Δυσκολίες Συμπεριφοράς στην Παιδική Ηλικία


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό (7ο)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

 

·         Να κατανοούν και να περιγράφουν τη δύσκολη συμπεριφορά των παιδιών στο σχολείο. (ΜΑ5)

·         Να περιγράφουν και να κατανοούν τα θεωρητικά μοντέλα για την ερμηνεία των δυσκολιών προσαρμογής (βιολογικό, συμπεριφοριστικό, ψυχοδυναμικό, γνωστικό). (ΜΑ5)

·         Να κατανοούν τον τρόπο που μπορεί να επηρεάσει την ψυχοκοινωνική τους προσαρμογή και την ακαδημαϊκή τους επίδοση. (ΜΑ5)

·         Να συζητούν θέματα που αφορούν τη συχνότητα εμφάνισης, την πρόληψη, την αιτιολογία, τα χαρακτηριστικά των παιδιών με δυσκολίες συμπεριφοράς, τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, καθώς και την  ταξινόμηση τους με βάση το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών DSM-5 (APA). (ΜΑ5)

·         Να κατανοούν το ρόλο του εκπαιδευτικού, κυρίως όσον αφορά σε ζητήματα έγκαιρου εντοπισμού και παρέμβασης στο πλαίσιο και τα όρια του επαγγελματικού του ρόλου. (ΜΑ1)

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών

·  Αυτόνομη εργασία

·  Σεβασμός στην διαφορετικότητα

·  Άσκηση κριτικής

·  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1)       Βασικές έννοιες – Προσαρμογή και σχολείο

2)       Διαταρακτική και επιθετική συμπεριφορά

3)       Σχολική επιθετικότητα: Εκφοβισμός – Θυματοποίηση

4)       Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ – Υ)

5)       Εσωτερικευμένες δυσκολίες: Συστολή, ντροπαλότητα, εσωστρέφεια

6)       Η κατάθλιψη στα παιδιά

7)       Ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις των δυσκολιών προσαρμογής

8)       Εκπαιδευτικές πρακτικές για τη διαχείριση των δυσκολιών προσαρμογής στο σχολείο

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σύνολο ωρών)
Διαλέξεις 24
Σεμινάρια
Εργαστηριακή άσκηση
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 31
Φροντιστήριο
Πρακτική
Εκπαιδευτική εκδρομή  
Εκπόνηση μελέτης 45
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 25
Αυτοτελής Μελέτη
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

1. Προφορική παρουσίαση μελέτης περίπτωσης παιδιού με δυσκολίες ψυχοκοινωνικής προσαρμογής και σχεδιασμός ψυχοπαιδαγωγικού προγράμματος παρέμβασης (γραπτή τεκμηριωμένη έκθεση).  Ομαδική (50% – 25% & 25%).

2. Κριτική ανάλυση και γραπτές απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν ταινία σχετική με θέματα δυσκολιών συμπεριφοράς παιδιών. Ατομική (30%).

3. 7 υποχρεωτικές παρακολουθήσεις (20%).

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·   Καλαντζή – Αζίζι, Α. & Ζαφειροπούλου, Μ. (2009). Προσαρμογή των παιδιών στο σχολείο. Πρόληψη και αντιμετώπιση των δυσκολιών. Αθήνα: Πεδίο.

·       Wenar, C. & Kerig, K. (2008). Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία. Αθήνα: Τυπωθήτω -Δαρδανός.

Πρόσθετη  προτεινόμενη βιβλιογραφία

·   Βασιλόπουλος, Σ. Φ., Μπρούζος, Α., & Μπαούρδα, Β. (2016). Ψυχοεκπαιδευτικά ομαδικά προγράμματα για παιδιά και εφήβους. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg

·   Κολιάδης, Ε. (2010). Συμπεριφορά στο σχολείο. Αξιοποιούμε δυνατότητες, αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Αθήνα: Γρηγόρης.

·   Κουρκούτας, Η., & Chartier, J. P. (2008). Παιδιά και έφηβοι με ψυχοκοινωνικές και μαθησιακές διαταραχές. Στρατηγικές παρέμβασης. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος.

·   Molnar, A., & Lindquist, B. (2013). Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο (Α. Καλαντζή – Αζίζι Επιμ. Έκδ.). Αθήνα: Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ.

·   Μπότσαρη, Ε. (2010). Εκφοβισμός, επιθετικότητα, θυμός. Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές διαχείρισης. Αθήνα: Παπαζήση.

·   Χατζηχρήστου Χ. (2015). Πρόληψη και Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στο Σχολείο και στην Οικογένεια. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)

·         Ψυχολογία: Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας

·         Hellenic Journal of Psychology

·         Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας

·         Παιδαγωγική Επιθεώρηση

·         Επιστήμες της Αγωγής

·         Preschool and Primary Education

·         Behavior Modification

·         Child Abuse and Neglect

·         Child Development

·         Journal of Abnormal Child Psychology

·         Journal of Applied Behavior Analysis

·         Journal of Child and Family Studies

·         Journal of Developmental and Behavioral Disorders

·         Journal of Family Issues

·         Journal of Family Psychology

 

Σύγχρονη Έρευνα στην Παιδαγωγική της Ένταξης


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03291/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         Κατανοούν τα θεμελιώδη επιστημολογικά, μεθοδολογικά και ηθικά ζητήματα στην έρευνα για την αναπηρία και την ενταξιακή εκπαίδευση (ΜΑ1)

·         Αναγνωρίζουν τη σημασία του θεωρητικού πλαισίου για την έρευνα στην ενταξιακή εκπαίδευση (ΜΑ1)

·         Αναγνωρίζουν την επίδραση της έρευνας στην εκπαιδευτική πολιτική και την εκπαιδευτική πράξη (ΜΑ15)

·         Να κατανοούν, να συγκρίνουν και να αξιολογούν ερευνητικά δεδομένα που συνδέονται με την ενταξιακή εκπαίδευση (ΜΑ15)

·         Συγκρίνουν και να αξιολογούν επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα για την ένταξη με βάση τα ερευνητικά δεδομένα (ΜΑ15)

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα.
   
 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 1. Παρουσίαση μαθήματος – Ανάδειξη θεμελιωδών επιστημολογικών, μεθοδολογικών, ιδεολογικών και ηθικών ζητημάτων στην έρευνα για την ενταξιακή εκπαίδευση
 2. Η σημασία της θεωρίας για την έρευνα για την ενταξιακή εκπαίδευση – Παραδείγματα ερευνών με διαφορετική θεωρητική αφετηρία
 3. Ερευνητικά δεδομένα για τις στάσεις απέναντι στην αναπηρία και την ενταξιακή εκπαίδευση
 4. Οφέλη ενταξιακής εκπαίδευσης για ανάπηρους και μη-ανάπηρους μαθητές
 5. Σύνδεση ενταξιακής εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης
 6. Ερευνητικά δεδομένα για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία
 7. Ερευνητικά δεδομένα για την εκπαιδευτική ένταξη μαθητών με νοητική αναπηρία και αυτισμό
 8. Ερευνητικά δεδομένα για την εκπαιδευτική ένταξη τυφλών και κωφών μαθητών
 9. Ερευνητικά δεδομένα για την εκπαιδευτική ένταξη μαθητών με βαριές αναπηρίες
 10. Παρουσίαση της ερευνητικής διαμάχης για τη δυσλεξία
 11. Παρουσίαση της ερευνητικής διαμάχης για τη ΔΕΠΥ
 12. Ζητήματα διαθεματικότητας στην έρευνα

13.   Ανακεφαλαίωση

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Συγγραφή Εργασίας 31
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Δημόσια Παρουσίαση 30
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γραπτή Εργασία (50%),  Δημόσια Παρουσίαση (50%)

Η γραπτή εργασία αφορά στην κριτική παρουσίαση των ερευνητικών δεδομένων που αφορούν ένα σύγχρονο αμφιλεγόμενο ζήτημα. Η δημόσια παρουσίαση αφορά την προφορική παρουσίαση της γραπτής εργασίας κατά τη διάρκεια της διάλεξης. Τα κριτήρια και ο τρόπος αξιολόγησης τόσο για τη γραπτή εργασία όσο και για τη δημόσια παρουσίαση περιγράφονται αναλυτικά στην 1η διάλεξη του εξαμήνου.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ζήση, Α. & Σαββάκης, Μ. (επιμ.) (2019). Αναπηρία και κοινωνία. Σύγχρονες θεωρητικές προκλήσεις και ερευνητικές προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Τζιόλα.

