Φοιτητική Μέριμνα


Στέγαση

Για την κάλυψη των αναγκών διαμονής των φοιτητών που έχουν ορισμένες προϋποθέσεις, το Πανεπιστήμιο διαθέτει στην πόλη της Κομοτηνής Φοιτητικές Εστίες δυναμικότητας 700 κλινών, οι οποίες βρίσκονται στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης, καθώς επίσης και σε μισθωμένα διαμερίσματα.

Για τη δωρεάν στέγαση απαιτείται η υποβολή των εξής δικαιολογητικών:

  • Έντυπη Αίτηση που αφορά τη στέγαση (Χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος).
  • Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας του 2004 ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης η οποία έχει κατατεθεί στην οικεία εφορία: α) του γονέα και β) του ιδίου του φοιτητή (Εάν δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση ο ίδιος ο φοιτητής, τότε θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., όπου θα το δηλώνει).
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, από αρμόδια Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή (του τελευταίου εξαμήνου).
  • Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος, σχετικά με το χρόνο εγγραφής και το διανυόμενο έτος σπουδών.
  • Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα δηλώνετε η μόνιμη κατοικία των γονέων.

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επικαλούνται λόγους υγείας θα προσκομίσουν βεβαίωση αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί.

Όσοι από τους ενδιαφερομένους έχουν αδελφό φοιτητή / φοιτήτρια ή να υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία θα προσκομίζουν βεβαίωση του Τμήματος που έχουν εισαχθεί ή βεβαίωση ότι υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

Όσοι ενδιαφερόμενοι είναι πολύτεκνοι, θα υποβάλλουν πιστοποιητικό πολυτεκνίας, το οποίο χορηγείται από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.

Σίτιση

Δωρεάν σίτιση δικαιούνται όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές. ΤΑ δικαιολογητικά που πρέπει να καταβληθούν στην Γραμματεία του τμήματος είναι:

– Αίτηση που διανέμεται από τη Γραμματεία.

– Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας.

– Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599, ότι δεν έχουν μόνιμη κατοικία στην Αλεξανδρούπολη.

– Η λέσχη βρίσκεται στην Παν/πολη και λειτουργεί καθημερινά 07:00-09:00 (εκτός από Σαββατοκύριακο), 12:30-15:00 και 19:00 – 21:00.

Υγειονομική περίθαλψη

Το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης (ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής) παρέχεται σ’ όλους τους φοιτητές των ΑΕΙ, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 327/83.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη, για χρονικό διάστημα ίσο με τα έτη φοίτησης που προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές χάνουν τα δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης αν η διάρκεια των σπουδών τους υπερβεί το ελάχιστο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα προσαυξανόμενο κατά δυο έτη. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές χάνουν τα δικαιώματα αυτά η διάρκεια σπουδών τους υπερβεί το ελάχιστο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ. Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών η περίθαλψη παρατείνεται και μετά την λήξη του ακαδημαϊκού έτους, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, για όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τότε.

Για την έκδοση ασφαλιστικού βιβλιαρίου χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώνουν ότι δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα και επιλέγουν το πανεπιστήμιο ως μοναδικό ασφαλιστικό φορέα. Η έκδοση ασφαλιστικού βιβλιαρίου δε θα γίνεται μόνο κατά τη διάρκεια των εγγραφών, αλλά σε οποιαδήποτε περίοδο ακόμη και με το πέρας αυτών.

Υποτροφίες – Βραβεία

Σύμφωνα με τους κανονισμούς Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές που έχουν διακριθεί είτε: Α) στις γενικές εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ως πρωτοετείς, με την πρώτη τους συμμετοχή) (υποτροφία εισαγωγής), Β) στα εξάμηνα σπουδών (με βάση το μέσο όρο βαθμολογίας των δυο εξαμήνων του προγενέστερου ακαδ. έτους) (υποτροφία επίδοσης). Το ύψος της υποτροφίας καθορίζεται κάθε έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ. Αντίστοιχα τα βραβεία διακρίνονται σε βραβεία εισαγωγής και βραβεία επίδοσης και χορηγούνται σε φοιτητή που:

Α) Με την πρώτη συμμετοχή η βαθμολογία του, τον κατατάσσει στην πρώτη κατά σειρά επιτυχίας θέση στις Γεν. Εξετάσεις εισαγωγής (βραβείο εισαγωγής).

Β) Ο μέσος όρος της βαθμολογίας του τον κατατάσσει πρώτο στα εξάμηνα σπουδών του προηγούμενου ακαδ. έτους (βραβείο επίδοσης).

Γ) Αποφοιτά ως αριστούχος (συγκέντρωση της μεγαλύτερης βαθμολογίας στο πτυχίο) με τον όρο ότι δεν έχει υπερβεί το σύνολο των ετών φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου του.

Τα βραβεία συνίστανται σε γραπτό δίπλωμα και σε χορήγηση χρηματικού ποσού ύψους διακόσια τριάντα πέντε ευρώ (235 Ευρώ) εφάπαξ για την αγορά επιστημονικών βιβλίων του γνωστικού αντικειμένου των φοιτητών. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών καθορίζει με απόφαση του Δ.Σ. τον αριθμό των προτεινόμενων φοιτητών (δικαιούχων υποτροφιών και βραβείων) του κάθε Τμήματος. Για την απονομή των υποτροφιών και βραβείων οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια.

2) Διαγωγή «Κοσμιωτάτη»

3) Η ποινική κατάσταση του υποψηφίου να μην αποτελεί κώλυμα διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Π.Δ. 611/1977.

4) Το προσωπικό εισόδημα του υποψηφίου (μόνο για τις υποτροφίες) δεν υπερβαίνει τα 8.800 Ευρώ ενώ το οικογενειακό, τα 11.740 Ευρώ. Το όριο του οικογενειακού εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 1500 Ευρώ για το κάθε επιπλέον, πέραν του ενός, τέκνο ως και το τρίτο και κατά 3.000 Ευρώ από τέσσερα τέκνα και άνω.

5) Να έχουν επιτύχει με την πρώτη συμμετοχή στις Γενικές Εξετάσεις Εισαγωγής (του ακαδ. έτους για το οποίο αφορά το πρόγραμμα του ΙΚΥ) και να έχουν εγγραφεί ως πρωτοετείς στο Τμήμα ή τη Σχολή που εισήχθησαν. Φοιτητής που ενώ πέτυχε σε ορισμένο Τμήμα ή Σχολή μετεγγράφηκε σε αντίστοιχο άλλου ΑΕΙ/ΤΕΙ διεκδικεί την υποτροφία ή το βραβείο από το Τμήμα ή τη Σχολή όπου τελικά μετεγγράφηκε, εφόσον η βαθμολογία του, τον εντάσσει στον καθορισμένο αριθμό θέσεων και βραβείων.

6) Έχουν επιτύχει σε αριθμό μαθημάτων που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών των δύο εξαμήνων του προηγούμενου ακαδ. έτους και ο μέσος όρος βαθμολογίας τους να μην είναι κατώτερος του 6.51 (Λίαν Καλώς).

7) Να έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (που αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος).