Διδακτορικές Διατριβές που ολοκληρώθηκαν


 ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαδικτυακές εφαρμογές των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση: η περίπτωση της λογοκλοπής.

Οπτικές αναπαραστάσεις του μικρόκοσμου σε σχολικά εγχειρίδια φυσικής και χημείας. Μια φαινομενογραφική προσέγγιση ανάπτυξης συστημικού δικτύου αξόνων και κατηγοριών.

Συμβολή στη μελέτη των υπερδομών με εφαρμογές στη υποχρεωτική εκπαίδευση.

Συνεκτικά νοητικά μοντέλα και κατακερματισμένη γνώση: μεθοδολογικά ζητήματα στην έρευνα  για την κατανόηση εννοιών στις φυσικές επιστήμες.

Διδακτικές προσεγγίσεις δυναμικών γεωγραφικών φαινομένων.

The role of computer education in the transformation of muslim minority women in Thrace: Pathways to social participation.

Διδασκαλία και μάθηση θεμάτων δομής της ύλης και χημικών αλλαγών στο δημοτικό σχολείο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Διδακτική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής με εφαρμογές στο διαδίκτυο.

Γεωμετρικές – αλγεβρικές υπερδομές και η διδακτική τους.

Αντιλήψεις των μαθητών της Α΄ λυκείου για την έννοια της τριβής και των νόμων της.

Η επίδραση γνωστικών παραγόντων στην κατανόηση της ατομικής δομής από μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σχολική γεωγραφία και περιβαλλοντική εκπαίδευση: Η συμβολή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη γεωγραφία.

Διδασκαλία γεωμετρικής οπτικής σε μαθητές Ε΄ δημοτικού.

Ανάπτυξη μαθησιακών δεξιοτήτων με χρήση Η/Υ.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών: Εφαρμογές της τηλεματικής στην εκπαίδευση.

Ο παιδαγωγικός λόγος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αξιολόγηση και τις πρακτικές της στα μαθηματικά.

Ηλεκτρισμός με έμφαση στο μικροσκοπικό επίπεδο: Οι ιδέες των εκπαιδευόμενων, ο σχεδιασμός και η επίδραση καινοτόμου διδακτικής παρέμβασης

Η κατανόηση της χημικής αλλαγής και η σχέση της με γνωστικούς παράγοντες. Μια αναπτυξιακή προσέγγιση

Οικολογική μελέτη λιμνοθαλασσών των εκβολών του Έβρου και αξιοποίηση στοιχείων της δομής και λειτουργιάς του λιμνοθαλάσσιου οικοσυστήματος στη συγκρότηση εκπαιδευτικού υλικού.

Συμβολή στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος: Βιοσυσσώρευση μετάλλων σε οργανισμούς παράκτιων περιβαλλόντων:Γνώσεις, στάσεις και περιβαλλοντική συμπεριφορά φοιτητών ως προς τη ρύπανση των θαλασσών.

Το αλγεβρικό συνεχές και διακριτό στην κατασκευή ερευνητικών εργαλείων και στην επεξεργασία δεδομένων για τις επιστήμες αγωγής

Ανάπτυξη διερευνητικών περιβαλλόντων μάθησης.

Η επίδραση γνωστικών παραγόντων στην κατανόηση των ιδιοτήτων των υλικών και των μεταβολών  τους από μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μελέτη της επίδρασης γνωστικών μεταβλητών στην κατανόηση της δομής της ύλης και των αλλαγών της από μαθητές γυμνασίου.

Μοντέλα διδασκαλίας των απολιθωμάτων-αμμωνιών εντός και εκτός ΔΕΠΠΣ.

Διαχείριση σχολικής τάξης – η οπτική εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Συγκριτική μελέτη της εμπλοκής των γονέων στην εκπαίδευση παιδιών με και χωρίς ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Το ψυχοκοινωνικό και συναισθηματικό προφίλ των Ελλήνων μαθητών γυμνασίου που εμπλέκονται σε περιστατικά κυβερνο-εκφοβισμού (cyber-bullying) και παραδοσιακού εκφοβισμού: Συγκριτική μελέτη.

A sort-term longitudinal study of the forms and functions of relational aggression: association with personality , social interactions and emotions.