Ζώνιου-Σιδέρη, Α., Ντεροπούλου-Ντέρου, Ε., & Παπαδοπούλου, Κ. (επιμ.) (2012). Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία (Τόμος Β’). Αθήνα: Πεδίο.

Συμεωνίδου, Σ., & Φτιάκα, Ε. (2012). Εκπαίδευση για την ένταξη: Από την έρευνα στην πράξη. Αθήνα: Πεδίο.

 

 

Επίλυση Προβλήματος στα Μαθηματικά του Δημοτικού Σχολείου


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03286/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος επιχειρείται η ανάδειξη της επίλυσης προβλήματος ως βάση των μαθηματικών έργων, καθώς συνιστά μια προσέγγιση που στοχεύει στην κατεύθυνση της ενεργητικής μάθησης των Μαθηματικών.

Οι φοιτητές αναμένεται:

•      Να διαχωρίζουν τα μαθηματικά προβλήματα από τις μαθηματικές ασκήσεις (ΜΑ3).

•      Να κατανοούν και να αξιοποιούν τα διάφορα μοντέλα ανάλυσης της επίλυσης προβλήματος στα Μαθηματικά (ΜΑ5)

•      Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν στρατηγικές επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων (ΜΑ3)

•      Να εξοικειωθούν με τη διδασκαλία των μαθηματικών μέσω επίλυσης προβλήματος (ΜΑ5)

•      Να ενσωματώνουν ευρήματα διεθνών ερευνών σχετικά με την Επίλυση Μαθηματικού Προβλήματος στις διδακτικές τους πρακτικές (ΜΑ3, ΜΑ13)

•      Να διερευνούν την προσωπική βιογραφία των μαθητών σε σχέση με την επίλυση προβλήματος στα Μαθηματικά (ΜΑ7)

•      Να αποκτήσουν δεξιότητες σχεδιασμού μαθηματικών δραστηριοτήτων επίλυσης προβλήματος με βάση τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (ΜΑ6)

•      Να παρατηρούν την τάξη των Μαθηματικών (έρευνα πεδίου) και να παράγουν ποσοτικά και ποιοτικά για τη διερεύνηση ερωτημάτων σχετικά με την επίλυση προβλήματος στα Μαθηματικά (ΜΑ13).

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση της τεχνολογίας

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων λύσης προβλημάτων στα μαθηματικά ώστε να σημειωθεί εξέλιξη στη διδασκαλία των Μαθηματικών στην υποχρεωτική εκπαίδευση και να διερευνηθούν θέματα της μαθηματικής παιδείας που αφορούν την Επίλυση Προβλήματος και παραμένουν ανοικτά.

Ειδικότερα, τα μαθήματα αναπτύσσονται ως εξής:

1: Τι είναι πρόβλημα και τι μαθηματικό πρόβλημα; Νοηματοδοτήσεις επίλυσης προβλήματος στα Μαθηματικά.

2: Μαθηματικά προβλήματα και η διαφοροποίησή τους από τις μαθηματικές ασκήσεις

3: Μελέτη-Παρουσίαση ερευνητικών εργασιών από τον χώρο της μαθηματικής εκπαίδευσης σε σχέση με θέματα επίλυσης προβλήματος στα Μαθηματικά: σταθμοί στην έρευνα για την επίλυση προβλήματος

4-6: Σταδιακή εξοικείωση με Μοντέλα Ανάλυσης μιας διαδρομής επίλυσης προβλήματος, νεότερα μοντέλα επίλυσης προβλήματος και σύνδεσή τους με τις θεωρίες μάθησης

7: Διερευνητική προσέγγιση θεματικών: η νοερή επιχειρηματολογία, ο έλεγχος, η διερεύνηση και ο πειραματισμός, η ανάκληση και η εφαρμογή της μαθηματικής γνώσης, η μαθηματικοποίηση-μοντελοποίηση, η αλληλοσυσχέτιση επίλυσης προβλήματος και απόδειξης, η κατασκευή προβλήματος

8: Μοντελοποίηση στα μαθηματικά και επίλυση προβλημάτων με διαβαθμισμένη δυσκολία

9: Συναισθηματικοί παράγοντες και επίλυση προβλήματος

10: Αξιοποίηση της επίλυσης προβλήματος στα Προγράμματα Σπουδών των Μαθηματικών

11-12: Ο ρόλος της επίλυσης προβλήματος στη διδασκαλία: Μελέτη διδασκαλιών των Μαθηματικών από τον χώρο της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, παρακολούθηση αποσπασμάτων από βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες Μαθηματικών και ανάλυση επεισοδίων επίλυσης προβλήματος, ερμηνεία και αναστοχασμός (προσέγγιση lesson study).

13: Ανάλυση σχολικών εγχειριδίων σε σχέση με την επίλυση προβλήματος στα Μαθηματικά και σύνδεση με «καλές» διδακτικές πρακτικές.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία (διαδίκτυο, video, λογισμικά), εργαστηριακή εκπαίδευση και επικοινωνία με τους φοιτητές (ηλεκτρονική τάξη με άρθρα, επίσημα κείμενα-Προγράμματα Σπουδών, σύνδεσμοι και παραδείγματα)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (προσέγγιση team-teaching) 39
Μελέτη & Ανάλυση βιβλιογραφίας (e-portfolio) 26
Εργαστηριακές ασκήσεις

(e-portfolio)

15
Συγγραφή ατομικής εργασίας για την υποστήριξη της άσκησης πεδίου  (e-portfolio) και την ανάπτυξη επιστημονικών συζητήσεων στο μάθημα ή σε forum 25
Άσκηση πεδίου (σχεδιασμός- υλοποίηση- αναστοχασμός) (προσέγγιση lesson study) 20
Σύνολο Μαθήματος 125
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Αναφέρονταιρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και πού είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Τα κριτήρια αξιολόγησης, αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος και διαμορφώνονται ως εξής:

 

Μελέτη & Ανάλυση βιβλιογραφίας 26%

Εργαστηριακές ασκήσεις  (e-portfolio) 15%

Συγγραφή εργασίας για την υποστήριξη της άσκησης πεδίου και την ανάπτυξη επιστημονικών συζητήσεων στο μάθημα ή σε forum (e-portfolio) 25%

Άσκηση πεδίου (σχεδιασμός-υλοποίηση-αναστοχασμός) 20%

 

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
– Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

Μαμωνά-Downs, Γ. & Παπαδόπουλος, Ι. (2017). Επίλυση Προβλήματος στα Μαθηματικά. ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Streefland, L. (2000). Ρεαλιστικά Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. LIBERAL BOOKS.

 

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία (ενδεικτικά)

Ellerton, N. F., (2013). Engaging pre-service middle-school teacher-education students in mathematical problem posing: development of an active learning framework. Educational Studies in Mathematics, 83, 87-101.

Liljedahl P., Santos-Trigo M., Malaspina U., Bruder R. (2016). Problem Solving in Mathematics Education. In: Problem Solving in Mathematics Education. ICME-13 Topical Surveys. Springer, Cham.

