Κανονισμός Εκπόνησης Διατριβών


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η οργάνωση καν λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση αριθ. 50540/Β7/972003 και διέπεται από τα άρθρα 1013 του Ν. 2083/1992. Οι διατάξεις του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού όπως αναλύονταν παρακάτω εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το Νομοθετικό Πλαίσιο. Για όλες τις περιπτώσεις που δεν προβλέπονταν ρητώς από τον παρόντα Κανονισμό και για τα ανακύπτοντα προβλήματα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η χορήγηση:

 1. Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε τρεις κατευθύνσεις,
 2. Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) σε αντικείμενα των τριών κατευθύνσεων.

 

Το Π.Μ.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε. απονέμει:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Επιστήμες της Αγωγής» και συγκεκριμένα στις εξής κατευθύνσεις:
 1. Σχολική Παιδαγωγική και διαφορετικότητα στην Εκπαίδευση (Διαπολιτισμική Αγωγή, Ειδική Αγωγή).
 2. Διδακτική Θετικών Επιστημών, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Νέες Τεχνολογίες.
 3. Γλώσσα και Πολιτισμός: θεωρητικές και διδακτικές προσεγγίσεις
 • Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) σε αντικείμενα των πιο πάνω κλάδων.

(Βλ. την υπουργική απόφαση έγκρισης του ΜΠΣ στο ΦΕΚ τχ. 1014, τ. Β1, 24 Ιουλίου 2003, σ. 1437914382. Αναδημοσιεύεται εδώ στο Παράρτημα, σ. 8891)

 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τα εξής:

1. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνδεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος.

Η Γ.Σ.Ε.Σ. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και δύο (2) μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.)

α. Η Σ.Ε.Μ.Σ. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

β. Η Σ.Ε.Μ.Σ. απαρτίζεται από τον διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, τον αναπληρωτή διευθυντή του Π.Μ.Σ, τους εκάστοτε διευθυντές των Τομέων του Τμήματος και τους υπευθύνους των κατευθύνσεων. Στη Σ.Ε.Μ.Σ. μετέχει και ένας μεταπτυχιακός φοιτητής. Ο διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι και πρόεδρος της Σ.Ε.Μ.Σ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του διευθυντή, αυτός αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή διευθυντή του Π.Μ.Σ., ο οποίος είναι και αναπληρωτής πρόεδρος του Σ.Ε.Μ.Σ.

3. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

α. Ο διευθυντής του Π.Μ.Σ. προεδρεύει και συντονίζει τις εργασίες της Σ.Ε.Μ.Σ. Παρακολουθεί την οργάνωση και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. κάθε κατεύθυνσης και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών. β. Ο Διευθυντής και ο αναπληρωτής Διευθυντής του Π.Μ.Σ. ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

4. Οι υπεύθυνοι των κατευθύνσεων

α. Ο υπεύθυνος της κατεύθυνσης ασκεί εποπτεία για την οργάνωση και την καλή λειτουργία του Π.Μ.Σ. στην κατεύθυνση για την οποία έχει οριστεί υπεύθυνος. Παρακολουθεί τις εργασίες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. στην κατεύθυνση και σε συνεργασία με το διευθυντή του τομέα στον οποίο υπάγεται η κατεύθυνση εισηγούνται στη Σ.Ε.Μ.Σ. κάθε θέμα που προκύπτει.

β. Ο υπεύθυνος κατεύθυνσης ανήκει στον τομέα στον οποίο υπάγεται η κατεύθυνση. Ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τη Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του τομέα στον οποίον ανήκει η κατεύθυνση.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.

 • Η διάρκεια σπουδών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα τουλάχιστον διδακτικά εξάμηνα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και σε έξι τουλάχιστον διδακτικά εξάμηνα για το Διδακτορικό Δίπλωμα.
 • Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. και του Δ.Δ. δεν μπορεί να υπερβαίνει, για κάθε περίπτωση, το προβλεπόμενο από το Π.Μ.Σ. διάστημα, προσαυξανόμενο κατά 4 ακόμη διδακτικά εξάμηνα για το Μ.Δ.Ε. και 6 ακόμα διδακτικά εξάμηνα για το Δ.Δ. Για ειδικούς λόγους, η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να παρατείνει για ορισμένο χρονικό διάστημα τη χρονική διάρκεια φοίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή.

ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.)

 

 

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Στην αρχή του εαρινού εξαμήνου κάθε έτους η ΓΣΕΣ ύστερα από εισήγηση της ΣΕΜΣ αποφασίζει για τις κατευθύνσεις του ΠΜΣ που 8α λειτουργήσουν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

 

 

2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

α. Τα υποχρεωτικά μαθήματα κατά κατεύθυνση είναι τα παρακάτω:

 

 

Κατεύθυνση: Σχολική Παιδαγωγική και Διαφορετικότητα στην Εκπαίδευση (Διαπολιτισμική Αγωγή, Ειδική Αγωγή)

1. Γνωσιακή επιστήμη, εκπαίδευση και πολιτισμός

2. Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας

3. Η μέθοδος Project στην εκπαίδευση ενηλίκων

4. Διαφορετικότητα και σχολική κοινωνική ένταξη

5. Ειδικά θέματα Ιστορίας της Νεοελληνικής εκπαίδευσης

6. Η φιλοσοφία της διαπολιτισμικής μάθησης σε πολυπολιτισμικές συνθήκες.

 

Κατεύθυνση: Διδακτική Θετικών Επιστημών, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Νέες Τεχνολογίες

 1. Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας
 2. Μαθηματικά
 3. Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
 4. Οικολογία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 5. Διδακτική θετικών Επιστημών
 6. Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

 

Κατεύθυνση: Γλώσσα και Πολιτισμός: Θεωρητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις

 1. Ειδικά θέματα ελληνικής γλώσσας και ανάλυσης του λόγου
 2. Διδακτική της Ν/Ε γλώσσας
 3. Προβληματική της λογοτεχνίας για παιδιά
 4. Μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών
 5. Ειδικά θέματα κοινωνικής ιστορίας
 6. Λογοτεχνία και κοινωνία της Αρχαίας Ελλάδας

 

β. Τα επιλεγόμενα μαθήματα αποφασίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από πρόταση της Σ.Ε.Μ.Σ. πριν την έναρξη κάθε κύκλου σπουδών. Η πρόταση της Σ.Ε.Μ.Σ. διαμορφώνεται με βάση τις σχετικές εισηγήσεις των υπευθύνων των κατευθύνσεων. Για κάθε εξάμηνο προτείνονται τουλάχιστον δύο επιλεγόμενα μαθήματα ανά κατεύθυνση.

γ. Το περιεχόμενο, ο τρόπος διδασκαλίας και αξιολόγησης καθώς και οι προαπαιτούμενες γνώσεις για κάθε μάθημα αναγράφονται στον Οδηγό Σπουδών.

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟα. Η διδασκαλία των μαθημάτων και των σεμιναρίων γίνεται, από μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τομέα ή Τμήματος ή από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Δ.Π.Θ. ή άλλου A.E.I, ή από επισκέπτες ή προσκεκλημένους Καθηγητές ή Ερευνητές, Έλληνες ή Αλλοδαπούς, με αναγνωρισμένο ερευνητικό και διδακτικό έργο.

β. Η επίβλεψη Μεταπτυχιακών Εργασιών Ειδίκευσης ανατίθεται αποκλειστικά σε μέλη του οικείου Τμήματος στα οποία έχει ανατεθεί η διδασκαλία μαθήματος ή μέρους μαθήματος,

γ. Στις περιπτώσεις μαθημάτων, που περιλαμβάνουν εργαστήρια ή πρακτικές ασκήσεις, η εκτέλεση το πολύ του ενός τρίτου (1/3) των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος μπορεί να ανατεθεί σε διδάκτορες της συγκεκριμένης ειδικότητας υπό την εποπτεία του μέλους Δ.Ε.Π., που έχει αναλάβει τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος.

δ. Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, πρακτικών ασκήσεων και κάθε είδους εκπαιδευτικό έργο για το ΠΜΣ γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από πρόταση της Σ.Ε.Μ.Σ.

 

 

4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου κάθε έτους, η Σ.Ε.Μ.Σ. εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. για τον αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών που μπορούν να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. ανά κατεύθυνση κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 15 φοιτητές ανά κατεύθυνση.
 • Η προκήρυξη των θέσεων για την εισαγωγή των πτυχιούχων στον κύκλο του Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μ.Δ.Ε., γίνεται από το Τμήμα κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου. Αιτήσεις των υποψηφίων γίνονται δεκτές μέχρι την 20ή Μαίου.
 • Υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Π.Μ.Σ. μπορεί να είναι όσοι:

1.Έχουν πτυχίο Παιδαγωγικών ή άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής. Το πτυχίο αυτό θα πρέπει να αναφέρεται σε σπουδές που έχουν σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα του είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς» (ή προκειμένου για πτυχία της αλλοδαπής ο αντίστοιχος τους).

2.Έχουν επαρκή γνώση μίας από τις γλώσσες:
Αγγλικά, Γαλλικά, ή Γερμανικά, αν είναι Έλληνες, και επιπλέον της Ελληνικής αν είναι αλλοδαποί.

3.Δεν παρακολουθούν άλλο Π.Μ.Σ.

 • Η επαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας πιστοποιείται με διαδικασίες που ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας για τους Έλληνες πτυχιούχους πιστοποιείται από την κατάθεση σχετικών τίτλων ως εξής :

• Για την πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας
απαιτείται Proficiency των Πανεπιστημίων
Cambridge ή Michigan.

• Για την πιστοποίηση της Γερμανικής Γλώσσας
απαιτείται πτυχίο Mittelstuffe του Ινστιτούτου Γκαίτε,

• Για την πιστοποίηση της Γαλλικής Γλώσσας
απαιτείται πτυχίο D.A.L.F.tou Γαλλικού Ινστιτούτου.

Υποψήφιοι οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι των ανωτέρω τίτλων υποβάλλονται σε εξετάσεις για την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας.

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά κάθε υποψηφίου είναι το αντίγραφο πτυχίου, η αναλυτική βαθμολογία, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν και όποια πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία θεωρούν ότι ενισχύουν την αίτηση τους.
 • Στις διαδικασίες επιλογής του Π.Μ.Σ. έχουν δυνατότητα συμμετοχής και τελειόφοιτοι, που έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους σε μαθήματα και πτυχιακή εργασία και υπολείπεται η ορκωμοσία τους, με την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης, σε ημερομηνία που θα ορίσει η Σ.Ε.Μ.Σ. πριν την έναρξη των εξετάσεων επιλογής.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

α. Εξετάσεις

• Για την επιλογή των φοιτητών που πρόκειται να
εγγραφούν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης του Π.Τ.Δ.Ε διενεργούνται γραπτές εξετάσεις σε δύο μαθήματα για κάθε κατεύθυνση.

• Τα μαθήματα και η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι για κάθε κατεύθυνση, καθορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από πρόταση των αρμόδιων τομέων. Ο καθορισμός των μαθημάτων και της εξεταστέας ύλης γίνεται κατά το μήνα Φεβρουάριο.
Τα μαθήματα και η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται στην προκήρυξη των θέσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνεται από το Τμήμα.

• Τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της οργάνωσης και διεξαγωγής των εξετάσεων έχει η Σ.Ε.Μ.Σ.

• Η Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ.
ορίζει τις Επιτροπές Εξετάσεων, μια για κάθε κατεύθυνση, οι οποίες έχουν την ευθύνη της διενέργειας των εξετάσεων στη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

• Οι Επιτροπές των Εξετάσεων για κάθε κατεύθυνση αποτελούνται από το Διευθυντή του Τομέα στον οποίο υπάγεται η κατεύθυνση και τον υπεύθυνο της κατεύθυνσης.

