Γερμανικά Ι


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ – 1 ος Κύκλος Σπουδών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3E25 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 2.5
 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
 
ΣΚΟΠΟΣ

Γενικός σκοπός του μαθήματος Γερμανικά ως Ξένη γλώσσα αποτελεί η ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων καθώς και η εξοικείωση των φοιτητών με την Γερμανική γλώσσα, μέσω εξειδικευμένων κειμένων και ασκήσεων κατανόησης (ανάγνωσης-ακουστικής ικανότητας) και παραγωγής λόγου (γραπτού λόγου και ομιλίας).

Ειδικότερα, επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:

v  Ανάπτυξη των τεσσάρων βασικών γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων (γραπτή και προφορική κατανόηση, γραπτή και προφορική έκφραση) επιπέδου γλωσσομάθειας  A1-A2,  σύμφωνα με το κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο γλωσσών (CECRL) μέσω κειμένων και ασκήσεων

v  κατανοούν γραπτά και προφορικά κείμενα επιπέδου γλωσσομάθειας Α1-Α2, σύμφωνα με το κοινό Eυρωπαϊκό πλαίσιο γλωσσών (CECRL)

v  να παράγουν προφορικά και γραπτά επιπέδου γλωσσομάθειας Α1-Α2, σύμφωνα με το κοινό Eυρωπαϊκό πλαίσιο γλωσσών (CECRL) που σχετίζονται με το επάγγελμα και την επιστήμη τους.

v  Να αναζητούν και να αξιοποιούν πηγές και πληροφορίες στο διαδίκτυο με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, οι οποίες είναι χρήσιμες στην επιστήμη τους .

 

Γενικές Ικανότητες
Το μάθημα βελτιώνει την ικανότητα:

v  αυτόνομης και  συλλογικής εργασίας

v  σεβασμού στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

v   προάγει την ελεύθερη, δημιουργική και  κριτική σκέψη καθώς επίσης και την υπευθυνότητα

v  Εξοικείωση με τη γλώσσα των Παιδαγωγικών Επιστημών, καθώς και την προσέγγιση της γερμανόφωνης βιβλιογραφίας που σχετίζεται με το γνωστικό αντικείμενο

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΥΛΙΚΟ

Το διδακτικό υλικό έχει τη μορφή ανοικτού φακέλου, έτσι ώστε να επιδέχεται αναπροσαρμογές με βάση τα εκάστοτε ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των φοιτητών/τριών. Αντλείται κυρίως από μεθόδους διδασκαλίας, γερμανόφωνες ηλεκτρονικές πηγές , βιβλία , περιοδικά  και είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας.

ΜΕΘΟΔΟΣ

 Εφαρμόζεται η  ενεργητική βιωματική προσέγγιση καθώς και η επικοινωνιακή μέθοδος γλωσσικής διδασκαλίας. Δίνεται έμφαση στην ομαδική εργασία. Μέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών προτείνονται σχέδια εργασίας, στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής προσέγγισης.

 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Δια ζώσης

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

Ηλεκτρονική πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης eclass, Email

Παρουσιάσεις PowerPoint

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Συγγραφή εργασίας 5
Αυτόνομη μελέτη 15,5

 

Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 62,5
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γλώσσα αξιολόγησης : Γερμανικά

Μέθοδοι αξιολόγησης (βαρύτητα %):

• Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, 50%

• Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, 20%

• Γραπτή Εργασία, 30%

Κριτήρια αξιολόγησης (βαρύτητα %)

Γραπτή εξέταση

• ακρίβεια και πληρότητα απαντήσεων 70%

Εργασία

• Περιεχόμενο: πρωτοτυπία, πληρότητα (5%)

▪ Δομή: Οργάνωση/συνοχή (5%)

▪ Γλώσσα / λεξιλόγιο, μορφο-σύνταξη (8%)

• Βιβλιογραφία: Επάρκεια βιβλιογραφικών αναφορών, αυτόνομη ανεύρεση πηγών (2%)

 

 

 

 

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.       Τίτλος : Netzwerk neu A1.1. Kurs- und Übungsbuch

Συγγραφείς: Stefanie Dengler, Tanja Mayr-Sieber, Paul Rusch, Helen Schmitz

Εκδόσεις :  KLETT HELLAS ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ  (2019)

2.       Τίτλος : Das große deutsche Übungsbuch Συγγραφείς :  Σπύρος Κουκίδης  Εκδόσεις : ΕΚΔΟΣΕΙΣ PRAXIS- ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΕΠΕ(2018)

3.       Τίτλος : Γερμανική Γραμματική και Συντακτικό Συγγραφείς : Σπύρος Κουκίδης  Εκδόσεις : ΕΚΔΟΣΕΙΣ PRAXIS- ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΕΠΕ (2018)

4.       Τίτλος : Treffend A2+ ,Συγγραφέας : Manuela Georgiakaki  Εκδόσεις : Χρήστος Καραμπάτος Γερμανικές εκδόσεις Ε.Π.Ε.

