Πτυχιακή Εργασία


Οι τελειόφοιτοι φοιτητές (Ζ και Η εξαμήνου) έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ). H Π Ε είναι προαιρετική, αντικαθιστά δύο υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα και ισοδυναμεί με έξι (6) διδακτικές μονάδες. Για την εκπόνηση ΠΕ, έκτασης 8.000-10.000 λέξεις, ο ενδιαφερόμενος φοιτητής οφείλει να έχει προβιβάσιμο βαθμό σε τουλάχιστον 4 από τα υποχρεωτικά μαθήματα του ε’ εξαμήνου και να έρθει σε συνεννόηση με μέλος ΔΕΠ του Τμήματος το οποίο θα έχει τη γνωστική συνάφεια και θα αποδεχθεί να επιβλέψει την εκπόνηση της εργασίας. Επίσης ο φοιτητής οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως προς τον ισχύοντα κανονισμό εκπόνησης ΠΕ του Τμήματος.

Ειδικότερα, ο Κανονισμός προβλέπει α) το χρονοδιάγραμμα, το οποίο ξεκινά από το τέλος του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό της αποφοίτησης του ενδιαφερόμενου φοιτητή και β) την τυπική διαδικασία για την υποβολή την παρουσίαση και την αξιολόγηση της ΠΕ.

1. Χρονοδιάγραμμα

Ενέργεια: Ανακοίνωση (από τους διδάσκοντες) των θεμάτων ΠΕ που προτίθενται να εποπτεύσουν
Χρόνος: Α’ 15θήμερο Μαΐου (στ’ εξαμήνου)

Ενέργεια: Αίτηση (από τους φοιτητές) προς τη Γραμματεία του Τμήματος για την έγκριση εκπόνησης ΠΕ
Χρόνος: Α’ 15θήμερο Ιουνίου (στ’ εξαμήνου)

Ενέργεια: Αναθέσεις ΠΕ από τη ΓΣ του Τμήματος
Χρόνος: Α’ 15θήμερο Οκτωβρίου (ζ’ εξαμήνου)

Ενέργεια: Ενδεχόμενη αλλαγή θέματος ΠΕ (από τη ΓΣ του Τμήματος ύστερα από κοινή αίτηση του διδάσκοντος και του φοιτητή)
Χρόνος: Α’ 15θήμερο Νοεμβρίου (ζ’ εξαμήνου)

Ενέργεια: Υποβολή ΠΕ
Χρόνος: Εντός Μαΐου (H’ εξαμήνου)

Ενέργεια: Ημερίδα προφορικών παρουσιάσεων ΠΕ
Χρόνος: Β’ εβδομάδα Ιουνίου (H’ εξαμήνου)

Ενέργεια: Ανακοίνωση βαθμολογίας ΠΕ
Χρόνος: Μέχρι τις 20 Ιουνίου (ζ’ εξαμήνου)

2. Τυπικό

Η ΠΕ υποβάλλεται υποχρεωτικά προς τη Γραμματεία του Τμήματος σε τρία δακτυλογραφημένα και βιβλιοδετημένα αντίτυπα. Παρουσιάζεται προφορικά δημοσίως, με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Αξιολογείται από επιτροπή διδασκόντων στην οποία συμμετέχουν τουλάχιστον 2 μέλη ΔΕΠ.

Παρουσίαση και αξιολόγηση της Πτυχιακής Εργασίας γίνεται δημοσίως ενώπιον τριμελούς επιτροπής τον Ιούνιο του ακαδημαϊκού έτους αποφοίτησης του φοιτητή.

Το τελικό κείμενο της αξιολογημένης εργασίας κατατίθεται στη Γραμματεία σε τρία αντίτυπα.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