Lesh, R. A. (2003). A models and modeling perspective on problem solving. In R. Lesh & H. Doerr (eds.), Beyond constructivism: Models and modeling perspectives on mathematics problem solving, learning, and teaching, (pp. 317-336). Lawrence Erlbaum.

 

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα):

Educational Studies in Mathematics (https://www.springer.com/journal/10649)

International Electronic Journal of Mathematics Education (https://www.iejme.com/)

Mathematics Education Research Journal (https://www.springer.com/journal/13394)

Journal of Mathematics Teacher Education (https://www.springer.com/journal/10857)

Teaching mathematics and its applications (https://academic.oup.com/teamat)

The mathematics educator (http://tme.journals.libs.uga.edu/index.php/tme/index)

 

Πρακτικά συνεδρίων

ΕΜΕ (Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία) (http://www.hms.gr/)

ΕΝΕΔΙΜ (Ένωση Ερευνητών Διδακτικής Μαθηματικών)  (http://www.enedim.gr/index.php/el/)

ERME (European Society for Research in Mathematics Education) (https://www.mathematik.uni-dortmund.de/~erme/index.php?slab=conferences)

PME (International Group for the Phycology of Mathematics Education) (http://www.igpme.org/annual-conference/)

 

Ηλεκτρονική μάθηση (Ε-learning)


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (e-learning)
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03275/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

·      

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη διαχείριση και την αξιολόγηση δραστηριοτήτων/σεναρίων διδασκαλίας και μάθησης με αξιοποίηση των ΤΠΕ, δικτυακών τεχνολογιών και του διαδικτύου. Αναπτύσσονται γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τη διδασκαλία σε ψηφιακά υποστηριζόμενα περιβάλλοντα μάθησης, σε συνδυασμό, αλλά και πέρα από τα όρια της συμβατικής τάξης.

 

Με την ολοκλήρωση των ενοτήτων του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση:

·         Να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες συμβολής του πεδίου της ηλεκτρονικής μάθησης στη διδακτική/μαθησιακή διαδικασία (ΜΑ2)

·         Να αναλύουν και να περιγράφουν την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην εξέλιξη της τεχνολογικής γνώσης και της θεωρητικής παιδαγωγικής γνώσης κατά την οργάνωση ηλεκτρονικής διδακτικής/μαθησιακής διαδικασίας (ΜΑ9)

·         Να σχεδιάζουν περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης με αξιοποίηση του διαδικτύου, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες υποστήριξης εξατομικευμένης και συνεργατικής μάθησης, τις διδακτικές ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος σπουδών καθώς και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων (ψηφιακός διδακτικός μετασχηματισμός) (ΜΑ3, ΜΑ4, ΜΑ6, ΜΑ7, ΜΑ9, ΜΑ11, ΜΑ12)

·         Να εργάζονται ατομικά ή ομαδικά για την εμβάθυνση στην ανάλυση και τη σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών σε περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης, με βάση ερευνητικά αποτελέσματα (π.χ., σχετικά με ψηφιακά εργαλεία διδακτικού σχεδιασμού, μαθησιακή αναλυτική (learning analytics), ευφυή συστήματα, μοντελοποίηση με fuzzy logic) (ΜΑ13).

·         Να υλοποιούν, να ετεροαξιολογούν διδασκαλία σε περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης και να αναστοχάζονται κριτικά σχετικά με τη διδακτική τους πράξη (ΜΑ8, ΜΑ15)

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

1. Οριοθέτηση του πεδίου της ηλεκτρονικής μάθησης (μορφές, γενιές-μετάβαση στην ανοικτή ηλεκτρονική μάθηση)

2. Παιδαγωγικές θεωρίες και ηλεκτρονική μάθηση

3. Mοντέλα ηλεκτρονικής μάθησης

4.-5. Τεχνολογίες ηλεκτρονικής και κινητής μάθησης

6. Διαδικτυακά συστήματα (π.χ., εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (virtual & augmented reality), διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών)

7. Συστήματα διαχείρισης της μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (LMS, MOOCS)

8. Συστήματα συνεργατικής μάθησης υποστηριζόμενα από Η/Υ και κοινότητες μάθησης

9. Ανεστραμμένη τάξη/μάθηση (flipped classroom/learning) και Πανταχού παρούσα μάθηση (ubiquitous learning)

10. Αξιολόγηση και ηλεκτρονική μάθηση (e-portfolio, μαθησιακή αναλυτική (Learning analytics), rubrics, μοντελοποιήσεις)

11. Αρχές σχεδιασμού μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης σε γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (LMS/web 2.0)

12. Τεκμηρίωση του σχεδιασμού μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα σπουδών, τις ιδιαιτερότητες του γνωστικού αντικειμένου και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων

13. Διαδικασίες υλοποίησης μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης σε «τάξη»–Κριτήρια ετεροαξιολόγησης και η σημασία του αναστοχασμού. Κριτικός στοχασμός σχετικά με τις δυνατότητες/περιορισμούς της ηλεκτρονικής μάθησης και σύνδεση με την επαγγελματική ανάπτυξη στην περιοχή.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις) και εργασία (ατομικά και σε ομάδες) στο εργαστήριο Η/Υ, ανεστραμμένη τάξη (flipped classroom), εξ αποστάσεως (σύγχρονη/ασύγχρονη)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Η χρήση Τ.Π.Ε. αποτελεί αντικείμενο του μαθήματος και αξιοποιείται στη διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές.

Ενδεικτικά:

Υποστήριξη του μαθήματος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass.duth.gr (ασύγχρονα/σύγχρονα)

Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων

Χρήση LMS για τη δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικών μαθημάτων

Χρήση εργαλείων web 2.0 και ευρύτερα τεχνολογιών και συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (13 μαθήματα Χ3 ώρες) 39
Μελέτη, ανάλυση και αξιοποίηση βιβλιογραφίας

(“e-portfolio)

20
Εργαστηριακή εργασία (ασκήσεις-ατομικά ή/και ομαδικά) (“e-portfolio) 15
Εκπόνηση μελέτης (project)- σχεδιασμός-τεκμηρίωση και υλοποίηση ηλεκτρονικού μαθήματος σε «τάξη»

(ατομικά ή ομαδικά) (“e-portfolio)

26
Ετεροαξιολόγηση των ηλεκτρονικών μαθημάτων (ατομικά ή ομαδικά)-αναστοχασμός/κριτικός στοχασμός

(“e-portfolio)

10
Συγκρότηση του φακέλου του μαθήματος (e-portfolio) και δημόσια παρουσίαση (ατομικά) 15
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Η διαδικασία της αξιολόγησης περιγράφεται στο e-class και έχει ως εξής:

·         Εργαστηριακή εργασία (20%)

·         Εκπόνηση μελέτης (project) (45%)

·         Ετεροαξιολόγηση των ηλεκτρονικών μαθημάτων (15%)

·         Συγκρότηση και Δημόσια παρουσίαση e-portfolio-Τελική εξέταση (20%)

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα:

 

Τζιμογιάννης, Α. (2017). Ηλεκτρονική μάθηση. Αθήνα: Κριτική ΑΕ

(Επιμ.) Αβούρης, Ν., Καραγιαννίδης, Χ., & Κόμης, Β. (2009). Συνεργατική τεχνολογία. Αθήνα: Κλειδάριθμος.

 

-Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Bates, A.W. (2015). Teaching in a digital age. (https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage)

Conole, G. (2012). Designing for learning in an open world. New York: Springer

Depover, C., Karsenti, T., Κόμης, Β., (2010). Διδασκαλία με τη χρήση της Τεχνολογίας, προώθηση της μάθησης, ανάπτυξη ικανοτήτων. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

European Union (2018). Research evidence on the use of learning analytics. Implications for education Policy. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/06ea34f1-d701-11e6-ad7c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-73694420

Roblyer, M.D., Doering, A.H., (2014). Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδασκαλία. Αθήνα: ΙΩΝ.

Σοφός, Α., Κώστας, Α., & Παράσχου, Β. (2015). Online εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Από τη Θεωρία στην Πράξη. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα (www.kallipos.gr).

Τσιάτσος, Θ.Κ. (2015). Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα διαδικτύου. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα (www.kallipos.gr).

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

American Journal of Distance Education  https://www.tandfonline.com/loi/hajd20

British Journal of Educational Technology https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14678535

Computers and Education (https://www.journals.elsevier.com/computers-and-education/)

Contemporary issues in technology and teacher education (https://citejournal.org/)

Current Issues in Emerging eLearning (https://scholarworks.umb.edu/ciee/)

Distance Education (https://www.tandfonline.com/loi/cdie20)

Electronic Journal of e-Learning (http://www.ejel.org/main.html)

European Journal of Open, Distance and E-Learning (EURODL) (https://www.eurodl.org/)

International Journal of Information and Communication Technology https://www.inderscience.com/ jhome.php?jcode=ijict

Journal of Online Learning Research (https://www.aace.org/pubs/jolr/)

Journal of Technology and Teacher Education (JTATE) http://site.aace.org/pubs/jtate/

Open Journal of Web Technologies (OJWT) (https://www.ronpub.com/index.php/journals/ojwt)

Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning (https://www.tandfonline.com /toc/copl20/current)

Open Praxis (https://openpraxis.org/index.php/OpenPraxis)

Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση (http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete)

 

-Πρακτικά συνεδρίων:

ΕΤΠΕ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση) (http://www.etpe.gr).

 

Έννοιες Βιολογίας στο Δημοτικό Σχολείο


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/EDU121/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 

·         εφαρμόζει μεθόδους διδασκαλίας των φυσικών επιστημών (MA3, MA11)

·         αναφέρει τις σημαντικότερες παρανοήσεις των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου για έννοιες της Βιολογίας (MA7)

·         αναπτύσσει διδακτικές δραστηριότητες για έννοιες της Βιολογίας (MA7, MA8)

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
·         1ο μάθημα: Επιστημονικός γραμματισμός-θεωρίες μάθησης στο πεδίο των φυσικών επιστημών.

·         2ο μάθημα: Η διαισθητική γνώση στη Βιολογία στις μικρές ηλικίες και η μετάβαση στην επιστημονική γνώση.

·         3ο μάθημα: Οι έννοιες της Βιολογίας στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Αναζήτησή τους στα σχολικά εγχειρίδια (ομαδική εργασία στην τάξη).

·         4ο μάθημα: Η έννοια της ζωής και η ανάπτυξή της με την ηλικία.

·         5ο μάθημα: Εναλλακτικές ιδέες μαθητών για έννοιες της Βιολογίας (online αναζήτηση επιστημονικής βιβλιογραφίας-ομαδική εργασία).

·         6ο μάθημα: Εναλλακτικές ιδέες  μαθητών για έννοιες της Βιολογίας (online αναζήτηση επιστημονικής βιβλιογραφίας-ομαδική εργασία).

·         7ο μάθημα: Τα μοντέλα διδασκαλίας. Η μάθηση μέσω μικρών ερευνών. Διδακτικά εργαλεία.

·         8ο μάθημα: Μελέτη άρθρων σχετικά με τη μεθοδολογία και τα διδακτικά εργαλεία. (ομαδική εργασία στην τάξη).

·         9ο μάθημα: Ανάπτυξη διδακτικών δραστηριοτήτων για έννοιες Βιολογίας στο πλαίσιο του εποικοδομισμού.

·         10ο μάθημα: Αναζήτηση διδακτικών σεναρίων σε επίσημα εγκεκριμένα αποθετήρια. Μελέτη διδακτικών σεναρίων.

·         11ο μάθημα: Μελέτη διδακτικών σεναρίων.

·         12ο μάθημα: Σχεδιασμός διδακτικής παρέμβασης στο πλαίσιο του εποικοδομισμού.

·         13ο μάθημα: Ανασκόπηση της ύλης.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Δια ζώσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 27
Εργασία σε ομάδες 12
Eκπόνηση ατομικής εργασίας 30
Μελέτη για εξετάσεις 50
Παρουσίαση εργασίας 3
Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 •  1η ομαδική εργασία 10 %
 • 2η ομαδική εργασία 10 %
 • 3η ατομική εργασία 60 %
 • Τελική Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης και με Επίλυση Προβλήματος
 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα:

 

1)       Ζόγκζα, Β. (2007). Η βιολογική γνώση στην παιδική ηλικία. Μεταίχμιο (κωδικός στον Εύδοξο: 24086).

 

2)       Αθανασίου, Κ. (2009). Εισαγωγή στις Βιολογικές επιστήμες και η Διδακτική τους. Γρηγόρη (κωδικός στον Εύδοξο: 24975).

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία:

Inagaki, K., & G. Hatano (2002). Young children’s naïve thinking about the biological world. Psychology Press, New York.

Marshall, P.J. & K. Brenneman (2016). Young Children’s Developing Understanding of the Biological World. Early Education and Development, Special issue, 27.

Περιοδικά:

Journal of Biological Education

 

Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική της Ιστορίας


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7Ε5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Κανένα
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://eclass.duth.gr/courses/ALEX0
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος. Συμβουλευτείτε τα Παραρτήματα Α & Β στο συνημμένο αρχείο της ΑΔΙΠ «Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών», σελίδες 20 – 24:

Παράρτημα Α [(α) Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε κύκλο σπουδών, σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης & (β) Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης]

Παράρτημα Β  (Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων)

Οι στόχοι του μαθήματος είναι:

·         να καταστήσει τους φοιτητές κριτικούς αναγνώστες της ιστορίας, να κατανοήσουν τι είναι η ιστορία καθώς και μερικούς τρόπους διδασκαλίας

·         να τους φέρει σε επαφή με τις τάσεις της ιστοριογραφίας

·         να τους φέρει σε επαφή με τις σύγχρονες τάσεις στη διδακτική της Ιστορίας

·         να τους διδάξει μερικές βασικές δεξιότητες που θα πρέπει να διδάξουν στους μαθητές (κυρίως εννοιολόγηση,  χρονολόγηση, επεξεργασία πηγών, σχέδιο εργασίας στην ιστορία, αιτιότητα,  ενσυναίσθηση).

·         Να τους μυήσει στις μεθόδους της ιστορίας

·         Να έρθουν σε επαφή με τους τρόπους διδασκαλίας της ιστορίας μέσα σε πραγματικές συνθήκες (παρατήρηση σε σχολική τάξη)

Γενικές Ικανότητες
Οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Συμβουλευτείτε τις γενικές ικανότητες που αναμένεται  να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος, όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως.  Σε  ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα.
– Κατανόηση, σύγκριση και αξιολόγηση επιστημονικών δεδομένων που συνδέονται με όλες τις συνιστώσες της εκπαίδευσης των παιδιών ηλικίας 6 – 12 ετών

– Κατανόηση, ανάλυση, στάθμιση και διαχείριση με κριτικό τρόπο των πολλαπλών παραγόντων που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα

– Επιλογή και εφαρμογή μεθοδολογιών και εκπαιδευτικών πρακτικών,  με στόχο τη γνωστική, κοινωνική, πολιτιστική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών

– Σχεδίαση, εφαρμογή και αξιολόγηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

– Ανάπτυξη ουσιαστικής παιδαγωγικής δραστηριότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που είναι  συμβατή με τα σύγχρονα δεδομένα των θετικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και, ειδικότερα, της εκπαίδευσης και, επιπλέον, αξιοποιεί με κατάλληλο τρόπο τα σύγχρονα επιτεύγματα της τεχνολογίας

– Επανα-πλαισίωση, αξιοποίηση και υποστήριξη με ενεργό τρόπο της έρευνας και συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και πέρα από αυτήν, όπου η διαμόρφωση ευκαιριών  μάθησης για όλους τους μαθητευομένους θεωρείται ζωτικής σημασίας

– Αναγνώριση των κρίσιμων χαρακτηριστικών της επαγγελματικής  ταυτότητας του εκπαιδευτικού και ανάπτυξή της μέσα από  διαδικασίες κριτικής διερεύνησης και αναστοχασμού της διδακτικής πρακτικής

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να διερευνούν κριτικά ζητήματα ιστορίας σε σχολικό περιβάλλον
 • Να χειρίζονται με επάρκεια βασικές ιστορικές μεθόδους
 • Να αντιλαμβάνονται τι είναι η ιστορική κατανόηση και πώς καλλιεργείται στους μαθητές
 • Να γνωρίζουν πώς να διδάσκουν βασικές δεξιότητες  που έχουν σχέση με την ιστορική κατανόηση
 • Να κατανοούν τις δυσκολίες των μαθητών στο μάθημα της ιστορίας
 • Να είναι ενήμεροι για τους σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας της ιστορίας
 • Να κατανοούν τον ρόλο που παίζει η ιστορική εκπαίδευση στην εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική
 • Να κατανοούν τις συμβάσεις της σχολικής ιστορίας καθώς και τις διαφορές που έχει από την ακαδημαϊκή ιστορία
 • Να κατανοούν τους παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων για την ιστορία
 • Να στοχάζονται σχετικά με τη μεθοδολογία της ιστορίας και τον τρόπο διδασκαλίας  της
 • Να προετοιμάζουν σχέδια μαθήματος στην ιστορία
 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

Στόχος του μαθήματος είναι να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με τις σύγχρονες τάσεις στη διδασκαλία της Ιστορίας σε μια προοπτική ανανέωσης των παραδοσιακών τρόπων διδασκαλίας του  μαθήματος. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος εξετάζονται ορισμένα θεωρητικά ζητήματα που σχετίζονται με την επιστημολογία της ιστορίας και της διδακτικής της ιστορίας : οι μέθοδοι της ιστορικής επιστήμης, τα ιστοριογραφικά ρεύματα στην Ευρώπη από τα μέσα του 19ου αιώνα έως σήμερα, η εξέλιξη της διδακτικής της ιστορίας, τα αναλυτικά προγράμματα για το μάθημα της Ιστορίας και τα σχολικά εγχειρίδια στο ελληνικό δημοτικό σχολείο σε μία ιστορική προοπτική. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται οι στόχοι του μαθήματος όπως ορίζονται μέσα από τις σύγχρονες τάσεις της διδακτικής της Ιστορίας: η καλλιέργεια δεξιοτήτων στο μάθημα της ιστορίας (εννοιολόγηση,  χρονολόγηση, χρήση πηγών, αιτιότητα, ενσυναίσθηση) . Μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής των παραπάνω μεθόδων στην πράξη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε παραδείγματα της σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας.

 

 1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Δια ζώσης, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Δια ζώσης
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

•              power point

Ηλεκτρονική πλατφόρμα e-learning

e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά οι διδακτικές προσεγγίσεις/ δραστηριότητες που κυρίαρχα ακολουθούνται (εκθετικές / μονολογικές, διαλογικές, διερευνητικές, κ.ά.) :

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα, καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης, ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS (βλέπε και Παράρτημα Γ στο συνημμένο αρχείο της ΑΔΙΠ «Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών») .

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (σύνολο ωρών)
Διαλέξεις 35
Σεμινάρια 10
Εργαστηριακή άσκηση
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας και πηγών 15
Φροντιστήριο
Πρακτική
Εκπαιδευτική εκδρομή  
Εκπόνηση μελέτης  
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 30
Αυτοτελής Μελέτη 35
…………
……………
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125
 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΟΡΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διαμορφωτική, Διαγνωστική ή Συμπερασματική

διαμορφωτική

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιγραφή της διαδικασίας/ του τρόπου αξιολόγησης

 

Γραπτή εξέταση (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύντομης απάντησης, ανάπτυξης, επίλυση ασκήσεων/προβλημάτων), Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, κτλ. Σε κάθε περίπτωση αναφέρεται αν πρόκειται για ατομική ή ομαδική εργασία και η ‘βαρύτητα’ κάθε συνιστώσας της αξιολόγησης στον τελικό βαθμό (π.χ., ομαδική εργασία – 25%).

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν ανάμεσα σε δύο τρόπους αξιολόγησης

Α.

Ι. Συμμετοχή στα σεμινάρια, τις ασκήσεις και την ενδιάμεση εξέταση (30%)

ΙΙ. Γραπτή τελική εξέταση (70%)

Περιλαμβάνει:

–               Ερωτήσεις ανάπτυξης

–               επίλυση προβλημάτων

Προτάσεις διδασκαλίας

 

Β.

Ι.  Συμμετοχή στα σεμινάρια και την ενδιάμεση εξέταση(30%)

ΙΙ. Εκπόνηση και Παρουσίαση Ατομικής  Εργασίας (70%)

 

Κριτήρια αξιολόγησης: Σαφήνεια και συνοχή στην επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται.  Κατανόηση του γνωστικού περιεχομένου. Ικανότητα βιβλιογραφικής έρευνας. Κατανόηση της θεωρίας  για τη διδακτική της ιστορίας. Αξιοποίηση των δεξιοτήτων στο μάθημα της ιστορίας. Χρήση μεθόδων της ιστορίας.

 

 1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·          Chris Husbands, Τι είναι η διδασκαλία της ιστορίας, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2005

·         φάκελος μαθήματος με σώμα κειμένων (κεφάλαια βιβλίων και άρθρα επιστημονικών περιοδικών

Πρόσθετη  προτεινόμενη βιβλιογραφία

                           Ηenri Moniot, Διδακτική της Ιστορίας, εκδ. Μεταίχμιο, 2000

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)

International Journal of historical learning

 

Παιδική/νεανική Λογοτεχνία και Πολυγραμματισμοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ, ΕΔΙΠ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7ο χειμερινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ/ΝΕΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:
·         Να εντοπίζουν και να επιλέγουν έργα ΠΛ/ΝΛ, τα οποία εξυπηρετούν τη διδασκαλία των πολυγραμματισμών και να αιτιολογούν την επιλογή τους στη βάση συγκεκριμένων θεωριών περί πολυγραμματισμών και σε σύνδεση πάντα με το Πρόγραμμα Σπουδών για τη Λογοτεχνία στο Δημοτικό Σχολείο (ΜΑ3).·         Να συγκρίνουν έργα παιδικής λογοτεχνίας σε διαμεσικές μεταφορές (animation, ταινία, κόμικ) με το αφετηριακό κείμενο, αιτιολογώντας τυχόν ιδεολογικές μετατοπίσεις, και να εντοπίζουν και να αποδομούν τις «δεδομένες θέσεις» ενός κειμένου σε σχέση με το φύλο, την κοινωνική τάξη, τη φυλή και την ετερότητα (ΜΑ12).

·         Να εξοικειωθούν με το υπάρχον ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας και να αξιολογούν την αποτελεσματικότητά του (ΜΑ9).

·         Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν δραστηριότητες στην τάξη, συνδέοντας την ΠΛ με τη διδασκαλία των πολυ-γραμματισμών στο πλαίσιο γνωστικών αντικειμένων όπως Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Ευέλικτη Ζώνη, προκειμένου να καλλιεργήσουν στους μαθητές τους δεξιότητες στους «νέους γραμματισμούς», απομακρυνόμενοι από παραδοσιακές πρακτικές προσέγγισης της λογοτεχνίας (ΜΑ11)

·         Να έχουν βελτιώσει τις ερευνητικές δεξιότητές τους σε θέματα ΠΛ και πολυγραμματισμών, να συντάσσουν ένα ακαδημαϊκό κείμενο βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και να παρουσιάζουν με τρόπο επιστημονικό τα δεδομένα της εργασίας τους (ΜΑ13).

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

·         Κριτική ανάλυση και σύγκριση των θεωριών για τους πολυγραμματισμούς

·         Αναζήτηση, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων σχετικά με συγκεκριμένα έργα ΠΛ/ΝΛ και διδακτική αξιοποίηση των έργων στο πλαίσιο των θεωριών για τους πολυγραμματισμούς

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Σχεδιασμός και αξιολόγηση δραστηριοτήτων στη βάση της ΠΛ/ΝΛ και των πολυγραμματισμών για αξιοποίηση σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης

·         Χρήση Νέων Τεχνολογιών

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Η σχέση της Παιδικής/Νεανικής Λογοτεχνίας με άλλα σημειωτικά συστήματα π.χ. διαφήμιση, κινηματογράφος, θέατρο, ζωγραφική

2. Θεωρίες για τη διδασκαλία των πολυ-γραμματισμών στην Εκπαίδευση (Ι)

3. Θεωρίες για τη διδασκαλία των πολυ-γραμματισμών στην Εκπαίδευση (ΙΙ)

4.  Πολυ-τροπικότητες και Παιδική/Νεανική Λογοτεχνία (Ι)

5. Πολυ-τροπικότητες και Παιδική/Νεανική Λογοτεχνία (ΙΙ)

6. Παιδική/Νεανική Λογοτεχνία και κριτικός γραμματισμός (Ι)

7. Παιδική/Νεανική Λογοτεχνία και κριτικός γραμματισμός (ΙΙ)

8. Παιδική/Νεανική Λογοτεχνία και πολυ-πολιτισμικός γραμματισμός (Ι)

9. Παιδική/Νεανική Λογοτεχνία και πολυ-πολιτισμικός γραμματισμός (ΙΙ)

10. Παιδική/Νεανική Λογοτεχνία και οπτικός γραμματισμός (Ι)

11. Παιδική/Νεανική Λογοτεχνία και οπτικός γραμματισμός (ΙΙ)

12. Παιδική/Νεανική Λογοτεχνία και ψηφιακός γραμματισμός (Ι)

13. Σχεδιασμός δραστηριοτήτων για εφαρμογή στην τάξη, οι οποίες συνδέουν τη Λογοτεχνία με τους πολυγραμματισμούς

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Διά ζώσης, βιωματικά εργαστήρια, παρακολούθηση και πρακτική εφαρμογή σε τάξη
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία, στην επικοινωνία με τους φοιτητές, στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων από τους φοιτητές και στη συγγραφή ερευνητικών εργασιών
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 21
Εκπόνηση project ομαδικού
Συγγραφή ατομικής εργασίας 22

 

Δημιουργία φακέλου υλικού
Αυτοτελής μελέτη 40
Πρακτική άσκηση
Πρόοδοι ή γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Μέθοδοι αξιολόγησης

1.        Γραπτές εργασίες και παρουσίαση

2.        Πρόοδος

3.        Γραπτές εξετάσεις

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2010). Η Ανάγνωση των Εικόνων: Η Γραμματική του Οπτικού Σχεδιασμού, Παπαδημηρίου, Φ. (Επιμέλεια-Θεώρηση). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Μίσιου, Μαριάννα. (2010). Τα Kόμικς από το Περίπτερο στη Σχολική Τάξη. Αθήνα: Πεδιώτη Ελένη & ΣΙΑ Ο.Ε.

 

Πρόσθετη  προτεινόμενη βιβλιογραφία

Brkich C.A., Barko T., Brkich K.L. (2014). “Shadows of the Past”. In: Paugh P., Kress T., Lake R. (eds.) Teaching towards Democracy with Postmodern and Popular Culture Texts. Imagination and Praxis (Criticality and Creativity in Education and Educational Research). Rotterdam: Sense Publishers.

Cope, B. & Kalantzis M. (2009). “‘Multiliteracies’: New Literacies, New Learning”. Pedagogies: An International Journal 4, 164-195. DOI: 10.1080/15544800903076044

Fleckenstein, K.S., Calendrillo, L.T. & Worley, D.A. (2014). Η Γλώσσα και η Εικόνα στη Διδασκαλία της Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού Λόγου: Διδάσκοντας τον Οπτικό Γραμματισμό. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Johnston, R. R. “Literature”. In Winch, G., Johnston, R. R., March, P. Ljungdahl. L. and Halliday, M. (2014). Literacy: Reading, Writing and Children’s Literature. (5th ed.) South Melbourne: Oxford University Press.

Serafini, F. (2012). “Expanding the four Resources Model: Reading Visual and Multimodal Texts” Pedagogies: An International Journal, 7.2: 150-164.

Unsworth, L. (2010). “Multiliteracies, E-literature and English Teaching”. Language and Education, 22:1, 62-75, DOI: 10.2167/le726.0

Winch, G., et. al (2010). Literacy: Reading, Writing and Children’s Literature (4th ed.). South Melbourne: Oxford University Press.

 

Συναφή επιστημονικά Περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα)

·         Children’s Literature in Education

·         ImageTexT: Inter-Disciplinary Comics Studies

·         The Reading Teacher

·         http://keimena.ece.uth.gr/main/

 

Κοινωνικές και Πολιτισμικές Διαστάσεις της Μαθηματικής Εκπαίδευσης


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο (χειμερινό)    
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://utopia.duth.gr/~xsakonid/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Στόχος του μαθήματος είναι αφενός η διερεύνηση του τρόπου που η κοινωνικο-πολιτισμική οπτική στη μάθηση και στη διδασκαλία συμβάλλει στη διαμόρφωση του μαθηματικού νοήματος από τους μαθητές και αφετέρου η επεξεργασία ενός πλαισίου για την ανάπτυξη διδακτικών πρακτικών που αναγνωρίζουν και αξιοποιούν αποτελεσματικά τα κοινωνικο-πολιτισμικά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας και της μάθησης στα μαθηματικά.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση:

·           να προσδιορίζουν τον τρόπο που η κοινωνικο-πολιτισμική (ΚΠ) οπτική διαφοροποιεί τόσο την κατανόηση όσο και την πρακτική της μαθηματικής εκπαίδευσης

·           να αναγνωρίζουν και να διακρίνουν το πώς η ετερότητα οριοθετεί τις γνωστικές λειτουργίες στα μαθηματικά

·           να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τεκμηριωμένες διδακτικές παρεμβάσεις που λειτουργούν συμπεριληπτικά στην τάξη των μαθηματικών

·           να αναπτύσσουν και να αξιολογούν δράσεις εντός και εκτός του σχολείου που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες στους μαθητές να προσεγγίσουν τη μαθηματική γνώση και σκέψη

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
·  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·  Ομαδική εργασία

·  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας σε θέματα ετερότητας

·  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Θεωρίες απόκτησης της μάθησης vs θεωριών συμμετοχής στη μάθηση των μαθηματικών

2. Η ιστορικο-κοινωνικο-πολιτισμική (ΙΚΠ) προσέγγιση στη μάθηση των μαθηματικών (Vygotsky και μεταγενέστερες ΙΚΠ θεωρίες)

3.  Μαθηματική εκπαίδευση και ετερότητα

4. Φύλο και μαθηματική εκπαίδευση

5.  Πολυπολιτισμική μαθηματική εκπαίδευση

6.  Μαθηματική εκπαίδευση μειονοτικών ομάδων

7. Εθνομαθηματικά

8.  Τα μαθηματικά στο χώρο εργασίας – τυπική και άτυπη μαθηματική εκπαίδευση

9. Ιστορία των Μαθηματικών και μαθηματική εκπαίδευση

10. Μαθηματική εκπαίδευση και Τέχνες

11. Μαθηματική Λογοτεχνία

12. Η μαθηματική εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

13. Μαθηματική εκπαίδευση για ισότητα, δικαιοσύνη και δημοκρατία.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 35
Μικρής κλίμακας εργασίες (3-4)  που συζητούνται στο μάθημα 30
Εργασία στο πεδίο (μικρής κλίμακας project) 20
Μελέτη για εξετάσεις 33
Γραπτή εξέταση με 48ωρη προθεσμία απαντήσεων 07

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Η αξιολόγηση έχει διαμορφωτικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει:

·   Συγγραφή εργασιών μικρής κλίμακας

·   Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση της εργασίας στο πεδίο

·   Γραπτή εξέταση με 48ωρη προθεσμία απαντήσεων

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.    Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

Δραγώνα, Θ., & Φραγκουδάκη, Α. (2008).  Πρόσθεση όχι αφαίρεση, πολλαπλασιασμός όχι διαίρεση. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Χρονάκη, Α. (2013). Αποκλείοντας τα κορίτσια. Αθήνα: Gutenberg.

 

2.    Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

Ελληνική βιβλιογραφία

Σταθοπούλου, Χ. (2011). Εθνομαθηματικά. Αθήνα: Ατραπός.

 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Appelbaum, P. (1995). Popular culture, educational discourse, and mathematics. Albany, NY: State University of New York Press.

Appelbaum, P. (2008). Embracing mathematics: on becoming a teacher and changing with mathematics. New York, NY: Routledge.

Bishop, A. (ed.). (1988a). Mathematics education and culture. Dordrecht. The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Bishop, A. (1988b). Mathematical enculturation: A cultural perspective on mathematics education. Boston: Kluwer Academic Publishers.

Boaler, J. (Ed.) (2000). Multiple perspectives οn mathematics teaching and learning. Westport, CT and London: Ablex Publishing.

Civil, M. (2008). Mathematics teaching and learning of immigrant students: a look at the key themes from recent research. ICME Survey Team 5: Mathematics Education in Multicultural and Multilingual Environments, Monterrey, Mexico. http://math.arizona.edu/~cemela/english/content/ICME_PME/MCivil-SurveyTeam5-ICME11.pdf

Dowling, P. (1998). The sociology of mathematics education. London: Flamer Press.

 

 

3.    Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα):

·         Educational Studies in Mathematics

·         For the Learning of Mathematics

·         Journal for Research in Mathematics Education

·         The Mathematics Enthusiast

·         Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

 

 

Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης/ ξένης


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/ /
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

·       να αναφέρουν το ιστορικό υπόβαθρο και τους στόχους της διδασκαλίας της ΝΕ ως Γ2/ΞΓ (ΜΑ11)

·       να συζητούν τις βασικότερες μεθόδους διδασκαλίας μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας (ΜΑ11)

·       να εξηγούν τους βασικότερους παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν την εκμάθηση της ΝΕ ως Γ2/ΞΓ και οι οποίοι ανάγονται στην ύπαρξη γλωσσικής ποικιλίας (ΜΑ11)

·       να διδάσκουν τη ΝΕ ως Γ2/ΞΓ σε όλα τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης (λεξιλόγιο, φωνολογία, μορφολογία και σύνταξη) (ΜΑ11)

·       να συζητούν τα χαρακτηριστικά που διέπουν τη διδασκαλία της  ΝΕ ως Γ2/ΞΓ με τη χρήση Η/Υ (ΜΑ9 & ΜΑ11)

·       να αναφέρουν τα πιο κοινά λάθη που εμφανίζονται κατά τη διδασκαλία της ΝΕ ως Γ2/ΞΓ (ΜΑ11)

·       να αναφέρουν τα επίπεδα και ενδεικτικό υλικό ελληνομάθειας (ΜΑ11)

·       να δημιουργούν υλικό για τη διδασκαλία επιλεγμένων δομών της ΝΕ ως Γ2/ΞΓ (ΜΑ11)

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
 

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·         Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΕΞΗ 1: Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΔΙΑΛΕΞΗ 2: Μέθοδοι διδασκαλίας μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας (Γ2/ΞΓ)

ΔΙΑΛΕΞΗ 3: Παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν τη διδασκαλία της ΝΕ ως Γ2/ΞΓ

ΔΙΑΛΕΞΗ 4: Η διδασκαλία του λεξιλογίου της ΝΕ ως Γ2/ΞΓ

ΔΙΑΛΕΞΗ 5: Η διδασκαλία της φωνολογίας και της μορφολογίας της ΝΕ ως Γ2/ΞΓ

ΔΙΑΛΕΞΗ 6: Η διδασκαλία της σύνταξης της ΝΕ ως Γ2/ΞΓ

ΔΙΑΛΕΞΗ 7: Η διδασκαλία της ΝΕ ως Γ2/ΞΓ με τη χρήση Η/Υ

ΔΙΑΛΕΞΗ 8:  Ανάλυση λαθών με εφαρμογές στη διδασκαλία της ΝΕ ως Γ2/ΞΓ

ΔΙΑΛΕΞΗ 9:  Επίπεδα και υλικό ελληνομάθειας

ΔΙΑΛΕΞΗ 10: Εργαστήριο 1

ΔΙΑΛΕΞΗ 11: Εργαστήριο 2

ΔΙΑΛΕΞΗ 12: Εργαστήριο 3

ΔΙΑΛΕΞΗ 13: Παρουσίαση εργασιών

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας για εργασία 30
Παρουσίαση εργασίας 3
Μελέτη για γραπτή εξέταση 50
Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

·       Συγγραφή γραπτής εργασίας

·       Παρουσίαση γραπτής εργασίας

·       Γραπτή εξέταση

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.    Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

·       Μήτσης, Ν. (1998). Στοιχειώδεις Αρχές και Μέθοδοι της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Εισαγωγή στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης (ή Ξένης) Γλώσσας. Αθήνα: Gutenberg.

·       Σακελλαρίου, Α. (2000). Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας. Αθήνα: Γρηγόρης.

 

2.    Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

·    Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α., & Ευθυμίου, Α. (2006). Οι Στερεότυπες Εκφράσεις και η Διδακτική της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης.

·    Ανδρουλάκης, Γ. (2001). Διδακτική της γλώσσας με άξονα επικοινωνιακές δραστηριότητες: θεωρητικός προβληματισμός και εφαρμογές. Στο Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (Λευκωσία, 17-19 Σεπτεμβρίου 1999) (σελ. 615-622). Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

·    Αντωνοπούλου, Ν. (2001). Η χρησιμότητα των γλωσσικών επιπέδων και οι δυσκολίες στον προσδιορισμό τους. Στο Μ. Βάμβουκας & Α. Χατζηδάκη (Επιμ.), Μάθηση και διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας. Πρακτικά Συνεδρίου, Ρέθυμνο, 6-8 Οκτωβρίου, 2000 (τόμ. Β, σελ. 47-58). Αθήνα: Ατραπός.

·    Αντωνοπούλου, Ν. (2006). Σχολιασμένη βιβλιογραφία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης.

·    Αντωνοπούλου, Ν., & Μανάβη, Δ. (2001). Η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας. Στο Α.-Φ. Χριστίδης (Επιμ.), Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη Γλώσσα (σελ. 253-257). Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

·    Αντωνοπούλου, Ν., & Βαλετόπουλος, Φρ. (2004). Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας. Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης  [CD-ROM].