5.       Τίτλος : Lesetraining B1, Monika Bovermann, Manuela Georgiakaki, Panagiotis Lymperakakis ,Συγγραφέας : Manuela Georgiakaki  Εκδόσεις : Χρήστος Καραμπάτος Γερμανικές εκδόσεις Ε.Π.Ε.

 

 

ΠΗΓΕΣ:

https://www.dw.com/el/%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/s-10507

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/dkl.html

https://www.goethe.de/ins/gr/el/spr/unt/kum/fil.html

https://www.youtube.com/watch?v=4-eDoThe6qo&t=1358s

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεωρία, ιστορία και διδακτική της Μουσικής Ι


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 2,5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Γενικών γνώσεων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03212/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορούν να:

1) διακρίνουν τις έννοιες μουσική αγωγή και μουσική εκπαίδευση –MA1

2)συγκρίνουν τα βασικά σημεία μουσικοπαιδαγωγικών συστημάτων και θεωριών-MA3

3) διακρίνουν τις έννοιες ενεργητική μουσική ακρόαση και δημιουργικές μουσικές διεργασίες-MA1

4)σχεδιάσουν και εκτελέσουν πορείες μουσικών διδασκαλιών-ΜΑ6

5) δημιουργήσουν αυτοσχέδια μουσικά παιχνίδια, να κατασκευάσουν αυτοσχέδια μουσικά όργανα και να τα χρησιμοποιήσουν-ΜΑ5

6)εκτελέσουν οργανική συνοδεία παραμυθιού, ποιήματος, λογοτεχνικού κειμένου-ΜΑ4

7)συνθέσουν δικές τους μελωδίες και να αυτοσχεδιάσουν-ΜΑ6

8)αναπτύξουν την ικανότητα καλής μουσικής ανάγνωσης και γραφής –ΜΑ3

9)σχεδιάσουν πορείες διδασκαλιών παιδικών τραγουδιών και μουσικών εννοιών και δομών-ΜΑ5

10) αποδίδουν σωστά και με καλής ποιότητας φωνή ένα παιδικό τραγούδι-ΜΑ3

11)συνοδεύουν ρυθμικά και μελωδικά (ενίοτε) με απλά κρουστά όργανα ένα παιδικό τραγούδι-MA4

12)είναι ικανοί να διδάξουν (με διάφορους τρόπους) ένα παιδικό τραγούδι-MA4

13)διακρίνουν βασικά στοιχεία θεωρίας και ιστορίας της μουσικής-ΜΑ4

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
-Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

-Λήψη αποφάσεων

-Αυτόνομη εργασία

-Ομαδική εργασία

-Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

-Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

-Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

-Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

-Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρία, ιστορία και διδακτική της μουσικής Ι

Διαλέξεις

1.       Εισαγωγή 1

2.       Εισαγωγή 2

3.       Εισαγωγή 3

4.       Θεωρίες και αντιλήψεις των σημαντικότερων μουσικοπαιδαγωγών (C. Orff, Z. Kodaly, E.J. Dalcroze, κ.α.)

5.       Θεωρίες και αντιλήψεις των σημαντικότερων μουσικοπαιδαγωγών (C. Orff, Z. Kodaly, E.J. Dalcroze, κ.α.)

6.        Περιεχόμενο των συστημάτων των σημαντικότερων μουσικοπαιδαγωγών αναλυτικά και η εφαρμογή του στην πρωτοβάθμια  εκπαίδευση μέσω μουσικών δραστηριοτήτων βασιζόμενων σ’ αυτό.

7.       Περιεχόμενο των συστημάτων των σημαντικότερων μουσικοπαιδαγωγών αναλυτικά και η εφαρμογή του στην πρωτοβάθμια  εκπαίδευση μέσω μουσικών δραστηριοτήτων βασιζόμενων σ’ αυτό.

8.       Βασικά στοιχεία θεωρίας της μουσικής

9.       Βασικά στοιχεία μορφολογίας της μουσικής

10.    Βασικά στοιχεία οργανογνωσίας και ακουστικής

11.    Εκμάθηση παιδικών τραγουδιών (ελληνικών και μη) με χρήση κυρίως μελωδικών κρουστών οργάνων, αυλού, οργάνων ρυθμού, συνοδεία πιάνου.

12.    Τρόποι διδασκαλίας των παιδικών τραγουδιών σε παιδιά του δημοτικού σχολείου.

13.    Υποδειγματικές διδασκαλίες στην τάξη και σε DVD. Άλλες δημιουργικές μουσικές διεργασίες και διαθεματικές δραστηριότητες.

Θεωρία, ιστορία και διδακτική της μουσικής ΙΙ

Διαλέξεις

1.       Εισαγωγή και επανάληψη των βασικών στοιχείων της θεωρίας, ιστορίας και διδακτικής της μουσικής Ι.

2.       Εισαγωγή και επανάληψη των βασικών στοιχείων της θεωρίας, ιστορίας και διδακτικής της μουσικής Ι.

3.       Κατασκευή αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων (σείστρα, μαράκες, τύμπανα, καμπανούλες, κιθάρες, αυλούς, σάλπιγγες, ντέφι, ταμπουρίνο κ.α.) με απλά υλικά (πλαστικά μπουκάλια, χάρτινα κουτιά, γλάστρες, λάστιχα, μπαλόνια, καλάμια, σπόρους και καρπούς, χρωματιστά χαρτιά και χαρτόνια κ.α.).

4.       Συνοδεία παιδικών τραγουδιών με τα παραπάνω αυτοσχέδια μουσικά όργανα.

5.       Προβολή και ακρόαση διαφορετικών οργανικών και φωνητικών μουσικών συνόλων παιδικών και μη.

6.       Eνεργητική μουσική ακρόαση για την οποία χρησιμοποιούνται όλα τα “αυθεντικά” μουσικά είδη : ελληνική μουσική (έντεχνη, λαϊκή, παραδοσιακή), δυτική μουσική (κλασική, σύγχρονη, τζαζ, ροκ), μουσική άλλων λαών (ινδική, κινεζική, λατινοαμερικάνικη, αφρικανική, κ.α.), παιδικά τραγούδια.

7.       Eνεργητική μουσική ακρόαση για την οποία χρησιμοποιούνται όλα τα “αυθεντικά” μουσικά είδη : ελληνική μουσική (έντεχνη, λαϊκή, παραδοσιακή), δυτική μουσική (κλασική, σύγχρονη, τζαζ, ροκ), μουσική άλλων λαών (ινδική, κινεζική, λατινοαμερικάνικη, αφρικανική, κ.α.), παιδικά τραγούδια.

8.       Mουσική και παραμύθι με μουσική επένδυση: τραγούδια, συνθέσεις, μουσική υπόκρουση, αφήγηση και μερική δραματοποίηση γνωστών παιδικών παραμυθιών και μουσικών έργων.

9.       Mουσική και παραμύθι με μουσική επένδυση: τραγούδια, συνθέσεις, μουσική υπόκρουση, αφήγηση και μερική δραματοποίηση γνωστών παιδικών παραμυθιών και μουσικών έργων.

10.    Η μουσική σε όλες τις ιστορικές της περιόδους και η χρήση συνθέσεων από αυτές για διδασκαλία σε παιδιά του δημοτικού σχολείου.

11.    Η μουσική σε όλες τις ιστορικές της περιόδους και η χρήση συνθέσεων από αυτές για διδασκαλία σε παιδιά του δημοτικού σχολείου.

12.    Δημιουργία και συμμετοχή σε εκδήλωση/τελετή.

13.    Δημιουργία και συμμετοχή σε εκδήλωση/τελετή.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Δια ζώσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

PowerPoint

Ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης eclass,

Email

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια 3
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 3,5
Εκπόνηση project ομαδικού 2
Δημιουργία φακέλου υλικού 2
Συγγραφή εργασίας 3
Καλλιτεχνική δημιουργία 10
Σύνολο Μαθήματος 62,5
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά

 

Μέθοδοι αξιολόγησης βαρύτητα %):

·         Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 10%

·         Γραπτή εργασία 20%

·         Προφορική εξέταση 40%

·         Καλλιτεχνική ερμηνεία 30%

 

Κριτήρια αξιολόγησης (βαρύτητα %)

·         Ακρίβεια και πληρότητα απαντήσεων 20%

·         Επαρκής φωνητική και ενόργανη εκτέλεση 50%

·         Κατάλληλη χρήση ορολογίας 20%

·         Επάρκεια βιβλιογραφικών αναφορών και κατάλληλη χρήση της βιβλιογραφίας 10%

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα:

 -Κοψαλίδου, Ευαγγελία (2014),Αναπλάθοντας την «όπερα» το Παιδί  και τα Μάγια του M. Ravel μέσα από δημιουργικές μουσικές δραστηριότητες, Αθήνα, Fagottobooks.

Joseph Machlis, Kristine Forney (1996), Η απόλαυση της μουσικής, Αθήνα, fagottobooks

Πρόσθετη βιβλιογραφία: https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03212/

 

Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς Ι


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Επιστημών της Αγωγής
ΤΜΗΜΑ Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αγγλικά  για Ειδικούς σκοπούς Ι (Υποχρεωτικό κατ’επιλογή)
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 2,5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Κανένα.

Απαιτείται καλή γνώση γραμματικών και συντακτικών δομών σε επίπεδο B2-C1.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Αγγλική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/EDU112/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος. Συμβουλευτείτε τα Παραρτήματα Α & Β στο συνημμένο αρχείο της ΑΔΙΠ «Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών», σελίδες 20 – 24:

Παράρτημα Α [(α) Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε κύκλο σπουδών, σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης & (β) Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης]

Παράρτημα Β  (Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων)

 

Γενικός και τελικός στόχος της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς στο ΠΤΔΕ του ΔΠΘ είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την ειδική γλώσσα της επιστήμης τους, ώστε να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες που θα τους/τις επιτρέψουν να κατανοούν ξενόγλωσσα κείμενα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους αλλά και να συνθέτουν κείμενα ακαδημαϊκού λόγου. Ακόμη, στόχος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τις δεξιότητες εκείνες που θα τους/τις επιτρέψουν να ανταποκρίνονται σε γενικότερες και ειδικότερες καταστάσεις επικοινωνίας, όπως παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων και συμμετοχή με ανακοινώσεις.

 

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορούν να:

1)Αναγνωρίσουν γλωσσικές δομές και ορολογία σχετικά με τις Επιστήμες Αγωγής και να   αναπτύξουν προφορικό λόγο για ποικίλα θέματα πάνω στις Επιστήμες της Αγωγής.(ΜΑ1))

2)Αναπτύξουν πλήρως τις γνώσεις εύρεσης ειδικών πληροφοριών στο διαδίκτυο και να γνωρίσουν τις δυνατότητες σύγχρονης τεχνολογίας που θα μπορούν να τις αξιοποιούν αποτελεσματικά.(ΜΑ9)

3)Αντιληφθούν και να κατανοήσουν ειδικό οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, ομιλιών και σεμιναρίων στην Αγγλική Γλώσσα με θέματα σχετικά με την Επιστήμη τους.(ΜΑ11)

4)Συνθέσουν σύντομα κείμενα γραπτού ακαδημαϊκού λόγου στις Επιστήμες της Αγωγής αλλά και να διακρίνουν και να αξιολογήσουν το διαφορετικό ύφος ανάμεσα σε ακαδημαϊκά κείμενα.(ΜΑ6)

5)Σχεδιάζουν ακαδημαϊκές προφορικές παρουσιάσεις και να συμμετέχουν στα Symposium for students of ESP Classes,  μια διαδικασία που θα τους βοηθήσει να έρθουν σε επαφή με ποικιλία κειμένων πάνω στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και ειδικότερα  σε χώρους εκπαίδευσης .(ΜΑ14)

 

Γενικές Ικανότητες
Οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Συμβουλευτείτε τις γενικές ικανότητες που αναμένεται  να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος, όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως.  Σε  ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα.
   
 • Ανάπτυξη τεχνικών στην ανάγνωση εξειδικευμένων αγγλικών κειμένων καθώς και της ικανότητας εύρεσης και άντλησης γενικών και ειδικών πληροφοριών.
 • Απόκτηση εξειδικευμένου λεξιλογίου και ορολογίας στον χώρο των Επιστημών της Εκπαίδευσης.
 • Αναγνώριση και χρήση των collocations στον χώρο των επιστημών της εκπαίδευσης, δεξιότητα η οποία κρίνεται ως μία από τις σημαντικότερες στον χώρο του ESAP.(English for Specific and Academic Purposes)
 • Άντληση και σύνθεση μιας ποικιλίας πηγών από internet, βιβλία και journals.
 • Βελτίωση των προφορικών ακαδημαϊκών δεξιοτήτων.
 • Ανάπτυξη συνεργασίας σε ομαδικές εργασίες και δημιουργία κριτικής σκέψης.

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος απαρτίζεται από εξειδικευμένα κείμενα στα Αγγλικά  πάνω στο χώρο της εκπαίδευσης , μέσα από ένα συνδυασμό βιβλίου (Εύδοξος) και διδακτικών σημειώσεων.

Κατά την διάρκεια των δύο εξαμήνων επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών σε διαφορετικά πεδία. Πιο συγκεκριμένα στο  εξάμηνο παρακολούθησης Αγγλικής Γλώσσας η ύλη που επεξεργάζονται είναι η εξής.

 

Υποχρεωτικό  μάθημα 3ου Εξαμήνου

Περιεχόμενο ανά εβδομάδα –Τίτλοι Κεφαλαίων

1η Εβδομάδα : Historical framework of fairy tales

2η Εβδομάδα: The significance of children’s literature in childhood

3η Εβδομάδα:  Social and emotional aspects of fairy tales

4η Εβδομάδα :  Social reflection of gender in Fairy tales

5η  Εβδομάδα : The power of folk tales

6η  Εβδομάδα: Teach knowledge not mental skills

7η  Εβδομάδα :  Emergent Literacy-1

8η  Εβδομάδα:  Emergent Literacy-2

9η  Εβδομάδα :  Educational systems around the world

10η Εβδομάδα:  Creativity in education-1

11η Εβδομάδα:  Creativity in education-2

12η Εβδομάδα:  What true education should do-1

13η Εβδομάδα:  What true education should do-2

 

 

Επιλογές Συγγραμμάτων

Εξάμηνο 1 – Χειμερινό

Επιλογές Συγγραμμάτων:

 1. Βιβλίο [77119354]: Collins COBUILD Advanced Learner’s Dictionary, John Sinclair
 2. Βιβλίο [41960121]: English for Language and Linguistics in Higher Education Studies – Course Book with audio CDs, Anthony Manning
 3. Βιβλίο [86195078]: On Screen C2 – Student’s Pack (with Digibooks App), Jenny Dooley

 

 

 1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Δια ζώσης, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Δια ζώσης αλλά ταυτόχρονα και εξ’ αποστάσεως, καθώς υπάρχει φόρτος εργασίας που ολοκληρώνεται σε όλη την διάρκεια του εξαμήνου. Οι φοιτητές παίρνουν feedback κάθε εβδομάδα για την εξέλιξη της δουλειάς τους.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
PowerPoint

Ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης eclass,

Email, παρακολούθηση video.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά οι διδακτικές προσεγγίσεις/ δραστηριότητες που κυρίαρχα ακολουθούνται (εκθετικές / μονολογικές, διαλογικές, διερευνητικές, κ.ά.) :

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα, καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης, ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS (βλέπε και Παράρτημα Γ στο συνημμένο αρχείο της ΑΔΙΠ «Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών») .

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σύνολο ωρών)
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια
Εργαστηριακή άσκηση
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 3,5
Φροντιστήριο
Πρακτική
Εκπαιδευτική εκδρομή  
Εκπόνηση μελέτης  
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 10
Αυτοτελής Μελέτη 10
…………
……………
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

62,5
 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΟΡΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συμπερασματική
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιγραφή της διαδικασίας/ του τρόπου αξιολόγησης

 

 

Γραπτή τελική εξέταση (50%)(Περιλαμβάνει:  ερωτήσεις ανάπτυξης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, κενά συμπλήρωσης.)

Εργασία 50% :    α. Παρουσίαση Ομαδικής ή Ατομικής Εργασίας (30%)   β. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών (20%)

Κριτήρια αξιολόγησης  Εργασίας(βαρύτητα %)

 

 • Περιεχόμενο: Ακρίβεια και πληρότητα. Εργασίας(ατομικής ή ομαδικής)(50%)

 

 • Κριτική σκέψη – Αξιολόγηση: ερμηνεία του θέματος, κατάλληλη χρήση ακαδημαϊκής γλώσσας επιχειρηματολογία, συνθετική και αναλυτική προσέγγιση (20%)

 

 • Δομή: Οργάνωση / δομή/συνοχή εργασίας(10%)

 

 • Γλώσσα / έκφραση/σαφήνεια (προφορικός ή γραπτός λόγος). (10%)

 

 • Βιβλιογραφία: Επάρκεια βιβλιογραφικών αναφορών, κατάλληλη χρήση, αυτόνομη ανεύρεση πηγών (για εργασίες) (10%)

 

Εικαστική Αγωγή Ι


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 2,5
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr//
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται:

 1. Να αναγνωρίζουν την αλφάβητο της εικαστικής γλώσσας, και να την χρησιμοποιούν

για να συνθέτουν τις δικές τους εικόνες-εικαστικές συνθέσεις, εκφράζοντας τη δημιουργικότητά τους και μεταδίδοντας τα δικά τους μηνύματα στον θεατή. Να είναι ικανοί να αξιολογούν τις συνθέσεις τους σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια (ΜΑ8)

 1. Να είναι ικανοί να παρατηρούν, περιγράφουν, αναλύουν και ερμηνεύουν τα φαινόμενα του οπτικού μας πολιτισμού με εικαστικούς όρους, με σκοπό την αξιοποίησή τους με διαθεματική προσέγγιση στα μαθήματα του σχολείου. (ΜΑ4)
 2. Να εφαρμόζουν εικαστικές τεχνικές και να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα υλικά και εργαλεία, για να εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα. Να αξιολογούν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. (ΜΑ8)
 3. Να χρησιμοποιούν τα έργα τέχνης διαφόρων εποχών και καλλιτεχνικών ρευμάτων για την απόκτηση και εμπέδωση γνώσεων από τους μαθητές, στα γνωστικά αντικείμενα του σχολικού προγράμματος. (διαθεματικότητα).(ΜΑ4)
 4. Να αξιοποιούν σημαντικά καλλιτεχνικά ρεύματα του Ευρωπαικού πολιτισμού και το έργο σημαντικών αντιπροσώπων τους, σε σχέση με την κοινωνία και τον πολιτισμό που τα γέννησαν. (Μ6)
 5. Να κατανοούν ότι η τέχνη και η εικαστική έκφραση είναι ένας σημαντικός τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και μέσο απόκτησης και εμπέδωσης της γνώσης στο σχολείο. (ΜΑ5)
 6. Να είναι σε θέση να συνεργάζονται και να επικοινωνούν με δημιουργικό τρόπο μέσα από τη δυνατότητα της μη λεκτικής επικοινωνίας που τους προσφέρουν οι εικαστικές τέχνες. (ΜΑ5)
 7. Να κατανοούν την σημασία της έκφρασης των παιδιών μέσα από το σχέδιο και τη ζωγραφική, ώστε να εφαρμόζουν στο σχολείο γνώσεις και τεχνικές για τη δημιουργία εικαστικών έργων μαζί τους. (Μ6, ΜΑ7)
 8. Να είναι σε θέση να επιλέγουν τα κατάλληλα εικαστικά εποπτικά μέσα (χρώματα, εικόνες, πίνακες, σχέδια) για την επαφή των μαθητών με τον φυσικό κόσμο, τη γλώσσα και τα δικά τους συναισθήματα. (Μ4,Μ5, Μ6).

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

Αυτόνομη Εργασία

Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο περιβάλλον

 

 

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

Το μάθημα έχει βιωματικό χαρακτήρα και επιδιώκει την απόκτηση έμπρακτων γνώσεων,  πρακτικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αφορούν την προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στα βασικάστοιχείατηςεικαστικήςδιαμόρφωσης.

Συγκεκριμένα, τα 13 τρίωρα διαμορφώνονται ως εξής:

1.       Eισαγωγή. Επεξεργασία βασικών ερωτημάτων με συζήτηση: Τι είναι τέχνη. Η αναγκαιότητά της στη ζωή μας. Σκοπός της διδασκαλίας της Εικαστικής αγωγής στο σχολείο,στόχοι του μαθήματος. Δημιουργικότητα. Γνωριμία μεταξύ των μελών της ομάδας.

2.       Βιωματικό εργαστήριο: Κύκλος γνωριμίας, το εικαστικό παιχνίδι ως μέσο επικοινωνίας και ενίσχυσης της γλωσσικής έκφρασης. Το σχέδιο και η ζωγραφική ως μια συμβολική γλώσσα.

3.       Εισαγωγή στα βασικά στοιχεία της εικαστικής διαμόρφωσης: Προβολή λογισμικού από το Παιδαγωγικό ινστιτούτο.

4.       Βιωματικό εργαστήριο: Συνθέσεις μόνο με σημεία, με σημεία και γραμμές, με σημεία, γραμμές και σχήματα, ακούγοντας μουσική. Παρουσίαση και σχολιασμός των έργων.

5.       Επεξεργασία θεμάτων από το βιβλίο της Όλγας Κοζάκου Τσιάρα, Εισαγωγή στα εικαστικά στοιχεία,μεpowerpoint.

6.       Παρατήρηση έργων τέχνης, από την Αρχαιότητα έως σήμερα. Επιλογή μιας εικόνας από το εποπτικό υλικό για ατομική επεξεργασία. Συζήτηση πάνω στα βασικά ερωτήματα προσέγγισης του έργου τέχνης. Σχέδιο και ζωγραφική με αφορμή τα έργα, ακούγοντας μουσική.

