Κατατακτήριες Εξετάσεις


Στο Π.Τ.Δ.Ε. με βάση τις διατάξεις του ν.3185/2013 και του ν.4485/2017 μπορούν να καταταγούν πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου Σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα, όπως ειδικότερα ορίζεται σε σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε. Δ.Π.Θ. από 1 μέχρι 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικού περάτωσης Σπουδών
  • Βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ περί ισοτιμίας τίτλου Σπουδών στην περίπτωση           που           οι ενδιαφερόμενοι είναι πτυχιούχοι σχολών εξωτερικού.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα εξής μαθήματα:

  • Παιδαγωγική
  • Βασικές έννοιες της Γλωσσικής Επιστήμης
  • Μαθηματικά

Η εξεταστέα ύλη και η ακριβής ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και ανακοινώνονται σε εύλογο χρόνο ακολούθως.

Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων 2024 2025