Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων, ανά επιστημονικό πεδίο για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με Τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους διδακτορικού 2021-2022 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης»


Ψ5Α446ΨΖΥ1-ΞΞΣ

Δημοσίευση ανακοίνωσης που αφορά σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021-2022 (ΚΕ 82309, Α.Π. 27985/2021)


Παρακαλούμε βρείτε παρακάτω το σχετικό σύνδεσμο του ΔΠΘ:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση σαράντα (40) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές, στο πλαίσιο του έργου με MIS:5047247


Πρόσκληση.pdf

Πίνακας-κατατιθέμενων δικαιολογητικών

Πίνακας-αιτούμενων κριτηρίων μοριοδότησης

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΟΣΥΠ

Υπ.Δηλ.-Υποχρεωτικά

Υπ.Δηλ.-Κατά-περίπτωση