία & Πολιτική. Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Ιωάννη Ε. Πυργιωτάκη (612-621). Εκδόσεις πεδίο, Αθήνα.

–          Ταρατόρη-Τσαλκατίδου κ.ά. (2007). Επιστημονική Τεχνογραφία. Αθήνα: Ατραπός.

–      Τσακίρη, Δ. & Καπετανίδου, Μ. (2007),  Εργαλεία αξιολόγησης για  την ανάπτυξη της κριτικής και αναστοχαστικής σκέψης, στο: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής- Δημιουργικής Σκέψης-  για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (επιστ. επιμ. Β. Κουλαϊδής), ) ΟΕΠΕΚ, Αθήνα, 351-356.

 

–      Ξενόγλωσση

 

–       

–      Gitlin, A. & Smith, J., (1989), Teacher Evaluation: Educative alternatives, East Sussex:: The Falmer Press.

–      Guba, E. et Linkoln, Y.(1983), Effective Evaluation. Washington: Jossey-Bass.

–      Jewett, F. (1998), Case studies in evaluating the benefits and costs of mediated instruction and mediated learning. Seal Beach, CA: California State University (ERIC Document Reproduction Service No 423802).

–      Hanson, M.F. & Gilkerson, D. (1999), Portfolio Assessment: More than ABCs and 123s.

–      Hancock, R. & Settle, D. (1990), Teacher Appraisal and Self- Evaluation: A practical guide. Oxford, Blackwell Education.

–      Klenowski, V. (2002), Developing Portfolios for learning and assessment. Processes and principles. London and New York: Routledge- Falmer

–      Kotthoff, H.G. (2006), Discrepancies between intended and achieved effects of school evaluation in international comparative and recommendations. Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, 7, 9-11.

–      MacLellan, E. (2004), Initial Knowledge Sates about assessment: novice teachers’ conceptualizations. Teaching and Teacher Education, 20, 523- 535.

–      Mason,R.D. & Pegler,C.A. & Weller,M.J. (2004), E- Portfolios: An assessment tool for online courses, British Journal of Educational Technology, 35 (6) 717- 727.

–      Matthews, M. (1990), The measurement of productive skills: doubts concerning the assessment criteria of certain public examinations,  ELT Journal, vol. 44, pp. 117-121.

–      Robbin, S.P. (1998), Organizing and Managing Classroom Learning Communities: New York.

–      Rosenthal, R., & Jacobson, L. (1968), Pygmalion in the classroom, New York: Holt, Reinhart and Winsto Scriven, M.(1991), Evaluation Thesaurus, (4th edition), London: Sage

–      Scriven, M.(1994), Evaluation , Summative and Goal-free, στο: Husen, T. Postlethwaite (Eds.),The International Encyclopedia of Education, Oxford 1994, ss. 2097- 2101.

–      S.I.C.I. (2003), Effective School Self- Evaluation. Belfast: The Standing International Conference of Central and General Inspectorates of Education.

–      Sharp, A. (1990), Staff/ student participation in course evaluation: a procedure for improving course design, ELT Journal, vol. 44, pp.132- 137.

–                Taratori- Tsalkatidou, E. (2003), A pupil’s school achievement and the contribution of the family- The results of a survey, KINITRO, 5, 125-136.

–                            Taratori, E., Kougiourouki, M., Stravakou, P., (2011), “ Identifying ways to improve school children performance: the students’ point of view”. In: International Technology, Education and Development Conference 2012- Conference Proceedings CD, 5-7 March 2012, Valencia, pp. 116-124.

–      Tsiakkiros, A. & Pashiardis, P. (2002), Strategic planning and education: the case of Cyprus. The International Journal of Educational Management 16 (1), 6-17.

–      Valli, L. & Rennert- Ariev, P. (2002), New standards and assessments? Curriculum transformation in teacher education, Curriculum Studies, 34 (2), 201- 225.

 

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)

 • Κίνητρο
 • Παιδαγωγική Επιθεώρηση
 • Επιστήμες της Αγωγής
 • Νέα Παιδεία
 • Εκπαιδευτικά
 • Μέντορας
 • Assessment and Evaluation
 • Mentoring and Tutoring
 • Educational review
 • British Educational Research Journal
 • Educational Research and Evaluation
 • British Journal of Educational Studies
 • Issues in Educational Research