Κανονισμός Πτυχιακών Εργασιών


1. Καθορισμός θεμάτων

Ο καθορισμός των θεμάτων γίνεται κατά Τομέα. Στο τέλος του 6ου εξαμήνου κάθε Τομέας ανακοινώνει τα θέματα και τη σχετική βιβλιογραφία που προτείνονται από κάθε μέλος ΔΕΠ.

Κάθε μέλος ΔΕΠ προτείνει 10 θέματα, από τα οποία αναλαμβάνει την εποπτεία μέχρι 5 θεμάτων. Κάθε θέμα επιλέγεται από ένα φοιτητή. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας δύο φοιτητών, κατά την κρίση του επιβλέποντος καθηγητή. Η επιλογή του θέματος από το φοιτητή γίνεται σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή, μέχρι τις διακοπές των Χριστουγέννων κάθε έτους.

Η πτυχιακή εργασία γίνεται στο πλαίσιο της “κατεύθυνσης” που έχει επιλέξει ο φοιτητής, στην έναρξη του 6ου εξαμήνου.

2. Χρονική διάρκεια εκπόνησης και έκταση της της Πτυχιακής

Η πτυχιακή εκπονείται κατά τη διάρκεια του 8ου Εξαμήνου και παραδίδεται γραπτή μέχρι τις 20 Μαΐου. Στην περίπτωση που ο επιβλέπων καθηγητής κρίνει ότι η επεξεργασία του θέματος δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή, η κατάθεση και η υποστήριξη της πτυχιακής αναβάλλεται για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Η έκταση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 8.000 λέξεις.

3. Πλαίσιο συνεργασίας φοιτητή και επιβλέποντος καθηγητή

Ο επιβλέπων καθηγητής είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με το φοιτητή σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ελέγχει έγκαιρα το υλικό που έχει επεξεργαστεί ο φοιτητής. Επεμβαίνει και πιθανώς αλλάζει την πορεία της εργασίας στα σημεία που κρίνει ότι είναι αναγκαίο. Καθοδηγεί το φοιτητή για την περαιτέρω πορεία της εργασίας. Αποφαίνεται για την πορεία και την ολοκλήρωση της εργασίας.

Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώνει εμπρόθεσμα τις επιμέρους εργασίες, που έχουν συμφωνηθεί με τον επιβλέποντα.

Αλλαγή επιβλέποντος γίνεται μόνο με απόφαση του Τομέα. Στην περίπτωση αυτή, η πτυχιακή μπορεί να εκπονηθεί και να εξεταστεί σε χειμερινό εξάμηνο.

4. Δομή συγγραφής

Η πτυχιακή περιλαμβάνει:

Τίτλο, όνομα συγγραφέα και επιβλέποντος – Περιεχόμενα – Περίληψη (στα ελληνικά και σε μία ξένη γλώσσα) – Εισαγωγή – Μέθοδο ή Μεθοδολογία – Δεδομένα -Επεξεργασία δεδομένων – Αποτελέσματα – Συζήτηση -Συμπεράσματα – Προτάσεις – Βιβλιογραφία – Παραρτήματα (προαιρετικά).

Η πτυχιακή κατατίθεται δακτυλογραφημένη σε χαρτί Α4, με 65 – 70 χαρακτήρες ανά γραμμή, διάστημα γραμμών 1,5 και περιθώρια 2,5 cm (επάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά).

5. Αξιολόγηση

Μετά την παράδοση της πτυχιακής εργασίας από το φοιτητή, ο Τομέας ορίζει τριμελή εξεταστική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον επιβλέποντα καθηγητή, ως Πρόεδρο και δύο μέλη ΔΕΠ συναφούς αντικειμένου. Η συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής γίνεται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 10 ημερών από την παράδοση της πτυχιακής.

Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να αναπτύξει, δημόσια, τα βασικά σημεία της εργασίας του, ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, σε τόπο και χρόνο που καθορίζει αυτή έγκαιρα.

Η αξιολόγηση γίνεται με Βάση:

α. Το Βαθμό ανταπόκρισης του φοιτητή στις υποχρεώσεις του κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με τον εποπτεύοντα (20% της τελικής Βαθμολογίας). Υπεύθυνος για τη Βαθμολόγηση αυτή είναι ο επιβλέπων καθηγητής.

β. Τη γραπτή εργασία που καταθέτει ο φοιτητής (60% της τελικής Βαθμολογίας). Υπεύθυνη για τη βαθμολόγηση αυτή είναι η τριμελής εξεταστική επιτροπή.

γ. Την προφορική παρουσίαση της εργασίας (20% της τελικής Βαθμολογίας). Υπεύθυνη για τη Βαθμολόγηση αυτή είναι η τριμελής εξεταστική επιτροπή.

