Επιστήμες της Αγωγής: Ετερότητα, Κοινωνία και Εκπαίδευση


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Επιστήμες της Αγωγής: Ετερότητα, Κοινωνία και Εκπαίδευση»

Σκοπός του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής:  Ετερότητα,   Κοινωνία   και   Εκπαίδευση» είναι α) η μελέτη και έρευνα της εκπαίδευσης ως θεσμού της σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας, β) η μετάδοση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης για το σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο και την διαφοροποιημένη διδασκαλία, γ) η απόκτηση από τους  φοιτητές και τις φοιτήτριες θεωρητικής γνώσης και ερευνητικής ικανότητας για την  επιστημονική προσέγγιση του σύγχρονου κόσμου που διαμορφώνεται από τη συνεργασία και τη σύγκρουση πολιτισμών, δ) η ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία στοιχείων του πολιτισμού, που ενισχύουν την εμψύχωση και τη δυναμική πολυπολιτισμικών ομάδων και ε) η ένταξη στη διδασκαλία παραδοσιακών τρόπων χρήσης των τεχνών (για παράδειγμα παιδικό ιχνογράφημα, κουκλοθέατρο, θεατρικό παιχνίδι κ.α.) σε συνδυασμό με ψηφιακές εκπαιδευτικές  εφαρμογές ώστε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να καθίστανται ικανοί ερευνητές για περαιτέρω μελέτη, εφαρμογή και διάδοση του “edutainment” (education and entertainment: εκπαίδευση και ψυχαγωγία).

Η διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι 24 μήνες. Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ και ΤΕΙ.

Το ΠΜΣ παρέχει Παιδαγωγική Επάρκεια βάσει του Νόμου 4589/2019, άρθρο 54, παρ. 4 (ΦΕΚ Α 13/29-01-2019).

Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών μοριοδοτείται:

  • Για διορισμό βάσει των κριτηρίων του αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης (Ν. 4589/2019, ΦΕΚ A 13/29-01-2019): Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, είκοσι μονάδες. Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, οκτώ μονάδες.
  • Για τα στελέχη εκπαίδευσης, βάσει των κριτηρίων του Ν. 4547/2018, (ΦΕΚ Α 102/12.06.2018): Για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, τέσσερις μονάδες.

Τα δίδακτρα για τη συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ανέρχονται σε 2.800 ευρώ.

Η Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Π.Μ.Σ.

Μαρία Βεργέτη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας

 

ΦΕΚ Β΄1671.04.05.2020_Ίδρυση ΠΜΣ

ΦΕΚ Β΄1809.12.5.2020_Κανονισμός ΠΜΣ

Προκήρυξη-ΠΜΣ-2023-Ετ-1

Για να κατεβάσετε την  αίτηση του ΠΜΣ πατήστε ΕΔΩ