• Η Επιτροπή Εξετάσεων ορίζει ως εξεταστές για
κάθε εξεταζόμενο μάθημα δύο από τα μέλη της
κατεύθυνσης του Τομέα, τα οποία είναι του ίδιου ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με το εξεταζόμενο μάθημα. Οι εξεταστές καθορίζουν τα θέματα των εξετάσεων και βαθμολογούν τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων.

• Τα γραπτά δοκίμια στα οποία είναι καλυμμένο
το όνομα του εξεταζομένου, βαθμολογούνται και από τους δύο εξεταστές. Τελικός βαθμός του γραπτού δοκιμίου είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο εξεταστών. Η κλίμακα βαθμολόγησης είναι 0 10. Σε περίπτωση που μεταξύ των βαθμών των δύο βαθμολογητών υπάρχει διαφορά βαθμολογίας ίση ή μεγαλύτερη των 3 μονάδων, η Επιτροπή Εξετάσεων ορίζει και τρίτο βαθμολογητή. Ο βαθμός του τρίτου βαθμολογητή είναι ο τελικός βαθμός του γραπτού δοκιμίου.

• Ο ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός είναι το 6.

• Οι εξετάσεις διενεργούνται το δεύτερο δεκαήμερο του μηνός Ιουνίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

β. Αλλα κριτήρια

Για την επιλογή των υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης συνεκτιμώνται τα εξής:

• Ο γενικός βαθμός του πτυχίου και ο βαθμός των τριών συγγενέστερων μαθημάτων προς το γνωστικό αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος.

• Η επίδοση σε τυχόν προπτυχιακή διπλωματική εργασία.

• Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

• Συνέντευξη των υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις των υποψήφιων και η διαδικασία εκτίμησης των προσόντων τους πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 20 Ιουνίου κάθε έτους.

• Τυχόν άλλα κριτήρια που θα ορίσει η Γ.Σ.Ε.Σ. ή θα προτείνει η Σ.Ε.Μ.Σ.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

• Η Γραμματεία του Τμήματος παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου, συντάσσει πίνακα υποψηφίων μ.φ. ανά κατεύθυνση και τον διαβιβάζει στην Σ.Ε.Μ.Σ .

• Η Σ.Ε.Μ.Σ. ελέγχει τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί και συντάσσει τον τελικό πίνακα υποψηφίων για κάθε κατεύθυνση. Το άθροισμα της βαθμολογίας των υποψηφίων, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4(δ) του παρόντος κανονισμού και έχουν εξετασθεί επιτυχώς και στα δύο μαθήματα, αποτελεί το σύνολο των αξιολογικών μονάδων τους.

• Η συνεκτίμηση των λοιπών κριτηρίων γίνεται από το Διευθυντή του Τομέα, τον υπεύθυνο κατεύθυνσης και τους δύο βαθμολογητές των γραπτών εξετάσεων. Οι παραπάνω διαμορφώνουν πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της κατεύθυνσης που τον υποβάλουν στη Σ.Ε.Μ.Σ.

• Η Σ.Ε.Μ.Σ. διαμορφώνει και υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ. για επικύρωση τον πίνακα επιτυχόντων. Οι πίνακες επιτυχόντων, επικυρωμένοι από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ανακοινώνονται από το Τμήμα το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουλίου κάθε έτους. Οι εγγραφές γίνονται τον Σεπτέμβριο κάθε έτους.

• Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχίας μπορεί να γίνει μέσα σε 5 ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων. Η ένσταση, που πρέπει να είναι συγκεκριμένη, κρίνεται τελεσίδικα από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

 

 

 

5. ΦΟΙΤΗΣΗ, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ο κύκλος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης αποτελείται από δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αντιστοιχεί στα τρία πρώτα εξάμηνα και η δεύτερη στο Δ’ εξάμηνο.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης, οι μ.φ. παρακολουθούν ανά εξάμηνο:

• Υποχρεωτικά Μαθήματα με αντίστοιχες εργαστηριακές, πρακτικές ασκήσεις (2 μαθήματα).

• Μαθήματα Επιλογής με τις αντίστοιχες εργαστηριακές, πρακτικές ασκήσεις (1 μάθημα).

2. Η βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης ορίζεται
από 0 μέχρι 10. Προβιβάσιμος βαθμός θεωρείται
ο βαθμός 5.

3. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 3 Διδακτικές Μονάδες. Για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του κύκλου Ειδίκευσης, ο μ.φ. πρέπει να έχει παρακολουθήσει και να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα, ώστε να συμπληρώσει 27 Δ.Μ. (9 σε κάθε ένα από τα τρία εξάμηνα). Με την προϋπόθεση αυτή, ο μ.φ. μπορεί να εγγραφεί στο Δ’ εξάμηνο, κατά τη διάρκεια του οποίου εκπονεί τη Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης, που έχει σαφώς ερευνητικό χαρακτήρα.

4. Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο μ.φ. θα πρέπει να έχει κριθεί επιτυχής η Μεταπτυχιακή του Εργασία Ειδίκευσης στην οποία αντιστοιχούν 9 Δ.Μ. Δηλαδή, ο μ.φ. θα πρέπει να έχει συμπληρώσει συνολικά 36 Δ.Μ.

5. Ο τελικός βαθμός του Μ.Δ.Ε. προκύπτει από το άθροισμα του βαθμού των εννέα μαθημάτων και του τριπλάσιου του βαθμού της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης διαιρούμενου διά του δώδεκα (12).

6. Τα μαθήματα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης αρχίζουν στις 10 Οκτωβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και την 1η Μαρτίου για το εαρινό εξάμηνο και τελειώνουν στις 31 Ιανουαρίου και στις 31 Μαΐου, αντίστοιχα.

7. Μια εβδομάδα πριν την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου, οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές δηλώνουν το επιλεγόμενο μάθημα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Για να διδαχθεί ένα επιλεγόμενο μάθημα θα πρέπει να έχει δηλωθεί τουλάχιστον από το ένα τρίτο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

8. Κάθε μάθημα διδάσκεται τρεις ώρες εβδομαδιαίως. Μέρος του μαθήματος μπορεί να είναι υπό μορφή εργαστηριακών, πρακτικών ασκήσεων. Αν η διδασκαλία κάποιου μαθήματος διαρκέσει λιγότερο από 30 συνολικά διδακτικές ώρες, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε επαρκώς και οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να το παρακολουθήσουν σε επόμενο εξάμηνο.

9. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του
προγράμματος είναι υποχρεωτική για τους μ. φ. όλων των κατευθύνσεων. Φοιτητής, που παρακολούθησε κάποιο μάθημα λιγότερο από το 80% των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας, θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό.

 

10. Η εξέταση κάθε μαθήματος μπορεί να γίνει
προφορικά, γραπτά, με εκπόνηση εργασιών ή με άλλο τρόπο που θα καθορίσει ο διδάσκων. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε εξαμήνου: Από 1 μέχρι 20 Φεβρουαρίου για το Α’ και Γ’ εξάμηνο και 1 μέχρι 20 Ιουνίου για το Β’ εξάμηνο. Επαναληπτικές εξετάσεις πραγματοποιούνται από 10 μέχρι 25 Σεπτεμβρίου για το Α’ και το Β’ εξάμηνο και από 20 μέχρι 28 Φεβρουαρίου για το Γ’ εξάμηνο του τρέχοντος κύκλου σπουδών.

11. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να
εξεταστεί σε κάθε μάθημα το πολύ δύο φορές.
Αν απορριφθεί και τη δεύτερη φορά ο μ.φ. παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση του αρμόδιου
τομέα. Ο τομέας, αφού εξετάσει τη γενική απόδοση του μ.φ., εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος τη διαγραφή του από το Π.Μ.Σ. ή τη δυνατότητα μιας επιπλέον εξέτασης, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι.