6. Κριτήρια αξιολόγισης, της γραπτής εργασίας

Τα κριτήρια αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας αφορούν τέσσερις περιοχές:

 • την ποιότητα του γραπτού λόγου
 • την ποιότητα χρήσης τπς σχετικής βιβλιογραφίας
 • την ποιότητα της πρακτικής που σχετίζεται με το θέμα που αναπτύσσεται (εφόσον υπάρχει)
 • την ποιότητα και το επίπεδο προσωπικού συλλογισμού

Η πτυχιακή εργασία αξιολογείται συνήθως στις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες: στο περιεχόμενο, στη δομή, στις Βιβλιογραφικές αναφορές και στη γραπτή παρουσίαση.

Περιεχόμενο

 • Πραγματεύεται η εργασία το θέμα που δηλώνεται στον τίτλο;
 • Υπάρχει εξήγηση της γενικής σπουδαιότητας του θέματος;
 • Περιέχει η εργασία σαφή ανάλυση των εννοιών οι οποίες εξηγούνται προσεκτικά;
 • Υπάρχει ααφής περιγραφή των βασικών υποθέσεων ή εικασιών;
 • Υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση του θεωρητικού ή/και εμπειρικού μέρους της εργασίας;
 • Υπάρχει εστίαση της εργασίας στο θέμα που πραγματεύεται;
 • Εξηγούνται οι γενικές θεωρίες και θέσεις με καλά επιλεγμένα παραδείγματα;
 • Αποφεύγονται υπερβολικές γενικεύσεις και αβάσιμοι ισχυρισμοί;
 • Υπάρχουν πρωτότυπες απόψεις και ιδέες;
 • Υπάρχει επαρκής κάλυψη της Βιβλιογραφίας (σε ποιο Βαθμό έχει καλυφθεί το σημερινό ΒιΒλιογραφικό εύρος);
 • Υπάρχει κατάλληλη τεκμηρίωση των ερευνητικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται;

Δομή

 • Είναι η εργασία καλά δομημένη, χωρισμένη σε μέρη, καθένα από τα οποία πραγματεύεται κάποια ειδική, καλά εστιασμένη οπτική του θέματος;
 • Δείχνει η Εισαγωγή τι πρόκειται να ακολουθήσει;
 • Γίνεται στα Συμπεράσματα αύνθεαη των όσων προηγήθηκαν και αναπτύσσεται προβληματισμός για τις επιπτώσεις της συνολικής εργασίας;
 • Υπάρχει στα Συμπεράσματα “αυτό-κριτική” και απολογισμός του τρόπου διαπραγμάτευσης του θέματος;
 • Υπάρχει σαφής και καλά δομημένη επιχειρηματολογία υποστήριξης των ισχυρισμών που γίνονται;
 • Αναγνωρίζεται η αδυναμία γενικεύσεων, οι οποίες στηρίζονται σε ανεπαρκή δεδομένα (θεωρητικά ή εμπειρικά);

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

 • Γίνεται συνετή και κατάλληλη χρήση αποσπασμάτων κειμένων για την αποσαφήνιση ή υποστήριξη ισχυρισμών;
 • Αναγνωρίζονται και τεκμηριώνονται επαρκώς οι προσωπικές απόψεις του συγγραφέα της εργασίας;
 • Γίνεται αναφορά σε ευρεία, αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσφατης;
 • Καλύπτει η βιβλιογραφική αναφορά σημαντικό κομμάτι της συνολικής ΒιΒλιογραφίας του θέματος που πραγματεύεται;
 • Γίνεται τεκμηρίωση της ερευνητικής μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται με αναφορά σε σχετική Βιβλιογραφία;
 • Αναφέρονται τα όρια εφαρμογής ή αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων της έρευνας που τυχόν πραγματοποιείται;
 • Είναι το σύστημα Βιβλιογραφικής αναφοράς σύμφωνο με τα διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα;
 • Εφαρμόστηκαν ή μεταφέρθηκαν ιδέες από τη βιβλιογραφία συγγενών χώρων με κατάλληλο τρόπο, όπου αυτό ήταν δυνατό;

Παρουσίαση

 • Έχει ετοιμαστεί και βιβλιοδετηθεί η εργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Τμήματος;
 • Είναι προσεκτική η παρουσίαση της εργασίας και μπορεί να αναγνωριστεί εύκολα;
 • Έχει γίνει κατάλληλη χρήση διαγραμμάτων, σχημάτων και πινάκων;
 • Υπάρχει καλή χρήση της γραπτής ελληνικής γλώσσας;
 • Είναι η έκταση της εργασίας μέσα στα όρια που έχουν καθοριστεί;
 • Είναι η παρουσίαση της εργασίας σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Τμήματος;