·    Γεωργιαφέντης, Μ. et al. (2006). Η σύνταξη στη μάθηση και στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης.

·    Γούτσος, Δ. (2006). Ανάπτυξη λεξιλογίου-Από το βασικό στο προχωρημένο επίπεδο. Στο Δ. Γούτσος, Μ. Σηφιανού, & Α. Γεωργακοπούλου (Επιμ.), Η ελληνική ως ξένη γλώσσα: Από τις λέξεις στα κείμενα (σελ. 13-92). Αθήνα: Πατάκης.

·    Θώμου, Π. (2001). Εκμάθηση Λεξιλογίου στην Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα: Ανάλυση των μη Αποδεκτών Λεξιλογικών Συνάψεων (Lexical Collocations) στο Γραπτό Λόγο Ξένων Φοιτητών. Στο Μ. Βάμβουκας & Α. Χατζηδάκη (Επιμ.), Μάθηση και διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας. Πρακτικά Συνεδρίου, Ρέθυμνο, 6-8 Οκτωβρίου, 2000 (τόμ. Β, σελ. 99-109). Αθήνα: Ατραπός.

·    Μητακίδου, Σ. (Επιμ.). (2005). Διδασκαλία της Γλώσσας. Εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

·    Μήτσης, Ν. (1999). Η έννοια του βασικού λεξιλογίου στον τομέα της Ελληνικής ως δεύτερης (ή ξένης) γλώσσας. Απόπειρα προσέγγισης υπό το πρίσμα της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Επιστημονική Επετηρίδα Αλέξανδρος Δελμούζος (τόμ. 1, σελ. 33-44). Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

·    Μήτσης, Ν. (2004). Η Διδασκαλία της Γλώσσας υπό το Πρίσμα της Επικοινωνιακής Προσέγγισης. Εισαγωγή στη θεωρία και τις τεχνικές του επικοινωνιακού μοντέλου. Αθήνα: Gutenberg.

·    Μοσχονάς, Σπ. Α. (2003). Πριν από τη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Στο Δ. Θεοφανοπούλου-Κοντού, Χ. Λασκαράτου, Μ. Σηφιανού, Μ. Γεωργιαφέντης & Β. Σπυρόπουλος (Επιμ.), Σύγχρονες Τάσεις στην Ελληνική Γλωσσολογία (σελ. 87-107). Αθήνα: Πατάκης.

·    Μπακάκου-Ορφανού, Α. (2003). Επίπεδα Λεξιλογίου της Νέας Ελληνικής. Στο Γλώσσα & Πολιτισμός (Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 24-26 Μαΐου 2001) (σελ. 157-165). Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

·    Ρεβυθιάδου, Α., & Τζακώστα, Μ. (2007). Η φωνολογία στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης.

 

3.    Διδακτικό υλικό

·    Αγάθος, Θ. et al. (2004). Ακολουθώντας το κείμενο: Κείμενα για το προχωρημένο επίπεδο ελληνομάθειας. Αθήνα: Ε.Κ.Π.Α.

·    Αμπάτη, Α. et al. (2000). Ελληνικά με την παρέα μου 1. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.

·    Αμπάτη, Α. et al. (2004). Ελληνικά με την παρέα μου 2. Ρέθυμνο: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.

·    Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (2009). Ελληνικά με χειρονομίες και εκφράσεις. Δραστηριότητες για την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

·    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1992/1999). Τα Νέα Ελληνικά για ξένους. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [ΙΔΡ. Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ].

·    Αρβανιτάκη, Φ. (1998). Άκου να δεις 1: βιβλίο ακουστικής κατανόησης για ξενόγλωσσους. Αθήνα: Δέλτος.

·    Αρβανιτάκη, Φ. (1998). Άκου να δεις 2: βιβλίο ακουστικής κατανόησης για ξενόγλωσσους. Αθήνα: Δέλτος.

·    Αρβανιτάκης, Κλ., & Αρβανιτάκη, Φ. (1992). Επικοινωνήστε Ελληνικά 1. Αθήνα: Δέλτος.

·    Αρβανιτάκης, Κλ., & Αρβανιτάκη, Φ. (1997). Επικοινωνήστε Ελληνικά 2 (3η έκδ.). Αθήνα: Δέλτος.

·    Αρβανιτάκης, Κλ., & Αρβανιτάκη, Φ. (1994). Επικοινωνήστε Ελληνικά 3. Αθήνα: Δέλτος.

·    Ασημακοπούλου, Α., & Ψιλλοπούλου, Α. (1990). Βελτιώνω τα Ελληνικά μου. Αθήνα.

·    Βαζάκα, Μ., & Κοκκινίδου, Μ. (2011). Εμβαθύνοντας στα ελληνικά. Για ξένους μέσου επιπέδου ελληνομάθειας. Αθήνα: Μεταίχμιο.

·    Βαλσαμάκη-Τζεκάκη, Φ. et al. (1994). Ελληνικά και Επιστήμη. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

·    Βαλσαμάκη, Φ. et al. (2003). Τα ελληνικά είναι ένα…παιχνίδι. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [ΙΔΡ. Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ].

·    Βαλσαμάκη, Φ., & Μανάβη, Δ. (2004). Ορίστε: ελληνικά για αρχάριους.  Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [ΙΔΡ. Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ].

·    Bien, P. et al. (2004). Greek Today. Hanover: Dartmouth College Press.

·    Δημητρά, Δ., & Παπαχειμώνα, Μ. (1987/1991). Ελληνικά 1+1. Αθήνα: Νόστος.

·    Δημητρά, Δ., & Παπαχειμώνα, Μ. (1989/1991). Ελληνικά 2+2. Αθήνα: Νόστος.

·    Διακουμή, Ι. et al. (2004). Συνεχίζοντας. Αθήνα: Ελληνοαμερικανική Ένωση.

·    Ιακώβου, Μ., & Τολιάς, Δ. (2000). Επιτυγχάνοντας στα Ελληνικά. Αθήνα: Ελληνοαμερικανική Ένωση.

·    Καρακύργιου, Μ., & Παναγιωτίδου, Β. (2013). ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Επίπεδα Α1 και Α2. Βασικός χρήστης. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ

·    Μόσχου, Δ. et al. (1999). Μαθήματα Ελληνικών: μέθοδος εντατικής διδασκαλίας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

·    Μπαμπινιώτης, Γ. et al. (1993). Ελληνική Γλώσσα: Εγχειρίδιο Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης (Ξένης) Γλώσσας. Αθήνα: Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη.

·    Σπυροπούλου, Μ., & Θεοδωρίδου, Θ. (2004). Η γλώσσα που μιλάμε στην Ελλάδα: Τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα (για προχωρημένους μαθητές της ελληνικής γλώσσας). Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

·    Τολιάς, Δ. (1998). Ξεκινώντας. Η Νέα Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα. Αθήνα: Ελληνοαμερικανική Ένωση.

·    Τολιάς, Δ., et al. (1999). Εξετάζοντας τα Ελληνικά. Αθήνα: Ελληνοαμερικανική Ένωση.

·    Τριανταφυλλίδου, Λ., & Αναγνωστοπούλου, Α. (2011). Λοιπόν τι λες; Αθήνα: Εκδόσεις Νόστος.

·    Vogiatzidou, S. (2002). Learning Modern Greek. Thessaloniki: University Studio Press.

·    Watts, N. (2004). Colloquial Greek. The Complete Course for Beginners (2nd ed.). London & New York: Routledge.

·    Χαραλαμποπούλου, Ν., & Χαραλαμπόπουλος, Α. (1996). Επικοινωνώ στα Ελληνικά: Μέθοδος Εκμάθησης της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας. Αθήνα: Παρατηρητής.