Μέλη ΕΤΕΠ


Ελένη Παπαντή

τηλ.: 25510 30033
εσ. τηλ.: 77033

 

Αμαλία Ναλμπάντη

Εργαστήριο Μαθηματικών και Πληροφορικής

τηλ.: 25510 30009
εσ. τηλ.: 77009
email:  analmpan@eled.duth.gr
Γρ.22, Κτίριο Α
 

Σοφία Μανούση

τηλ.: 25510 30105
εσ. τηλ.: 77105