 

 

 

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

α. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ύστερα από πρόταση της Σ.Ε.Μ.Σ. ανακοινώνει μέχρι τις 31 Μαίου τα θέματα για την Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης.

β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης σε μ.φ. είναι η προσκόμιση βεβαίωσης επιτυχούς αποπεράτωσης των μαθημάτων της πρώτης φάσης·

γ. Πριν την έναρξη του Δ’ Εξαμήνου ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., για κάθε φοιτητή, ένα μέλος Δ.Ε.Π. υπό την επίβλεψη του οποίου θα πραγματοποιηθεί η εργασία. Το μέλος Δ.Ε.Π. προτείνεται από τη Σ.Ε.Μ.Σ. μετά από σχετική συνεννόηση του προτεινόμενου μέλους και του φοιτητή. Δηλώνεται επίσης και το θέμα της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης που θα πρέπει να εμπίπτει στο ευρύτερο αντικείμενο της ειδίκευσης που ακολουθεί ο φοιτητής.

δ. Την κύρια ευθύνη για την πρωτοτυπία του θέματος και την πορεία της έρευνας έχει ο επιβλέπων καθηγητής. Υποχρέωση του επιβλέποντα είναι επίσης να εξασφαλίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή της εργασίας.

ε. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. σε ένα ακαδημαϊκό έτος επιτρέπεται να επιβλέπει το πολύ μέχρι τρεις Μεταπτυχιακές Εργασίες Ειδίκευσης.

στ. Η Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης κατατίθεται στο τέλος του Δ’ Εξαμήνου. Με αίτηση του επιβλέποντα ορίζονται από την Γ.Σ.Ε.Σ. άλλα δύο μέλη Δ.Ε.Π. του πλησιέστερου γνωστικού αντικειμένου για να αποτελέσουν μαζί με τον επιβλέποντα την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Ο μ.φ. υποστηρίζει δημόσια την εργασία ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής και ακροατηρίου. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής κρίνουν την εργασία και υποβάλλουν ερωτήσεις στο φοιτητή. Ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν και από άλλα μέλη Δ.Ε.Π. μέσω της εξεταστικής επιτροπής, ζ. Η βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης ορίζεται από 0 μέχρι 10. Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός θεωρείται το 6.

η. Η εξέταση της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους. Αν η Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης βαθμολογηθεί κάτω της βάσης 6, τότε η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το μ.φ. τη βελτίωση της, μερική τροποποίηση της ή ριζική αναμόρφωση της. Στην τελευταία περίπτωση η επιτροπή προσδιορίζει χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να επανυποβληθεί η Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης.

8. Η Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης δακτυλογραφείται σε πέντε αντίτυπα, ένα από τα οποία κατατίθεται στη βιβλιοθήκη του τμήματος.

 

 

7. ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις φοιτητικές τους υποχρεώσεις στο Π.Μ.Σ. απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Η καθομολόγηση των διπλωματούχων γίνεται ενώπιον της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Οι καθ’ ύλην αρμόδιοι Τομείς, εφόσον κρίνουν απαραίτητο, προβαίνουν σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάλογο αριθμό θέσεων υποψηφίων διδακτόρων με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε θέματα του γνωστικού τους αντικειμένου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής αποτελεί η προηγούμενη λήψη αντίστοιχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Για κάθε εγγραφή Μεταπτυχιακού Φοιτητή στον κύκλο Διδακτορικού Διπλώματος ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 12, παρ. 5, εδ. α’ έως και δ’ και άρθρο 13, παρ. 1 έως και 3 του Ν. 2083/92, όπως και τα ισχύοντα Προεδρικά Διατάγματα οι ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις και ο κανονισμός ανάθεσης και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών του Τμήματος όπως δημοσιεύεται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος 20032006.