Η περί παιδείας φιλοσοφία του Φρειδερίκου Νίτσε.

Λογοτεχνία και θέατρο για παιδιά: η έννοια της μεταμόρφωσης στη γραφή και στα πρόσωπα των έργων του Ευγένιου Τριβιζά.

Αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τα χαρακτηριστικά του χαρισματικού μαθητή.

Κλήμης Αλεξανδρευςς Παρά Πλούταρχο ή η μετάπλαση αρχαιοελληνικών παιδαγωγικών δανείων από το “Περί παίδων αγωγής” του Πλούταρχου στο έργο του Κλήμεντος Αλεξανδρέως “Ο Παιδαγωγός”.

Θεατρικές μέθοδοι και η διδακτική αξιοποίηση τους στη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας στο δημοτικό σχολειό: Το παράδειγμα του μανδύα του ειδικού.

Ο ρόλος της μικροδιδασκαλίας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Απόψεις και στάσεις υποψήφιων και υπηρετούντων Ελλήνων εκπαιδευτικών.

Γνώσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ).

Παιδιά από παλιννοστούντες γονείς σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νόμο Έβρου: Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση.

Ο θεσμός του περιφερειακού διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:Θεωρητική ανάλυση και εμπειρική διερεύνηση.

Η διαδικασία της μάθησης στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:Εμπειρική έρευνα.

Το προφίλ του εκπαιδευτικού στο δημόσιο σχολειό-έρευνα.

Η αξιολόγηση των εκπ/κων Α’θμιας εκπ/σης από τη σκοπιά των μαθητών.

Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας και η συμβολή του διευθυντή :Θεωρητική ανάλυση και εμπειρική διερεύνηση.

Εκτελεστικός έλεγχος, γλώσσα.  Λογική σκέψη και ενημερότητα. Σχέσεις κατά την παιδική και εφηβική ηλικία.

Συναίσθημα φόβου και οικογενειακό περιβάλλον: Μια εμπειρική προσέγγιση των φόβων των παιδιών του δημοτικού στις αστικές περιοχές της δυτικής Θράκης και των τρόπων αντιμετώπισης των φόβων αυτών από τους γονείς.

Ο ρόλος της διδασκαλικής ομοσπονδίας Ελλάδας στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών- θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση.

Ο ρόλος της χρείας στη ρητορική εκπαίδευση της ύστερης αρχαιότητας.

Συλλογική ταυτότητα σε παιδιά

Το ψυχοκοινωνικό κλίμα της σχολικής τάξης, η διαπροσωπική συμπεριφορά του εκπ/κου & η σχέση τους με τη σχολική επίδοση, τα κίνητρα & η συμπεριφορά μαθητών δημοτικού σχολείου.

Ψυχολογικό κλίμα τάξης και προσαρμογή μαθητών στο σχολείο.

Παιδαγωγική αξιοποίηση της διερευνητικής δραματοποίησης σε μουσειακό περιβάλλον από παιδιά σχολικής ηλικίας:η περίπτωση μαθητών Δημοτικού σχολείου και Γυμνασίου.

 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΗΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τα επίσημα αναλυτικά προγράμματα του μαθήματος της ιστορίας για το λύκειο από την μεταπολίτευση και μέχρι την μεταρρύθμιση του 1996/97.

Η χρήση του λεξικού για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας και η συμβολή του στην καλλιέργεια της γλωσσικής έκφρασης.

Η προσωπικότητα της μουσουλμάνας γυναίκας και η συμβολή της στις παραδοσιακές δομές αγωγής και εκπαίδευσης των μουσουλμάνων της Δ. Θράκης.

Επίμαχα ζητήματα στη σύγχρονη ιστορία: Η χαρτογράφηση των ιδεών 15χρονων μαθητών σχετικά με τις διαφορετικές αφηγήσεις για τις μετακινήσεις παιδιών στον ελληνικό εμφύλιο.

Πολυπολιτισμικότητα και σχολική τάξη: Μια κοινωνικο-ψυχολογική προσέγγιση.

Ο ρόλος του φύλου (εκπαιδευτικού και μαθητή) στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η οπτική των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης