Λεξιλόγιο: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr//
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
 

Μετά τη επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να

– εφαρμόζουν τις γνώσεις που αποκόμισαν από το μάθημα στη διδασκαλία του λεξιλογίου της Ελληνικής γλώσσας (μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ ΜΑ4 και ΜΑ11)

– να σχεδιάζουν δραστηριότητες που ενισχύουν τη λεξιλογική γνώση των μαθητών (μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ ΜΑ4, ΜΑ6 και ΜΑ11)

-να δημιουργούν διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία του λεξιλογίου(μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ ΜΑ4 και ΜΑ11)

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα.

2. Βασικοί άξονες της σύγχρονης διδακτικής προσέγγισης του λεξιλογίου.

3.  Ανάπτυξη του λεξιλογίου μέσω της ανάγνωσης ιστοριών.

4. Δραστηριότητες ανάπτυξης της λεξιλογικής συνειδητότητας.

5. Στρατηγικές μάθησης λεξιλογίου.

6. Η διατύπωση υποθέσεων για τη σημασία μιας άγνωστης λέξης με βάση τα συμφραζόμενα.

7. Η αξιοποίηση της δομής των λέξεων.

8. Η χρήση λεξικού στη διδασκαλία του λεξιλογίου.

9. Βασικό λεξιλόγιο. Πολύ συχνές λέξεις.

10. Η ‘εκτενής’ διδασκαλία (ορισμοί και άλλες τεχνικές)

11. Λέξεις του επιστημονικού λεξιλογίου.

12. Πολυλεκτικές μονάδες. Παγιωμένες εκφράσεις.

13. Πολύσημες λέξεις.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Παρουσιάσεις –διδασκαλία με ppt

Διδακτικό υλικό, ανακοινώσεις και επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας e-class

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 27
Συγγραφή εργασίας 56
Τελικές εξετάσεις 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Διαμορφωτική:

Ατομική εργασία (σχεδιασμός δραστηριοτήτων, δημιουργία φακέλου διδακτικού υλικού) (40%)

Τελική γραπτή εξέταση (ερωτήσεις σύντομης απάντησης, επίλυση προβλημάτων): (60%)

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. & Ευθυμίου, Α. 2006. Οι στερεότυπες εκφράσεις και η διδακτική της νέας ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης.

Γούτσος, Δ. 2006. Ανάπτυξη λεξιλογίου: Από το βασικό στο προχωρημένο επίπεδο. Στο Δ. Γούτσος, Μ. Σηφιανού & Α. Γεωργακοπούλου, Η Ελληνική ως ξένη γλώσσα: από τις λέξεις στα κείμενα. Αθήνα: Πατάκης.

Ευθυμίου Α. 2013. Η διδασκαλία του λεξιλογίου στο δημοτικό σχολείο. Θεσ/νίκη: Επίκεντρο

Παραδιά Μ. & Ν. Μήτσης. 2011. Η διδασκαλία του λεξιλογίου στην ελληνική εκπαίδευση. Αθήνα : Gutenberg.

Μήτσης, Ν., Παραδιά Μ. & Α. Μήτση. 2012. Το Λεξιλόγιο. Θεωρητική Προσέγγιση και Διδακτικές Εφαρμογές. Αθήνα : Gutenberg.

Διδακτική της Ιστορίας


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 5
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3

(Επιπλέον

3 3ωρα φροντιστήρια

2ωρη παρακολούθηση μαθημάτων σε δημοτικά σχολεία)

5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

 Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

 

 • Να είναι ενήμεροι για τους σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας της ιστορίας (ΜΑ2 και ΜΑ11)

·         Να είναι σε θέση να μετασχηματίσουν την επιστημονική σε σχολική γνώση (ΜΑ4)

·         Να διερευνούν κριτικά ζητήματα ιστορίας σε σχολικό περιβάλλον (ΜΑ11)

·         Να κατανοούν τις δευτεροβάθμιες ιστορικές έννοιες και τον τρόπο διδασκαλίας τους  (ΜΑ11)

 • Να χειρίζονται με επάρκεια βασικές ιστορικές μεθόδους (ΜΑ11)
 • Να αντιλαμβάνονται τις έννοιες της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής κατανόησης και το πώς αυτές μπορούν να καλλιεργηθούν στους μαθητές (Μα4)
 • Να γνωρίζουν πώς να διδάσκουν βασικές δεξιότητες  στην ιστορία (ΜΑ6)
 • Να κατανοούν τις δυσκολίες των μαθητών στο μάθημα της ιστορίας (ΜΑ4)
 • Να κατανοούν τον ρόλο που παίζει η εκπαιδευτική πολιτική στην ιστορική εκπαίδευση  (ΜΑ4)
 • Να κατανοούν τις συμβάσεις της σχολικής ιστορίας καθώς και τις διαφορές που έχει από την ακαδημαϊκή ιστορία (ΜΑ11)

·         Να κατανοούν τους παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων για την ιστορία (ΜΑ4)

 • Να οργανώνουν την διδακτική-μαθησιακή διαδικασία με δημιουργικό τρόπο, και να εφαρμόζουν κατάλληλες δραστηριότητες, μεθόδους, μέσα και υλικά, ώστε να προάγονται η κριτική και δημιουργική σκέψη, καθώς και η διερευνητική, η αυτενεργός και η συνεργατική μάθηση  (ΜΑ6) και (ΜΑ8)

 

 

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

Οι 13 διαλέξεις έχουν τα εξής θέματα:

1)      η εξέλιξη της διδακτικής της ιστορίας,

2)      τα αναλυτικά προγράμματα για το μάθημα της Ιστορίας και τα σχολικά εγχειρίδια στο ελληνικό δημοτικό σχολείο σε μία ιστορική προοπτική (1833-2019)

3)      σκοποί και περιεχόμενο της ιστορίας και πολιτικές αλλαγές σε άλλες χώρες (Αγγλία, Πορτογαλία, Τσεχία)

4)      η καλλιέργεια δεξιοτήτων στο μάθημα της ιστορίας

5)      η εννοιολόγηση στην ιστορία

6)      χρονολόγηση,

7)      χρήση πηγών,

8)      αιτιότητα,

9)      ενσυναίσθηση

10)   το ιστορικό μυθιστόρημα στη διδασκαλία της ιστορίας

11)   το σχέδιο εργασίας στην ιστορία

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και την επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 20
Συμμετοχή σε φροντιστήρια και προόδους 9
Εκπόνηση γραπτής ατομικής εργασίας 23
Αυτοτελής μελέτη για τις γραπτές εξετάσεις 30
Παρακολούθηση μαθημάτων σε δημοτικό σχολείο και συμπλήρωση φύλλου  παρατήρησης 4
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Ελληνική

Διαμορφωτική αξιολόγηση

Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

Ατομική γραπτή εργασία

Προφορική παρουσίαση της εργασίας

 

Κριτήρια αξιολόγησης: Σαφήνεια και συνοχή στην επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται.  Κατανόηση του γνωστικού περιεχομένου. Ικανότητα βιβλιογραφικής έρευνας. Κατανόηση της θεωρίας  για τη διδακτική της ιστορίας. Αξιοποίηση των δεξιοτήτων στο μάθημα της ιστορίας. Χρήση μεθόδων της ιστορίας.

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·         Chris Husbands, Τι είναι η διδασκαλία της ιστορίας, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2005

·         Ελένη Αποστολίδου, Μαθήματα Διδακτικής της Ιστορίας, Αθήνα, εκδ. Πεδίο, 2019

·         φάκελος μαθήματος με σώμα κειμένων (κεφάλαια βιβλίων και άρθρα επιστημονικών περιοδικών

 

Πρόσθετη  προτεινόμενη βιβλιογραφία

 Ηenri Moniot, Διδακτική της Ιστορίας, Αθήνα, εκδ. Μεταίχμιο, 2000

Juddy Sebba, Ιστορία για όλους, εκδ. Μεταίχμιο, 2000

Γιώργος Κόκκινος,  Από την Ιστορία στις ιστορίες, Ελληνικά Γράμματα, 1998

Γιώργος Κόκκινος, Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της ιστορίας, Μεταίχμιο, 2006

Δώρα Κάββουρα, Διδακτική της Ιστορίας, Μεταίχμιο, 2011

Keith Barton, Linda Levstic, Διδάσκοντας ιστορία για το συλλογικό αγαθό, Μεταίχμιο 2008

Ανδρέας Ανδρέου (επιμ.), Η διδακτική της ιστορίας στην Ελλάδα και η έρευνα στα σχολικά εγχειρίδια, Μεταίχμιο 2008

Jean Peyrot, Η διδασκαλία της ιστορίας στην Ευρώπη, Μεταίχμιο 2002

Marc Ferro, Πώς αφηγούνται την ιστορία στα παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο, Μεταίχμιο 2016

Ειρήνη Νάκου, Τα παιδιά και η ιστορία. Ιστορική σκέψη, γνώση και ερμηνεία, Μεταίχμιο 2000

 

 

 

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)

 

International Journal of historical learning

 

 

Παιδαγωγική της Ένταξης


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03293/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         Προσδιορίζουν τα βασικά μοντέλα θεώρησης της αναπηρίας και να κατανοούν βασικές έννοιες όπως αναπηρία, βλάβη, μισαναπηρισμός, εξιδανικευμένη κανονικότητα, και αναπηροποίηση (MA15)

·         Γνωρίζουν τις κοινωνικο-ιστορικές και επιστημονικές διαστάσεις της εκπαίδευσης των αναπήρων στη χώρα μας και διεθνώς (MA7, MA15)

·         Κατανοούν και να διακρίνουν βασικές έννοιες της ενταξιακής εκπαίδευσης (π.χ. διαχωρισμός, ενσωμάτωση, ένταξη) (MA2, MA15)

·         Αξιολογούν τα οικονομικά, παιδαγωγικά και κοινωνικά επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα για την ένταξη των ανάπηρων μαθητών στη γενική εκπαίδευση (MA15)

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 1. Παρουσίαση του μαθήματος
 2. Μοντέλα προσέγγισης και ερμηνείας της αναπηρίας Ι
 3. Μοντέλα προσέγγισης και ερμηνείας της αναπηρίας ΙΙ
 4. Αναπηρία & βλάβη
 5. Εξιδανικευμένη κανονικότητα, μισαναπηρισμός & αναπηροποίηση
 6. Γλώσσα και αναπηρία / Πολιτισμικές αναπαραστάσεις της αναπηρίας
 7. Διαμορφωτική εξέταση (πρόοδος) / Καταβολές της ενταξιακής εκπαίδευσης διεθνώς και στην Ελλάδα
 8. Εννοιολογική αποσαφήνιση και θεωρητική θεμελίωση παιδαγωγικών όρων
 9. Διεθνείς διακηρύξεις για την ενταξιακή εκπαίδευση – Διεθνείς και εθνικές πολιτικές για την ένταξη
 10. Επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα για την ενταξιακή εκπαίδευση
 11. Ερευνητικά δεδομένα για τα οφέλη της ενταξιακής εκπαίδευσης
 12. Ενταξιακές πρακτικές
 13. Ανακεφαλαίωση
 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 61
Διαλέξεις 39
Αυτοτελής μελέτη 25
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

 

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτές Εξετάσεις με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης  ή/και Εκτεταμένης Απάντησης ή/και Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου

Διαμορφωτική (30%) + Συμπερασματική (70%)

Η διαμορφωτική γραπτή εξέταση (πρόοδος) πραγματοποιείται την 7η εβδομάδα μελέτης. Οι ερωτήσεις της εξέτασης βασίζονται στο εύρος των γνώσεων που έχουν καλυφθεί μέχρι και την 6η εβδομάδα μελέτης.

Η συμπερασματική γραπτή εξέταση (τελική) πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων και κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου. Οι ερωτήσεις της εξέτασης βασίζονται  στο σύνολο των γνώσεων που έχουν καλυφθεί στο πλαίσιο του μαθήματος και περιλαμβάνονται στο σύγγραμμα και το συνοδευτικό υλικό.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙA
Barnes, C. Oliver, M. & Barton, L. (2014). Σπουδές για την αναπηρία σήμερα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Καραγιάννη, Γ. (2017). Η αναπηρία στην Ελλάδα της κρίσης. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

Slee (2020). Η ενταξιακή εκπαίδευση δεν είναι νεκρή, απλώς μυρίζει περίεργα. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

 

Εκπαιδευτικά εργαλεία: εικόνες, σκίτσα, χάρτες


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: ΕΙΚΟΝΕΣ, ΣΚΙΤΣΑ, ΧΑΡΤΕΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr//
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

·         να επεξηγούν τους όρους «οπτική αναπαράσταση», «εικόνα» και να χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά με στόχο την αναθεώρηση του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας και την ανάδειξη του μαθητοκεντρικού χαρακτήρα στη σχολική εκπαίδευση (Μ3, Μ5, Μ6, Μ11),

·         να αξιολογούν τα νοήματα που αναδύονται από την εικονογράφηση των σχολικών εγχειριδίων και να προτείνουν νέες συσχετίσεις εικόνων – κειμένων (Μ6, Μ8),

·         να αναφέρουν τους λόγους χρήσης εννοιολογικών χαρτών στην εκπαίδευση και να τους χρησιμοποιούν κατά περίπτωση (Μ6, Μ8, Μ12),

·         να υλοποιούν διδακτικά σενάρια χρησιμοποιώντας σκίτσα, ως εργαλεία μετάδοσης γνώσεων και πληροφοριών, σε μία πολυπολιτισμική τάξη (Μ6, Μ12),

·         να αναγνωρίζουν το νέο ρόλο των εικόνων στη σύγχρονη εποχή και να αντιμετωπίζουν κριτικά τις πληροφορίες που υποδηλώνουν (Μ7, Μ15).

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
·       Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.

·       Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.

·       Αυτόνομη εργασία.

·       Ομαδική εργασία.

·       Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.

·       Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1: Εκπαιδευτικά εργαλεία. Ορισμός, ταξινόμηση.

2: Οπτικές αναπαραστάσεις, εικόνες. Εννοιολογικός προσδιορισμός, κατηγοριοποίηση.

3: Πολυτροπικά κείμενα.

4: Οπτικός γραμματισμός.

5: Η Σημειωτική στην ερμηνεία οπτικών αναπαραστάσεων.

6: Γραμματική Οπτικού Σχεδιασμού.

7: Διδακτική λειτουργικότητα εικόνων.

8: Εικονογράφηση διδακτικών εγχειριδίων. Ανασκόπηση, ρόλος, συμβολή.

9: Τα σκίτσα στην εκπαίδευση.

10:Εννοιολογικοί χάρτες. Δομικά στοιχεία, χρήση, εφαρμογές.

11: Δραστηριότητες εννοιολογικής χαρτογράφησης.

12-13: Εικόνες, σκίτσα, χάρτες στο πλαίσιο των ΑΠΣ & ΔΕΠΠΣ.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 13×3=39
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας  

36

Εργαστηριακές ασκήσεις 10
Συγγραφή εργασίας 40
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

 

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Τα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία αναφέρονται στην 1η διάλεξη και αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος, είναι τα εξής:

 

·     Γραπτή εξέταση (στην ελληνική γλώσσα), η οποία περιλαμβάνει ερωτήσεις κρίσεως, ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ερωτήσεις ανάπτυξης (70%).

·     Γραπτή εργασία (30%).

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.    Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·  Ζαγκότας, Β. (2016). Η πολυαισθητηριακή δυναμική της εικόνας στη διδακτική διαδικασία. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη.

·  Σημειώσεις

 

2.    Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ελληνική βιβλιογραφία

·       Arnheim, R. (2005). Τέχνη και Οπτική Αντίληψη. Η Ψυχολογία της Δημιουργικής Όρασης. Αθήνα: Θεμέλιο.

·       Arnheim, R. (2007). Οπτική Σκέψη. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

·       Burke, P. (2003). ΑΥΤΟΨΙΑ. Οι χρήσεις των εικόνων ως ιστορικών μαρτυριών. Αθήνα: Μεταίχμιο.

·       Γιαννικοπούλου, Α. (2008). ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδόπουλος.

·       Γρόσδος, Σ. (2010). Οπτικοακουστικός γραμματισμός: Από το παιδί-καταναλωτή στο παιδί-δημιουργό. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 16, 54-68.

·       Δημητριάδου, Κ. (2007). Οπτικός γραμματισμός και γλωσσική διδασκαλία: μια κριτική ανάγνωση στα νέα εγχειρίδια της Γλώσσας για την Α΄ Δημοτικού. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 148, 72-80.

·       Ζωΐδης, Ευ. (2008). Βλέπω. ΘΕΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ. Αθήνα: Ίων.

·       Κανταρτζή, Ευ. (2002). Ιστορική Αναδρομή της Εικονογράφησης των Παιδικών και Σχολικών Βιβλίων. Θεσσαλονίκη: εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε.

·       Καραντζής Ι, Κάκκου Σ. & Παπαδοπούλου Σ. (2009). Οι εννοιολογικοί χάρτες ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης στο Δημοτικό Σχολείο. Μέντορας, 11,  248 – 259.

·       Κουτρουμπέλη, Γ. (2005). Προτάσεις για τη διδακτική αξιοποίηση της εικόνας στο μάθημα της Ιστορίας. Νέα Παιδεία, 116,  93-102.

·       Kress, G. & van Leeuwen, T. (2010). Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ. Η Γραμματική του Οπτικού Σχεδιασμού. Αθήνα: Επίκεντρο.

·       Μπονίδης, Κ. Θ. (2004). Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο.

·       Παπαδοπούλου, M. (2005). Τα πολυτροπικά κείμενα ως μέσον προσέγγισης της γραφής από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ερευνώντας τον κόσμο του Παιδιού, 6, 120-130.

·       Πλειός, Γ. (2005). Πολιτισμός της εικόνας και εκπαίδευση. Ο ρόλος της εικονικής ιδεολογίας. Αθήνα: Πολύτροπον.

·       Σβαλίγκου, Χ. (2011). Η ερμηνεία της εικόνας ως σημείου της οπτικής επικοινωνίας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

·       Tisseron, S. (2008). Τα πλεονεκτήματα των εικόνων. Αθήνα: Κατάρτι.

·       Φύκαρης, Ι. (2012). Η αξιοποίηση του βίντεο και της κινούμενης εικόνας στη διδασκαλία: Μία διδακτική δυνατότητα. Τα Εκπαιδευτικά, 103/104, 233-248.

 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

·  Gombrich, E. H. (1999). THE USES OF IMAGES. Studies in the Social Function of Art and Visual Communication. London: Phaidon Press.

·  Harris, B. R. (2006). Visual Information Literacy via Visual Means: Three Heuristics. Reference Services Review, 34 (2), 213-221.

·  Kulvicki, J. V. (2006). On images: Their Structure and Content. Oxford: Oxford University Press.

·  Pink, S., Kurti, L. & Afonso, A. I. (Eds.). (2004). Working Images. Visual Research and Representation in Ethnography. London: Routledge.

·  Riegl, A. (2004). Historical Grammar of the Visual Arts. New York: Zone Books.

·  Sojka, J. Z. & Giese, J. L. (2006). Communicating Through Pictures and Words: Understanding the Role of Affect and Cognition in Processing Visual and Verbal Information. Psychology & Marketing,  23 (12), 995-1014.

 

3.    Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα):

·       Επιστήμες της Αγωγής

·       Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων

·       Κίνητρο

·       Νέα Παιδεία

·       Παιδαγωγική Επιθεώρηση

·       Παιδαγωγική – θεωρία & πράξη

·       Educational Review

·       Educational Studies

·       Pedagogy, Culture & Society

·       Studies in Science Education

·       Teaching and Teacher Education

 

 

 

 

 

Η Χημεία του Περιβάλλοντος στην Εκπαίδευση


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03188
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

Κεντρικός στόχος του μαθήματος είναι η ευαισθητοποίηση των φοιτητών απέναντι στα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα μέσα από την ανάπτυξη βασικών γνώσεων του κλάδου της Χημείας που ασχολείται με το περιβάλλον και άρα ενός εγγραματισμού στη Χημεία του Περιβάλλοντος, καθώς και η κατάρτισή τους σε θέματα διαχείρισης σχετικών διδακτικών εργαλείων που αφενός θα τους καταστήσει ικανούς να μετασχηματίζουν διδακτικά το περιεχόμενο του αντικειμένου αυτού και αφετέρου θα επιτρέψει την ανάπτυξη δημιουργικής και διερευνητικής μάθησης.

 

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά θέματα- προβλήματα που απασχολούν την καθημερινότητα και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο βαθμό που τους επιτρέπει την ανάπτυξη ενός εγγραμματισμού στην επιστήμη της Χημείας του Περιβάλλοντος (ΜΑ11).
 • Να είναι σε θέση να αναπτύσσουν σκέψεις και προβληματισμούς για τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα  που θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον, θα  εμπνεύσουν και θα ευαισθητοποιήσουν αντίστοιχα τους μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εμπλέκοντάς τους στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία (ΜΑ5).
 • Να μπορούν να διαχειρίζονται κατάλληλα διδακτικά εργαλεία και να εφαρμόζουν κατάλληλες δραστηριότητες, μέσα και υλικά για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία των σχετικών θεμάτων ώστε να προάγονται η κριτική και η δημιουργική σκέψη (ΜΑ6).
 • Να κατανοούν τη σπουδαιότητα των παραπάνω θεμάτων για μια καλύτερη  ποιότητα ζωής του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, καθώς  και το πώς αυτό συνδέεται με το ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΜΑ1).

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Ομαδική εργασία

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Τα κύρια θέματα που αναπτύσσονται, αναφέρονται: στην ποιότητα του περιβάλλοντος και τους τρόπους οριοθέτησης και αξιολόγησής της, στη ρύπανση των υδάτων, της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των τροφών, στο “φαινόμενο του θερμοκηπίου” και στην “τρύπα του όζοντος”, σε μεθόδους ελέγχου ή κατεργασίας υγρών και αερίων αποβλήτων, σε θέματα ραδιενέργειας και τρόπους προστασίας από αυτήν. Το περιεχόμενο του μαθήματος στις 13 εβδομάδες διδασκαλίας διαμορφώνεται ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑ 1ο: Εισαγωγή στη Χημεία Περιβάλλοντος

ΜΑΘΗΜΑ 2ο: Η Χημεία του ατμοσφαιρικού περιβλήματος της Γης

ΜΑΘΗΜΑ 3ο: Η ρύπανση της ατμόσφαιρας

ΜΑΘΗΜΑ 4ο: Επιπτώσεις της αέριας ρύπανσης

ΜΑΘΗΜΑ 5ο: Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

ΜΑΘΗΜΑ 6ο: Το πρόβλημα του όζοντος

ΜΑΘΗΜΑ 7ο: Η ρύπανση των νερών Ι

ΜΑΘΗΜΑ 8ο: Η ρύπανση των νερών ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ 9ο: Η ρύπανση των νερών ΙΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ 10ο: Κατεργασία υγρών αποβλήτων

ΜΑΘΗΜΑ 11ο: Ραδιενέργεια και περιβάλλον

ΜΑΘΗΜΑ 12ο: Η Χημεία στα τρόφιμα

ΜΑΘΗΜΑ 13ο : Εφαρμογές για τη σχολική τάξη

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
 • Σε αίθουσα διδασκαλίας και στο εργαστήριο με διενέργεια δραστηριοτήτων, πειραμάτων κλπ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

 • Χρήση PowerPoint, βίντεο, δραστηριοτήτων, πειραμάτων
 • e-mail

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας
Εκπόνηση project ομαδικού
Δημιουργία φακέλου υλικού
Εκπόνηση εργασίας 31
Αυτοτελής μελέτη 55
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Διαμορφωτική αξιολόγηση

Γλώσσα: Ελληνική

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%)

Περιλαμβάνει:

–     Ερωτήσεις ανάπτυξης, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης ή Σωστού /Λάθους

–     Διαχείριση εφαρμογών σχετικών με καθημερινές καταστάσεις ή καταστάσεις που εμφανίζονται σε βιβλία του Δημοτικού

–     Συγκριτική αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων με αιτιολόγηση

 

ΙΙ. Εκπόνηση Εργασίας (30%)

 

Περιλαμβάνει: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε ομαδική βάση, με υποστήριξη της χρησιμότητας και αποτελεσματικότητάς του

Κριτήρια αξιολόγησης:

 • Ορθότητα και πληρότητα των απαντήσεων.
 • Σαφήνεια και συνοχή στην επιχειρηματολογία, τις ερμηνείες και τις αιτιολογήσεις.
 • Ορθότητα και πληρότητα στη διαχείριση των δεδομένων.

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

 • Φυτιάνος Κ.,Σαμαρά – Κωνσταντίνου K. (2009). Χημεία περιβάλλοντος, Εκδόσεις University Studio Press Α.Ε., Θεσσαλονίκη
 • Κουϊμτζής Θ. (1997) Χημεία περιβάλλοντος, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη

 

 

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

·         Κουϊμτζής Θ., Σαμαρά – Κωνσταντίνου Κ. (1994) Έλεγχος ρύπανσης περιβάλλοντος, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.

·         Σκούλλος Μ.,Σίσκος Π. (2010) Χημεία περιβάλλοντος, Εκδόσεις ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Αθήνα.

 

 

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

·         Journal of Environmental Education

·         Journal of Chemical Education

International Journal of Environmental and Science Education

 

Εθνοπολιτισμικές ομάδες, διομαδικές σχέσεις και επικοινωνία


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό (5ο)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΔΙ-ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

·    Να κατανοήσουν τους τρόπους και τις δυσκολίες ένταξης των μαθητών που προέρχονται από ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα μέσα στην τάξη (ΜΑ5)

·    Να διερευνήσουν τον ρατσισμό ως κοινωνικό φαινόμενο  καθώς και να κατανοήσουν τα ψυχολογικά ζητήματα που τον συνοδεύουν (ΜΑ12)

·    Να αποκτήσουν επίγνωση των στερεοτύπων για τον εθνοτικά «άλλο» και πως αυτά επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή αλλά και τη ζωή στο σχολείο (ΜΑ12)

·    Να αποκτήσουν επίγνωση των δικών τους στερεοτύπων για τον εθνοτικά «άλλο» (ΜΑ12)

·    Να κατανοήσουν την έννοια της «κατασκευής» της εθνοτικής ταυτότητας και του ρόλου του σχολείου στην αναπαραγωγή της κοινωνικής ανισότητας μεταξύ ατόμων που προέρχονται από ποικίλα εθνο-πολιτισμικά περιβάλλοντα (ΜΑ6)

·    Να εξοικειωθούν με τρόπους παρέμβασης στη σχολική τάξη με στόχο την καλλιέργεια πολιτισμικής ενημερότητας στους /στις μαθητές /τριες (ΜΑ5)

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·  Αυτόνομη εργασία

·  Ομαδική εργασία

·  Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησία σε θέματα φύλου

·  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·  Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Το μάθημα είναι εργαστηριακού τύπου και στηρίζεται στη βιωματική μάθηση

 

1       Εισαγωγικά στοιχεία σχετικά με τη βιωματική μάθηση

2       Μετανάστες-πρόσφυγες-μειονότητα της Θράκης

3-5   Βιωματικές ασκήσεις: Ο εαυτός μου ως φορέας πολιτισμού (κοινωνική ταυτότητα, εθνοτική ταυτότητα)

6-8   Βιωματικές ασκήσεις: Πως βλέπω τον «άλλο» (στερεότυπα, προκατάληψη, διακρίσεις)

9-11 Βιωματικές ασκήσεις: Οι δυσκολίες του «άλλου» (κοινωνική, γλωσσική και σχολική ένταξη)

12     Στρατηγικές ένταξης και εκπαιδευτική πολιτική

13     Κοινωνική ανισότητα και εκπαίδευση

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
•             Βιωματικές ασκήσεις

•             Εργασία σε μικρές ομάδες

•            Δια ζώσης διάλεξη

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

 

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 12
Βιωματικές ασκήσεις 27
Ασκήσεις στο σπίτι 10
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας για εργασία 30
Εκπόνηση εργασίας 20
Μελέτη για εξετάσεις 23
Προφορική εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

·   Συγγραφή ατομικής ή ομαδικής γραπτής εργασίας (σύνθεση βιβλιογραφίας) (25%)

·   Υλοποίηση ασκήσεων (5%)

·   Συμμετοχή στις βιωματικές ασκήσεις (35%)

·   Προφορική εξέταση (35%)

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.    Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·         Δραγώνα Θ. & Φραγκουδάκη, Α. (Επιμ.). (2008). Πρόσθεση όχι αφαίρεση, πολλαπλασιασμός όχι διαίρεση. Αθήνα: Μεταίχμιο

·         Hogg, M. & Vaughan, M. (2009). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Gutenberg

2.    Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

Ελληνική βιβλιογραφία

 

•              Ασκούνη, Ν. (2006). Η Εκπαίδευση της Μειονότητας στη Θράκη. Αθήνα: εκδ. Αλεξάνδρεια

•              Γκόβαρης, Χ. (2001). Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Αθήνα: Ατραπός

•              Cummins, J. (1999). Ταυτότητες υπό Διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με σκοπό την Ενδυνάμωση σε μια Κοινωνία της Ετερότητας. Αθήνα: Gutenberg

•              Σακκά, Δ. (2010). H έρευνα δράσης ως μέσο επιμόρφωσης  και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης . Στο Στ. Παπαστάμου, Γ. Προδρομίτης & Β. Παυλόπουλος (Επιμ.), Κοινωνική σκέψη, νόηση και συμπεριφορά: 29 έλληνες κοινωνικοί ψυχολόγοι ανα-κρίνουν την επιστήμη τους (σσ. 349-380). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

•              Φραγκουδάκη, Α., & Δραγώνα, Θ. (Επιμ.) (1997). Τι είναι η πατρίδα μας ; Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση. Αθήνα: Eκδ. Αλεξάνδρεια

•              Wetherell, M. (2005). Ταυτότητες, ομάδες και κοινωνικά ζητήματα. Αθήνα: Μεταίχμιο

•              Χρυσοχόου, Ξ. (2011). Πολυπολιτισμική πραγματικότητα: Οι κοινωνιοψυχολογικοί προσδιορισμοί της πολιτισμικής πολλαπλότητας. Αθήνα: Πεδίο.

 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

 

•              Banks, J. (1994) An Introduction to Multicultural Education, Boston: Allyn & Bacon.

•              Chisholm, I.M. (1994) ‘Preparing teachers for multicultural classrooms’, The Journal of

                Educational Issues of Language Minority Students 14, 43 – 68.

•              Field, F.W. (2011). Key Concepts in Bilingualism. Hampshire: Palgrave Macmillan.

•              Psalti, A. (2007). Training Greek teachers in cultural awareness: A pilot teacher-training

programme. Implications for the practice of school psychology. School Psychology

                International, 28(2), 148-162.

•              Sakka, D. (2009). The views of migrant and non migrant students on cultural diversity in

the Greek classroom. Social Psychology of Education: An International Journal, 12 (1), 21-41.

·         Sakka, D. (2010) Greek teachers’ cross-cultural awareness and their views on classroom

cultural diversity. Hellenic Journal of Psychology (HJP).  Special Issue, (7)1, 98-123.

·         Sakka, D. (2013). Adolescents’ views on violence and hostility in relation to the “other”. In L. Alipranti-Maratou & J. Yfanntopoulos (Eds) Child poverty in multicultural societies. A European perspective in a global theme.  Αθήνα: ΕΚΚΕ

·         Schoorman, D. & Bogotch, I. (2010). Moving beyond “diversity” to “social justice”: the

Challenge to re-conceptualize multicultural education. Intercultural Education, 21 (1), 79-85.

 

3.    Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα):

 • Περιοδικό Ψυχολογία
 • Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ψυχολογίας
 • Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών
 • International Migration
 • European Journal of Intercultural Studies
 • British Journal of Educational Psychology
 • Social Psychology of Education: An International Journal

 

 

Θέματα Βιολογίας


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03183/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων σε θέματα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής.

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για την εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 6-12 ετών σε αντικείμενα της Βιολογίας (ΜΑ 4, 9, 11).

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 Ομαδική εργασία 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μάθημα 1ο: Χρωμοσώματα. Αντιγραφή του DNA

Μάθημα 2ο: DNA, RNA και γονιδιακή έκφραση

Μάθημα 3ο: Μεταγραφή. Από το DNA στο RNA. Από το RNA στην πρωτείνη

Μάθημα 4ο: Μεταλλαγμένα γονίδια και οι πρωτείνες- προιόντα τους. Ρύθμιση ευκαρυωτικών γονιδίων

Μάθημα 5ο: Πολλαπλασιασμός μέσω διαίρεσης. Η μίτωση και ο κυτταρικός κύκλος. Μηχανισμοί κυτοπλασματικής διαίρεσης

Μάθημα 6ο: Φύλο και αλληλόμορφα

Μάθημα 7ο: Η μείωση και κύκλος της ζωής

Μάθημα 8ο: Πρότυπα μεντελικής κληρονόμησης. Σύνθετη ποικιλότητα στα γνωρίσματα

Μάθημα 9ο: Γενετική ανάλυση και γενετικές διαταραχές στον άνθρωπο

Μάθημα 10ο: Αλλαγές στον αριθμό των χρωμοσωμάτων. Γενετικός έλεγχος

Μάθημα 11ο : Παρουσίαση εργασιών. Ανασκόπηση της ύλης

Μάθημα 12ο : Παρουσίαση εργασιών. Ανασκόπηση της ύλης

Μάθημα 13ο : Παρουσίαση εργασιών. Ανασκόπηση της ύλης

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Δια ζώσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργασία σε ομάδες 30
Μελέτη για εξετάσεις 50
Παρουσίαση εργασίας 3
Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

·         Παρουσίαση ομαδικής εργασίας (20%)

·         Γραπτή τελική εξέταση (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύντομης απάντησης, κριτικής σκέψης και ανάπτυξης- 80%).

Aρτιότητα των εργασιών και αρτιότητα των απαντήσεων στη γραπτή τελική εξέταση

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·         Starr, C., Evers, C. Starr, L. (2014). Βιολογία. Βασικές Έννοιες και Αρχές. Ελληνική Έκδοση (επιμέλεια Ε. Μαυρικάκη), Utopia Publishing, Αθήνα.

 

·         Καστρίτσης, Κ., Δημητριάδης, Β., Σιβροπούλου Α. (2011). Εισαγωγή στη Βιολογία. Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.

 

 

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία (ενδεικτικά)

·         Campbell, N., Reece, J., κ.ά. (2010). Βιολογία. Τόμος Ι. Ελληνική έκδοση, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας- Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

·          Cooper, G. M., Hausman, R.E., (2011). Το Κύτταρο: Μια Μοριακή Προσέγγιση. Ελληνική Έκδοση, Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάδρα &ΣΙΑ ΟΕ.

 

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ενδεικτικά)

 

·         Journal of Molecular Biology

·         Journal of Genetics and Genomics

·         Evolutionary Biology

 

Διδακτική της Γεωγραφίας


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5° Χειμερινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

 

·         Να κατανοεί τον τρόπο και τις εφαρμογές στοιχείων από τις Επιστήμες της Αγωγής στη Διδακτική της Γεωγραφίας (ΜΑ2,ΜΑ3,)

·         Να γνωρίζει τα διδακτικά μοντέλα μετασχηματισμού της Επιστήμης της Γεωγραφίας σε Σχολική Γεωγραφία (ΜΑ4)

·         Να γνωρίζει και να κατανοεί ποιες έννοιες και κλάδοι της Επιστήμης της Γεωγραφίας δομούν τη Σχολική Γεωγραφία(ΜΑ4)

·         Να κατανοεί και να μπορεί να επιλέγει Γεωγραφικά Μοντέλα διδασκαλίας(ΜΑ3,ΜΑ9)

·         Να γνωρίζει τους γεωγραφικούς σκοπούς και να καθορίζει τους Μαθησιακούς στόχους(ΜΑ4,ΜΑ6)

·         Να κατανοεί και να δύναται να επιλέγει Επιστημονικές Γεωγραφικές μεθόδους(μεθόδους πεδίου ,έρευνας και διδασκαλίας)(ΜΑ13,ΜΑ9)

·         Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τα μοντέλα μετασχηματισμού των επιστημονικών γνώσεων σε Σχολική Ύλη  (ΜΑ4)

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

 

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

·         Ορισμός και  αντικείμενο της διδακτικής της Γεωγραφίας

·         Διδακτική της Γεωγραφίας και Γεωγραφική Επιστήμη

·         Διδακτική της Γεωγραφίας και Επιστήμες της Αγωγής

·         Διδακτική της Γεωγραφίας ,Γεωγραφία και Σχολική Γεωγραφία

·         Το  περιεχόμενο της Σχολικής Γεωγραφίας

·         Μεθοδολογία της Διδακτικής Πράξης

·         Σκοποί της Διδασκαλίας και οι Μαθησιακοί της Στόχοι

·         ΄΄Λειτουργίες΄΄ του παράγοντα Περιεχόμενο σε σχέση με τις Εκπαιδευτικές βαθμίδες

·         Γεωγραφικές Μέθοδοι και Πρακτικές

·         Μετασχηματισμός της επιστημονικής Γεωγραφικής γνώσης σε Σχολική γνώση

·         Μοντέλα Διδασκαλίας

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Παραδόσεις με τη χρήση παρουσιάσεων με Power Point
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Xρήση  T.Π.Ε.στη Διδασκαλία και στην Εργαστηριακή

Eκπαίδευση

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 3Χ13=39
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 30
Εκπόνηση project ομαδικού 35
Δημιουργία φακέλου υλικού 21
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

·         Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου,

στην ελληνική γλώσσα , οι οποίες περιλαμ-

βάνουν ερωτήσεις (ανάπτυξης) γνώσης και

κατανόησης του περιεχομένου του μαθή-ματος

Επίλυση προβλημάτων

Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

·         Οι φοιτητές μπορούν να συντάξουν προαιρε-τικά 1 εργασία σε ομάδες 2

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

·         Κατσίκης Απ. <<ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ>>  Τυπωθήτω σελ.175 , (2005)

·         Ρέντζος Γ. , << ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ >>, Επικαιρότητα , (1984)

·         Λαμπρινός Ν. <<ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ>> Γραφημα , 284 σελ. (2009)

·         Σταυρίδου Ε. <<ΜΟΝΤΕΛΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ>>, Σαββάλας  (1995)

·         Κοσμόπουλος  Π. ,<<Περιβαλλοντική Κοινωνική ψυχολογία .Η αντίληψη του χώρου. University Studio Press(2000)

 

 

·         <<GEOGRAPHY IN THE EARLY YEAR>> Palmer J. ,Routledge,pp 183(1994)

·         <<ASPECTS OF THE PRIMARY CURRICULUM ,THE TEACHING AND LEARNING OF HISTORY AND GEOGRAPHY ,HMSO, Dept. of Education,London (1989)

 

 

 

Ειδικά θέματα Κοσμογραφίας και η Διδακτική τους


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ     5° Χειμερινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

 

·         Να γνωρίζει και να κατανοεί τις βασικές δομές του Σύμπαντος-Γαλαξίες,Ηλιακά συστήματα,αστέρες(ΜΑ3,ΜΑ4)

·         Να γνωρίζει τις φάσεις της Μεγάλης Έκρηξης και τις διεργασίες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκειά της(ΜΑ3,ΜΑ4)

·         Να αναγνωρίζει και να κατανοεί τις βασικές μονάδες του Σύμπαντος(ΜΑ3,ΜΑ4)

·         Να γνωρίζει και να κατανοεί τις θεμελιώδεις δυνάμεις που επικρατούν σε όλες τις μορφές ύλης και ενέργειας(ΜΑ3,ΜΑ4)

·         Να γνωρίζει τους μηχανισμούς γένεσης των Γαλαξιών και των αστεριών και τις βασικές ιδιότητες του βίου τους(ΜΑ3,ΜΑ4)

·         Να αναγνωρίζει το είδος του αστέρα από το θάνατό του(ΜΑ3,ΜΑ4)

·         Να κατανοεί τη δομή και λειτουργία του Ηλιακού Συστήματος και κυρίως του Πλανήτη Γη(ΜΑ3,ΜΑ4,ΜΑ6,ΜΑ9)

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

·         Αναζήτηση ,ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

·         Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

·         Εισαγωγικές έννοιες(Από τον μύθο στην επιστήμη, το άπειρο μικρό και το απέραντα μεγάλο Σύμπαν)

·         Μοναχικά Αστέρια και κοινωνικοί Γαλαξίες

·         Η Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang)

·         H Διαστολή του Σύμπαντος

·         Οι θεμελιώδεις δυνάμεις του κόσμου

·         Οι δομικοί λίθοι του Σύμπαντος

·         Η ενοποίηση των αλληλεπιδράσεων

·         Ο σχηματισμός των Γαλαξιών

·         Η γένεση των αστεριών

·         Ο θερμός  βίος του αστέρων

·         Ο θάνατος ενός μικρού άστρου

·         Οι εκρηκτικοί θάνατοι των μεγάλων αστεριών

·         Το Ηλιακό Σύστημα μέσα στο Σύμπαν (Η διαδρομή από την επιστημονική στη σχολική γνώση)

·         Η Γη ένας ιδιόμορφος πλανήτης

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Παραδόσεις με χρήση παρουσιάσεων με Power Point
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και  στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 13Χ3=39
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 30
Εκπόνηση project ομαδικού 16
Δημιουργία φακέλου υλικού
Μελέτη για εξετάσεις                     40
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

·         Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, στην ελληνική γλώσσα ,οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις (ανάπτυξης) γνώσης και κατανόησης του περιεχομένου του μαθήματος καθώς και εφαρμογές τους με

Μοντέλα διδασκαλίας στο σχολείο

·         Οι φοιτητές  μπορούν να συντάξουν  προαιρετικά  1 εργασία σε ομάδες 2 φοιτητών . Το 20% του μέσου βαθμού αυτών των εργασιών προστίθεται στον τελικό βαθμό των των γραπτών εξετάσεων.

 

 

 

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 

·         Γραμματικάκης  Γ.  , <<Η ΚΟΜΗ ΤΗΣ ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ>>,Πανεπ. Εκδ. Κρήτης,163σελ.(2014)

·         Χαλκιά Κρ., <<ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΜΕΣΑ ΣΤΟ  ΣΥΜΠΑΝ>>,Πανεπ.Εκδ. Κρήτης, 587σελ. (2006)

·         Ξανθόπουλος  Β.,<<ΠΕΡΙ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ  ΣΥΜΠΑΝΤΩΝ>> ,Πανεπ. Εκδ.Κρήτης (1985)

·         Hawking  St. , <<TO XRONIKO TOY ΧΡΟΝΟΥ> , Εκδόσεις  Κάτοπτρο

·         Shu F.H. ,<<ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ –ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ  ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ>>,Πανεπ. Εκδ.Κρήτης(1991)

·         Trinh X.T. <<ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ>>, Εκδόσεις Τραυλός (2004)

·         Field  G.B. & Chaisson E.J. <<ΤΟ ΑΘΕΑΤΟ ΣΥΜΠΑΝ >>, Πανεπ. Εκδ. Κρήτης (2000)

·         Casati R. << Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΣΚΙΑΣ >>  Εκδόσεις Εικοστού Πρώτου (2004)

 

 

 

 

·         <<Understanding Earth>> Frank  P., Reymond Stever … Freeman &CO (2003)

·         <<The Sun>>, Penguin Group ,United K ingdom(1996)

·         <<Heavenly Errors :Misconceptions about the Real Nature of Universe>> Comins N.F., Columbia University Press(2001)

·         <<The Earth ,its origin,structure  evolution>> , Mc Elhinny , Acad.press   (1979)

 

 

 

Διδακτική Μεθοδολογία ΙΙ- Εφαρμογή της Μεθόδου project


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΙ – ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03309/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

·         να γνωρίζουν και να κατανοούν τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας (ΜΑ1)

·         να αναλύουν και να ερμηνεύουν τις προϋποθέσεις εφαρμογής των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας (ΜΑ2)

·         να σχεδιάζουν ένα «σχέδιο εργασίας» (project) (ΜΑ3)

·         να εφαρμόζουν στην πράξη τη μέθοδο project, εργαζόμενοι ομαδικά, αναζητώντας, αναλύοντας και συνθέτοντας δεδομένα και πληροφορίες με τη χρήση νέων τεχνολογιών (ΜΑ3, ΜΑ5, ΜΑ6, ΜΑ7, ΜΑ8, ΜΑ9, ΜΑ11, ΜΑ14)

·         να αξιολογούν τα προϊόντα του «σχεδίου εργασίας» που υλοποίησαν αλλά και την εργασία που πραγματοποιήθηκε ασκώντας ουσιαστική κριτική και αυτοκριτική (ΜΑ7, ΜΑ8, ΜΑ15)

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 • Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι θεματικές ενότητες που προσεγγίζονται αφορούν στην ενημέρωση των φοιτητών/τριών:

1) για τη διδακτική πράξη με εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας

2) για τις προϋποθέσεις εφαρμογής εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας

3) για τα χαρακτηριστικά εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας

4) για τα επίπεδα εφαρμογής εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας

5) για τα στάδια υλοποίησης της μεθόδου project και της ομαδικής διδασκαλίας

6) για τις δυνατότητες εφαρμογής της διαθεματικής προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων που προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα με τη χρήση κυρίως της μεθόδου project και της ομαδικής διδασκαλίας

7) για θέματα σχετικά με τη διδασκαλία, το σχολείο, τον εκπαιδευτικό

8) για προβλήματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση ενός project

9) για πορίσματα διεθνών ερευνών σχετικά με τις εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και

10) για τη συμβολή εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας στη μάθηση

11) για την παρουσίαση των προϊόντων ενός project

12) για την αξιολόγηση της διαδικασίας του project και

13) για την αξιολόγηση των προϊόντων του project.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο

Εργαστηριακή πρακτική εξάσκηση σε ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • στη διδασκαλία
 • στην εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών
 • στην επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 20
Διαδραστική διδασκαλία 19
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 13
Εκπόνηση project ομαδικού 10
Δημιουργία φακέλου υλικού 15
Μελέτη για εξετάσεις 45
Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

·         Εργαστηριακή εργασία στην αίθουσα (25%)

·         Κατ’ οίκον εργασία & δημόσια παρουσίασή της (25%)

·         Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου α) με ερωτήσεις σύντομης απάντησης (15%) και β) με ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων (35%).

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Προτεινόμενο σύγγραμμα

Ταρατόρη – Τσαλκατίδου, Ε. (2015). Η Μέθοδος Project στη Θεωρία και στην Πράξη. Θεσσαλονίκη : Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε..

 

2. Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση

Αναγνωστοπούλου, Μ. (2001). Η ομαδική διδασκαλία- Μια θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

Βαϊνά, Μ. (1996). Μέθοδος project: Μια πρόκληση για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Νέα Παιδεία, 80, 77-88.

Γούπος, Παν., Μαντάς, Θ. (1999). Η ανάλυση της μεθόδου project στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Τοπικής Ιστορίας. Σχολείο και Ζωή, 324-328.

Γρόλλιος, Γ., Κοτίνης, Χρ. κ.α.(1998). Πρακτικές Ασκήσεις και μέθοδος project: Θεωρητικά προβλήματα και προοπτικές. Εκπαιδευτική Κοινότητα, 46, 33-39.

Elzer, H.M. (1980). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, (μτφ. Δ. Χατζηδήμου). Αθήνα.

Κανάκης, Ν.Ι., (1987). Η οργάνωση της διδασκαλίας -μάθησης με ομάδες εργασίας. Αθήνα.

Κλεάνθους-Παπαδημητρίου, Μ. (19802). Η Νέα Αγωγή, Θεωρία και μέθοδος, τ.Β: Η μέθοδος βιωμάτων στη Μέση Παιδεία. Αθήνα.

Κοσσυβάκη, Φ. (2003). Εναλλακτική Διδακτική, Προτάσεις για μετάβαση από τη Διδακτική του Αντικειμένου στη Διδακτική του Ενεργού Υποκειμένου. Αθήνα.

Ματσαγγούρας, Γ.Η. (1987). Ομαδοκεντρική διδασκαλία και μάθηση: Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας κατά ομάδες. Αθήνα.

Ματσαγγούρας, Γ.Η. (2000). Η σχολική τάξη. Αθήνα.

Ματσαγγούρας, Γ.Η. (1998), Στρατηγικές διδασκαλίας. Η κριτική σκέψη στη Διδακτική πράξη. Αθήνα.

Σαλβαράς, Γ. (1993). Διερεύνηση της διάδρασης στην τάξη για τη διαμόρφωση ενός φάσματος διδακτικών στρατηγικών (διδακτορική διατριβή). Αθήνα.

Σαλβαράς, Γ. (1996). Πειραματική Διδακτική, διδακτικοί στόχοι. Αθήνα: Γεννάδιος Σχολή.

Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε. (1996). Η μέθοδος project και η συμβολή της στη διαπροσωπική επικοινωνία δασκάλου-μαθητή. Σχολείο και Ζωή, 2, 49-55.

Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε. (1999). Το ενδιαφέρον στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κίνητρο, 1, 15-19.

Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε. (1999). Η εξέταση των μαθητών ως μνημονική ακροβασία-Προτάσεις αλλαγής. Χρονικά, 88-93.

Ταρατόρη, Ε. (2000). Εξουσιαστικές σχέσεις εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων στη σχολική τάξη. Μακεδνόν, 7, 65-72.

Ταρατόρη, Ε., Χατζηδήμου, Δ., Χλεμές, Δ. (2001). «Τα επαγγέλματα» Πρακτική Εφαρμογή της μεθόδου Project. Κίνητρο, 3, σελ.161-172.

Τριλιανός, Αθ. (1991). Μεθοδολογία της διδασκαλίας, τ. 1. Αθήνα.

Τριλιανός, Αθ. (1998). Η κριτική σκέψη στη διδασκαλία. Αθήνα.

Χατζηδήμου Δ. (1987). Εισαγωγή στη Θεματική της Διδακτικής., Θεσσαλονίκη.

Χατζηδήμου, Δ. (1988). Προετοιμασία και σχέδιο μαθήματος. Θεσσαλονίκη.

Χατζηδήμου Δ., (2002). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη.

Χατζηδήμου Δ., Ταρατόρη Ε. (2001). Η μέθοδος project στο σχολείο. Στο Ι. Πυργιωτάκης (επιμ.), Ολοήμερο Σχολείο, Λειτουργία και Προοπτικές. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Χρυσαφίδης, Κ. (1994). Βιωματική- Επικοινωνιακή Διδασκαλία. Η εισαγωγή της μεθόδου project στο σχολείο. Αθήνα.

Ξενόγλωσση

Becker, G.E. (1987). Planung von Unterricht. Weinheim, 2. Aufl. Teil 1.

Conyne, R.K. (1999). Failures in Group Work, How we can learn from our mistakes. London, New Delhi.

Good, I. (1980). Classroom expectations: Teacher – pupil inter­actions. Στο McMillan (Ed.), The social psychology of school learning. New York: Academic Press.

Hotchkiss, E.A. (1924). The project Method in Classroom Work. Boston, New York.

Jaques, D. (2001). Learning in Groups a handbook for improving group work, third edition (Reprinted 2001). Glasgow: Cogan page.

Kilpatrick, W. (1918). The Project Method. In: Teachers College Record, vol XIX.

Scheibe, W. (1984). John Dewey. Arbeitsschule und Projektplan. Στο Scheibe,W., Die reformpaedagogische Bewegung. Eine einfuehrnde Darstellung. Beltz, Weinheim/ Basel, s. 196.

Stuck, P. (1980). Projectunterricht. Stuttgart: Kohlhammer.

Wlodkowski, (1986). Motivation and Teaching. Washington, D.C.: NEA.