Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών


Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Το Διδακτορικό Δίπλωμα, ως επιστέγασμα και ανώτατη ακαδημαϊκή διάκριση σπουδών, πρέπει να είναι της ποιότητας εκείνης η οποία εξασφαλίζει την αναγνώριση του κατέχοντα όχι μόνο στα στενά όρια της χώρας, αλλά και της Διεθνούς Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

 

1. Οι Τομείς, στην πρώτη συνεδρίαση κάθε έτους, αποφασίζουν τον αριθμό των θέσεων των υποψηφίων διδακτόρων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε θέματα των γνωστικών αντικειμένων του Τομέα. Κάθε μέλος ΔΕΠ δικαιούται να προτείνει το πολύ δύο θέσεις υποψήφιων διδακτόρων ετησίως τις οποίες δημοσιοποιεί με σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

2. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης αποφασίζει για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία περιλαμβάνει: τον αριθμό των θέσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και τα θέματα της γνωστικής περιοχής του Τομέα, στα οποία θα εκπονηθούν οι διδακτορικές διατριβές. Επίσης, η πρόσκληση αναφέρει ότι οι υποψήφιοι πρέπει:

α) να είναι κάτοχοι πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων ή σε ειδικές περιπτώσεις άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της χώρας ή της αλλοδαπής. Ο βαθμός τους, ο οποίος προκύπτει, ως ο μέσος όρος της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που διδάχτηκε ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια των βασικών του σπουδών πρέπει να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». Σε περίπτωση κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου, η παραπάνω προϋπόθεση δεν είναι αναγκαία.

β) να έχουν καλή γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά), η οποία ν’ αποδεικνύεται με κατάθεση των αντίστοιχων πτυχίων (Lower για την Αγγλική, Delf I για την Γαλλική και Grundstufe για την Γερμανική). Σε περίπτωση απουσίας πιστοποιητικού γλώσσας η Γ. Σ. ορίζει εξεταστική επιτροπή η οποία επιλαμβάνεται του θέματος προβαίνοντας στην εξέταση του υποψηφίου. Για τους πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων απαιτείται αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

 

3. Ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος έντυπη αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Η παραπάνω αίτηση θα συνοδεύεται με τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Επικυρωμένους τίτλους σπουδών
 • Βιογραφικό υπόμνημα στο οποίο θα προσδιορίζεται η επιστημονική περιοχή και το γνωστικό αντικείμενο που επιθυμεί να ερευνήσει
 • Δύο (2) εμπιστευτικές συστατικές επιστολές
 • Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρείται χρήσιμο για την τεκμηρίωση της υποψηφιότητάς τους (π.χ. εργασίες, προτάσεις εκπόνησης εργασιών κλπ.)

Η αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα διαβιβάζεται στον καθ’ ύλη αρμόδιο Τομέα του Τμήματος, ο οποίος κρίνει κατ’ αρχήν την αποδοχή της υποψηφιότητας εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.

 

Η τελική επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται με πρόταση του επιβλέποντα και με βάση τα παρακάτω:

 1. Βαθμός πτυχίου
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 3. Συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής, η οποία ορίζεται από τη ΓΣΕΣ
 4. Συγγραφικό ή ερευνητικό έργο του υποψηφίου σε Ελληνικά ή Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά
 5. Συνεκτίμηση των βαθμών συναφών μαθημάτων με το προκηρυγμένο αντικείμενο.
 6. Ο καθ΄ύλην αρμόδιος Τομέας δύναται να αποφασίζει για τυχόν εξετάσεις
 7. Ο αρμόδιος καθ’ ύλην Τομέας, κρίνει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υποψήφιου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και εισηγείται γραπτώς και απολύτως αιτιολογημένα στην Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος την αποδοχή της αίτησης υποψηφιότητας και παράλληλα προτείνει τη συγκρότηση τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η συγκρότηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2083/92.

 

 

ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

 

Η διαδικασία εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής έχει ως εξής:

 

Α΄ Στάδιο

Κατά την περίοδο αυτή η οποία είναι μέγιστης διάρκειας δύο ετών, οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε ορισμένα μαθήματα, ένα έως δύο ανά ακαδημαϊκό έτος, συναφή προς τη θεματική της διδακτορικής τους διατριβής ή την εκπόνηση αντίστοιχου αριθμού εργασιών που θα υποδειχθούν από τον οικείο Τομέα. Όταν ο υποψήφιος κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σχετικό με την περιοχή εκπόνησης της διατριβής απαλλάσσεται από την παραπάνω υποχρέωση. Οι υποψήφιοι καλούνται επίσης να συμμετέχουν ενεργά, τόσο οργανωτικά όσο και συγγραφικά, σε σεμινάρια και συνέδρια συναφή με το γνωστικό τους αντικείμενο.

Ο επιβλέπων καθηγητής υποβάλλει γραπτή έκθεση προόδου ετησίως ενώ ο υποψήφιος διδάκτορας παρουσιάζει υπό μορφή εισηγήσεων μία φορά το χρόνο τα πορίσματα της εργασίας του.

Τρεις μήνες πριν από τη λήξη του πρώτου σταδίου ο υποψήφιος διδάκτορας καταθέτει εκτενές γραπτό δείγμα της έρευνάς του στην 3μελή εισηγητική επιτροπή. Η επιτροπή αξιολογεί την υποβληθείσα εργασία και στη Γ.Σ.Ε.Σ.

Στη συνέχεια η Γ.Σ.Ε.Σ., με βάση την τεκμηριωμένη εισήγηση της συμβουλευτικής επιτροπής προβαίνει στην έγκριση ή απόρριψη της ανωτέρω εργασίας. Σε περίπτωση απόρριψης διακόπτεται η διαδικασία εκπόνησης της διατριβής.

Β΄ Στάδιο

Η περαιτέρω διαδικασία είναι αυτή που ορίζει ο Νόμος. Απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η Γ.Σ. στη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής είναι:

Η δημοσίευση εργασίας η οποία προέρχεται από τη διδακτορική διατριβή ή η αποδοχή της σε διεθνές περιοδικό με κριτές ή σε Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου με κριτές γίνεται μετά από άδεια της Γ.Σ.Ε.Σ.

 

 

ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Η μέγιστη συνολικά χρονική διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά χρόνια. Σε περίπτωση προσωρινής αίτησης διακοπής της διαδικασίας εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής από τον υποψήφιο διδάκτορα για σοβαρούς λόγους, ο χρόνος διακοπής δεν υπολογίζεται. Εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής μπορεί να διακοπεί οριστικά με πρόταση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ.
 2. Ο μέγιστος αριθμός διδακτορικών διατριβών προς επίβλεψη για κάθε μέλος ΔΕΠ δεν μπορεί να είναι ανώτερος των τεσσάρων.
 3. Κάθε Σεπτέμβριο κατατίθενται οι ετήσιες εκθέσεις προόδου, με τις οποίες ο κάθε επιβλέπων ενημερώνει τη Γ.Σ.Ε.Σ. για την πορεία των διατριβών που εποπτεύει παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και τον προγραμματισμό του έργου για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
 4. Κάθε εξάμηνο κατά τη διάρκεια του Β΄ Σταδίου, οι υποψήφιοι διδάκτορες παρουσιάζουν υπό την μορφή σεμιναρίων την ερευνητική τους δραστηριότητα.
 5. Οι υποψήφιοι διδάκτορες συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Τμήματος που τους ανατίθενται.