7.       Το χρώμα και η διδασκαλία του. Ορισμός.Η σημασία του χρώματος στη ζωή μας. Χαρακτηριστικά-ιδιότητες του χρώματος. Βασικά και συμπληρωματικά, βοηθητικά ή ουδέτερα χρώματα. Απόχρωση και τόνος. Χρώματα και συναισθήματα.Οι επτά χρωματικέςαντιθέσεις. Χρώματα και Πολιτισμός. Θεραπεία μέσω του χρώματος, εικαστική θεραπεία.

8.      (9. 10.) Τρία τρίωρα βιωματικά εργαστήρια με πρακτικές εφαρμογές- δραστηριότητες διδασκαλίας του χρώματος. Παρουσίαση του «Ενδεικτικού προγράμματος διδασκαλίας για ένα διδακτικό έτος, στο σχολείο».

11.   Ιστορία της τέχνης: Κυριότερα Ευρωπαικά καλλιτεχνικά ρεύματα και περίοδοι, με έμφαση στον 19ο  και 20ό αιώνα. Σημαντικοί καλλιτέχνες και το έργο τους: Αξιοποίηση με διαθεματική προσέγγιση των έργων τέχνης στο σχολείο. Προβολή εικόνων με powerpoint.

12.  Ελεύθερο σχέδιο, ασκήσεις σύνθεσης με μολύβι,προοπτική απεικόνιση του χώρου.

13.  Προετοιμασία για τις εξετάσεις, με έμφαση στη σύνθεση, το χρώμα και τα κυριότερα καλλιτεχνικά ρεύματα. Παρουσίαση ενδεικτικών εργασιών των φοιτητών και συζήτηση πάνω στα κριτήρια αξιολόγησης των εικαστικών τους συνθέσεων, με σκοπό την αυτοαξιολόγηση.

 

 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση, Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση sfb

Προβολή εικόνων με την χρήση Νέων Τεχνολογιών

Ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης e- Class

Email

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις
Σεμινάρια 15
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 3
Εργαστηριακή άσκηση 24
Καλλιτεχνική δημιουργία 20,5
Σύνολο Μαθήματος 62,5
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης:

1. Δημιουργία εικαστικών συνθέσεων-πρακτικώνεφαρμογών με χρώμα και σχέδιο, πάνω σε διάφορες  θεματολογίες..

2. Γραπτές εξετάσεις με ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και εικαστικές εφαρμογές (ασκήσεις σύνθεσης με μολύβι).

3. Παρουσία-συμμετοχή στο μάθημα

 

 

Κριτήρια αξιολόγησης (βαρύτητα %)

 1. Στις εικαστικές συνθέσεις- εργασίες:

Καλλιτεχνική ποιότητα, φαντασία, δημιουργική ενέργεια (Ισορροπημένη σύνθεση, ποιοτική χρήση των εικαστικών  στοιχείων, πρωτότυπο και ολοκληρωμένο θέμα, πλούτος  αντιθέσεων). (45%)

 1. Στις γραπτές εξετάσεις: Ακρίβεια και πληρότητα απαντήσεων, κατάλληλη χρήση της ορολογίας, συνάφεια με το θέμα (25%)
 2. Παρουσία, συμμετοχή στο μάθημα, θετική συμπεριφορά, συνεργασία. (30%)

 

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

 

Όλγα Κοζάκου-Τσιάρα (1991): Εισαγωγή στην εικαστική γλώσσα, Αθήνα: Gutenberg

Σημειώσεις της διδάσκουσας (έγγραφα) με διαθεματική βιβλιογραφία.

Άρθρα της διδάσκουσας στο διαδίκτυο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φυσική Αγωγή


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1Ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 2.5
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
 

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορούν να:

 

1)      γνωρίσουν την ιστορία της Φυσικής Αγωγής στο πέρασμα των χρόνων (ΜΑ1, ΜΑ2, ΜΑ3,ΜΑ4).

2)      γνωρίσουν τα αθλήματα τα οποία διδάσκονται στο σχολείο (ΜΑ1, ΜΑ2, ΜΑ3, ΜΑ4, ΜΑ6, ΜΑ8).

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·         Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διαχείριση θεμάτων φυσικής αγωγής

·         Ανάπτυξη κριτικής σκέψης

·         Ανάπτυξη ικανότητας λήψης αποφάσεων

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο συγκεκριμένο μάθημα θα γίνει μια ιστορική αναδρομή της Φυσικής Αγωγής και θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα αθλήματα που διδάσκονται στο σχολείο.

1. Ιστορική αναδρομή της Φυσικής Αγωγής.

2  .Η προθέρμανση και η αποθεραπεία.

3.  Η Φυσική Αγωγή στην Α και Β  δημοτικού.

4.  Τα χαρακτηριστικα του εκπαιδευτικού Φ.Α.

5.  Σχεδιασμός ημερήσιου προγράμματος στις μικρές ηλικίες.

6.  Σχεδιασμός ημερήσιου προγράμματος στις μεγάλες ηλικίες.

7.  Πετοσφαίριση.

8.  Καλαθοσφαίριση.

9.  Κλασικός Αθλητισμός.

10. Κολύμβηση.

11. Ενόργανη γυμναστική.

12. Χειροσφαίριση.

13. Εργασίες και διορθώσεις αυτών.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Δια ζώσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

PowerPoint, βίντεο

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 24
Εκπόνηση project ομαδικού
Δημιουργία φακέλου υλικού
Σύνολο Μαθήματος 63
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Μέθοδοι αξιολόγησης

 

 • Υποχρεωτική γραπτή εξέταση-Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής (75%)
 • Υποχρεωτική άσκηση πεδίου (25%)

 

Κριτήρια αξιολόγησης

 

 • Aκρίβεια και πληρότητα απαντήσεων, κατάλληλη χρήση ορολογίας, συνάφεια με το θέμα (100%)

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Τεκτονίδης Γεώργιος, Διδακτικές Σημειώσεις, ΠΤΔΕ,ΔΠΘ

Γαλλικά Ξένη Γλώσσα I


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΓΑΛΛΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
ΜΑ6. Να οργανώνουν την διδακτική-μαθησιακή διαδικασία με δημιουργικό τρόπο, τεκμηριώνοντας τις επιλογές τους και να εφαρμόζουν κατάλληλες δραστηριότητες, μεθόδους, μέσα και υλικά, ώστε να προάγονται η κριτική και δημιουργική σκέψη, καθώς και η διερευνητική, η αυτενεργός και η συνεργατική μάθηση.

ΜΑ9. Να γνωρίζουν τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και να τις αξιοποιούν κατάλληλα και αποτελεσματικά κατά την διδακτική πράξη.

ΜΑ12. Να προσεγγίζουν με παιδαγωγικό τρόπο την διαφορετικότητα και την πολυ-πολιτισμικότητα στην σχολική τάξη

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Ομαδική εργασία

Αυτόνομη εργασία

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.        Rencontres : Identité, domicile, métiers, nationalités / saluer, se présenter (partie I)
2.        Rencontres : Identité, domicile, métiers, nationalités / saluer, se présenter (partie II)
3.        Famille : portrait physique, portrait moral, animaux / présenter quelqu’un, faire des appréciations (partie I)
4.        Famille : portrait physique, portrait moral, animaux / présenter quelqu’un, faire des appréciations (partie II)
5.        Loisirs : Musique, sport, cinéma, télévision / parler de ses goûts et de ses préférences, proposer, inviter, accepter/refuser une invitation (partie I)
6.        Loisirs : Musique, sport, cinéma, télévision / parler de ses goûts et de ses préférences, proposer, inviter, accepter/refuser une invitation (partie II)

7.        Presse enfantine (éd. Milan Presse, Bayard jeunesse)

8.        Comptines, chansons et bricolages

9.        Elaboration d’un projet pédagogique

10.     Elaboration d’un projet pédagogique

11.     Elaboration d’un projet pédagogique

12.     Elaboration d’un projet pédagogique

13.   Présentation du projet

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Ναι

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 30
Εκπόνηση project ομαδικού 46
Δημιουργία φακέλου υλικού 10
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Στη γαλλική γλώσσα / Διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση

Τελική

·         Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, 50%

·         Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, 20%

·         Γραπτή Εργασία, 20%

Βιβλιογραφία: Επάρκεια βιβλιογραφικών αναφορών, αυτόνομη ανεύρεση πηγών (2%)

·         Δημόσια Παρουσίαση, 10%

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Τίτλος :  ALORS ON JOUE !  12 jeux de société pour La didactique du FLE

Συγγραφείς : Mavromara-Lazaridou C. Schlemminger G.

Εκδόσεις : GUTENBERG     (2018)

 

Τίτλος :  PREPADELF A1, écrit oral, nouvelle édition

Συγγραφείς : Antoniadi, Manetti, Patrikiou

Εκδόσεις : TRAIT D’UNION      (2010)

 

Τίτλος : Ελληνογαλλικό γαλλοελληνικό λεξικό

Συγγραφέας :  Παντελοδήμος

Εκδόσεις : ΚΑΟΥΦΜΑΝ – Διάθεση : ΤΣΙΓΑΡΙΔΗΣ