Διδακτορικές διατριβές υπό εκπόνηση


ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τίτλος και περίληψη διδακτορικής διατριβής Title and Abstract
Πολυτροπικός και οπτικός εγγραμματισμός:Η συμβολή της εικόνας στον γεωγραφικό γραμματισμό στην εκπαίδευση ενηλίκων μαθητών στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας
Εκπαιδευτικό λογισμικό για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και τη διατήρηση της
Ιστορική Εξέλιξη της Αξιοποίησης της Τεχνολογίας στα ΕΠΑΛ ΤΕΕ_Εκπαιδευτικά Λογισμικά_ Αξιολόγηση χρήσης τους Historical Evolution of the Utilization of Technology in EPAL TEE_Educational Software_ Evaluation of their use
Εφαρμογές ηλεκτρισμού και ανανεώσιμων πηγών ενεργείας με τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαίδευση
_Σχεδίαση Υλοποίηση και Αξιολόγηση Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων με Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Λογισμικό:Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Utilization of Information and Communication Technologies ICT in Primary Education_Design_ Implementation and Evaluation of Repositorywith Digital Educational Material and Software
Εικαστική Αγωγή με χρήση ΤΠΕ για μαθητές έως 8 ετών Teaching of visual education through the use of Information technologies and communication for students up to 8 years old
Ανάπτυξη συστήματος προσαρμοστικής μάθησης και αξιολόγησης στη στατιστική
Η αλληλεπίδραση των εξηγήσεων μαθητών και εκπαιδευτικού κατά την ενασχόληση με δραστηριότητες άτυπης συμπερασματολογίας στην τάξη The interaction of students’ and teachers web of reasons while engaging with informal statistical inference tasks in a primary classroom
Επιχειρηματολογία μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το φαινόμενο της εξάτμισης Primary students’ argumentation on evaporation

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Τίτλος και περίληψη διδακτορικής διατριβής Title and Abstract
Εκφοβισμός, θυματοποίηση και κοινωνικο-γνωστικές δεξιότητες σε προέφηβους μαθητές: ο ρόλος των ενδοατομικών και διατομικών χαρακτηριστικών. Bullying victimization and sociocognitive skills among preadolescent studentσ: the role ofintra-individual and inter-individual variables.
Η προσαρμογή των τυπικά αναπτυσσομένων παιδιών και έφηβων που μεγαλώνουν με αδελφό/-η με νοητική καθυστέρηση
Ο αξιακός προσανατολισμός της αισθητικής αγωγής στην ελληνική εκπαίδευση μετά την παλιγγενεσία
Η συμβολή των Ελλήνων ποντιακής καταγωγής στην κοινωνική ζωή της Ελλάδας με έμφαση στην παιδεία και τον πολιτισμό 20ός-21ος αιώνας The contribution of Greeks of Pontic origin to social life in Greece with emphasis on education and culture at 20th-21st century
Εκτελεστικές λειτουργίες, μεταγλωσσική ενημερότητα και μαθηματική σκέψη. Μελέτη παρέμβασης σε παιδιά σχολικής ηλικίας
Η συμβολή των Ελλήνων καταγωγής από Ανατολική Ρωμυλία στην κοινωνική ζωή της Ελλάδαςμε έμφαση στην παιδεία και στον πολιτισμό τον 20ο και 21ο αιώνα The contribution of Greeks from Eastern Rumelia to the social life of Greece with emphasis on education and culture in the 20th and 21st centuries.
Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση 20ος, 21ος αιώνας_ Οι επιπτώσεις της κοινωνικής αλλαγής στις στάσεις και στους θεσμούς με εμφαση στο θεσμό της εκπαίδευσης Greece and the European Union 20th, 21st century_ The effects of social change in attitudes and institutions with emphasis on the institution of education
Επιλογή Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:Κριτήρια και διαδικασίες επιλογής τους από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Παράδειγμα αναφοράς στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Selection of a Director for the Department of Primary Education_ The Requirements and Selection Process since the Political Party Change and onward Reporting an Example in the Region of East Macedonia and Thrace.
Οι θρησκευτικές ταυτότητες στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο: διερεύνηση των στάσεων του εκπαιδευτικού κόσμου για τη διαχρονική προσέγγιση του μαθήματος των θρησκευτικών
Ο ρόλος της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.) στην επιλογή στελεχών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1974-2017) The role of the Federation of Secondary School Teachers of Greece.
Συμπληρώνοντας το…” παζλ” της σχολικής θρησκευτικής αγωγής:_ η συμμετοχή του μαθητικού πληθυσμού της Ελλάδος στην τελετουργική, μυστηριακή κι ευχαριστιακή ζωή της επικρατούσας θρησκείας. Completing the …”puzzle” of school religious educatio: the participation of Greece s student population in the ceremonial sacramental and thanksgiving life of the predominant religion.
Η εκπαίδευση στην μετεμφυλιακή Ελλάδα:_ Ανάλυση των εκπαιδευτικών διεργασιών μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1950. Education in Greek Post-Civil War Greece .Analysis of the educational processes till the end of the fifth decade of the 20th century
Η Διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας στην ελληνική εκπαίδευση: απόψεις και στάσεις υπηρετούντων εκπαιδευτικών The Teaching of English as a foreign language in Greek educational system: the beliefs and the attitudes of in service teachers.
Η αξιοποίηση της Παιδαγωγικής του Θεάτρου στην καλλιέργεια του στοχασμού σε παιδιά ηλικίας 4 έως 12 ετών. Using Theatre Pedagogy to cultivate thinking in 4 to 12-year-old children
Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην περιοχή του Νομού Έβρου κατά την περίοδο 1920-40.  Primary education in the area of the Prefecture of Evros during the period 1920.
Η εκπαιδευτική διοίκηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Το παράδειγμα των Πρυτανικών Αρχών. The educational management and administration in Higher Education
Οι κατ’ οίκον εργασίες των μαθητών από τη σκοπιά εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Θεωρία και Έρευνα Students’ homework from the perspective of Primary and Secondary Education teachers-Theory and Research
Ο ρόλος της ενσυνειδησίας για τη γνωστική επεξεργασία και των Εκτελεστικών λειτουργιών στηδιαδικασία επίλυσης προβλήματος:Μια παρέμβαση The role of metacognition in cognitive processing and executive functions in the problem
Κοινωνική Νόηση:Τα αναπτυξιακά στάδια των κοινωνικών δεξιοτήτων και η αλληλεπίδραση τους με βασικές γνωστικές λειτουργίες. Social Cognition_The developmental stages of social skills and their association with other basic cognitive functions
Το γνωστικό προφίλ παιδιών με φωνολογική καθυστέρηση. The cognitive profile of children with phonological delay
Παιδιά με νοητική υστέρηση στο οικογενειακό πλαίσιο:Η οπτική των τυπικώς αναπτυσσόμενων αδελφών. Children with mental retardation in the family context_The perspective of typically developing siblings
Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με αξιοποίηση της Διερευνητικής Δραματοποίησης.

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Πολιτικές πρακτικές και δίκτυα κοινωνικής πρόνοιας στην περιοχή της Ροδόπης την περίοδο 1945-1952 Perception and ideological usage of Greek antiquity by the 4th of August Regime.docx
Πρόσληψη και ιδεολογική χρήση της ελληνικής αρχαιότητας από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου Perception and ideological usage of Greek antiquity by the 4th of August Regime.docx