Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες


  Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες».
Τ  ο Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες».

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση επιστημονικού δυναμικού ικανού να ανταποκριθεί με επιτυχία
στις ερευνητικές και διδακτικές προκλήσεις που αναδεικνύονται στο πεδίο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα
Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες και να εξελίσσεται συνεχώς επαγγελματικά.   Επιπλέον, η προαγωγήτης επιστημονικής γνώσης σε ζητήματα εκπαίδευσης στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες μέσω της ανάπτυξης της έρευνας και της διδασκαλίας σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις των αντίστοιχων επιστημονικών πεδίων.
Ειδικότερα, η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στο να προσφέρει ευκαιρίες σε βάθος κατανόησης (α) των διαδικασιών μάθησης και διδασκαλίας στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες στην υποχρεωτική εκπαίδευση και (β) της αντίστοιχης έρευνας και της σχέσης της με την εκπαιδευτική πράξη. Επιπλέον, το πρόγραμμα αποβλέπει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων αναγκαίων για την επιτυχή άσκηση επαγγελματικής και ευρύτερα επιστημονικής δράσης στο πεδίο της εκπαίδευσης στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες.

ΦΕΚ_επανίδρυσης_ΠΜΣ_2018-19

ΦΕΚ_επανίδρυσης_ΠΜΣ_2018-19 τροποποίηση άρθρου 8

ΦΕΚ_Κανονισμού_ΠΜΣ_2018-19

Για την Πρόσκληση του ΠΜΣ  πατήστε Εδώ.

Για την  ιστοσελίδα του ΠΜΣ πατήστε στον σύνδεσμο: https://utopia.duth.gr/~xsakonid/mtp/