Εξομοίωση


  • Πρόγραμμα Εξομοίωσης πτυχίου αποφοίτων Παιδαγωγικών Ακαδημιών

 

Το Πρόγραμμα Εξομοίωσης των αποφοίτων των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, διετούς φοίτησης, υλοποιείται από το Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ. 407/80 και τις σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

Οι απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Ακαδημιών εισάγονται στο Τμήμα, μετά από δημόσια κλήρωση, και εντάσσονται στις κατηγορίες παρακολούθησης και επιτυχούς εξέτασης 10 ή 20 μαθημάτων, αναλόγως των ετών εκπαιδευτικής υπηρεσίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Ακαδημιών που ολοκληρώνουν επιτυχώς την διαδικασία εξομοίωσης αποκτούν πτυχίο του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ.

Πρόγραμμα Εξομοίωσης_Οργάνωση και Περιεχόμενο Σπουδών Οκτώβριος 2019, αφορά στους εισακτέους ΕΠΑΘ ακ.έτους 2019-2020

  • Πρόγραμμα Εξομοίωσης πτυχίου αποφοίτων Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης

 

Το Πρόγραμμα Εξομοίωσης των αποφοίτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης υλοποιείται από το Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμό 187388/Η2/3164/Ε: «Προϋποθέσεις και διαδικασία εξομοίωσης των αποφοίτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) προς τους πτυχιούχους των Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 3163/25-11-2014, τεύχος 2ο) και τις σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις βασικές συνιστώσες: (α) παρακολούθηση μαθημάτων, (β) εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και (γ) πρακτική άσκηση για όσους δεν έχουν εκπαιδευτική προϋπηρεσία. Οι τρεις αυτές συνιστώσες, καθώς και ο τρόπος οργάνωσης και υλοποίησής τους, σύμφωνα με την ανωτέρω υπουργική απόφαση και τις σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ., παρουσιάζονται στη συνέχεια. Οι

 

απόφοιτοι της Ε.Π.Α.Θ. που ολοκληρώνουν επιτυχώς την διαδικασία εξομοίωσης αποκτούν πτυχίο του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ.. Το πτυχίο αυτό τους παρέχει τη δυνατότητα να προσλαμβάνονται ως εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων στα δημοτικά σχολεία υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 7Α, παρ. 4 του ν. 3848/2010 και του άρθρου 64, παρ. 1 του ν. 4310/2014 (έγγραφο του Υ.Π.Ε.Θ. με αριθμό πρωτοκόλλου 139486/Φ1 ΕΞ/59791 εισ./23- 08-2017).

 

Κατάταξη αποφοίτων Ε.Π.Α.Θ. στα εξάμηνα Σπουδών και προϋποθέσεις για την απόκτηση του τίτλου Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε.

Τα κριτήρια κατάταξης των αποφοίτων της Ε.Π.Α.Θ. στα εξάμηνα Σπουδών και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση του τίτλου Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. καθορίζονται στο άρθρο 5 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης:

«1. Η κατάταξη των αποφοίτων της Ε.Π.Α.Θ. σε εξάμηνα Σπουδών πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Π.Τ.Δ.Ε. και εξαρτάται από την εκπαιδευτική τους εμπειρία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους, το έτος εισαγωγής τους στην Ε.Π.Α.Θ. και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτουν, ως ακολούθως:

Α΄ Κατηγορία: Κατάταξη στο 5ο εξάμηνο. Για την απόκτηση του τίτλου Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 22 μαθήματα, η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης για όσους δεν έχουν εκπαιδευτική προϋπηρεσία. Δικαίωμα κατάταξης στο 5ο εξάμηνο Σπουδών έχουν: α) οι απόφοιτοι της Ε.Π.Α.Θ. που ανήκουν στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό των μειονοτικών σχολείων και έχουν εκπαιδευτική προϋπηρεσία μέχρι πέντε (5) έτη και β) οι απόφοιτοι της Ε.Π.Α.Θ. οι οποίοι δεν ανήκουν στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό των μειονοτικών σχολείων και έχουν εισαχθεί στην Ε.Π.Α.Θ. μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2001−2002.

Β΄ Κατηγορία: Κατάταξη στο 6ο εξάμηνο. Για την απόκτηση του τίτλου Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 16 μαθήματα, η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης για όσους δεν έχουν εκπαιδευτική προϋπηρεσία. Δικαίωμα κατάταξης στο 6ο εξάμηνο Σπουδών έχουν: α) οι απόφοιτοι της Ε.Π.Α.Θ. που ανήκουν στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό των μειονοτικών σχολείων και έχουν εκπαιδευτική προϋπηρεσία από πέντε (5) έτη έως δεκαπέντε

(15) έτη, β) οι απόφοιτοι της Ε.Π.Α.Θ. οι οποίοι δεν ανήκουν στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό των μειονοτικών σχολείων και έχουν εισαχθεί στην Ε.Π.Α.Θ. από το ακαδημαϊκό έτος 2002−2003 και εφεξής, και γ) οι απόφοιτοι της Ε.Π.Α.Θ. που έχουν εργασθεί  ως  αναπληρωτές  εκπαιδευτικοί στα μειονοτικά σχολεία  πάνω  από πέντε

(5)  έτη.  Δ.Π.Θ./Π.Τ.Δ.Ε.:  Πρόγραμμα Εξομοίωσης  Αποφοίτων  Ε.Π.Α.Θ. / Ιανουάριος

2018.

Γ΄ Κατηγορία: Κατάταξη στο 7ο εξάμηνο. Για την απόκτηση του τίτλου Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 11 μαθήματα, η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης για όσους δεν έχουν εκπαιδευτική προϋπηρεσία. Δικαίωμα κατάταξης στο 7ο εξάμηνο Σπουδών έχουν: α) οι απόφοιτοι

 

της Ε.Π.Α.Θ. που ανήκουν στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό των μειονοτικών σχολείων και έχουν εκπαιδευτική προϋπηρεσία πάνω από δεκαπέντε (15) έτη και β) οι απόφοιτοι της Ε.Π.Α.Θ. που έχουν εισαχθεί στην Ε.Π.Α.Θ. από το ακαδημαϊκό έτος 2002−2003 και εφεξής και έχουν πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης ή είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης».

Επιπλέον, στο ίδιο άρθρο, παρ. 2, ορίζεται ότι «Τα συγκεκριμένα μαθήματα που κάθε απόφοιτος της Ε.Π.Α.Θ. υποχρεούται να παρακολουθήσει …, καθώς και η πτυχιακή εργασία που οφείλει να εκπονήσει, καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Π.Τ.Δ.Ε. και μπορεί να διαφοροποιείται από τον αριθμό και τα αντίστοιχα μαθήματα που προβλέπονται για τα συγκεκριμένα εξάμηνα Σπουδών για τους λοιπούς προπτυχιακούς φοιτητές».

Επίσης, στο ίδιο άρθρο, παρ. 4, αναφέρεται ότι «οι συμμετέχοντες στη διαδικασία εξομοίωσης παρακολουθούν μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. (ή και άλλων Τμημάτων του Δ.Π.Θ.) μαζί με τους λοιπούς προπτυχιακούς φοιτητές, υπόκεινται στις ίδιες με αυτούς υποχρεώσεις ως προς τα μαθήματα που προβλέπεται να παρακολουθήσουν και εξετάζονται μαζί με αυτούς στις προβλεπόμενες εξεταστικές περιόδους».

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στο http://tinyurl.com/y3bw87lv

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:Για την επικοινωνία σας με τη Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Αγωγής παρακαλούμε να επισκεφθείτε το site https://lib.duth.gr/, όπου μπορείτε να  τις πληροφορίες που χρειάζεστε.